Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Bilag 1

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om postbefordring og postvirksomheder

I medfør af § 2, § 3, § 5, § 6, § 8, § 9, § 12, § 22, § 23, § 24, § 25, § 27, § 29 og § 30 i postloven, lov nr. 1536 af 21. december 2010, fastsættes:

Tilladelse til postbefordring

§ 1. En virksomhed, der udøver erhvervsmæssig postbefordring, skal have tilladelse hertil fra Trafikstyrelsen.

Stk. 2. Ved erhvervsmæssig postbefordring forstås erhvervsmæssig indsamling, erhvervsmæssig sortering eller erhvervsmæssig omdeling af adresserede forsendelser på op til 20 kg, herunder forsendelser til og fra udlandet.

Stk. 3. Ved adresserede forsendelser forstås adresserede breve på op til 2 kg, adresserede dag-, uge- og månedsblade og lignende, tidsskrifter samt adresserede forsendelser med et ensartet trykt indhold, f.eks. kataloger og brochurer på op til 2 kg samt adresserede pakker på op til 20 kg.

Stk. 4. Bekendtgørelsen omfatter ikke adresserede pakker, hvis befordringen er omfattet af en kontrakt mellem transportvirksomheden og afsenderen.

Stk. 5. Kurértjenester, hvorved forstås befordring af hasteforsendelser fra dør til dør, anses ikke for erhvervsmæssig postbefordring.

Stk. 6. Virksomheder, der alene varetager den fysiske transport af forsendelser, eller som indgår som et led i postbefordringen som underleverandør for en postvirksomhed, anses ikke for at udøve erhvervsmæssig postbefordring, men virker på postvirksomhedens ansvar.

§ 2. Tilladelse til postbefordring kan udstedes til virksomheder, som opfylder følgende betingelser:

1) ikke er under konkurs,

2) ikke har forfalden gæld til det offentlige på over 50.000 kr.,

3) ikke er dømt for strafbart forhold, der begrunder en nærliggende fare for misbrug af adgangen til at udøve postbefordring, jf. straffelovens § 78, stk. 2, og

4) ikke er dømt for alvorlige eller gentagne overtrædelser af lovgivningen på det social- og arbejdsretlige område, herunder lovgivningen om beskyttelse af arbejdstagere.

Stk. 2. Ansøgeren skal være myndig og må ikke være under værgemål eller samværgemål og skal i øvrigt kunne sandsynliggøre, at virksomheden kan drives på forsvarlig måde.

Stk. 3. Betingelserne i stk. 1 og 2 gælder også for medlemmer af en ansøgende virksomheds ledelse.

Stk. 4. Udstedelse af en tilladelse til postbefordring er endvidere betinget af, at virksomheden har økonomisk grundlag for at drive virksomheden forretningsmæssigt forsvarligt, og at den forpligter sig til i givet fald at bidrage til en udligningsordning til dækning af nettoomkostningerne ved befordringspligten.

Stk. 5. Udstedelse af en tilladelse er betinget af betaling af gebyr.

Ansøgning om tilladelse mv.

§ 3. Ansøgningsskema om tilladelse til at udøve postbefordring hentes på www.Trafikstyrelsen.dk og sendes i udfyldt stand til Trafikstyrelsens e-mailadresse info@trafikstyrelsen.dk.

Stk. 2. Ansøgningen kan afvises, hvis den er udfyldt fejlagtigt eller ufuldstændigt.

Stk. 3. Ansøgningen skal indeholde følgende oplysninger:

1) Postvirksomhedens navn, herunder eventuelle binavne, adresse og hjemsted.

2) Selskabsformen (personligt drevet virksomhed, interessentskab, aktieselskab, anpartsselskab eller anden selskabsform).

3) Navn, adresse og cpr. nr. på de(n), der er tegningsberettiget i virksomheden (administrerende direktør eller indehaver(e)).

4) Postvirksomhedens cvr-nr.

5) Postvirksomhedens geografiske dækningsområde.

6) Postvirksomhedens service og kvalitet for sine posttjenester.

Stk. 4. Ansøgningen skal endvidere indeholde følgende:

1) Erklæring fra den ansøgende virksomheds ledelse eller indehaver om, at betingelserne i § 2, stk. 1 og 2, er opfyldt.

2) Erklæring fra den ansøgende virksomheds ledelse om, at betingelserne i § 2, stk. 3, er opfyldt.

3) Erklæring fra den ansøgende virksomheds ledelse eller indehaver om, at virksomheden er indforstået med i givet fald at skulle bidrage til en udligningsordning til dækning af nettoomkostningerne ved befordringspligten, jf. § 2, stk. 4.

4) Erklæring fra den ansøgende virksomheds ledelse eller indehaver om, at Trafikstyrelsen kan indhente nærmere oplysninger om virksomheden og virksomhedens ejer hos offentlige myndigheder, herunder om økonomiske og eventuelle strafbare forhold.

5) Virksomhedens generelle forretningsbetingelser.

Stk. 5. Til brug for bedømmelsen af, hvorvidt virksomheden har økonomisk grundlag for at drive virksomheden forretningsmæssigt forsvarligt, kan ansøgningen vedlægges en forretningsplan for det første år, seneste årsregnskab, årsrapport, budget eller lignende. Trafikstyrelsen kan udbede sig yderligere oplysninger fra virksomheden til brug for denne bedømmelse.

Stk. 6. Ændringer i de i § 3, stk. 3, nævnte oplysninger skal meddeles til Trafikstyrelsen inden én måned efter ændringen.

Postvirksomheders pligter

§ 4. Postvirksomheden skal mærke adresserede forsendelser på en sådan måde, at postvirksomheden kan identificeres.

Stk. 2. Mærkning kan ske ved stempel, frankeringsaftryk, påklæbning af et frimærke, påskrift på forsendelsen eller ved udlevering af et fragtbrev eller kvittering til modtageren, hvorpå postvirksomhedens navn er oplyst.

Stk. 3. Oplysninger om postvirksomhedens navn på forsendelsen kan undlades, når der er tale om befordring af uemballerede aviser og blade.

§ 5. En postvirksomhed har pligt til at modtage og befordre adresserede forsendelser, som er omfattet af virksomhedens posttjenester og geografiske dækningsområde.

Stk. 2. Adresserede forsendelser, som befordres af en postvirksomhed, og som fejlagtigt kommer en anden postvirksomhed i hænde, skal mod vederlag udleveres til rette postvirksomhed eller afsender, medmindre andet er aftalt mellem de pågældende postvirksomheder. Udleveringen skal ske på vilkår, som er gennemsigtige, ikke-diskriminerende og omkostningsbaserede. Adresserede forsendelser, som ikke umiddelbart kan udleveres, opbevares af postvirksomheden i mindst 2 måneder, hvorefter de kan tilintetgøres.

§ 6. Adresserede forsendelser, som er indleveret til befordring hos en postvirksomhed, kan i de tilfælde, hvor det ikke har været muligt at finde hverken adressat eller afsender, uden retskendelse åbnes af den pågældende virksomhed. Forsendelser kan ligeledes uden retskendelse åbnes, når det sker for at fastslå omfanget af eller begrænse en eventuel beskadigelse af forsendelsen.

Stk. 2. Adresserede forsendelser og genstande, hvor det ikke efter iværksættelse af rimelige foranstaltninger har været muligt at finde hverken adressat eller afsender, og som dermed er uanbringelige for postvirksomheden, og som er af værdi, fremlyses inden én måned ved bekendtgørelse i Statstidende, medmindre forsendelsens eller genstandens værdi ikke står i et rimeligt forhold til omkostningerne ved fremlysningen.

Stk. 3. Fremlyste forsendelser og genstande ligger til afhentning hos postvirksomheden i 3 måneder, hvorefter de sælges eller tilintetgøres.

Stk. 4. Adresserede forsendelser og genstande uden værdi lægges til afhentning hos postvirksomheden i 2 måneder, hvorefter de sælges eller tilintetgøres.

Stk. 5. Salg uden om offentlig auktion må ikke ske til personer, der virker i postvirksomheden.

§ 7. Postvirksomheder, som tilbyder forsendelser leveret til en postboksadresse, skal mod vederlag give andre postvirksomheder adgang til at indlevere adresserede forsendelser til postboksen på vilkår, som er gennemsigtige, ikke-diskriminerende og omkostningsbaserede.

Stk. 2. Forsendelserne indleveres samlet til postvirksomheden på det postbetjeningssted, hvor postboksen befinder sig, medmindre der er indgået anden aftale med postvirksomheden.

Omdeling, afleveringsforhold, brevkasser mv.

§ 8. Omdeling af adresserede og uadresserede forsendelser skal ske til modtagerens brevkasse, brevkasseanlæg, brevindkast, postboks, til andre med modtager aftalte omdelingssteder eller til en person på adressen. Adresserede forsendelser kan efter aftale med afsender eller modtager leveres til et postbetjeningssted eller en automat, jf. dog § 12.

Stk. 2. Adresserede forsendelser kan endvidere udleveres til den, der har fået fuldmagt til at modtage forsendelsen.

Stk. 3. En postvirksomhed kan i forretningsbetingelserne fastsætte nærmere regler om, hvem der på adressen er berettiget til at tage imod adresserede forsendelser.

Stk. 4. En postvirksomhed kan undlade omdeling af forsendelser til modtagere, der ikke opfylder bestemmelserne om opstilling af brevkasser, brevkasseanlæg eller etablering af brevindkast. Det samme gælder, hvis der ikke er givet adgang til brevkasseanlægget, eller hvis modtagerens brevkasse er fyldt helt op.

Stk. 5. Adresserede forsendelser, som ikke kan afleveres eller anmeldes over for modtageren, eller som kan undlades omdelt efter stk. 4, returneres til afsenderen eller lægges til afhentning på et postbetjeningssted eller lignende.

Stk. 6. Aflevering af uadresserede forsendelser skal ske til mindst mulig ulempe for modtageren. Uadresserede forsendelser må ved afleveringen ikke blive siddende i brevindkastet, i brevkassen, i brevkasseanlægget, sættes i dørhåndtaget, lægges på dørmåtte, i opgang, i ejendommens indgangsparti, på havegang eller lignende steder uden for brevkassen eller brevkasseanlægget, medmindre det er aftalt med modtageren, jf. stk. 1. Er en brevkasse fyldt helt op, eller fremgår det tydeligt, at der ikke er beboere på adressen, må uadresserede forsendelser ikke afleveres.

§ 9. Ejeren af en ejendom skal opstille brevkasse ved indgangen til den enkelte parcel ved bygninger, villaer og rækkehuse med én eller flere husstande eller erhverv mv. Brevkassen skal være placeret således, at forsendelser kan afleveres i brevkassen let og uden særlige vanskeligheder direkte fra offentlig adgangsvej (offentlig vej, offentlig sti eller privat fællesvej). Forsendelser skal således kunne afleveres i brevkassen, uden at omdeleren skal begive sig fra vejarealet ind på ejendommen eller i øvrigt begive sig gennem en forhave, en carport, bevoksning eller anden form for afspærring eller lignende. Følgende regler gælder for opstilling af brevkasser:

1) Ved ejendomme, der har adgang til offentlig vej enten direkte fra ejendommen eller via en privat vej, skal brevkassen placeres ved overkørslen til den offentlige vej.

2) Ved ejendomme, der har adgang til offentlig vej via en privat fællesvej, skal brevkassen placeres ved indkørslen til ejendommen fra den private fællesvej.

3) Ved ejendomme, der har adgang til offentlig vej via en privat fællesvej og en privat vej, skal brevkassen placeres ved den private vejs tilslutning til den private fællesvej.

Stk. 2. For ejendomme beliggende i landzone skal brevkassen opstilles ved det naturlige skel til ejendommens bygninger. Afstanden mellem ejendommens bolig eller stuehuset og brevkassen må dog højst være 50 m, medmindre ejeren finder en placering af brevkassen længere væk fra boligen mere hensigtsmæssig. Der skal som udgangspunkt være fri og uhindret adgang til brevkassen direkte fra et køretøj.

Stk. 3. Brevkasseanlæg skal opstilles i eller ved etageejendomme med flere afleveringssteder (husstande, erhverv mv.). Det påhviler ejeren at opstille brevkasseanlæg og at give postvirksomheder adgang til anlægget. Hvis sådan adgang alene kan gives ved hjælp af nøgler, elektroniske nøglekort, koder eller lignende, har postvirksomheder ret til at få udleveret sådanne mod betaling af de direkte omkostninger til nøglerne, nøglekortene eller lignende.

Stk. 4. Ved fritidshuse skal der opstilles brevkasser ved indgangen til den enkelte parcel, jf. dog stk. 5. Reglerne i stk. 1 om placering af brevkassen finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 5. I fritidshusområder med fritidshuse, som er udstykket ifølge udstykningstilladelse udstedt efter den 1. januar 1973, skal der opstilles centralt placerede brevkasseanlæg, uanset om fritidshusene bebos på helårsbasis. Betegnelsen fritidshuse omfatter også kolonihavehuse (haveforeningshuse). Ved udstykning af fritidshusområder skal der afsættes et passende areal til opstilling af centralt placerede brevkasseanlæg. Det påhviler den, der får meddelt udstykningstilladelse, at afsætte det fornødne areal til etablering af centralt placerede brevkasseanlæg. Fritidshusejerne skal opstille og vedligeholde brevkasseanlægget.

Stk. 6. Det påhviler ejeren at drage omsorg for, at der er fri og uhindret adgang til brevkassen eller brevkasseanlægget.

Stk. 7. Trafikstyrelsen kan meddele dispensation fra kravet om opstilling af brevkasse eller brevkasseanlæg, såfremt opstilling vil være i strid med frednings-, bygnings- eller brandtekniske forskrifter. Det er en forudsætning for meddelelse af dispensation, at der i stedet etableres afleveringsmulighed i form af brevindkast i døren eller brevkasse ved døren.

Stk. 8. Trafikstyrelsen kan endvidere meddele dispensation fra kravet om opstilling af brevkasseanlæg i ejendomme, hvor boligerne er indrettet eller anvendes som ældreboliger, herunder plejeboliger, og tilsvarende boligtyper, der kræver forudgående kommunal visitation. Tilsvarende gælder for botilbud efter § 109 og § 110 i lov om social service.

Stk. 9. Virksomheder, som erhvervsmæssigt omdeler individualiserede, uadresserede forsendelser, ligestilles med postvirksomheder i relation til bestemmelserne i stk. 3. Ved individualiserede, uadresserede forsendelser menes uadresserede forsendelser, som med henblik på segmenteret omdeling enten er mærket fra distributørens side med adresse på modtager ved hjælp af et omslag eller lignende eller fremgår af distributørens adresselister, elektroniske budbøger eller lignende.

§ 10. Nærmere regler for opstilling og indretning af brevkasser, brevkasseanlæg og brevindkast samt krav til postvirksomheders opbevaring af udleverede nøgler, nøglekort eller lignende fremgår af bekendtgørelsens bilag 1.

§ 11. Forsendelser til forskellige enheder under samme virksomhed eller institution afleveres samlet på ét sted, når enhederne er placeret inden for et afgrænset område, og enhederne ikke kan identificeres ved offentligt anerkendt gadenavn og nummer og derfor ikke kan siges at have en selvstændig adresse.

Stk. 2. Forsendelser til modtagere, der bor på kaserner, hoteller, hospitaler, plejehjem, ældreboliger, herunder plejeboliger, og tilsvarende boligtyper, der kræver forudgående kommunal visitation, botilbud efter § 109 og § 110 i lov om social service, kollegier, kontorhoteller og lignende, afleveres i receptionen, brevkasseanlæg eller lignende. Er der ikke mulighed for at aflevere forsendelserne i reception, brevkasseanlæg eller lignende, træffes der særskilt aftale med ledelsen af institutionen om aflevering af forsendelserne.

§ 12. Postmodtagere, som er ude af stand til selv at hente forsendelser i brevkassen eller brevkasseanlægget, har efter afgørelse fra de pågældendes folkeregisterkommune krav på at få adresserede forsendelser afleveret direkte til boligen. Det er en forudsætning for at få afleveret adresserede forsendelser direkte til boligen, at der er etableret afleveringsmulighed i form af brevindkast i døren eller brevkasse ved døren. I etageejendomme med aflåst indgangsdør er det endvidere en forudsætning, at postvirksomheden har fået udleveret nøgler, nøglekort eller lignende til døren.

Stk. 2. Nærmere regler for aflevering af adresserede forsendelser direkte til boligen, herunder om kommunens sagsbehandling og videregivelse af oplysninger til den befordringspligtige postvirksomhed med henblik på dennes opdatering af modtagerdatabasen, fremgår af Trafikstyrelsens ”Vejledning om post til døren”.

§ 13. Postvirksomheder kan opstille postkasser ved gade, vej eller andre steder, hvor offentligheden har adgang, på følgende betingelser:

1) At det tydeligt fremgår af postkassen, hvilken postvirksomhed der ejer postkassen,

2) at postkassen ikke må kunne forveksles med postkasser tilhørende den befordringspligtige postvirksomhed,

3) at nødvendige oplysninger om tømningstidspunkt, hvilke forsendelser der kan lægges i postkassen, postvirksomhedens geografiske dækningsområde mv., anføres på postkassen.

Stk. 2. Postvirksomheden indhenter tilladelse til opstilling og placering af de konkrete postkasser hos kommuner, grundejere og lignende.

Øvrige krav til postvirksomheder, klager, erstatningsbestemmelser mv.

§ 14. Postvirksomheder skal udarbejde og offentliggøre generelle forretningsbetingelser, der blandt andet oplyser brugerne om:

1) Udbuddet af virksomhedens posttjenester, vilkårene for deres levering og anvendelse samt takstfastsættelsen.

2) Service og kvalitet.

3) Klageadgangen til postvirksomheden.

4) Reklamations- og forældelsesreglerne.

5) Erstatningsbetingelserne i tilfælde af forsinkelse, bortkomst, herunder tyveri, eller beskadigelse af forsendelser, herunder postvirksomhedens erstatningssatser.

Stk. 2. Postvirksomheden kan begrænse erstatningspligten i tilfælde af forsinkelse, bortkomst, herunder tyveri, eller beskadigelse af adresserede forsendelser ved at fastsætte maksimale erstatningsbeløb eller ved at begrænse erstatningspligten således, at der ikke ydes erstatning for forsinkelse, bortkomst eller beskadigelse af uregistrerede adresserede breve samt adresserede blade, kataloger eller lignende. Erstatningspligten kan ligeledes begrænses således, at der ikke ydes erstatning for forsinkelse af adresserede forsendelser til eller fra udlandet.

§ 15. En postvirksomhed skal sikre, at brugerne af virksomhedens posttjenester har adgang til gennemsigtige, enkle og overkommelige procedurer for behandling af klager, særligt i tilfælde af forsinkelse, bortkomst, herunder tyveri, eller beskadigelse af forsendelser.

Stk. 2. Postvirksomheden skal behandle klager fra brugerne inden én måned fra klagens modtagelse, medmindre der foreligger særlige forhold.

Stk. 3. En postvirksomhed, som fejlagtigt modtager en klage over anden postvirksomhed, skal straks videresende klagen til rette postvirksomhed til behandling.

Stk. 4. Postvirksomheden udarbejder årligt en redegørelse, hvoraf antallet af klager over virksomhedens posttjenester og udfaldet af deres behandling fremgår. Redegørelsen offentliggøres.

§ 16. En postvirksomhed skal mindst én gang om året gennemføre målinger vedrørende overholdelsen af virksomhedens service, jf. § 3, stk. 3, nr. 6. Resultatet af målingerne offentliggøres og sendes til Trafikstyrelsen.

Stk. 2. Målingerne kan enten gennemføres af postvirksomheden selv eller af en anden.

§ 17. Virksomheder, som erhvervsmæssigt omdeler individualiserede, uadresserede forsendelser, jf. § 9, stk. 9, er omfattet af reglerne i postlovens § 13 om postvirksomheders adgang til adresseinformationer fra den befordringspligtige postvirksomheds modtagerdatabase.

Tilsyn og klageadgang

§ 18. Trafikstyrelsen fører tilsyn med, at bestemmelserne i denne bekendtgørelse overholdes.

§ 19. Til brug for at sikre overholdelsen af postlovgivningen eller til klart afgrænsede statistiske formål skal en postvirksomhed efter anmodning meddele Trafikstyrelsen enhver oplysning om postbefordringen og udførelsen heraf, herunder økonomiske oplysninger.

Stk. 2. Postvirksomheden skal efter anmodning meddele Trafikstyrelsen oplysninger om antallet af postbetjeningssteder, deres geografiske placering mv.

§ 20. Ved klager fra brugere over post- eller distributionsvirksomheder, herunder klager indbyrdes mellem virksomhederne, skal virksomheden, som der klages over, have haft lejlighed til selv at behandle klagen.

Stk. 2. Trafikstyrelsen behandler klager over postvirksomheder eller distributionsvirksomheder fra brugerne, herunder klager indbyrdes mellem virksomhederne, for så vidt angår overholdelsen af postloven eller denne bekendtgørelse. Klager vedrørende overtrædelse af konkurrenceloven behandles af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Stk. 3. Klager til Trafikstyrelsen indbringes senest 3 måneder efter, at post- eller distributionsvirksomhedens afgørelse er meddelt den pågældende bruger. Trafikstyrelsen kan bestemme, at klager, som indbringes efter klagefristens udløb, kan behandles.

Stk. 4. Trafikstyrelsen afgørelser truffet i medfør af postloven eller denne bekendtgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed eller for transportministeren, men kan indbringes for domstolene.

Bortfald og tilbagekaldelse af tilladelse til postbefordring

§ 21. En tilladelse til at udøve postbefordring bortfalder, hvis virksomheden kommer under konkurs.

Stk. 2. Trafikstyrelsen kan tilbagekalde en tilladelse til at udøve postbefordring, hvis en postvirksomhed eller medlemmer af virksomhedens ledelse:

1) groft eller gentagne gange har overtrådt postloven, denne bekendtgørelse eller andre regler fastsat i medfør af postloven eller vilkårene i tilladelsen,

2) har forfalden gæld til det offentlige på 100.000 kr. eller derover, eller

3) ikke længere opfylder betingelserne i § 2, stk. 4, 1. led.

Stk. 3. En tilladelse kan endvidere tilbagekaldes, hvis virksomheden ikke leverer de af virksomheden angivne posttjenester med hensyn til geografisk dækningsområde, service og kvalitet, jf. § 3, stk. 3, nr. 5 og 6.

Stk. 4. Trafikstyrelsens afgørelse om tilbagekaldelse kan af postvirksomheden forlanges indbragt for domstolene. Anmodningen herom skal fremsættes over for Trafikstyrelsen senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt postvirksomheden. Sagen indbringes herefter af Trafikstyrelsen for retten i den borgerlige retsplejes former. Anmodningen om indbringelse af sagen for retten har opsættende virkning, medmindre retten ved kendelse bestemmer, at indehaveren af tilladelsen ikke skal have adgang til at udøve postbefordring under sagens behandling.

Straf

§ 22. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den der overtræder denne bekendtgørelses § 1, § 4, § 5, § 6, § 7, § 8, § 9, § 11, § 12, § 13, § 14, § 15, § 16 og § 19.

§ 23. Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser.

§ 24. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2011.

Stk. 2. Bestemmelsen i § 9, stk. 1, finder dog først anvendelse fra den 1. januar 2012 for så vidt angår bygninger, der er opført ifølge byggetilladelse udstedt før den 1. januar 1973.

Stk. 3. Bestemmelsen i § 9, stk. 2, finder dog først anvendelse fra den 1. januar 2012.

Stk. 4. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 1313 af 14. december 2004 om postvirksomhed og postbefordring.

Trafikstyrelsen, den 24. juni 2011

Carsten Falk Hansen

/ Nicolai Bundgaard


Bilag 1

Regler for opstilling af brevkasser og brevkasseanlæg samt etablering af brevindkast

_____________________________________________________________

1. Generelle bestemmelser

Generelle krav til udformning og indretning mv. af brevkasser, brevkasseanlæg og brevindkast

For udformningen af brevkasser, brevkasseanlæg og brevindkast henvises til den gældende europæiske standard, pt. ”Postale Tjenester – Åbninger i private postkasser og brevsprækker – Krav og testmetoder (DS/EN 13724)”.

Brevkasser, brevkasseanlæg og brevindkast skal dog opstilles eller placeres i den højde, der fremgår nedenfor, ligesom brevindkastet uanset type skal have en højde på minimum 35 mm.

Navneskilt

Den enkelte brevkasse eller brevindkast skal være forsynet med navneskilt placeret i nærheden af brevindkastet. Hvis angivelserne på navneskiltet kan udviskes, skal det være beskyttet af et glasklart materiale. Navneskiltet skal være forsvarligt fastgjort til brevkassen.

I stedet for navneskilt kan angivelserne påklæbes brevkassen ved hjælp af selvklæbende bogstaver af en vejrbestandig type. Navneskiltet skal indeholde oplysning om postmodtagerens efternavn, samt evt. stilling, fornavn eller forbogstaver. Eventuelle børn eller logerende bør medtages.

På navneskilte i brevkasseanlæg i etageejendomme anføres desuden etagebetegnelse og eventuel dørbetegnelse (sidebetegnelse eller dørnummer).

På navneskilte ved fritidshuse skal der anføres gade- eller vejnavn, husnummer og eventuelt navn på fritidshuset.

På brevkasser ved fritidshuse, som for kortere eller længere tid bebos af forskellige postmodtagere, skal navneskiltet indeholde oplysning om aktuelle beboere.

Fastgørelse

Brevkasser skal fastgøres forsvarligt, så de ikke kan fjernes af uvedkommende.

Belysning

Brevkasseanlæg skal være tilstrækkeligt belyst, så omdeleren til enhver tid let kan orientere sig om adresseangivelsen på forsendelserne henholdsvis brevkassernes navneskilte. Om nødvendigt skal brevkasseanlæg være forsynet med tilstrækkelig elektrisk belysning.

Nedbør

Brevkasser og brevkasseanlæg, som helt eller delvis placeres udendørs, skal sikres, så nedbør ikke kan trænge ind i brevkassen.

2. Regler for opstilling af brevkasser ved villaer og rækkehuse, landbrugsejendomme mv.

Definition

Ved en brevkasse forstås en brevkasse til ophængning på stolpe, mur, plankeværk el.lign.

Anvendelse

Brevkasser skal opstilles ved villaer og rækkehuse, landbrugsejendomme mv. og skal forsynes med navneskilt.

Placering

Brevindkastet skal normalt vende ud mod adgangsvejen. En placering vinkelret mod adgangsvejen kan dog anvendes, såfremt den normale placering generer adgangen til ejendommen.

Såfremt den pågældende bygning indeholder flere selvstændige beboelser (tofamiliehuse og/eller erhverv), skal der opstilles en brevkasse for hver selvstændig beboelse. En brevkasse kan dog anvendes af to eller flere beboelser, såfremt de pågældende er enige herom. I givet fald skal brevkassen være forsynet med selvstændig navneangivelse for hver beboelse. To eller flere brevkasser skal normalt opstilles umiddelbart ved siden af hinanden. Ved placering oven på hinanden skal nederste indkast være mindst 65 cm fra terræn og øverste indkast højst 175 cm over terræn.

Ved placeringen af brevkassen på landbrugsejendomme skal der tages trafikale hensyn for så vidt angår til- og frakørsel, herunder til kørslen med store køretøjer, landbrugsmaskiner mv.

Brevkasser og anlæg, der består af et antal brevkasser i en vandret række, skal opstilles, så afstanden fra brevindkastets underkant til terræn, fortov eller vej er mindst 100 cm og højst 120 cm.

3. Regler for opstilling af brevkasseanlæg i etageejendomme

Definition

Ved et brevkasseanlæg forstås et fælles anlæg indeholdende en brevkasse for hvert afleveringssted (beboelse) i ejendommen (opgangen).

Anvendelse

Brevkasseanlæg skal opstilles i eller ved hver opgang i etageejendomme.

Placering

Brevkasseanlæg skal placeres indvendigt eller udvendigt nærmest muligt ejendommens hovedindgangsdør (-døre) på et sted i stueetagen eller ved hovedindgangsdøren, hvortil omdeleren har let og uhindret adgang, og hvor han uden ulempe kan foretage aflevering af forsendelser i anlægget. Brevkasseanlæg kan eventuelt anbringes i et port- eller gårdareal, hvis det ikke er muligt at opsætte brevkasseanlæg ved hovedindgangsdøren eller i stuetagen.

Brevkasseanlæg skal placeres således, at anlæggets nederste indkast er mindst 65 cm fra gulv, fortov eller vej, og anlæggets øverste indkast er højst 175 cm over gulv, fortov eller vej.

Såfremt ejeren etablerer aflåsning af ejendommens hoveddør (-døre), hvorfra der er adgang til brevkasseanlægget, skal anlægget normalt indrettes således, at omdeleren kan aflevere forsendelser i brevkasserne udefra uden at skulle åbne indgangsdøren.

Hvis det ikke er muligt at etablere brevkasseanlægget således, at omdeleren kan aflevere forsendelserne udefra, skal ejeren af ejendommen enten give adgang til ejendommen eller udlevere nøgler, nøglekort, adgangskode eller lignende til indgangsdøren til postvirksomheden.

Opstillingsorden

De enkelte brevkasser i et brevkasseanlæg skal normalt placeres således, at brevkassen til beboelsen på nederste etage til venstre placeres nederst til venstre i anlægget, og brevkassen til beboelsen på øverste etage til højre placeres øverst til højre i anlægget. Den enkelte brevkasse skal forsynes med navneskilt.

Regler for opbevaring af nøgler til etageejendomme

Postvirksomheder har ansvaret for at opbevare nøgler mv. til etageejendomme forsvarligt og sikret mod, at nøglerne misbruges.

Postvirksomheder skal fastsætte procedurer for opbevaring, administration og sikring af udleverede nøgler, elektroniske nøglekort, koder eller lignende, som giver adgang til aflåste opgange. Procedurerne skal offentliggøres.

En postvirksomhed bærer erstatningsansvaret for virksomhedens tab af nøgler mv.

Ved tab af nøgler, nøglekort eller lignende skal postvirksomheden erstatte de direkte omkostninger til nye nøgler eller lignende og til en eventuel nødvendig udskiftning eller omlægning af låse, koder eller lignende.

4. Regler for opstilling af brevkasseanlæg og brevkasser i fritidshusområder

Det er en forudsætning for, at der omdeles forsendelser til et fritidshus, at der er opstillet brevkasse eller brevkasseanlæg.

Definition

Ved et brevkasseanlæg forstås i denne sammenhæng et fælles anlæg indeholdende en brevkasse for hvert fritidshus i området. Ved en brevkasse forstås en brevkasse til ophængning på stolpe, mur, plankeværk eller lignende.

Brevkasseanlæg

Anvendelse

Brevkasseanlæg skal opstilles i samlede fritidshusområder med fritidshuse, der er udstykket ifølge udstykningstilladelse udstedt efter den l. januar 1973. Ved udstykning af nye fritidshusområder skal der afsættes det fornødne areal til opstilling af centralt placerede brevkasseanlæg.

Placering

Brevkasseanlæg skal placeres ved indgangen til området eller på et centralt sted, f.eks. ved fællesarealer, hvortil alle beboere har adgang. Der kan placeres to eller flere brevkasseanlæg centrale steder i området, såfremt antallet af fritidshuse og hensynet til hensigtsmæssig postbefordring tilsiger dette.

Brevkasseanlæg skal placeres således, at anlæggets nederste indkast er mindst 65 cm fra terræn, fortov eller vej, og anlæggets øverste indkast er højst 175 cm over terræn, fortov eller vej.

Opstillingsorden

De enkelte brevkasser i et brevkasseanlæg skal placeres efter vejnavn og inden for hvert vejnavn i nummerorden. Brevkasserne placeres således, at brevkassen til fritidshuset med det laveste nummer på vejen placeres nederst til venstre i anlægget, og brevkassen til fritidshuset med det højeste nummer på vejen placeres øverst til højre i anlægget. Den enkelte brevkasse skal forsynes med navneskilt.

Brevkasser

Anvendelse

Ved fritidshuse, der er udstykket ifølge udstykningstilladelse udstedt den 1. januar 1973 eller tidligere, anvendes brevkasser. Brevkassen skal forsynes med navneskilt.

Placering

Brevindkastet skal normalt vende ud mod adgangsvejen. En placering vinkelret mod adgangsvejen kan dog anvendes, såfremt den normale placering generer adgangen til fritidshuset.

Såfremt den pågældende parcel indeholder flere selvstændige fritidshuse, skal der opstilles en brevkasse for hvert fritidshus. En brevkasse kan dog anvendes af to eller flere beboelser, såfremt de pågældende er enige herom. I givet fald skal brevkassen være forsynet med selvstændig navneangivelse for hver beboelse. To eller flere brevkasser skal normalt opstilles umiddelbart ved siden af hinanden. Ved placering oven på hinanden skal nederste indkast være mindst 65 cm fra terræn og øverste indkast højst 175 cm over terræn.

5. Regler for etablering af brevindkast

Hvis der ikke skal etableres brevkasse eller brevkasseanlæg i henhold til reglerne for opstilling af brevkasser og brevkasseanlæg, skal der etableres brevindkast i dør eller opsættes brevkasse ved hovedindgangsdøren.

Brevindkast placeres normalt horisontalt og i en højde på mindst 65 cm fra dørens underkant. Der skal opsættes et navneskilt ved brevindkastet.

6. Afsluttende regler

Tvivlsspørgsmål om brevindkastets, brevkassens eller brevkasseanlæggets placering og udformning mv. rettes til den befordringspligtige postvirksomhed, Post Danmark, som kan rådgive nærmere om placeringen mv.

I tilfælde af uenighed mellem ejeren og Post Danmark kan ejeren rette henvendelse til Trafikstyrelsen, som træffer endelig afgørelse i sagen.