Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om gebyrer i henhold til postloven

I medfør af § 23 i postloven, lov nr. 1536 af 21. december 2010, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 27 følgende:

Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen fastsætter bestemmelser om gebyr for tilladelse til postbefordring efter postlovens § 3 og 14, gebyr for godkendelse af takstfastsættelse efter postlovens § 15, stk. 4, og formålsbestemt gebyr efter postlovens § 23.

Stk. 2. Bekendtgørelsen gælder for virksomheder, der udøver erhvervsmæssig postbefordring, herunder den befordringspligtige postvirksomhed.

Formålsbestemt gebyr

§ 2. Trafikstyrelsen opkræver det i postlovens § 23 nævnte formålsbestemte årsgebyr på 2,70 kr. (2011-niveau) for hver 1.000 befordrede adresserede forsendelser, som er omfattet af tilladelseskravet, hos postvirksomhederne en gang årligt. Årsgebyret opkræves efter kalenderårets udløb hver den 15. marts for det foregående år. Gebyret skal indbetales til Trafikstyrelsen senest den 1. april.

Stk. 2. Postvirksomhederne indsender hvert år ved udgangen af kalenderåret og senest den 1. marts, første gang senest den 1. marts 2012, en opgørelse over antal befordrede adresserede forsendelser, dvs. breve og pakker samt dagblade, magasiner, kataloger m.m. i det pågældende kalenderår, vedlagt en erklæring fra en revisor.

Stk. 3. Beløb under 1.000 kr. opkræves ikke.

Stk. 4. Bidragspligten gælder fra den 1. juli 2011.

§ 3. Det i § 2 anførte beløb reguleres én gang årligt med 2 pct. tillagt tilpasningsprocenten for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Det herefter fremkomne beløb afrundes til nærmeste ørebeløb. Trafikstyrelsen bekendtgør reguleringerne hvert år, første gang pr. 1. januar 2012.

Gebyr for tilladelser

§ 4. For udstedelse af en tilladelse til postbefordring efter postlovens § 3 betales 4.600 kr. i tilladelsesgebyr (2011-niveau).

Stk. 2. For udstedelse af en tilladelse til den befordringspligtige virksomhed efter postlovens § 14 betales 46.000 kr. i tilladelsesgebyr (2011-niveau).

Stk. 3. Trafikstyrelsen bekendtgør regulering af gebyrerne i stk. 1. og stk. 2 hvert år, første gang pr. 1. januar 2012.

Gebyr for godkendelse af takstfastsættelse

§ 5. For omkostninger i forbindelse med Trafikstyrelsens godkendelse af takstfastsættelsen efter postlovens § 15, stk. 4, betales et gebyr efter regning, baseret på en timepris på 533 kr. – 2011-niveau. Trafikstyrelsen bekendtgør regulering af gebyret hvert år, første gang pr. 1. januar 2012.

Øvrige bestemmelser

§ 6. Betaling af gebyr og eventuelle renter sker ved elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling.

Stk. 2. Ved manglende rettidig betaling af beløb i henhold til §§ 2-5 tillægges renter i medfør af rentesatsloven.

§ 7. Afgørelser om gebyrer efter denne bekendtgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed eller for transportministeren.

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2011 og gælder for ansøgninger om tilladelse til at udøve postbefordring modtaget efter den 1. januar 2011.

Trafikstyrelsen, den 24. juni 2011

Carsten Falk Hansen

/ Nicolai Bundgaard