Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats

(Fokus på repatriering, afskaffelse af 25-timers kravet)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 482 af 19. maj 2011 om en aktiv beskæftigelsesindsats foretages følgende ændringer:

1. I § 29 indsættes efter stk. 1:

»Stk. 2. For personer omfattet af § 1, nr. 1-3, og som er omfattet af repatrieringsloven, vejledes der om mulighederne for repatriering efter repatrieringsloven.«

Stk. 2-3 bliver herefter stk. 3-4.

2. I § 29, stk. 3, som bliver stk. 4, ændres »Stk. 1 og 2« til: »Stk. 1-3«.

3. Kapitel 15 affattes således:

»Kapitel 15

Tidspunkt for første ret og pligt tilbud m.v.

§ 101. For personer omfattet af § 1, nr. 1, der er under 20 år, skal første ret og pligt tilbud uanset bestemmelsen i § 85 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats i perioden fra den 1. maj 2010 til og med den 1. januar 2012 påbegyndes efter senest 4 ugers sammenlagt ledighed.

Stk. 2. For personer omfattet af § 1, nr. 2 og 3, der er under 20 år, skal første ret og pligt tilbud uanset bestemmelsen i § 92 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats i perioden fra den 1. maj 2010 til og med den 1. januar 2012 påbegyndes efter senest 4 ugers sammenhængende ledighed.

Stk. 3. For personer omfattet af § 1, nr. 1, der er under 30 år, som iflg. § 85, stk. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats skal have et tilbud med en sammenhængende varighed på mindst 6 måneder, forlænges perioden med perioder, hvor personen ikke har modtaget arbejdsløshedsdagpenge. Herudover forlænges den med perioder på op til 4 uger med arbejdsløshedsdagpenge, hvor personen har været uden tilbud efter § 85, stk. 2, 2. og 3. punktum, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 4. Tilbud anses for rettidigt, hvis det påbegyndes i den kalenderuge, hvor ret og pligt til tilbud indtræder.

Stk. 5. Ved beregning af timetal for tilbud medregnes forberedelsestid kun i det omfang, forberedelse er sædvanligt i forbindelse med ordinær uddannelse.

Stk. 6. Har den ledige ordinær beskæftigelse i samme periode som aktiveringen, kan de ordinære arbejdstimer medregnes ved opgørelse af timetalskravet i forbindelse med § 90 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.«

§ 2

Stk. 1. § 1, nr. 1 og 2, træder i kraft den 1. juli 2011.

Stk. 2. § 1, nr. 3, træder i kraft den 1. januar 2012 og har virkning for tilbud, der påbegyndes efter denne dato.

Arbejdsmarkedsstyrelsen, den 27. juni 2011

Marie Hansen

/ Morten Gatzwiller