Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Reglernes anvendelsesområde m.v.

Kapitel 2   Eftersyn m.v.

Kapitel 3   Ikrafttræden

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om eftersyn af byggerier og renoveringer under Byggeskadefonden

I medfør af § 160 i lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 103 af 11. februar 2011, som ændret ved lov nr. 123 af 23. februar 2011, fastsættes:

Kapitel 1

Reglernes anvendelsesområde m.v.

§ 1. Bekendtgørelsen gælder for:

1) Byggerier efter § 151, stk. 1, nr. 1-8, jf. § 151 b i lov om almene boliger m.v.

2) Renoveringer efter § 151 a, stk. 1, nr. 1-3, jf. § 151 b i lov om almene boliger m.v.

§ 2. Bygningsejeren skal senest 1 måned efter afleveringen af byggeriet eller renoveringen oplyse fonden om datoen for afleveringen.

Kapitel 2

Eftersyn m.v.

§ 3. Byggeskadefonden lader foretage eftersyn af byggeriet eller renoveringen og afholder udgiften derved. Der foretages to eftersyn:

1) Et 1-års eftersyn, der påbegyndes tidligst 4 måneder og afsluttes senest 8 måneder efter afleveringen.

2) Et 5-års eftersyn, der påbegyndes tidligst 50 måneder og afsluttes senest 53 måneder efter afleveringen.

Stk. 2. De to eftersyn afsluttes med afgivelse af rapporter, jf. § 7.

Stk. 3. Eftersyn består i en systematisk, byggeteknisk gennemgang af byggeriet eller renoveringen med det formål at beskrive og vurdere dettes tilstand og herunder registrere svigt og skader og om muligt belyse årsagerne hertil.

§ 4. Eftersyn foretages af en bygningssagkyndig, der har erfaring i bygningseftersyn og byggeprojektering.

Stk. 2. Den bygningssagkyndige må ikke have medvirket ved opførelsen, renoveringen eller driften af det byggeri eller de bygningsdele, der skal efterses. Dette gælder for et selskab, for ansatte i selskabet og for personer, der selvstændigt eller som tidligere ansatte i et andet selskab har medvirket ved opførelsen, renoveringen eller driften.

Stk. 3. 5-års eftersyn må ikke foretages af den bygningssagkyndige, der har foretaget 1-års eftersyn af byggeriet eller renoveringen. Stk. 2, 2. pkt. finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 4. Den bygningssagkyndige er overfor fonden ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler for fejl og forsømmelser ved opgavens løsning. Ansvaret kan ved aftale begrænses beløbsmæssigt. Ansvaret ophører 5 år efter afgivelsen af eftersynsrapporten til Byggeskadefonden.

Stk. 5. Fonden kan bestemme, at 5-års eftersynet foretages af fondens eget bygningssagkyndige personale, der opfylder betingelserne for at blive bygningssagkyndig, jf. § 4, stk. 1. Bestemmelser i denne bekendtgørelse vedrørende den bygningssagkyndige gælder i så tilfælde for fonden.

Stk. 6. Retstvister efter stk. 4 kan indbringes for Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed.

§ 5. Byggeskadefonden orienterer bygningsejeren om eftersyn senest 2 måneder før påbegyndelsen.

Stk. 2. Bygningsejeren og bygherren er forpligtet til at meddele fonden enhver oplysning om byggeriets opførelse, renovering og drift, som er nødvendig for gennemførelsen af eftersyn, jf. § 159 i lov om almene boliger m.v.

Stk. 3. Bygningsejeren skal sikre, at den bygningssagkyndige eller fondens personale har adgang til byggeriet eller renoveringen og har mulighed for at udtage prøver og gennemføre målinger i nødvendigt omfang. Fonden afholder udgifterne til efterreparationer, der er nødvendige som følge af det gennemførte eftersyn.

§ 6. Bygningsejeren indkalder repræsentanter for beboerne og den tilsynsførende kommunalbestyrelse til møde med den bygningssagkyndige om tilrettelæggelsen af eftersyn.

Stk. 2. Bygningsejeren underretter repræsentanter for beboerne og den tilsynsførende kommunalbestyrelse om eftersyns påbegyndelse.

§ 7. Den bygningssagkyndige udarbejder rapporter om eftersynene, som afgives til fonden inden for de frister, der angives i § 3, stk. 1.

Stk. 2. Rapporterne skal indeholde en beskrivelse af de foretagne eftersyn samt en fortegnelse over konstaterede væsentlige svigt og skader. Rapporterne skal endvidere indeholde en beskrivelse og vurdering af bygningstilstanden. Endelig skal rapporterne omhandle uafklarede forhold, som medfører behov for yderligere undersøgelser. Uvæsentlige forhold skal ikke omtales i rapporterne.

§ 8. Fonden sender efter gennemgang af rapporterne en kopi heraf til bygningsejeren og til kommunalbestyrelsen. Fonden medsender en fortegnelse over konstaterede svigt og skader, som skal opstilles systematisk efter bygningsdele og indeholde følgende oplysninger:

1) Art, omfang og placering i byggeriet.

2) Årsager i det omfang disse kan belyses uden særlige undersøgelser.

3) Ønskeligheden af snarlig indgriben.

§ 9. Fonden fastsætter nærmere retningslinier om gennemførelse af eftersyn, om fordelingen af eftersynsopgaverne på de to eftersyn, jf. § 3, stk. 1, samt om eftersynsrapporternes form og indhold.

Kapitel 3

Ikrafttræden

§ 10. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2011.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 635 af 15. juni 2006 om eftersyn af byggeri under Byggeskadefonden.

Socialministeriet, den 27. juni 2011

Benedikte Kiær

/ Mikael Lynnerup Kristensen