Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Reglernes anvendelsesområde m.v.

Kapitel 2   Krav til bygningsdrift

Kapitel 3   Tilsyn

Kapitel 4   Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om bygningsdrift

I medfør af § 160 i lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 103 af 11. februar 2011, som ændret ved lov nr. 123 af 23. februar 2011, fastsættes:

Kapitel 1

Reglernes anvendelsesområde m.v.

§ 1. Bekendtgørelsen gælder for:

1) Byggerier efter § 151, stk. 1, nr. 1-8, jf. § 151 b, i lov om almene boliger m.v.

2) Renoveringer efter § 151 a, stk. 1, nr. 1-3, jf. § 151 b, i lov om almene boliger m.v.

§ 2. De byggerier og renoveringer, der er nævnt i § 1, kan kun opnå dækning fra Byggeskadefonden, hvis bygningsejeren gennemfører bygningsdrift efter reglerne i denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Hele bygningen er omfattet af kravet i stk. 1, uanset om der alene er sket en ombygning eller renovering af en del af bygningen.

Kapitel 2

Krav til bygningsdrift

§ 3. Bygningsdrift skal gennemføres således, at bygningen i overensstemmelse med god driftskik opfylder sine funktioner og fremtræder i forsvarlig stand.

§ 4. Bygningsdrift omfatter forsyning, renhold, vedligehold, pasning og overvågning af bygningen og dennes installationer og friarealer.

§ 5. Bygningsejeren skal udarbejde og følge en plan for driften af bygningen. Indgår boligerne i bygningen i en ejerforening, skal det sikres i ejerforeningens vedtægter, at ejerforeningen udfører bygningsejerens opgaver efter denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Driftsplanen skal for de byggerier, der er nævnt i § 151, stk. 1, nr. 1-8, jf. § 151 b, i lov om almene boliger m.v., foreligge ved overgangen fra anlæg til drift (skæringsdatoen). For de byggerier, der er nævnt i § 151 a, stk. 1, nr. 1-3, jf. § 151 b, skal driftsplanen foreligge senest 1 måned efter afleveringen af renoveringsarbejderne.

Stk. 3. Projektmateriale, dokumentation for udførelsen, driftsinstrukser, brugsanvisninger og lignende, der danner grundlag for planen, skal til enhver tid findes i ajourført form hos bygningsejeren

Stk. 4. Bygningsejeren skal revidere driftsplanen efter behov, særligt med henblik på at modvirke skader i byggeriet. Driftsplanen skal revideres, hvis der gennemføres en udbedring med støtte fra Byggeskadefonden efter § 151, stk. 1, nr. 9, eller § 151 a, stk. 1, nr. 4, i lov om almene boliger m.v. Den reviderede plan skal foreligge senest 1 måned efter afleveringen af udbedringsarbejderne.

§ 6. I driftsplanen angives

1) de nødvendige driftsaktiviteter, herunder driftsrutiner,

2) tidspunkter for vedligeholds- og fornyelsesarbejders udførelse under angivne forudsætninger om, hvilken vedligeholdstilstand bygningen skal have, og hvornår bygningsdele og installationer påregnes udskiftet, og

3) de økonomiske ressourcer, der er nødvendige for at efterleve planen.

Stk. 2. Driften skal dokumenteres, således at der fremkommer en systematisk oversigt over planens gennemførelse.

Kapitel 3

Tilsyn

§ 7. Kommunalbestyrelsen påser som tilsynsmyndighed, at bygningsejeren overholder reglerne i denne bekendtgørelse.

Kapitel 4

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2011.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 623 af 23. juni 2005 om bygningsdrift, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Reglerne i bekendtgørelse nr. 623 af 23. juni 2005 om bygningsdrift finder fortsat anvendelse på byggerier, jf. § 151, stk. 1, nr. 1-7, i lov om almene boliger m.v., der består i en ombygning af en eksisterende ejendom. Det er en betingelse, at ombygningen har fået tilsagn om offentlig støtte inden den 1. juli 2011.

Stk. 4. For renoveringer, der obligatorisk er omfattet af Byggeskadefonden, jf. § 151 b, stk. 1, i lov om almene boliger m.v., har bekendtgørelsen virkning for renoveringsarbejder, der får tilsagn om støtte den 1. juli 2011 eller senere.

Stk. 5. For øvrige renoveringer, jf. § 151 b, stk. 2, i lov om almene boliger m.v. har bekendtgørelsen virkning for renoveringsarbejder, der påbegyndes den 1. januar 2012 eller senere.

Socialministeriet, den 27. juni 2011

Benedikte Kiær

/ Mikael Lynnerup Kristensen