Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om sanktion til medlemmer af en arbejdsløshedskasse

I medfør af § 65 a, stk. 7, § 87, stk. 7, og § 87 a, stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 574 af 27. maj 2010, som ændret ved lov nr. 701 af 25. juni 2010 og lov nr. 600 af 14. juni 2011, fastsættes efter bemyndigelse og efter forhandling med Beskæftigelsesrådet:

Anvendelsesområde og begreber

§ 1. Denne bekendtgørelse skal bruges, når et medlem eller et tidligere medlem af en a-kasse ved svig med urette har beholdt, har fået eller har forsøgt at få udbetalt en ydelse fra a-kassen. Den skal også bruges, når et medlem eller et tidligere medlem ved uagtsomhed med urette har beholdt eller har fået udbetalt en ydelse fra a-kassen.

Stk. 2. Bekendtgørelsen skal også bruges, når et medlem med rette har fået ydelsen, men forudsætningerne for udbetalingen senere brister, og medlemmet ved svig eller uagtsomhed beholder ydelsen.

Stk. 3. Bekendtgørelsens §§ 2-7 skal også bruges, når et medlem ved svig eller uagtsomhed med urette har fået udbetalt dagpenge efter artikel 69 i forordning (EØF) nr. 1408/71.

Stk. 4. Bekendtgørelsen bruges ikke på ydelser udbetalt med forbehold i henhold til lov om arbejdsløshedsforsikring mv. § 65 a, stk. 5.

Stk. 5. Bekendtgørelsen bruges heller ikke på VEU-godtgørelse og uddannelsesydelse.

§ 2. Sanktionen ved svig og uagtsomhed er en effektiv karantæne bortset fra gentagelsestilfælde, jf. § 5.

Stk. 2. En effektiv karantæne betyder, at retten til ydelser, bortset fra VEU-godtgørelse, uddannelsesydelse og feriedagpenge, falder bort for et antal timer, hvor medlemmet ellers ville have ret til ydelser fra a-kassen.

Stk. 3. En effektiv karantæne træder i kraft fra det tidspunkt, hvor a-kassen har truffet en afgørelse, som er meddelt medlemmet.

Stk. 4. Er en karantæne ikke udstået senest 2 år efter, den er trådt i kraft, bortfalder den.

Stk. 5. Er et medlem pålagt flere karantæner i medfør af §§ 4 og 6, skal den karantæne, der forældes først, afvikles først. En karantæne efter §§ 4 og 6 kan ikke afvikles i perioder, hvor et medlem afvikler karantæne fastsat efter lovens § 63, stk. 5, § 68, stk. 5 eller § 78, stk. 6.

Procedure ved mistanke om svig og uagtsomhed

§ 3. Bliver en a-kasse bekendt med forhold, der gør det sandsynligt, at et medlem ved svig eller ved uagtsomhed med urette har fået ydelser fra a-kassen, skal a-kassen høre medlemmet, jf. lovens § 65 a, stk. 4. A-kassen skal fortsætte med at udbetale ydelser, indtil der træffes en afgørelse, som er meddelt medlemmet. Ydelser skal udbetales med forbehold for, om medlemmet har ret til dem, jf. lovens § 65 a, stk. 5.

Stk. 2. Når a-kassen har truffet en afgørelse om sagens realitet, og denne er meddelt medlemmet, skal a-kassen stoppe udbetalingerne af ydelser i overensstemmelse med sin afgørelse eller indstilling.

Svig

§ 4. Et medlem, der har begået svig, skal have en effektiv karantæne. Karantænen kan højst være på 962 timer.

Stk. 2. Karantænen beregnes ved at omregne tilbagebetalingsbeløbet til timer. Det sker ved at dividere beløbet med den omregningssats, der gælder på høringstidspunktet. Medlemmet skal herefter have en effektiv karantæne på 3,5 gange det beregnede timetal, dog mindst 74 timer. Karantænen rundes op til nærmeste hele tal.

Stk. 3. Et medlem, der har forsøgt at begå svig, skal have en effektiv karantæne på 74 timer.

Stk. 4. Et medlem, der har begået dokumentfalsk eller svig ved komplot, skal have en effektiv karantæne på 962 timer.

Stk. 5. Hvis der er objektivt konstaterbare forhold, der kan betragtes som formildende omstændigheder, skal en karantæne efter stk. 1-4 sættes ned med 1/3. Den nedsatte karantæne rundes op til nærmeste hele tal. Det er en betingelse, at medlemmet har betalt gælden tilbage eller har indgået et skriftligt, frivilligt forlig om at betale gælden tilbage.

Gentagelsestilfælde

§ 5. Et medlem skal slettes for svig, hvis medlemmet tidligere er blevet pålagt en sanktion for svig og på ny gør sig skyldig i svig. Det gælder dog kun, hvis der ikke er gået mere end 5 år, fra den første afgørelse om svig er meddelt medlemmet og til forseelsestidspunktet for det senere forhold.

Uagtsomhed

§ 6. Ved uagtsomhed skal et medlem have en effektiv karantæne. Karantænen kan højst være på 37 timer.

Stk. 2. Har et medlem ved uagtsomhed fået et beløb, der højst udgør 25 gange den maksimale dagpengesats for fuldtidsforsikrede på høringstidspunktet, skal medlemmet have en effektiv karantæne på 20 timer.

Stk. 3. Har et medlem ved uagtsomhed fået et beløb, der højst udgør 2 gange den maksimale dagpengesats for fuldtidsforsikrede på høringstidspunktet, skal medlemmet ikke have nogen effektiv karantæne.

Forældelse i forhold til at pålægge sanktion

§ 7. En forseelse sanktioneres ikke, når der er gået mere end 5 år fra forseelsens ophør til høringstidspunktet for forholdet.

Politianmeldelse

§ 8. A-kassen skal melde et medlem til politiet for overtrædelse af straffeloven, når tilbagebetalingsbeløbet, der skyldes svig, er større end 25 gange den maksimale dagpengesats for fuldtidsforsikrede på høringstidspunktet for forholdet.

Stk. 2. Ved komplot og dokumentfalsk, jf. § 4, stk. 4, og ved slettelse for svig, jf. § 5, skal et medlem altid meldes til politiet.

Stk. 3. Når der er afsagt helt eller delvist frifindende dom i sagen, eller anklagemyndigheden har opgivet påtale, skal a-kassen straks genoptage sagen og træffe en ny afgørelse.

Ikrafttræden m.v.

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 20111).

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder anvendelse på sager, hvor høringstidspunktet er den 1. juli 2011 eller senere.

Stk. 3. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 798 af 28. juni 2010 om sanktion til medlemmer af en arbejdsløshedskasse.

Pensionsstyrelsen, den 23. juni 2011

Jens Brøchner

/ Susanne Bærentzen

Officielle noter

1) Der udarbejdes en vejledning til bekendtgørelsen.

Redaktionel note
  • Markeret historisk i forbindelse med, at bekendtgørelsen er ophævet ved ikrafttræden af bekendtgørelse nr. 987 af 29. juni 2016.