Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag nr. 11-70/81

Resumé

Klager – en person – klagede blandt andet over artiklen ”Samlede 225 gåseæg i fredet område i Thy” i Viborg Stifts Folkeblad.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at der i videst muligt omfang skal følges en klar saglig linje ved afgørelsen af hvilke sager, der omtales, og i hvilke tilfælde navne på de implicerede nævnes. En sigtets eller tiltalts navn eller anden identificering bør udelades, når ingen almen interesse taler for at offentliggøre navnet, jf. punkt C.6.

Pressenævnet finder, at sagen vedrørende det påståede tyveri – og beslaglæggelsen, der i overensstemmelse med retsplejelovens regler blev behandlet i offentlighed – har almen interesse, og at der derfor ikke er grundlag for at kritisere avisen for at identificere klager. Nævnet har herved lagt vægt på klagers erhverv, sagens karakter, og at klager på baggrund af tidligere uoverensstemmelser med myndighedspersoner må anses for kendt i lokalområdet. [Klager]s kommentarer til sigtelsen fremgår af artiklerne den 16. og 23. april 2011, og nævnet udtaler ikke kritik.

Sådan som sagen foreligger påklaget, finder nævnet heller ikke grundlag for at udtale kritik af omtalen den 17. maj 2011.

[Klager] har klaget til Pressenævnet over en artikel i Viborg Stifts Folkeblad den 16. og 23. april og 17. maj 2011, idet han mener, at god presseskik er tilsidesat.

1 Sagsfremstilling

Viborg Stifts Folkeblad bragte den 16. april 2011 en artikel under overskriften Samlede 225 gåseæg i fredet område i Thy” og underoverskriften ”Fjerkræavler [Klager], [By], blev torsdag aften anholdt ved Fjelsø med 225 gåseæg i to rygsække. Han er sigtet for at samle æggene ind i naturreservatet Vejlerne i Thy”. Af artiklen fremgik følgende:

”[BY]: Da to personer fra Skov- og Naturstyrelsen ved 22-tiden torsdag aften traf en person med to rygsække ved Vejlerne nord for Thisted, bad de ham vise, hvad indholdet var. Manden stak dog af, men han blev ved 23-tiden stoppet af politiet ved Fjelsø.

Det viste sig at være fjerkræavler [Klager] fra [By], og i rygsækkene havde han 225 gåseæg. Han har efterfølgende protesteret imod, at politiet foretog en foreløbig beslaglæggelse, så spørgsmålet har været forelagt en dommer.

[Klager] hævder over for politiet, at han har købt æggene for 10 kroner stykket.

Det kan man så udlægge, hvordan man vil. Sagen er, at [Klager] ikke efterkom en anmodning om at vise, hvad han havde i rygsækken og i stedet stak af. Ikke så overraskende, da han er kendt for at have et anstrengt forhold til myndighedspersoner.

Da han stak af fra Vejlerne, fulgte naturfolkene efter og kontaktede politiet. Inden anholdelsen i Fjelsø forsøgte [Klager] et par gange at få forfølgerne til at give op.

Næppe påskeæg

Politiet ved ikke, hvad hensigten med at stjæle æggene har været, men det er næppe til brug som påskeæg.

Uanset om [Klager] har haft til hensigt at sælge æggene videre eller ruge dem ud og sælge gæslingerne, så har han overtrådt adskillige regler i miljøloven og jagtloven.

Vejlerne hører under et af Danmarks største naturreservater, hvor fugle er totalt fredede i yngleperioden.

Ifølge folkebladets oplysninger har indsamlingen af æg ud over at forstyrre ynglende fugle også ødelagt adskillige reder.

Som krybskytteri

Indsamling af æg og dyreunger sidestilles i øvrigt med krybskytteri. Hvis man er jæger betyder en dom for krybskytteri eller lignende, at der er overhængende risiko for at miste både sit jagttegn og våbentilladelse.

Det bliver formentlig Viborg Politi, der skal arbejde videre med sagen. Her er [Klager] også godt kendt i forvejen, ikke mindst i forbindelse med kontrolbesøg fra offentlige myndigheder og i forbindelse med voldsomme protester i forbindelse med fugleinfluenza i [Klager]s besætning for nogle år siden.”

Til artiklen var blandt andet indsat et billede af [Klager] med billedteksten:

”Fjerkræavler [Klager] blev torsdag aften anholdt af politiet, da han blev afsløret med 225 gåseæg i to rygsække. Han påstår over for politiet, at han købte æggene for 10 kroner stykket, selv om han blev truffet af to personer fra Skov- og Naturstyrelsen ved naturreservatet Vejlerne i Thy og efterfølgende flygtede fra stedet.”

Viborg Stifts Folkeblad bragte den 23. april 2011 artiklen ”Endnu ingen æggeafklaring” med underoverskriften ”Politiet i Thisted efterforsker stadig sagen og har ingen kommentarer før efter påske”. Hverken politiet eller [Klager] havde ønsket at kommentere oplysningerne om det påståede æggetyveri. Til artiklen var billedet af [Klager] indsat.

Avisen bragte den 17. maj 2011 artiklen ”I fængsel for at chikanere dyrlægers tilsyn” med underoverskriften ”Fjerkræavler i [By] dømt for at genere dyrlægers tilsyn, trusler mod politi og nabo og falsk forklaring om trafikuheld”. Af artiklen fremgik følgende:

”[BY]: Fjerkræavler [Klager] har altid haft et anstrengt til offentlige myndigheder, der ifølge lov om dyrehold skal kontrollere hans bedrift på Rørbæksvej med udrugning og opdræt af fuglevildt.

Det har betydet, at dyrlægerne har bedt om assistance fra politiet for at kunne udføre deres arbejde, men det lagde omkring årsskiftet 2008 ikke bånd på [Klager].

To episoder har sammen med trusler mod en nabo og falsk forklaring om en 19-årig søns færdselsuheld i april 2010 bevirket, at [Klager] skal 20 dage i fængsel, betale en bøde på 5.000 kroner og 22 dagbøder á 500 kroner.

I december 2008 spærrede [Klager] vejen for dyrlæger og en landbetjent med en rendegraver.

I februar året efter havde han sat lås på, som måtte klippes over af politiet før dyrlægerne kunne udføre deres arbejde.

I begge tilfælde nægtede [Klager] at oplyse det vigtigste ved tilsynet: hvor mange fugle han havde udruget, hvor æggene stammede fra, og hvor fugle som fasaner, agerhøns og ænder var endt henne.

Frygt for smitte

I retten begrundede han sin uvilje til samarbejde med, at dyrlægerne ikke var klædt rigtig på med beskyttelsesdragt, der var snørret ved anklerne. Desuden var gummistøvlerne beskidte efter besøg på andre gårde, hvilket kunne bringe smitte til hans dyr, mente han.

Han forærede retten fotos fra de to besøg, uden at det gjorde et større indtryk på domsmændene. Retten lagde ved strafudmålingen vægt på, at [Klager] tidligere var dømt for vold og trusler mod embedsmænd, senest ved ankedom i maj 2009.

Siden der blev anlagt en offentlig sti til Langmosen, har [Klager] blandt andet set sig sur på en nabo. Det førte til trusler om bank i oktober sidste år, hvilket han også blev dømt for.

Da en 19-årig søn i april sidste år kørte ud foran en anden bilist på rute 13 kom [Klager] straks til stede og forsøgte at overbevise om, at det var ham, der havde kørt bilen. Sønnen kunne således undgå et kørselsforbud og ny køreprøve.

Retten troede mest på vidnerne på uheldsstedet.”

Til artiklen var billedet af [Klager] indsat.

2 Parternes synspunkter

2.1 [Klager]s synspunkter

[Klager] har afvist, at han er sigtet. Han var ikke inde i naturreservatet, men ved reservatet, hvor han købte æg. I den forbindelse har klager fremlagt en udateret, håndskreven faktura, hvoraf følgende fremgår:

”Købt grå gåseæg.

180 stk. + 25 % på grund af dårlig befrugtning alt fra rugemaskine.

Ophørssalg 1.800 kr.

Betalt kontant.”

[Klager] har anført, at omtalen er krænkende. Billederne er fra 2006, hvor man mente, der var fugleinfluenza på ejendommen. Dengang gik kontrollørerne direkte fra naboejendommen, hvor der var slagtesvin, over til klagers grund uden behørigt beskyttelsestøj og uden desinficering af fodtøj, hvorfor der var mulighed for flytning af salmonella og andre sygdomme. [Klager] har over for Pressenævnet fremlagt billedmateriale.

[Klager] har anført, at historien i 2011 kunne være bragt uden brug af navn og billeder. Politiet har angiveligt lækket historien til avisen. Ellers ville den ikke ville være offentliggjort.

2.2 Viborg Stifts Folkeblads synspunkter

Viborg Stifts Folkeblad har oplyst, at [Klager] for nylig er blevet sigtet for at indsamle æg fra gæs i et naturreservat i Thy. Indsamling af æg fra fredede fugle i et naturreservat er et brud på lovgivningen. [Klager] har tidligere været i konflikt med myndighederne om netop ulovligheder i forbindelse med opdræt af vildtfugle. Samtidig har han i en række andre tilfælde været i store konflikter med myndigheder om overholdelse af samfundets regler og love – og i lokalsamfundet i særdeleshed. Under konflikten med myndighederne vedrørende opdræt og salg af vildtfugle var [Klager] selv en flittig gæst i medierne.

Avisen valgte at nævne navn og bruge billede, da man var sikre på, at det var ham, der var sigtet i sagen. Mange i lokalsamfundet ville automatisk tænke, at det var [Klager]. Avisen ville med den valgte fremgangsmåde afskære spekulationer om, hvem det var.

3 Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget: Axel Kierkegaard, Jan Kristensen, Lene Sarup og John Meinert Jacobsen.

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at der i videst muligt omfang skal følges en klar saglig linje ved afgørelsen af hvilke sager, der omtales, og i hvilke tilfælde navne på de implicerede nævnes. En sigtets eller tiltalts navn eller anden identificering bør udelades, når ingen almen interesse taler for at offentliggøre navnet, jf. punkt C.6.

Pressenævnet finder, at sagen vedrørende det påståede tyveri – og beslaglæggelsen, der i overensstemmelse med retsplejelovens regler blev behandlet i offentlighed – har almen interesse, og at der derfor ikke er grundlag for at kritisere avisen for at identificere klager. Nævnet har herved lagt vægt på klagers erhverv, sagens karakter, og at klager på baggrund af tidligere uoverensstemmelser med myndighedspersoner må anses for kendt i lokalområdet. [Klager]s kommentarer til sigtelsen fremgår af artiklerne den 16. og 23. april 2011, og nævnet udtaler ikke kritik.

Sådan som sagen foreligger påklaget, finder nævnet heller ikke grundlag for at udtale kritik af omtalen den 17. maj 2011.

Afgjort den 21. juni 2011