Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Personkredse m.v.

Kapitel 2   Uddannelser m.v., der berettiger til godtgørelse og tilskud til befordring

Kapitel 3   Godtgørelse

Kapitel 4   Tilskud til befordring

Kapitel 5   Ansøgning om godtgørelse og tilskud til befordring m.v.

Kapitel 6   Administration, udbetaling, tilsyn og klage

Kapitel 7   Tilbagebetaling af godtgørelse og tilskud til befordring

Kapitel 8   Ikrafttræden og overgangsbestemmelser

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse

I medfør af § 2, stk. 2, § 3, stk. 2, § 4, § 5, stk. 3, § 6, § 8, stk. 4, § 9, § 11, stk. 1, § 12, stk. 2, § 14, stk. 1, 2 og 5, § 15, § 16, stk. 3 og 4 og § 19, stk. 5, i lov nr. 639 af 14. juni 2010 om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, som ændret ved lov nr. 573 af 7. juni 2011, og efter forhandling med beskæftigelsesministeren, fastsættes:

Kapitel 1

Personkredse m.v.

§ 1. Personer, der har reel og faktisk beskæftigelse i Danmark som lønmodtagere eller selvstændige erhvervsdrivende, kan opnå godtgørelse for tab af indtægt eller arbejdsmulighed som følge af deltagelse i uddannelse, der er omfattet af § 4, stk. 1, og tilskud til befordring ved deltagelse i uddannelse, der er omfattet af § 4, stk. 2.

Stk. 2. For lønmodtagere er det en betingelse for at opnå godtgørelse og tilskud til befordring, at arbejdsgiveren ikke modtager offentlige ydelser som tilskud til pågældendes løn, dog undtaget tilskud i forbindelse med fleksjob.

Stk. 3. Som beskæftiget efter stk. 1, anses også

1) personer, der er afskediget, og som påbegynder en uddannelse i umiddelbar forlængelse af ansættelsesforholdets ophør, hvis den pågældende og dennes arbejdsgiver har indgået aftale om deltagelse i uddannelse, før den pågældende blev afskediget og

2) personer, der er afskediget eller selv har sagt op, og som deltager i uddannelse, der strækker sig ud over opsigelsesperioden, hvis uddannelsesstedet har optaget den pågældende på uddannelsen før denne blev opsagt eller selv sagde op.

Stk. 4. Personer uden beskæftigelse, der har fast bopæl i Danmark, og som hverken er berettiget til dagpenge eller ydelser efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. eller modtager kontanthjælp eller starthjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller introduktionsydelse efter lov om integration af udlændinge i Danmark, kan opnå tilskud til befordring ved deltagelse i uddannelse, der er omfattet af § 4, stk. 2.

§ 2. Beskæftigelse efter § 1, stk. 1, skal foregå i en fysisk eller juridisk persons virksomhed eller i egen virksomhed, der udøves fra fast forretningssted i Danmark eller i en anden persons private husholdning i Danmark. Beskæftigelsen kan kun betragtes som reel og faktisk, hvis deltageren ud over deltagelsen i uddannelsen skal præstere ydelser eller udøve aktivitet, der normalt henhører under arbejdsmarkedet, i virksomheden.

§ 3. Det er en betingelse for at opnå godtgørelse og tilskud til befordring, at deltageren ikke har en erhvervsrettet uddannelse, der med hensyn til afslutningsniveau overstiger niveauet for en erhvervsuddannelse eller anden uddannelse, der kan sidestilles hermed, medmindre uddannelsen ikke har været anvendt de sidste fem år, jf. § 2 i lov om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

Stk. 2. Personer med en uddannelse, der er afløst af en ny tilsvarende uddannelse, kan kun opnå godtgørelse, hvis den nye uddannelse med hensyn til afslutningsniveau ikke overstiger niveauet for en erhvervsuddannelse.

Kapitel 2

Uddannelser m.v., der berettiger til godtgørelse og tilskud til befordring

§ 4. Der kan opnås godtgørelse ved deltagelse i følgende erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse:

1) Arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag optaget i en fælles kompetencebeskrivelse efter lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

2) Individuel kompetencevurdering efter lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. og efter lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne.

3) Grundlæggende voksenuddannelse (GVU) i det omfang forløbet er sammensat af arbejdsmarkedsuddannelser optaget i en fælles kompetencebeskrivelse, individuel kompetencevurdering efter nr. 2 og enkeltfag på erhvervsuddannelserne efter lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v. og efter de respektive uddannelsesbekendtgørelser.

4) Erhvervsuddannelse plus (eud+), når forløbet i henhold til elevens uddannelsesplan er sammensat af arbejdsmarkedsuddannelser optaget i en fælles kompetencebeskrivelse, individuel kompetencevurdering efter nr. 2, enkeltfag på erhvervsuddannelserne efter lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v. og efter de respektive uddannelsesbekendtgørelser, skoleundervisning i erhvervsuddannelse og svendeprøve eller anden afsluttende prøve samt under intensiv værkstedundervisning i en periode på højst 1 måned på uddannelsesinstitutionen eller i en virksomhed efter aftale med institutionen samt i en periode på højst 1 måned på deltagerens arbejdsplads.

5) Kurser i taxikørsel godkendt af Færdselsstyrelsen efter bekendtgørelse om taxikørsel.

6) Uddannelsesforløb, der udbydes med tilskud fra danske myndigheder i overensstemmelse med bestemmelser fastsat i henhold til lov om administration af Den Europæiske Socialfond og som ligger inden for rammerne af Den Europæiske Socialfond og er godkendt af et projektgodkendelsesudvalg, jf. de nærmere fastsatte regler om administration af Den Europæiske Socialfond.

Stk. 2. Der kan opnås tilskud til befordring ved deltagelse i følgende erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse:

1) Arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag optaget i en fælles kompetencebeskrivelse efter lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

2) Individuel kompetencevurdering efter lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

§ 5. Det er en betingelse for at opnå godtgørelse, dog undtaget de i § 4, stk. 1, nr. 5 og 6 nævnte forløb, og for at opnå tilskud til befordring, at uddannelsesaktiviteten udløser tilskud efter lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v.

Stk. 2. Deltagere i uddannelse, der afholdes som fjernundervisning, kan ikke opnå godtgørelse og tilskud til befordring. Ved fjernundervisning forstås undervisning, hvor mindre end 50 pct. af undervisningen er tilrettelagt som tilstedeværelsesundervisning.

Kapitel 3

Godtgørelse

§ 6. Som indtægt efter § 1, stk. 1, regnes arbejdsfortjeneste som lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende.

Stk. 2. Godtgørelse for tab af arbejdsmulighed efter § 1, stk. 1, kan gives til deltidsbeskæftigede lønmodtagere i det omfang, de står tilmeldt jobcentret som arbejdssøgende med et højere timetal end deres aktuelle beskæftigelse.

§ 7. Godtgørelsen kan højst udgøre et beløb pr. uge, der svarer til 80 pct. af arbejdsløshedsdagpengenes højeste beløb for en uge, jf. § 47 i lov om arbejdsløshedsforsikring.

Stk. 2. Godtgørelsen kan pr. dag højst udbetales med 1/5 af det beløb, der maksimalt kan udbetales for en uge, jf. stk. 1.

Stk. 3. Ved udbetaling af godtgørelse afrundes udbetalingsbeløbet til nærmeste hele kronebeløb.

§ 8. Godtgørelse kan kun udbetales for den tid, deltageren har deltaget i undervisningen, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. En deltager, som har ret til godtgørelse efter denne bekendtgørelse, bevarer retten til godtgørelse, hvis uddannelsen afbrydes på grund af uforudsete forhold på uddannelsesstedet. Godtgørelse kan dog alene udbetales for den første dag, undervisningen har været indstillet.

Kapitel 4

Tilskud til befordring

§ 9. Personer, der opfylder betingelserne i kapitel 1, og som deltager i uddannelsesaktiviteter efter § 4, stk. 2, kan opnå tilskud til befordring, jf. dog stk. 6 og 8.

Stk. 2. Deltageren har ret til tilskud til daglig befordring mellem bopæl og undervisningssted for de kilometer, der ligger ud over de første 24 km, dog højst for 576 km pr. dag.

Stk. 3. Hvis deltageren er indkvarteret under uddannelsen, har deltageren ret til tilskud til befordring ved uddannelsens begyndelse og afslutning, på søgnehelligdage og i weekender. Tilskuddet ydes for afstanden mellem deltagerens bopæl og undervisningsstedet, dog højst for 400 km. pr. rejse.

Stk. 4. Hvis undervisningen foregår flere steder samme dag, anvendes det undervisningssted, der ligger længst væk fra deltagerens bopæl ved beregning af afstanden mellem deltagerens bopæl og undervisningsstedet.

Stk. 5. Tilskuddet efter stk. 1- 4 udgør 1,00 kr. pr. km i 2011-niveau. Kilometersatsen følger satsen for fradrag for befordring mellem hjem og arbejdsplads over 100 km pr. arbejdsdag, som fastsættes for hvert indkomstår af Skatterådet efter ligningslovens § 9 C.

Stk. 6. Der udbetales ikke tilskud til befordring, hvis det samlede tilskud pr. uddannelse er under et mindstebeløb, som er 32,00 kr. i 2010-niveau. Mindstebeløbet reguleres en gang årligt med virkning fra den første mandag i juli måned med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent.

Stk. 7. Ved udbetaling af tilskud til befordring afrundes udbetalingsbeløbet til nærmeste hele kronebeløb.

Stk. 8. Der kan ikke opnås tilskud til befordring, hvis uddannelsen foregår på den virksomhed, hvor deltageren er ansat, jf. § 8, stk. 2, i lov om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

Kapitel 5

Ansøgning om godtgørelse og tilskud til befordring m.v.

§ 10. Ansøgning om godtgørelse og tilskud til befordring skal indgives til den arbejdsløshedskasse, det uddannelsessted eller Uddannelsesstyrelsen, som efter § 15 skal træffe afgørelse om godtgørelse eller tilskud til befordring.

Stk. 2. Ansøgning efter stk. 1 skal være indgivet senest 4 uger efter uddannelsens afslutning.

Stk. 3. Den arbejdsløshedskasse, det uddannelsessted eller Uddannelsesstyrelsen, som ansøgningen skal indgives til, træffer afgørelse om, hvorvidt ansøgningen er rettidigt modtaget. Arbejdsløshedskassens, uddannelsesstedets eller Uddannelsesstyrelsens afgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 11. Ansøgning om godtgørelse og tilskud til befordring indgives af deltageren, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Når arbejdsgivere betaler sædvanlig løn til deltagere under uddannelse, der berettiger til godtgørelse eller tilskud til befordring, skal ansøgning om godtgørelse eller tilskud til befordring indgives af arbejdsgiveren. I andre tilfælde kan arbejdsgivere indgive ansøgning om godtgørelse eller tilskud til befordring efter fuldmagt, jf. § 12, stk. 1, i lov om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

§ 12. Ansøgning om godtgørelse og tilskud til befordring kan foretages på et papirskema, der er udarbejdet af Uddannelsesstyrelsen, eller digitalt via webportalen EfterUddannelse.dk, når uddannelsen foregår på et uddannelsessted, der anvender det studieadministrative system EASY-A, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Arbejdsgivere og selvstændige erhvervsdrivende, der har et cvr-nummer, skal ansøge om godtgørelse og tilskud til befordring digitalt, når denne mulighed foreligger, jf. stk. 1. Endvidere skal arbejdsgivere og selvstændige erhvervsdrivende modtage afgørelser og meddelelser om godtgørelse og tilskud til befordring digitalt via e-Boks eller en tilsvarende digital postkasse.

Stk. 3. Ved digitale ansøgninger skal digital signatur eller anden sikker personidentifikation, der giver adgang til EfterUddannelse.dk, anvendes.

Stk. 4. Uddannelsesstyrelsen kan i helt særlige tilfælde undtage arbejdsgivere og selvstændige erhvervsdrivende fra pligten til at søge om godtgørelse og tilskud til befordring digitalt, og for at modtage afgørelser og meddelelser digitalt.

§ 13. Det er en betingelse for behandling af en ansøgning om godtgørelse eller tilskud til befordring, at alle obligatoriske felter i ansøgningsskemaet er udfyldt.

Stk. 2. Ved digital ansøgning om godtgørelse eller tilskud til befordring kan ansøgningsproceduren stoppes, hvis bestemte betingelser for at opnå godtgørelse eller tilskud befordring efter kapitel 1 – 4 ikke er til stede, herunder at uddannelsen ikke er omfattet af § 4.

Stk. 3. En arbejdsgiver, der indgiver ansøgning om godtgørelse eller tilskud til befordring, skal informere deltageren om indholdet af ansøgningen og om, at rigtigheden af de oplysninger, der er givet i ansøgningen om deltageren, kan blive kontrolleret ved samkøring af registre.

§ 14. Uddannelsesstederne skal informere om digital ansøgning om godtgørelse og tilskud til befordring, herunder på deres hjemmesider, og yde vejledning og bistand i forbindelse hermed.

Kapitel 6

Administration, udbetaling, tilsyn og klage

§ 15. Uddannelsesstyrelsen har det overordnede ansvar for administrationen af godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

Stk. 2. Afgørelse om godtgørelse eller tilskud til befordring til en deltager, der er medlem af en arbejdsløshedskasse, træffes af deltagerens arbejdsløshedskasse, og arbejdsløshedskassen foretager udbetalingen.

Stk. 3. Afgørelse om godtgørelse eller tilskud til befordring til en deltager, der ikke er medlem af en arbejdsløshedskasse, træffes af uddannelsesstedet, jf. dog stk. 4, og Udannelsesstyrelsen foretager udbetalingen.

Stk. 4. Afgørelse om godtgørelse til en deltager, der ikke er medlem af en arbejdsløshedskasse, og som deltager i uddannelse efter § 4, stk. 1, nr. 5 eller 6, træffes af Uddannelsesstyrelsen, og styrelsen foretager udbetalingen.

Stk. 5. Uddannelsesstyrelsen kan til enhver tid træffe eller ændre afgørelse i sager om godtgørelse og tilskud til befordring, der er under behandling eller er afgjort af et uddannelsessted.

Stk. 6. Godtgørelse og tilskud til befordring udbetales til deltageren, jf. dog stk. 7 og 8.

Stk. 7. Hvis deltagerens arbejdsgiver er indtrådt i retten til godtgørelse, jf. § 7, 1. pkt., i lov om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, udbetales godtgørelsen til arbejdsgiveren, jf. lovens § 7, 2. og 3. pkt.

Stk. 8. Tilskud til befordring kan udbetales til deltagerens arbejdsgiver, hvis arbejdsgiveren er forpligtet til enten at udbetale et beløb, der mindst svarer til det befordringstilskud, som deltageren ellers kunne have fået udbetalt, eller til at afholde alle udgifter til deltagerens befordring i forbindelse med uddannelsen, og deltageren har godkendt, at udbetaling af tilskud til befordring sker til arbejdsgiveren, jf. § 8, stk. 2, i lov om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

Stk. 9. Godtgørelse og tilskud til befordring udbetales til modtagerens NemKonto.

§ 16. Inden der træffes afgørelse om godtgørelse eller tilskud til befordring, jf. § 15, skal uddannelsesstedet foretage en opgørelse af, i hvilket omfang deltageren har fulgt undervisningen. For deltagere, der er medlemmer af en arbejdsløshedskasse, sendes opgørelsen til arbejdsløshedskassen. For deltagere, der ikke er medlemmer af en arbejdsløshedskasse, anvendes opgørelsen ved uddannelsesstedets afgørelse om godtgørelse eller tilskud til befordring. For deltagere, der ikke er medlemmer af en arbejdsløshedskasse, og som har fulgt uddannelse efter § 4, stk. 1, nr. 5 og 6, sendes opgørelsen dog til Uddannelsesstyrelsen.

Stk. 2. Uddannelsesstedernes opgørelser efter stk. 1 skal efter Uddannelsesstyrelsens bestemmelse videregives digitalt til henholdsvis arbejdsløshedskasserne og Uddannelsesstyrelsen.

§ 17. Uddannelsesstyrelsen og de arbejdsløshedskasser eller uddannelsessteder, der træffer afgørelse om godtgørelse, kan kræve dokumentation for deltagerens indtægter og for pågældendes øvrige beskæftigelsesforhold før tilmeldingen, jf. §§ 1, 2 og 6.

§ 18. Uddannelsesstyrelsen vejleder arbejdsløshedskasserne og uddannelsesstederne om reglerne om administration, beregning og udbetaling af godtgørelse og tilskud til befordring.

Stk. 2. Uddannelsesstyrelsen fastsætter retningslinjer for det enkelte uddannelsessteds administration af godtgørelse og befordringstilskud.

Stk. 3. Uddannelsesstyrelsen kan pålægge uddannelsesstederne at anvende styrelsens edb-systemer ved varetagelsen af uddannelsesstedernes opgaver efter § 15 og § 16.

Stk. 4. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen fører tilsyn med varetagelsen af de opgaver, der er henlagt til uddannelsesstederne, og kan i den forbindelse kræve alle oplysninger, der er nødvendige for varetagelse af tilsynet.

Stk. 5. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen fører tilsyn med varetagelsen af de opgaver, der er henlagt til arbejdsløshedskasserne, og kan i den forbindelse kræve alle oplysninger, der er nødvendige for varetagelse af tilsynet.

§ 19. Et afslag på en ansøgning om godtgørelse eller tilskud til befordring og en afgørelse om tilbagebetaling af godtgørelse eller tilskud til befordring skal være skriftligt, være begrundet og indeholde en klagevejledning.

Stk. 2. Den, som afgørelsen vedrører, kan inden 4 uger efter afgørelsens modtagelse klage over afgørelsen. Klagen stiles til Ankenævnets Beskæftigelsesudvalg og sendes til den arbejdsløshedskasse eller det uddannelsessted, der har truffet afgørelsen eller til Uddannelsesstyrelsen, hvis afgørelsen er truffet af styrelsen.

Stk. 3. Arbejdsløshedskassen, uddannelsesstedet eller Uddannelsesstyrelsen afgør inden 4 uger efter klagens modtagelse, om klagen fuldt ud kan imødekommes. Hvis klagen ikke fuldt ud imødekommes, videresendes den med en udtalelse til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg.

Stk. 4. Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalget kan se bort fra klagefristen i stk. 2, når der er særlig grund hertil.

§ 20. Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalgs afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 21. Skriftlig kommunikation mellem henholdsvis uddannelsessteder, arbejdsløshedskasser, restanceinddrivelsesmyndigheden, Undervisningsministeriet og virksomheder, skal foregå digitalt medmindre Undervisningsministeriet træffer bestemmelse om andet.

Stk. 2. Skriftlig kommunikation mellem uddannelsessteder eller arbejdsløshedskasser og Undervisningsministeriet skal foregå digitalt, med mindre Undervisningsministeriet træffer bestemmelse om andet. Digital signatur eller anden sikker identifikation skal anvendes ved digital udveksling af oplysninger om deltagere og arbejdsgivere.

Stk. 3. Arbejdsløshedskasserne, uddannelsesstederne og Uddannelsesstyrelsen kan afsende standardbreve i form af kvitteringsbreve, rykkerbreve og lignende med maskinelt gengivet underskrift eller alene med angivelse af henholdsvis arbejdsløshedskassen, uddannelsesstedet eller styrelsen som afsender.

Stk. 4. Afgørelser, der udelukkende er truffet på grundlag af digital databehandling, kan afsendes alene med angivelse af henholdsvis arbejdsløshedskassen, uddannelsesstedet eller Uddannelsesstyrelsen som afsender.

Kapitel 7

Tilbagebetaling af godtgørelse og tilskud til befordring

§ 22. Krav om tilbagebetaling af godtgørelse eller tilskud til befordring efter § 16, stk. 1 og 2, i lov om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse varetages for de deltagere, der er medlemmer af en arbejdsløshedskasse, af den arbejdsløshedskasse, der har truffet afgørelse om godtgørelsen eller befordringstilskuddet, og for de deltagere, der ikke er medlemmer af en arbejdsløshedskasse, af Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen eller Uddannelsesstyrelsen.

Stk. 2. Krav om dækning af uberettiget udbetaling af godtgørelse eller tilskud til befordring efter § 17, stk. 1, i lov om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, varetages af Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen.

§ 23. Beløb, der skal tilbagebetales, jf. § 22, forrentes fra forfaldsdagen med den aktuelt gældende morarente efter lov om renter ved forsinket betaling m.v.

Stk. 2. Morarente efter stk. 1 tilfalder staten.

Kapitel 8

Ikrafttræden og overgangsbestemmelser

§ 24. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2011, jf. dog stk. 2, og har virkning for ansøgninger om godtgørelse og tilskud til befordring, der indgives den 1. juli 2011 eller senere, og som vedrører erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, der påbegyndes den 1. juli 2011 eller senere.

Stk. 2. Bekendtgørelsens § 12, stk. 2, 1. pkt., træder i kraft den 1. november 2011.

Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 556 af 8. juni 2009 om tilskud til befordring ved deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag optaget i en fælles kompetencebeskrivelse og bekendtgørelse nr. 564 af 8. juni 2009 om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, ophæves, jf. dog stk. 4.

Stk. 4. De i stk. 3 nævnte bekendtgørelser finder anvendelse for ansøgninger om godtgørelse og tilskud til befordring, der indgives før den 1. juli 2011, samt for ansøgninger om godtgørelse og tilskud til befordring, der er indgives efter den 1. juli 2011, men som vedrører erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, der er påbegyndt før den 1. juli 2011.

Undervisningsministeriet, den 23. juni 2011

Troels Lund Poulsen

/ Lars Mortensen