Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om forsøgsordninger efter lov om tolkning til personer med hørehandicap

I medfør af § 17 i lov nr. 1503 af 27. december 2009 om tolkning til personer med hørehandicap fastsættes:

§ 1. Socialministeriet har godkendt et forsøg med en udvidet timebank til døvblinde, hvorefter timebanken efter lovens § 12 i 2011 suppleres med 13 timer pr. døvblind bruger.

§ 2. Socialministeriet foretager en evaluering af forsøgsordningen inden udgangen af 2011.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2011.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 639 af 14. juni 2011 om forsøgsordninger efter lov om tolkning til personer med hørehandicap.

Socialministeriet, den 27. juni 2011

Benedikte Kiær

/ Karin Ingemann