Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Den fulde tekst

Cirkulære om betaling mv. under funktion i højere stilling for tjenestemænd i staten og folkekirken

(Til samtlige ministerier mv.)

Generelle bemærkninger

1. Finansministeriet og tjenestemændenes centralorganisationer har indgået vedlagte aftale af 23. juni 2011 om betaling mv. under funktion i højere stilling for tjenestemænd i staten og folkekirken.

2. Ved funktion forstås, at en tjenestemand i henhold til § 11 eller § 41, stk. 1, i tjenestemandsloven midlertidig gør tjeneste i en anden (højere) stilling. Funktionsvederlag i henhold til funktionsaftalen må således ikke forveksles med de funktionstillæg, som i henhold til aftaler om nye lønsystemer kan ydes for særlige opgaver/funktioner, som tjenestemanden varetager som led i sin egen stilling.

3. Ved overenskomstforhandlingerne i 2011 er det aftalt, at reglerne i aftalens §§ 4-8 kan suppleres og fraviges ved lokal aftale indgået efter § 2.

Bestemmelsen i § 3, stk. 1, om indgåelse af lokal aftale om funktionsvederlagets størrelse videreføres som hidtil. Aftaler, der er eller bliver indgået efter § 3, stk. 1, om funktionsvederlagets størrelse, berøres ikke af indgåelse eller ophør af lokalaftaler efter § 2.

4. For at lette overblikket er cirkulærebemærkninger, der relaterer sig til en enkelt bestemmelse, nu opført som bemærkning til denne bestemmelse. Denne redaktionelle ændring medfører ingen ændringer i bestemmelsernes, henholdsvis bemærkningernes retlige status.

Ikrafttræden

Cirkulæret har virkning fra 1. april 2011. Samtidig ophæves Finansministeriets cirkulære nr. 9581 af 13. september 2005 om betaling mv. under funktion i højere stilling for tjenestemænd i staten og folkekirken (Perst. nr. 046-05).

Personalestyrelsen, den 23. juni 2011

Tine Asmussen


Aftale om betaling mv. under funktion i højere stilling for tjenestemænd i staten og folkekirken

§ 1. Retten til funktionsvederlag

En tjenestemand, som i henhold til tjenestemandslovens § 11 eller § 41, stk. 1, efter særlig ordre eller ifølge en forud fastlagt tjenestefordeling fungerer i en højere stilling, er berettiget til funktionsvederlag efter reglerne i denne aftale, under forudsætning af at den pågældende overtager de arbejdsopgaver, der er forbundet med den højere stilling.

Stk. 2. En tjenestemand, der er ansat i en stilling, hvor oprykning til højere lønindplacering ifølge lov eller anden godkendt ordning finder sted efter anciennitet og under forudsætning af tilfredsstillende tjenstlige forhold, er dog ikke berettiget til funktionsvederlag under tjeneste i en anden tilsvarende stilling.

§ 2. Lokalaftaler

Bestemmelserne i §§ 4-8 kan fraviges eller suppleres ved lokal aftale.

Stk. 2. Lokalaftaler indgås af de enkelte ministerier eller dem, de bemyndiger hertil, og vedkommende forhandlingsberettigede organisationer eller dem, de bemyndiger hertil.

Stk. 3. Lokalaftaler kan opsiges til bortfald med et varsel på 3 måneder, medmindre der aftales et andet varsel.

Stk. 4. Efter udløbet af den lokale aftale gælder bestemmelserne i denne aftale. Det gælder også i forhold til igangværende funktioner, medmindre andet aftales.

Cirkulærebemærkninger til § 2:

De enkelte ministerier mv. og organisationer afgør, på hvilket niveau aftaleretten skal varetages.

Finansministeriet forudsætter, at kompetencen til at indgå lokalaftaler videredelegeres i videst muligt omfang. Centralorganisationerne har tilsvarende henstillet til medlemsorganisationerne, at de videredelegerer aftaleretten til det lokale niveau.

§ 3. Fastsættelse af funktionsvederlag

Der kan lokalt indgås aftale om funktionsvederlagets størrelse. Hvis der ikke indgås en lokalaftale, gælder bestemmelserne i stk. 2 og 3.

Stk. 2. Funktionsvederlaget udgør et beløb, der svarer til forskellen mellem lønnen i tjenestemandens egen stilling og den løn, som den pågældende ville opnå ved udnævnelse i den højere stilling på sit hidtidige tjenestested. Overføres tjenestemanden til et andet tjenestested, beregnes funktionsvederlaget dog på grundlag af lønforholdene på det nye tjenestested.

Stk. 3. For tjenestemænd, der er ansat på prøve, og som aflønnes med en procentdel af lønnen ved varig ansættelse, opgøres funktionsvederlaget på grundlag af forskellen mellem den procentdel af lønnen i egen stilling, som den pågældende er berettiget til, og samme procentdel af lønnen i den højere stilling.

Stk. 4. Bestemmelserne i stk. 1 - 3 gælder ikke for tjenestemænd, som er aflønnet i henhold til intervallønsystemer, hvori der er aftalt særlige regler om fastsættelse af funktionsvederlaget.

Cirkulærebemærkninger til § 3:

Indgås der ikke en lokalaftale efter § 3, stk. 1, beregnes funktionsvederlaget som hidtil efter reglerne i § 3, stk. 2 og 3, dvs. som et ikke-pensionsgivende tillæg, der udgør forskellen mellem lønnen i den højere stilling og lønnen i tjenestemandens egen stilling.

For tjenestemænd, der er omfattet af et basislønsystem, indgår følgende løndele i beregningsgrundlaget:

Den højere stilling:

a) Basislønnen

b) Funktionstillæg, der er knyttet til den højere stilling. Er tillægget tids- eller opgavebegrænset, indgår funktionstillægget i lønnen indtil det tidspunkt, tillægget ophører i overensstemmelse med de betingelser, der er aftalt om tillæggets varighed, under forudsætning af at den fungerende overtager opgaven

c) Kvalifikationstillæg, der knytter sig til de særlige krav, der stilles til stillingsindehaveren på grund af stillingens særlige indhold. Tilsvarende gælder lokalt aftalte tillæg, der knytter sig til på forhånd fastsatte objektive kriterier, eksempelvis uddannelse, samt centralt aftalte tillæg

d) Resultatløn kan indgå efter konkret vurdering.

Tjenestemandens egen stilling:

a) Basislønnen, funktionstillæg og kvalifikationstillæg samt eventuelt personligt tillæg

b) Midlertidige tillæg, der bevares under funktionen, i den periode, hvori de ydes.

Hvis en beregning efter disse retningslinjer medfører lønnedgang, bevarer tjenestemanden sin hidtidige løn.

Funktionsvederlaget ydes uden for pulje – uanset om vederlaget ydes i henhold til lokalaftale eller efter reglerne i funktionsaftalen.

§ 4. Karensdage

Retten til funktionsvederlag indtræder, når tjenestemanden har fungeret i den højere stilling i 15 dage i sammenhæng, jf. § 5.

Stk. 2. Er funktionen udelukkende begrundet i feriefravær, herunder afvikling af særlige feriedage, indtræder retten til funktionsvederlag først, når tjenestemanden har fungeret i 22 dage i sammenhæng.

Stk. 3. En tjenestemand, der har opnået ret til funktionsvederlag, får betaling fra det tidspunkt, da funktionen er påbegyndt.

§ 5. Fridage

Fridage i funktionsperioden medregnes såvel ved opgørelsen af karensdage efter § 4 som ved opgørelsen af det antal dage, for hvilke der ydes betaling, hvis tjenestemanden har fungeret i den højere stilling på den første arbejdsdag efter fridagen.

§ 6. Sygdom og ferie

Selv om funktionen har været afbrudt på grund af sygdom eller ferie, bevarer tjenestemanden dog retten til funktionsvederlag efter fraværsperiodens ophør, hvis den pågældende fortsat fungerer i den højere stilling. Tilsvarende gælder, hvis funktionen afbrydes af tjenestefrihedsperioder af op til 1 måneds varighed.

Stk. 2. Er funktionen blevet afbrudt af andre grunde end nævnt i stk. 1, bevarer tjenestemanden retten til funktionsvederlaget for efterfølgende funktionsperioder, hvis den mellemliggende periode udgør 15 dage eller derunder.

§ 7. Særlige ydelser mv.

Under funktion er tjenestemanden berettiget til udgiftsdækkende ydelser efter de satser, der gælder for den højere stilling.

Stk. 2. Andre særlige ydelser udbetales efter de satser, der gælder for den højere stilling, når tjenestemanden har fungeret i henholdsvis 15 eller 22 dage i sammenhæng, jf. § 4, stk. 1 og 2.

§ 8. Længerevarende funktion

Under fortsat funktion ud over 6 måneder har tjenestemanden ret til funktionsvederlag under sygdomsfravær i indtil 28 dage samt under afvikling af ferie/særlige feriedage. Betalingen beregnes som forskellen mellem lønnen i tjenestemandens egen stilling og den løn, som den pågældende ville opnå ved udnævnelse i den højere stilling, som vedkommende under den fortsatte periode har fungeret længst i.

Stk. 2. En tjenestemand, der ansættes i en højere stilling i direkte forlængelse af funktion i denne stilling – eller anden højere stilling af samme kategori – og som har varetaget arbejdsopgaverne i stillingen gennem en sammenhængende periode på mindst 1 år, får medregnet funktionsperioden i lønancienniteten i den højere stilling.

§ 9. Særlige regler for udenrigstjenesten

For tjenestemænd i udenrigstjenesten finder bestemmelserne i § 12 i normerings- og klassificeringsloven af 1958 fortsat anvendelse, jf. Finansministeriets bekendtgørelse nr. 683 af 25. juni 2004.

§ 10. Ikrafttræden og opsigelse

Aftalen har virkning fra 1. april 2011. Samtidig ophæves aftale af 13. september 2005 om betaling mv. under funktion i højere stilling for tjenestemænd i staten og folkekirken.

Stk. 2. Aftalen kan opsiges skriftligt med 3 måneders varsel til en 31. marts, dog tidligst til 31. marts 2013.

   
København, den 23. juni 2011
 
   
Offentligt Ansattes Organisationer
Det statslige område
Flemming Vinther
CO10 – Centralorganisationen af 2010
Peter Ibsen
AC (tjenestemandsudvalget)
Erik Jylling
Lærernes Centralorganisation
Anders Bondo Christensen
Finansministeriet
P.M.V.
E.B.
Tine Asmussen

Redaktionel note
  • Udsendt som Perst.nr. 032-11