Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Bilag 1

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om en udligningsordning til finansiering af befordringspligten

I medfør af § 18 og § 29 i postloven, lov nr. 1536 af 21. december 2010, fastsættes:

Almindelige bestemmelser

§ 1. Postvirksomheder, der udøver erhvervsmæssig postbefordring af adresserede breve på op til 2 kg eller adresserede pakker på op til 20 kg, herunder til og fra udlandet, kan pålægges at betale et økonomisk bidrag til en udligningsordning, der tjener til at fordele nettoomkostningerne ved befordringspligten mellem alle postvirksomheder, der tilbyder den pågældende hovedtjeneste (henholdsvis breve og pakker).

Stk. 2. Ved breve forstås adresserede forsendelser indeholdende meddelelser i skriftlig form uanset fysisk medium, når dette er lagt i konvolut eller lignende emballering, samt postkort og andre meddelelser med et individuelt skriftligt indhold. Breve omfatter i denne bekendtgørelse ikke kataloger, brochurer, dagblade, blade og andre adresserede forsendelser med et ensartet, trykt indhold.

Stk. 3. Adresserede pakker er ikke omfattet af udligningsordningen, hvis befordringen er omfattet af en kontrakt mellem transportvirksomheden og afsenderen.

Stk. 4. Den af Trafikstyrelsen udpegede befordringspligtige postvirksomhed skal bære sin forholdsmæssige andel af nettoomkostningerne, men indbetaler ikke bidrag til udligningsordningen. Postvirksomheder, der tilbyder og udfører en hovedtjeneste på lignende vilkår som den befordringspligtige postvirksomhed, fritages for bidrag for så vidt angår den pågældende hovedtjeneste.

Oplysningspligt

§ 2. Postvirksomheder, som ikke er pålagt befordringspligt, indsender hvert år ved udgangen af kalenderåret og senest den 1. marts, en opgørelse til Trafikstyrelsen over antal befordrede adresserede forsendelser, dvs. adresserede breve på op til 2 kg og adresserede pakker på op til 20 kg, i det pågældende kalenderår, herunder til og fra udlandet.

Stk. 2. Opgørelsen skal være vedlagt en erklæring fra en revisor.

Fremsættelse og opgørelse af krav på bidrag og beregning af nettoomkostninger

§ 3. Den befordringspligtige postvirksomhed skal, såfremt den ønsker bidrag fra udligningsordningen til dækning af nettoomkostningerne ved befordringspligten for et givet år, over for Trafikstyrelsen senest samtidig med aflæggelsen af årsregnskabet fremsætte og dokumentere dette ønske. Nettoomkostningerne opgøres separat for hver enkelt hovedtjeneste (henholdsvis adresserede breve og pakker). Ud over størrelsen af nettoomkostningerne skal den befordringspligtige postvirksomhed dokumentere, at disse udgør en urimelig økonomisk byrde.

§ 4. Nettoomkostningerne ved udførelsen af den pågældende hovedposttjeneste omfatter samtlige omkostninger, der er knyttet til og nødvendige for at opfylde befordringspligten. Nettoomkostningerne beregnes som forskellen mellem nettoomkostningerne for den befordringspligtige postvirksomhed ved drift med og uden denne befordringspligt.

Stk. 2. Ved beregningen tages hensyn til alle relevante elementer, herunder immaterielle og markedsmæssige fordele, som postvirksomheden har ved at være udpeget til at varetage den pågældende befordringspligtige hovedtjeneste, retten til en rimelig fortjeneste og incitamenter til omkostningseffektivitet. Omkostninger, som den befordringspligtige postvirksomhed ville have valgt at undgå, hvis den ikke havde været underlagt befordringspligt, skal medtages.

Stk. 3. Beregningen baseres på de omkostninger, der kan henføres til:

1) Elementer af den pågældende hovedposttjeneste, som kun kan udbydes med tab eller på omkostningsbetingelser, der falder uden for almindelige forretningsmæssige standarder.

2) Bestemte brugere eller grupper af brugere, som under hensyntagen til omkostninger og indtægter ved bestemte tjenesteudbud samt taksterne, kun kan betjenes med tab eller på omkostningsbetingelser, der falder uden for almindelige forretningsmæssige standarder.

Stk. 4. Nettoomkostningerne ved de forskellige dele af befordringspligten beregnes særskilt. Befordringspligtens samlede nettoomkostninger beregnes som summen af nettoomkostningerne ved befordringspligtens enkelte komponenter modregnet immaterielle og markedsmæssige fordele.

§ 5. Trafikstyrelsen kontrollerer, om den befordringspligtige postvirksomheds beregning af nettoomkostningerne ved den pågældende hovedtjeneste er korrekt. På baggrund heraf træffes afgørelse om nettoomkostningernes størrelse, og om de udgør en urimelig økonomisk byrde for den befordringspligtige postvirksomhed. Afgørelsen træffes så betids, at et eventuelt bidrag pr. forsendelse kan nå at blive fastsat på finansloven for det følgende år.

Stk. 2. Den befordringspligtige postvirksomhed er forpligtet til at afgive alle nødvendige oplysninger til brug for Trafikstyrelsens kontrol af opgørelsen af nettoomkostningerne.

Stk. 3. Trafikstyrelsen behandler modtagne oplysninger om den befordringspligtige postvirksomheds produktøkonomi samt andre oplysninger af kommerciel karakter fortroligt.

§ 6. Trafikstyrelsen opgør på baggrund af nettoomkostningerne og det samlede antal forsendelser, som den befordringspligtige og de ikke-befordringspligtige postvirksomheder befordrede inden for den pågældende hovedposttjeneste i det år nettoomkostningerne er afholdt, anført som basisåret i eksemplet i bilag 1, et økonomisk bidrag fra de ikke-befordringspligtige postvirksomheder pr. forsendelse. Bidraget fastsættes ved at dividere nettoomkostningerne med det samlede antal befordrede forsendelser i det pågældende år.

Stk. 2. Bidrag pr. forsendelse fastsættes på finansloven opregnet til årets prisniveau (år 2 i bilaget).

Betaling af bidrag

§ 7. Trafikstyrelsen beregner, opkræver og inddriver bidragene fra postvirksomhederne.

Stk. 2. Bidrag beregnes på baggrund af det antal forsendelser, postvirksomheden har befordret inden for den pågældende hovedtjeneste i året efter, at Trafikstyrelsen har truffet afgørelse om fastsættelse af bidrag (år 2 i bilaget).

§ 8. Bidrag opkræves af Trafikstyrelsen den 15. april i betalingsåret (år 3 i bilaget). Sidste rettidige betalingsdag er den 1. maj.

Stk. 2. Falder sidste rettidige betalingsdag efter stk. 1 på en helligdag eller en lørdag, forlænges fristen for betaling til den nærmest følgende hverdag.

§ 9. Sker indbetaling af bidraget ikke rettidigt, skal postvirksomheden betale morarenter af bidraget med 1½ pct. for hver påbegyndt måned beregnet fra forfaldsdag.

Stk. 2. Trafikstyrelsen kan eftergive morarente, når særlige omstændigheder taler herfor.

§ 10. Manglende betaling af bidrag og påløbne morarenter kan medføre, at postvirksomhedens tilladelse til at udøve erhvervsmæssig postbefordring tilbagekaldes.

Udbetaling til den befordringspligtige postvirksomhed

§ 11. Indbetalingerne til udligningsordningen tilfalder den befordringspligtige postvirksomhed.

Stk. 2. Trafikstyrelsen udbetaler de indgåede udligningsbidrag til den befordringspligtige postvirksomhed umiddelbart efter udløb af sidste rettidige betalingsdag, jf. § 8, stk. 1.

§ 12. Det samlede beløb, den befordringspligtige postvirksomhed modtager i et kalenderår, kan ikke overstige de opgjorte nettoomkostninger i det tidligere kalenderår, bidragene skal finansiere nettoomkostningerne for, opregnet til udbetalingsårets prisniveau.

Tilsyn og klageadgang

§ 13. Trafikstyrelsen fører tilsyn med, at bestemmelserne i denne bekendtgørelse overholdes.

Stk. 2. Afgørelser, som Trafikstyrelsen træffer i medfør af denne bekendtgørelse, kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Straf

§ 14. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den der overtræder denne bekendtgørelses § 2.

§ 15. Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5.

Ikrafttræden

§ 16. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2011.

Trafikstyrelsen, den 24. juni 2011

Carsten Falk Hansen

/ Nicolai Bundgaard


Bilag 1

Udligningsordningen. Beregningseksempel på nettoomkostninger på brevmarkedet

 
Basisåret
År 1
År 2
År 3
Nettoomkostninger (breve)
Post Danmark A/S opgør, at selskabet har nettoomkostninger på 250 mio. kr. i basisåret
Ved sin kontrol fastslår Trafikstyrelsen, at nettoomkostningen er 200 mio. kr. Stykprisen pr. brev til dækning af nettoomkostningerne optages på forslag til finansloven for år 2. Den er på 20,4 øre (20 øre korrigeret for udviklingen i nettoprisindekset fra basisåret til år 2.
Postvirksomhedernes bidrag til udligningsordningen pr. befordret forsendelse fremgår af finansloven for år 2.
 
Befordrede mængder
De befordrede brevmængder i basisåret udgør 1 mia. stk. på det samlede brevmarked.
 
De befordrede mængder i år 2 danner grundlag for postvirksomhedernes betaling af bidrag til Trafikstyrelsen i år 3.
Postvirksomhederne indberetter befordrede mængder i år 2 til Trafikstyrelsen primo år 3.
Betaling til Trafikstyrelsen
     
Trafikstyrelsen opkræver betaling hos postvirksomhederne i forhold til de befordrede mængder i år 2.
Betaling til Post Danmark A/S
     
Post Danmark A/S modtager fra Trafikstyrelsen et udligningsbidrag svarende til de af øvrige postvirksomheder indbetalte beløb.

I beregningseksemplet er nettoomkostningerne for Post Danmark A/S i basisåret godkendt i Trafikstyrelsen til at være 200 mio. kr. I forhold til de samlede befordrede mængder i basisåret er bidraget pr. befordret forsendelse 20 øre. Korrigeret for udviklingen i nettoprisindekset fra basisåret til år 2 betaler øvrige postvirksomheder til udligningsordningen en pris på 20,4 øre for hver forsendelse, som de befordrer i år 2. Denne pris pr. forsendelse optages på finansloven for år 2. Indbetaling af bidrag og udbetaling til Post Danmark A/S sker i år 3. Post Danmark A/S bærer sin andel af nettoomkostningerne, men indbetaler ikke bidrag til ordningen.