Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Mål for læringsudbytte for uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje

I medfør af § 22 i lov nr. 207 af 31. marts 2008 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og § 15 i lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 1350 af 17. december 2008, som ændret ved lov nr. 140 af 9. februar 2010, og efter forhandling med indenrigs- og sundhedsministeren, fastsættes:

§ 1. Formålet med uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje er at kvalificere den uddannede til selvstændigt at kunne planlægge, gennemføre og evaluere sundhedsfremmende, sygdomsforebyggende og terapeutiske opgaver inden for tandplejerens virksomhedsområde med henblik på at kunne fungere selvstændigt som tandplejer såvel i privat praksis som i den offentlige tandpleje og til at indgå i et fagligt og tværfagligt samarbejde.

Stk. 2. Den uddannede skal have viden, færdigheder og kompetencer som angivet i bilag 1.

§ 2. Uddannelsen, der er en modulopbygget fuldtidsuddannelse, er normeret til 180 ECTS-point. 60 ECTS-point svarer til en fuldtidsstuderendes arbejde i 1 år.

Stk. 2. Uddannelsen giver den uddannede ret til at anvende titlen professionsbachelor i tandpleje. Den engelske titel er Bachelor of Dental Hygiejne.

Stk. 3. Uddannelsens engelske betegnelse er Bachelor’s Degree Programme in Dental Hygiene.

§ 3. Uddannelsen består af:

1) Obligatoriske uddannelseselementer med et samlet omfang på 105 ECTS-point.

2) Praktik med et samlet omfang på 55 ECTS-point.

3) Valgfri uddannelseselementer, der for den enkelte studerende har et samlet omfang på 5 ECTS-point.

4) Bachelorprojekt på 15 ECTS-point.

Stk. 2. Uddannelsens obligatoriske elementer tilrettelægges inden for følgende kerneområder:

1) Sundhedsfremme og forebyggelse.

2) Sundheds- og sygdomsbegreber i relation til det tandplejefaglige felt.

3) Sundhedspsykologi, sundhedspædagogik og sundhedsinformatik.

4) Undersøgelse, diagnostik og behandling af tænder, mund og kæber i relation til tandplejeres virksomhedsområde.

5) Samfundstandpleje.

6) Tandplejerprofessionens etik, metode og praksis.

7) Tværprofessionel virksomhed og koordination.

Stk. 3. Størstedelen af den praktiske og kliniske uddannelse finder sted på tandklinikker på institutionen, der udbyder uddannelsen. Denne praktik suppleres med ekstern praktik i offentlige og private tandklinikker samt i pædagogiske og sociale institutioner.

Stk. 4. Den uddannede autoriseres efter lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed.

§ 4. For uddannelsen gælder de regler om professionsbacheloruddannelser, der er fastsat i bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, herunder regler om formål, niveau, videngrundlag, praktik, indhold og tilrettelæggelse, varighed og struktur, adgang, lærerkvalifikationer, studieordning, merit samt prøver og eksamen, jf. dog stk. 4.

Stk. 2. Inden en studieordning fastsættes og ved ændring i de regler i studieordningen, der er fælles for alle udbud af uddannelsen, skal studieordningen godkendes af Undervisningsministeriet efter indhentet udtalelse fra Sundhedsstyrelsen.

Stk. 3. Ved prøver i moduler med intern bedømmelse anvendes bedømmelsen Bestået/Ikke bestået.

Stk. 4. Studerende kan ikke begynde på uddannelsens 2. år, før 1. års prøver er bestået. Tilsvarende gælder for, at studerende kan begynde på uddannelsens 3. år.

Stk. 5. Uddannelsesinstitutionen kan i særlige tilfælde dispensere fra bestemmelsen i stk. 4.

§ 5. Undervisningsministeriet kan tillade fravigelse af bekendtgørelsen som led i forsøg. Ved forsøg fastsættes samtidig forsøgets varighed og rapporteringsform.

Stk. 2. Ministeriet kan dispensere fra bekendtgørelsen, når det findes begrundet i særlige forhold.

§ 6 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2011 og har virkning for studerende, der påbegynder uddannelsen fra denne dato.

Stk. 2. § 1, §§ 3-5 og § 13 i bekendtgørelse nr. 773 af 22. august 1996 om uddannelsen af tandplejere og kliniske tandteknikere ophæves, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Studerende, der er begyndt på uddannelsen til tandplejer før 1. september 2011 kan færdiggøre uddannelsen efter reglerne i den i stk. 2 nævnte bekendtgørelse.

Stk. 4. Uddannelsesinstitutionen fastsætter i studieordningen overgangsregler for studerende, som er begyndt på uddannelsen til tandplejer efter de tidligere regler, jf. stk. 2, og som ønsker at færdiggøre uddannelsen efter reglerne i denne bekendtgørelse.

Undervisningsministeriet, den 25. juni 2011

Troels Lund Poulsen

/ Kirsten Lippert


Bilag 1

Mål for læringsudbytte for uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje

Mål for læringsudbyttet omfatter den viden, de færdigheder og kompetencer, som en professionsbachelor i tandpleje skal opnå i uddannelsen.

Viden

Den uddannede har viden om

1) centrale kundskabsområder inden for tandplejerprofessionens teori samt praktiske udøvelse og kan reflektere over disse,

2) diagnostik, forebyggelse og behandling af tænder, mund og kæber i relation til tandplejeres virksomhedsområde,

3) resultater fra forsknings- og udviklingsarbejde inden for tandplejerfaget,

4) videnskabsteori- og metode, herunder litteratur- og informationssøgning, dokumentation og kvalitetsudvikling,

5) lovgrundlag og etik for professionsudøvelsen som tandplejer,

6) forståelse for og indsigt i orale sundheds- og sygdomsmønstre og forskellige befolkningsgruppers behov for tandpleje,

7) sundhedsfremme og forebyggelse samt

8) sundhedspædagogik, formidling og den professionelle samtale relateret til undervisning og vejledning indenfor tandplejerens virksomhedsområde.

Færdigheder

Den uddannede kan

1) optage en odontologisk og medicinsk relevant anamnese, herunder identificere patientkooperation,

2) foretage en undersøgelse af tænder, mund og kæber og foretage diagnosticering med vægt på caries og parodontallidelser og vælge supplerende relevante undersøgelsesmetoder,

3) i forbindelse med undersøgelse kunne identificere unormale eller sygelige tilstande, der kræver henvisning til tandlæge for nærmere vurdering og behandling,

4) foretage risikovurdering samt planlægge, gennemføre og evaluere den nødvendige forebyggende og behandlende tandpleje svarende til tandplejerens virksomhedsområde,

5) planlægge, koordinere og gennemføre forebyggende og sundhedsfremmende tiltag inden for den offentlige og private tandpleje,

6) planlægge, gennemføre og vurdere effekten af intervention på populationsniveau inden for tandplejerens virksomhedsområde,

7) identificere mål for den tandplejefaglige intervention i samarbejde med det enkelte menneske og i overensstemmelse med vedkommendes baggrund, forudsætninger og udviklingsmuligheder, samt dennes ønsker og forventninger,

8) tilrettelægge, gennemføre og evaluere undervisning, vejledning og rådgivning i forhold til individers og gruppers tandsundhed,

9) analysere, fortolke, begrunde og dokumentere de valgte tandplejefaglige løsninger og handlinger,

10) formidle og kommunikere tandplejefaglige problemstillinger, iagttagelser, vurderinger og interventionsforslag til brugere, kolleger og nøglepersoner i tværprofessionelt samarbejde samt

11) anvende forsknings- og udviklingsbaserede resultater og viden fra professionsområdet.

Kompetencer

Den uddannede kan

1) håndtere faglige problemstillinger i relation til tandplejerfaget og udvikle løsninger i et tværprofessionelt samarbejde i forhold til specifikke målgrupper,

2) refleksivt og selvstændigt kombinere faglige færdigheder med viden og forståelse inden for de forskellige områder af tandplejerens professionsudøvelse,

3) afgrænse og definere egne faglige kompetencer,

4) selvstændigt opsøge, kritisk vurdere og anvende ny viden i arbejdsmæssige sammenhænge og deltage i udviklingsarbejde, implementering og evaluering inden for tandplejerfaget,

5) indgå i samarbejde med brugere, kolleger og nøglepersoner, samt identificere og håndtere de etiske dilemmaer, der opstår under fagudøvelsen,

6) koordinere og administrere specifik tandplejefaglig professionsudøvelse og tilbud til brugerne med fokus på sundhedsfremme og forebyggelse samt

7) identificere egne læringsbehov og videreudvikle egen viden, færdigheder og kompetencer.