Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Reglernes anvendelsesområde

Kapitel 2   Anmeldelse og behandling af byggeskade

Kapitel 3   Fondens skadedækning

Kapitel 4   Udbedringsarbejdernes udførelse m.v.

Kapitel 5   Byggeskadefondens regresret

Kapitel 6   Forskellige bestemmelser

Kapitel 7   Tvister

Kapitel 8   Ikrafttræden

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om skadedækning fra Byggeskadefonden

I medfør af § 160 i lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 103 af 11. februar 2011, som ændret ved lov nr. 123 af 23. februar 2011, fastsættes:

Kapitel 1

Reglernes anvendelsesområde

§ 1. Byggeskadefonden yder dækning til udbedring af byggeskader efter reglerne i denne bekendtgørelse.

§ 2. Bekendtgørelsen gælder for:

1) Byggerier og udbedringer efter § 151, jf. § 151 b, i lov om almene boliger m.v.

2) Renoveringer og udbedringer efter § 151 a, jf. § 151 b, i lov om almene boliger m.v.

Stk. 2. Bekendtgørelsen anvendes også på de faste installationer, som hører til bygningen, og som er nødvendige, for at bygningen kan fungere efter sit formål.

Stk. 3. Bekendtgørelsen anvendes ikke på

1) friarealer,

2) bygninger med et bebygget areal på mindre end 10 m² og

3) bygninger uden fundamenter til frostfri dybde.

§ 3. Ved byggeskade forstås i denne bekendtgørelse brud, lækage, deformering, ødelæggelse eller svækkelse i bygningen, som har årsag i forhold ved planlægning, projektering og gennemførelse af byggeriet, renoveringen eller udbedringen, og som ikke er uvæsentlig.

Stk. 2. Andre fysiske forhold, som har årsag i forhold ved de arbejder, der er nævnt i stk. 1, anses som byggeskade, når disse forhold på afgørende måde nedsætter bygningens brugbarhed efter dens formål.

Stk. 3. Fonden kan i særlige tilfælde bestemme, at forhold, der erfaringsmæssigt udvikler sig til eller medfører skade som nævnt i stk. 1 og 2, hvis forholdet ikke afhjælpes, kan anses som byggeskade.

Stk. 4. I ejerforeninger etableret ved salg efter kapitel 5 a i lov om almene boliger m.v. har ejerforeningen de rettigheder og forpligtelser, der efter denne bekendtgørelse er bygningsejerens.

Kapitel 2

Anmeldelse og behandling af byggeskade

§ 4. Hvis bygningsejeren konstaterer skade eller tegn herpå, skal bygningsejeren i videst muligt omfang uden ugrundet ophold søge udbedring gennemført på grundlag af indgåede entrepriseaftaler, rådgiveraftaler, købsaftaler og lignende aftaler, inden anmeldelse til Byggeskadefonden foretages. Bygningsejeren kan i den forbindelse indgå aftaler med modparter og disses forsikringsselskaber om afhjælpning, omlevering, godtgørelse, afslag og erstatning og kan i fornødent omfang inddrage teknisk og juridisk bistand hertil, jf. § 9, stk. 1, nr. 1.

Stk. 2. Hvis bygningsejeren ikke opnår udbedring efter stk. 1, skal bygningsejeren herefter uden ugrundet ophold anmelde forholdet til fonden.

Stk. 3. Bygningsejeren kan ikke uden fondens godkendelse begære syn og skøn udmeldt eller anlægge rets- eller voldgiftsag, medmindre de omtvistede forhold er uden betydning for fondens dækning.

Stk. 4 . Stk. 1 anvendes ikke, når udbedring af skade er uopsættelig.

§ 5. Anmeldelse skal indsendes til fonden. Kopi af anmeldelsen indsendes til kommunalbestyrelsen. Anmeldelse skal ske på et særligt ansøgningsskema, som udarbejdes af fonden.

Stk. 2. Fonden bestemmer, hvilken dokumentation anmeldelsen skal indeholde.

§ 6. Anmeldelse af byggeskade på byggerier eller renoveringer skal være kommet frem til fonden inden 20 år fra byggeriets eller renoveringsarbejdernes aflevering. For private andelsboliger opført væsentligst i bygherrens eget regi skal anmeldelse være kommet frem til fonden inden 20 år fra byggeriets skæringsdato.

Kapitel 3

Fondens skadedækning

§ 7. Fonden afgør på baggrund af anmeldelsen, om den anmeldte byggeskade dækkes helt eller delvist af fonden. Bygningsejeren underrettes om afgørelsen.

§ 8. Renoveringer, der er omfattet af fonden i henhold til § 151 a, stk.1, nr. 1-3, jf. § 151 b, i lov om almene boliger m.v., kan kun opnå dækning for skader i det omfang, renoveringen udgør en forbedring eller fornyelse.

§ 9. Fonden dækker indtil 95 pct. af udgifterne til udbedring af anerkendte byggeskader, herunder udgifter til

1) teknisk og juridisk bistand samt andre nødvendige udgifter i forbindelse med udbedring efter § 4, stk. 1,

2) øvrige tekniske og juridiske undersøgelser forud for anmeldelsen,

3) gennemførelse af syn og skøn og rets- eller voldgiftssager, hvortil fondens godkendelse er indhentet, jf. § 4, stk. 3,

4) uopsættelige og nødvendige arbejder efter § 11, stk. 2, og

5) rimelige udgifter til provision og renter af byggelån.

Stk. 2. Fonden dækker kun udgifter i medfør af stk. 1, nr. 1, i det omfang ydelserne har været nødvendige til opfyldelse af bygningsejerens forpligtelser. Fonden dækker kun udgifter i medfør af stk. 1, nr. 2, i det omfang undersøgelserne har været nødvendige for at konstatere skaden. Fonden dækker kun udgifter i medfør af stk. 1, nr. 3, i det omfang undersøgelserne foretages i overensstemmelse med fondens retningslinier.

§ 10. Fonden dækker kun i det omfang, det er påkrævet for skadens nødvendige og forsvarlige udbedring. Fonden kan herunder stille krav om ændringer i den skadede bygningsdels konstruktion.

Stk. 2. Fonden kan gøre dækning betinget af vilkår, der tilsigter at sikre, at udbedringsarbejderne bliver udført for det lavest mulige beløb og i en tilfredsstillende kvalitet.

§ 11. Fonden dækker ikke udgifter til udbedringsarbejder, der er igangsat, inden bygningsejeren har modtaget fondens afgørelse om dækning efter § 7.

Stk. 2. Fonden dækker dog udgifter til afhjælpningsforanstaltninger, der har været uopsættelige af sikkerhedsmæssige grunde eller har været nødvendige for at afværge eller begrænse skader og er igangsat, umiddelbart inden skaden anmeldes, eller afgørelse om skadedækning meddeles. Fonden underrettes straks herom.

§ 12. Fonden dækker ikke i det omfang, den godtgør,

1) at skader har udviklet sig efter det tidspunkt, disse burde være anmeldt efter § 4, stk. 2, eller søgt udbedret efter § 4, stk. 1,

2) at skader skyldes, at bygherren ved byggeriets opførelse, renovering eller udbedring har tilsidesat krav om kvalitetssikring,

3) at skader skyldes manglende eller utilstrækkelig opfølgning på fondens eftersyn, manglende, fejlagtig eller utilstrækkelig vedligehold eller andre forhold i bygningsdriften,

4) at skader skyldes fejlslagne forsøg, som bygherren ikke har lagt forsvarligt tilrette, eller

5) at bygningsejeren på anden måde selv er årsag til skader.

Stk. 2. Fonden dækker ikke driftstab, andet indirekte tab, herunder f.eks. genhusnings- og flytteudgifter, eller følgeskader.

§ 13. Har fonden over for bygningsejeren påpeget nødvendigheden af øget vedligehold af nærmere angivne bygningsdele for at modvirke byggeskader, dækker fonden ikke senere opståede byggeskader i samme bygningsdele i det omfang, fonden godtgør, at skaden skyldes, at vedligehold ikke er sket i overensstemmelse med fondens påpegninger.

Kapitel 4

Udbedringsarbejdernes udførelse m.v.

§ 14. Udbedringsarbejderne gennemføres i overensstemmelse med de vilkår, fonden har fastsat, jf. § 10 og 17. Fonden afgør, om bygningsejeren eller fonden skal stå for projektering og udførelse af udbedringen. I særlige tilfælde kan fonden træffe aftale med de ansvarlige for skaderne om, at disse foretager udbedringen, jf. § 16.

§ 15. Udbetaling fra fonden til dækning af udbedringsudgifter sker på grundlag af et byggeregnskab, der indsendes til og godkendes af fonden. Byggeregnskabet skal aflægges på et særligt skema, der udarbejdes af fonden.

Stk. 2. Fonden kan forlange, at byggeregnskabet skal være revideret og påtegnet af bygningsejerens revisor, der skal være godkendt i henhold til revisorloven. For kommunalt ejede ældreboliger og ældreboliger, der ejes af en region, kan byggeregnskabet dog revideres efter reglerne i § 25, stk. 2, 3. og 4. pkt., i lov om almene boliger m.v.

Stk. 3. Fondens udbetaling af skadedækning sker ved bankoverførsel.

Kapitel 5

Byggeskadefondens regresret

§ 16. I det omfang fonden i henhold til § 7 giver tilsagn om at dække udbedring af byggeskader, indtræder fonden i bygningsejerens ret til erstatning eller anden kompensation, herunder forsikringsdækning, mod bygningsejerens aftaleparter eller forsikringsselskaber.

Stk. 2. Hvis fonden ved at indtræde i bygningsejerens rettigheder efter stk. 1 gennem erstatning eller anden kompensation indvinder et større nettobeløb end udbetalt til bygningsejeren til skadedækning, udbetales det overskydende beløb til bygningsejeren.

Kapitel 6

Forskellige bestemmelser

§ 17. Fonden fastsætter i nødvendigt omfang nærmere retningslinier for skadesagsbehandling og skadedækning.

§ 18. Fonden kan efter modtagelse af anmeldelse om skade besigtige byggeriet. Bygningsejeren skal sikre, at fonden eller dennes repræsentant har adgang til byggeriet og har mulighed for at udtage prøver og gennemføre målinger i nødvendigt omfang. Fonden afholder de hermed forbundne udgifter, herunder udgifter til efterreparationer.

§ 19. Kommunalbestyrelsen underrettes om de afgørelser, fonden i henhold til denne bekendtgørelse meddeler bygningsejeren, herunder om anerkendelse af skade og godkendelse af byggeregnskab.

Kapitel 7

Tvister

§ 20. Tvister mellem fonden og bygningsejeren om afgørelser, fonden træffer i henhold til denne bekendtgørelse, kan afgøres af Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed, hvis afgørelser er endelige og bindende.

Kapitel 8

Ikrafttræden

§ 21. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2011.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 624 af 23. juni 2005 om skadedækning fra Byggeskadefonden.

Socialministeriet, den 27. juni 2011

Benedikte Kiær

/ Mikael Lynnerup Kristensen