Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32009L0065
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for investeringsforeninger m.v.1)

I medfør af §§ 83, stk. 5, 159, stk. 3, 171, stk. 4, og 221, stk. 3, i lov nr. 456 af 18. maj 2011 om investeringsforeninger m.v., fastsættes:

Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på:

1) Investeringsforeninger.

2) Specialforeninger.

3) Hedgeforeninger.

4) Professionelle foreninger.

5) Godkendte fåmandsforeninger.

Oplysninger

§ 2. En forenings prospekt skal indeholde de i §§ 3-6 nævnte oplysninger.

Stk. 2. En investeringsforening, der blandt sine afdelinger har et eller flere feederinstitutter, skal i sit prospekt udover oplysningerne angivet i stk. 1 give de i § 7 nævnte oplysninger for hver feederinstitutafdeling.

Stk. 3. En investeringsforening, der blandt sine afdelinger har et eller flere masterinstitutter, skal i sit prospekt udover oplysningerne angivet i stk. 1 give de i §§ 7-8 nævnte oplysninger for hver masterinstitutafdeling.

Stk. 4. En specialforenings prospekt skal udover oplysningerne angivet i stk. 1 indeholde de i § 9 nævnte oplysninger.

Stk. 5. En hedgeforenings og professionel forenings prospekt skal udover oplysningerne angivet i stk. 1 indeholde de i § 10 nævnte oplysninger.

Stk. 6. Prospektet skal, foruden de fælles oplysninger, der gælder for alle foreningens afdelinger, tillige indeholde oplysninger for hver enkelt afdeling opdelt på en overskuelig måde. Såfremt der er oprettet andelsklasser i en afdeling, skal prospektet herudover indeholde oplysninger om samtlige andelsklassers karakteristika på en overskuelig måde.

Stk. 7. Udarbejder foreningen i stedet et særskilt prospekt for hver enkelt afdeling eller for en gruppe af afdelinger under samme forening, skal hvert prospekt indeholde de nævnte oplysninger.

Krav til alle foreningstyper

§ 3. Bestyrelsesmedlemmerne skal underskrive prospektet og erklære, at

1) oplysningerne i prospektet dem bekendt er rigtige og ikke som følge af udeladelser har forvansket det billede, prospektet skal give,

2) prospektet dem bekendt indeholder enhver væsentlig oplysning, som kan have betydning for foreningens potentielle medlemmer, som defineret ved § 4, nr. 7.

Stk. 2. Såfremt det ikke er muligt at indhente alle bestyrelsesmedlemmers underskrifter, skal prospektet som minimum underskrives af et flertal af bestyrelsesmedlemmerne. De bestyrelsesmedlemmer, der ikke har underskrevet prospektet, skal senest på det førstkommende bestyrelsesmøde underskrive det.

§ 4. En forenings prospekt skal mindst indeholde følgende oplysninger om foreningens forhold:

1) Foreningens, afdelingernes og eventuelle andelsklassers navne.

2) Foreningens adresse.

3) Foreningens registreringsnummer i Finanstilsynet og CVR-nr.

4) Datoen for foreningens, afdelingers og eventuelle andelsklassers stiftelse henholdsvis oprettelse.

5) Datoen for prospektets offentliggørelse.

6) At foreningen og foreningens afdelinger og eventuelle andelsklasser søges godkendt eller registreret af Finanstilsynet, såfremt en sådan godkendelse eller registrering endnu ikke foreligger.

7) Hvem foreningen modtager midler fra, jf. § 4, stk. 1, nr. 1, litra a og b, § 6, stk. 1, nr. 1, § 7, stk. 1, nr. 1, § 147, stk. 1, nr. 1, eller § 161, stk. 1, nr. 1, i lov om investeringsforeninger m.v., herunder en profil af det typiske medlem, som foreningens afdelinger eller eventuelle andelsklasserne modtager midler fra.

8) Bestyrelsesmedlemmernes navne og deres hovedbeskæftigelse ved angivelse af deres stilling, ansættelsessted og ansættelses- eller bopælsadresse.

9) Navnet på foreningens direktør (direktører) eller navnet på foreningens investeringsforvaltningsselskab, adresse og CVR-nr. og navnet på dette selskabs direktør (direktører). Såfremt foreningen forvaltes af et selskab, som er etableret i en anden medlemsstat i Den Europæiske Union end Danmark, skal det oplyses, hvilken stat selskabet er etableret i og har hjemsted i.

10) Den godkendte revisors (revisorernes) navn (navne) samt den godkendte revisionsvirksomheds (revisionsvirksomhedernes) navn (navne) og adresse (adresser) og CVR-nr.

11) Navn, adresse og CVR-nr. på foreningens depotselskab samt oplysning om indholdet af aftalen med depotselskabet. Oplysningerne skal omfatte en beskrivelse af ydelsen, prisen for ydelsen og aftalens opsigelsesvarsel. Såfremt foreningens depotselskab ejer aktier i foreningens investeringsforvaltningsselskab, skal det oplyses med angivelse af størrelsen af ejerandelen.

12) Navne og adresser på virksomheder, som foreningen har indgået aftale med om rådgivning og angivelse af disses hovedvirksomhed, samt oplysning om, hvorvidt rådgiver er foreningens depotselskab eller er et selskab, som er koncernforbundet med depotselskabet eller investeringsforvaltningsselskabet. Såfremt rådgiver er foreningens depotselskab eller et selskab, som er koncernforbundet med depotselskabet eller investeringsforvaltningsselskabet, skal indholdet af aftalen oplyses. Oplysningerne skal omfatte en beskrivelse af ydelsen, prisen for ydelsen og aftalens opsigelsesvarsel.

13) Hvorvidt foreningen har indgået aftale om markedsføring og formidling af andele i foreningens afdelinger med foreningens depotselskab eller et selskab, som er koncernforbundet med depotselskabet eller investeringsforvaltningsselskabet. Såfremt dette er tilfældet, skal indholdet af aftalen oplyses. Oplysningerne skal omfatte en beskrivelse af ydelsen, prisen for ydelsen og aftalens opsigelsesvarsel.

14) Samtlige andre opgaver vedrørende investeringsforvaltningen af foreningens afdelinger som foreningen eller foreningens investeringsforvaltningsselskab har videredelegeret til andre selskaber.

15) At årsrapporten aflægges i henhold til reglerne i lov om investeringsforeninger m.v., jf. §§ 63, 152, 165, og den gældende bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger m.v.

16) Afdelingernes eller andelsklassernes hidtidige udbytte angivet i kr. pr. andel og i procent for de sidste 5 år.

17) Afdelingernes eller andelsklassernes hidtidige resultat pr. 100 kr.'s andel for de sidste 5 år og en advarsel mod at drage slutninger heraf om det kommende resultat.

18) Afdelingernes eller andelsklassernes hidtidige samlede administrationsomkostninger angivet i procent af gennemsnitsformuen (omkostningsprocenten) for de sidste 5 år.

19) Afdelingernes formue samt værdien af den del af afdelingens formue som hver andelsklasse oppebærer afkast af i henhold til den seneste årsrapport eller den seneste halvårsopgørelse.

20) Størrelsen, eller den budgetterede størrelse, af vederlaget til bestyrelsen, direktionen eller investeringsforvaltningsselskabet og Finanstilsynet specificeret på de enkelte poster. Ved ajourføring tillige oplysning om størrelsen af vederlagene i den seneste årsrapport specificeret på de enkelte poster.

21) Hvis en afdeling investerer en betydelig andel af sin formue i andele i andre foreninger eller afdelinger eller andre investeringsinstitutter, jf. § 124 i lov om investeringsforeninger m.v., skal foreningen anføre de maksimale administrationsgebyrer, der kan opkræves af foreningen, afdelingen eller andelsklassen selv. Foreningen eller afdelingen skal endvidere anføre de maksimale administrationsgebyrer for de andre afdelinger eller andelsklasser, som foreningen investerer i.

22) Hvor foreningens eller afdelingens årsrapport og halvårsopgørelse er tilgængelige.

23) Hvorvidt afdelingerne eller andelsklasserne er bevisudstedende eller kontoførende.

24) Hvorvidt afdelingerne eller andelsklasserne udsteder fysiske beviser, eller hvorvidt beviserne udstedes gennem og registreres i en værdipapircentral, når foreningen, afdelingen eller andelsklasserne er bevisudstedende.

25) Hvorvidt afdelingerne eller andelsklasser er udloddende eller akkumulerende.

26) De skatte- og afgiftsregler, der gælder for afdelingerne eller eventuelle andelsklasser, samt en generel beskrivelse af, hvordan afdelingers eller andelsklassers afkast beskattes hos forskellige medlemstyper.

27) Vedtægternes bestemmelse om foreningens eller afdelingens administrationsomkostninger, jf. § 14, nr. 22, i lov om investeringsforeninger m.v.

28) Vedtægternes bestemmelse om medlemmernes stemmeret, jf. § 14, nr. 11, i lov om investeringsforeninger m.v.

29) Under hvilke omstændigheder generalforsamlingen kan beslutte at opløse foreningen, afdelinger eller andelsklasser.

30) Hvordan et medlem kan flytte sin investering fra én afdeling til en anden afdeling eller imellem andelsklasser i samme afdeling, og hvilke omkostninger, der er forbundet hermed.

§ 5. En forenings prospekt skal mindst indeholde følgende oplysninger om andelene:

1) Hvor andelene kan erhverves, og om der eventuel er en indledende tegningsperiode, samt om afdelingen eller andelsklasser herefter har løbende emission uden fastsat højeste beløb, eller om afdelingen eller andelsklassen ikke er åbne for emission.

2) Hvordan emissionsprisen fastsættes, herunder hvor stor en del af emissionsprisen der skønnes at gå til omkostninger ved foreningens, afdelingens eller andelsklassernes køb af værdipapirer, administration, depotselskabsfunktioner, formidling, markedsføring samt medlemmets kurtageudgifter m.v. specificeret på de enkelte poster.

3) Hvis en afdeling benytter modificeret enkeltprismetode, jf. bekendtgørelse om beregning af emissions- og indløsningspriser ved tegning og indløsning af andele i investeringsforeninger m.v. § 5, skal prospektet indeholde oplysninger om størrelsen på det antal andele, som udløser en justering af den indre værdi ved hhv. emission og indløsning i form af et gebyr. Endvidere skal foreningen oplyse størrelsen på gebyret, som den indre værdi kan justeres med ved hhv. emission og indløsning.

4) Betaling for og fristen for udlevering eller registrering i en værdipapircentral af andelene.

5) Størrelsen af afdelingernes eller andelsklassernes formue ved emissionens begyndelse angivet i mio. kr. eller oplysning om, hvorvidt der er stillet en ubetinget garanti i henhold til lov om investeringsforeninger m.v. Ved ajourføring af prospektet kan disse oplysninger undlades.

6) Andelenes størrelse og minimumsindskud, såfremt minimumsindskuddet afviger fra andelenes størrelse.

7) Navnet på den eller de regulerede markeder eller andre regulerede markeder, som andelene er optaget til handel på eller vil blive søgt optaget til handel på.

8) Andelenes eventuelle fondskode eller ISIN.

9) Hvor andelene kan noteres på navn, når afdelinger eller andelsklasser er bevisudstedende.

10) Medlemmernes indløsningsret, herunder i hvilke tilfælde indløsning kan udsættes, jf.§ 55, stk. 1-4, og stk. 7, og § 188, stk. 1, 2 og 4, i lov om investeringsforeninger m.v.

11) Metode til fastsættelse af indløsningsprisen, jf. regler fastsat af Finanstilsynet i henhold til § 55, stk. 8, og § 188, stk. 5, i lov om investeringsforeninger m.v.

12) Offentliggørelse af emissions- og indløsningsprisen eller den indre værdi, jf. §§ 86, 87, stk. 1, § 187, stk. 3, og § 188, stk. 5, i lov om investeringsforeninger m.v. , samt oplysning om, hvor offentliggørelse finder sted.

13) Såfremt der gælder indskrænkninger i medlemmernes ret til videresalg af andelene.

14) Hvor ofte afdelinger eller andelsklasser udbetaler udbytte, herunder hvorvidt afdelingerne eller andelsklasserne indeholder skat af eventuelle udbytter til medlemmerne.

15) Såfremt afdelinger eller andelsklasser efter vedtægternes bestemmelse herom, kan udlodde af formuen for at sikre en stabil udlodningsprocent eller af andre investorbeskyttende årsager.

16) Såfremt afdelinger eller andelsklasser kan eller skal udstede andele uden ret til udbytte indtil den ordinære generalforsamling, herunder hvordan emissions- og indløsningsprisen for sådanne andele fastsættes.

17) Hvilke faciliteter der er til rådighed med henblik på udbetalinger til medlemmerne eller indløsning af andelene og formidling af oplysninger om foreningen, afdelingen eller andelsklasserne. Hvis andelene markedsføres i en anden medlemsstat inden for Den Europæiske Union eller lande, som Fællesskabet har indgået en aftale med på det finansielle område, skal de ovenfor nævnte oplysninger gives for så vidt angår dette land, og det prospekt, der offentliggøres dér, skal indeholde disse oplysninger.

§ 6. En forenings prospekt skal mindst indeholde følgende oplysninger om hver afdeling:

1) At afdelingens midler skal anbringes i overensstemmelse med reglerne i afsnit IX, X, eller XI i lov om investeringsforeninger m.v.

2) Hvilke markeder afdelingens midler placeres på. Markedet skal angives ved dets officielle navn. Såfremt der er tale om et marked, der er beliggende i en anden medlemsstat inden for Den Europæiske Union eller lande, som Fællesskabet har indgået en aftale med på det finansielle område, eller et marked, der er medlem af World Federation of Exchanges, eller der er Full Members eller Associate Members af Federation of European Securities Exchanges (FESE), kan denne oplysning erstatte angivelsen af navnet på de enkelte markeder.

3) Afdelingens investeringsmål og investeringspolitik, herunder en redegørelse for hvilke instrumenter foreningens eller afdelingens midler anbringes i. Redegørelsen skal indeholde en klar og letforståelig beskrivelse af afdelingens risikoprofil. Herudover skal redegørelsen indeholde oplysninger om eventuelle benchmark og eventuelle andre elementer, der indgår i investeringspolitikken, og i hvilke geografiske områder, industrielle sektorer og virksomhedsstørrelser afdelingens midler anbringes i. Såfremt instrumenterne udvælges på baggrund af deres kreditmæssige rating, skal de investeringsrestriktioner, foreningen eller afdelingen har i forhold til ratingen, ligeledes beskrives i redegørelsen.

4) At foreningens investeringsforvaltningsselskab (eller foreningen) på et medlems anmodning er forpligtet til at udlevere supplerende oplysninger for afdelingen om de kvantitative grænser, der gælder for foreningens risikostyring og om de metoder, investeringsforvaltningsselskabet (eller foreningen) har valgt for at sikre, at disse grænser til enhver tid følges, samt om oplysninger om den seneste udvikling i de vigtigste risici og afkast for kategorierne af de enkelte instrumenter i afdelingen.

5) Såfremt afdelingen primært investerer i andre finansielle instrumenter end værdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter, skal prospektet indeholde en tydelig erklæring herom.

6) Såfremt afdelingen kopierer et aktie eller et obligationsindeks, herunder et indeks, der er godkendt af Finanstilsynet i medfør af lov om investeringsforeninger m.v. § 130, stk. 2, skal prospektet indeholde en tydelig erklæring herom.

7) Såfremt der er oprettet andelsklasser i afdelingen, skal prospektet oplyse, hver andelsklasses karakteristika, herunder med oplysninger om

a) hvilken valuta andelsklassen er denomineret i,

b) hvilken type af investorer andelsklassen markedsføres overfor,

c) emissionstillæg og indløsningsfradrag,

d) administrationsomkostninger, rådgivningsomkostninger og markedsføringsomkostninger,

e) den anvendte prisberegningsmetode,

f) hvor stor en del af andelsklassens formue, foreningen kan anvende til klassespecifikke aktiver,

g) udlodningsprofil,

h) minimumsinvestering,

i) karakteristika omfattet af § 3, stk. 2, i bekendtgørelse om andelsklasser i investeringsforeninger m.v., og

j) hvis afdelingen har klassespecifikke aktiver, skal det fremgå, hvad formålet er, og hvilken betydning det har for den enkelte andelsklasses investeringspolitik.

8) De seneste fem års performance for benchmark, hvis et sådant anvendes, samt afdelingens eller andelsklassernes performance til sammenligning.

9) Hvorvidt afdelingen eller andelsklasserne vil anvende afledte finansielle instrumenter, herunder om afledte finansielle instrumenter anvendes med henblik på risikoafdækning eller for at opfylde afdelingens investeringsmålsætning.

10) Den eventuelle indvirkning anvendelsen af afledte finansielle instrumenter har på afdelingens risikoprofil.

11) De foranstaltninger afdelingen eller andelsklasserne har truffet for at fastholde sin risikoprofil.

12) De risici, der er forbundet med afdelingens eller andelsklassernes påtænkte eller allerede foretagne investeringer, herunder om der må forventes store udsving i nettoværdien af foreningens, afdelingens eller andelsklassernes formue som følge af porteføljens sammensætning eller den anvendte investeringsstrategi. Såfremt afdelingens nettoværdi kan forventes at have store udsving som følge af afdelingens formuesammensætning eller de af investeringsforvaltningsselskabet (eller foreningen) anvendte styringsteknikker til den pågældende afdeling, skal prospektet indeholde en tydelig erklæring herom.

13) De stater, offentlige myndigheder eller internationale institutioner af offentlig karakter, som udsteder eller garanterer de værdipapirer, hvori en afdeling agter at investere mere end 35 pct. af sin formue.

Krav til master- og feederinstitutter

§ 7. Udover det i §§ 3-6 nævnte skal et feederinstituts prospekt indeholde følgende oplysninger:

1) En erklæring om, at afdelingen er et feederinstitut og navnet på det masterinstitut, som afdelingen investerer i. Det skal fremgå af erklæringen, at afdelingen altid investerer mindst 85 % af sin formue i masterinstituttet.

2) Oplysningerne om afdelingens investeringspolitik og målsætning, jf. § 6, nr. 3, skal tilføjes:

a) Hvorvidt afdelingens og masterinstituttets resultater er ens. Såfremt afdelingens risikoprofil ikke svarer til masterinstituttets risikoprofil, skal prospektet indeholde oplysninger om, i hvilket omfang risikoprofilerne afviger fra hinanden og hvorfor.

b) En kort beskrivelse af masterinstituttet, dets organisation, dets investeringspolitik og -målsætning, herunder masterinstituttets risikoprofil, samt hvordan masterinstituttets seneste prospekt kan fås, herunder med henvisning til, at medlemmer gratis kan få udleveret masterinstituttets prospekt hos afdelingen.

c) Et resumé af den aftale indgået imellem afdelingen og masterinstituttet, jf. § 85, stk. 1, i lov om investeringsforeninger m.v., eller hvis både feeder- og masterinstituttet administreres af samme administrationsselskab en beskrivelse af selskabets interne regler for god forretningsskik i relation til master/feeder-strukturen samt oplysninger om, hvordan medlemmer kan få yderligere oplysninger om masterinstituttet samt aftalen.

d) En beskrivelse af alle vederlag i form af penge eller andet, der skal betales af afdelingen som følge af afdelingens investering i masterinstituttet, samt de samlede gebyrer medlemmer skal betale som følge af investeringer i afdelingen i såvel afdelingen som i masterinstituttet.

e) En beskrivelse af de skattemæssige konsekvenser for afdelingens investeringer i masterinstituttet.

3) At medlemmer gratis kan få masterinstituttets års- og halvårsrapport hos afdelingen.

§ 8. Udover det i §§ 3-6 nævnte skal et masterinstituts prospekt indeholde følgende oplysninger:

1) Hvilken eller hvilke feederinstitutter masterinstituttet modtager midler fra.

2) Hvorvidt masterinstituttet modtager midler fra offentligheden.

Krav til specialforeninger

§ 9. Udover det i §§ 3-6 nævnte skal en specialforenings prospekt indeholde oplysninger om, hvorvidt foreningen er en placeringsforening, en pengemarkedsforening, eller en investeringsinstitutforening.

Krav til hedge- og professionelle foreninger

§ 10. Udover det i §§ 3-6 nævnte skal en hedgeforenings og en professionel forenings prospekt indeholde oplysninger om afdelingernes eller andelsklassers risikorammer. En hedgeforenings prospekt skal samtidig indeholde oplysning om, hvor ofte hver afdeling emitterer og indløser andele. En hedgeforenings og en professionel forenings prospekt skal endvidere indeholde oplysning om, hvordan den indre værdi opgøres i de tilfælde, hvor det ikke er muligt at beregne indre værdi på grundlag af aktuelle priser.

Stk. 2. Endvidere skal en hedgeforenings og en professionel forenings prospekt indeholde oplysninger om eventuelle tidligere overskridelser af afdelingers eller andelsklassers risikorammer samt eventuelle bestyrelsesbeslutninger for de seneste 5 år om ændring af foreningens risikorammer, herunder ændringer, som endnu ikke er trådt i kraft. Disse oplysninger kan gives i et bilag til prospektet. § 3 finder tillige anvendelse for bilaget.

Øvrige bestemmelser

§ 11. Foreningens vedtægter skal vedlægges prospektet som en bestanddel af dette.

§ 12. Investeringsforeninger skal udarbejde et dokument med central investor information for hver afdeling eller andelsklasse i medfør af kommissionens forordning (EU) nr. 583/2010 af 1. juli 2010 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF for så vidt angår central investorinformation og de betingelser, der skal opfyldes, når central investorinformation eller prospektet udleveres på et andet varigt medium end papir eller via et websted. Specialforeninger og hedgeforeninger skal udarbejde et dokument med central investor information for hver afdeling eller andelsklasse i medfør af bekendtgørelse om form og indhold af central investorinformation for special- og hedgeforeninger. Hvis en investeringsforening, der er godkendt efter lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 904 af 5. juli 2010, i perioden indtil den 1. juli 2012 ikke udarbejder et dokument med central investor information skal foreningen som supplement til prospektet udarbejde et forenklet prospekt, jf. lov om investeringsforeninger m.v. § 227. Det forenklede prospekt skal give de vigtigste oplysninger om foreningen og dens afdelinger og eventuelle andelsklasser på en klar, sammenfattende og let forståelig måde. Det forenklede prospekt kan vedlægges prospektet, som en del, der kan fjernes, eller som en del af markedsføringsmateriale i øvrigt.

Stk. 2. § 3, stk. 1, nr. 1 og stk. 2, finder tillige anvendelse for det forenklede prospekt.

Stk. 3. Det forenklede prospekt skal i summarisk form mindst indeholde de oplysninger, som er nævnt i § 4, nr. 1-5, 7, 9-13, 15, 17, 20, 23, 25-27, 30, § 5, nr. 1-2, 4, 6, 10-14, 16, og § 6, nr. 1, 3, 7, 11-12.

Stk. 4. Det forenklede prospekt skal videre indeholde en angivelse af Finanstilsynet som den kompetente tilsynsmyndighed med angivelse af adresse, telefonnummer, faxnummer og hjemmeside.

Stk. 5. Endelig skal det forenklede prospekt indeholde oplysning om, at foreningens og afdelingens prospekt samt årsrapport og halvårsopgørelse kan rekvireres gratis ved henvendelse til foreningen.

Stk. 6. Foreningens eller afdelingens prospekt kan ikke erstattes af det forenklede prospekt.

Straffebestemmelser og ikrafttræden m.v.

§ 13. Overtrædelse af §§ 2-11 og § 12, stk. 1, 2. og 3. pkt., og stk. 2-6, straffes med bøde.

§ 14. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2011.

Stk. 2. Samtidigt ophæves bekendtgørelse nr. 610 af 25. juni 2009 om oplysninger i investeringsforeningers, specialforeningers, professionelle foreningers, godkendte fåmandsforeningers og hedgeforeningers prospekter.

Finanstilsynet, den 24. juni 2011

Ulrik Nødgaard

/ Anne Marie Pico

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv 2009/65/EF af 13. juli 2009 om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter), (UCITS direktivet), (EF-Tidende 2009, nr. L 302, s. 32).