Opfølgning / Opfølgning til
Den fulde tekst

Inspektion af Roskilde Amtssygehus Fjorden den 17. november 2005 - opfølgning nr. 4

Psykiatrien Region Sjælland

Psykiatrihuset

Nørregade 54

4100 Ringsted

Sagsnummer 001/0002-07 – inspektion af nu Psykiatrien Roskilde/Køge

I brev af 17. november 2008 orienterede jeg Psykiatrien om at jeg i anledning af den del af Psykiatriens brev af 2. oktober 2008 der indeholdt et svar på punkt 5.7. i min opfølgningsrapport nr. 3 af 20. december 2007 om ovennævnte inspektionen, havde bedt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse om en udtalelse. Jeg har nu modtaget denne udtalelse og vender hermed tilbage til sagen.

I brevet af 17. november 2008 bad jeg også (på ny) om oplysning om resultatet af en evaluering af et nyt kostkoncept mv., jf. punkt 5.9. i inspektionsrapporten. Jeg har i den anledning modtaget et brev af 23. december 2008 med bilag fra Psykiatrien. Jeg vender hermed også tilbage til dette punkt. Min opfølgning på dette punkt har afventet ministeriets svar vedrørende punkt 5.7.

Ad punkt 5.7

Psykiatriens brev af 2. oktober 2008 var et svar på min henstilling om at der i husordenerne – i generelle vendinger – blev indført oplysning om de (forskellige) konsekvenser som manglende overholdelse af husordenen vil kunne medføre. Psykiatrien anførte at distriktsledelserne anså det for uhensigtsmæssigt at en husorden indeholder detaljerede beskrivelser af konsekvenserne af manglende overholdelse af husordenen, men at der ville blive foretaget en tilføjelse i eksisterende husordener så det kom til at fremgå at manglende overholdelse af husordenerne i det konkrete tilfælde vil blive taget op af personalet med henblik på fastlæggelse af konsekvenserne for den aktuelle overtrædelse.

Min høring af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse var en anmodning om at ministeriet oplyste hvad der mere præcist menes med kravet i forarbejderne til psykiatrilovens § 2 a og pkt. 9 i Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 122 af 14. december 2006 om at husordener på psykiatriske afdelinger mv. skal angive ”konsekvenserne af” at de ikke overholdes. Jeg bad herunder ministeriet om at oplyse om den fremgangsmåde som Psykiatrien Roskilde/Køge ønsker at anvende, overholder dette krav.

Ministeriet har i den anledning i brev af 25. september 2009 oplyst at ministeriet kan henholde sig til en udtalelse fra Sundhedsstyrelsen som ministeriet har indhentet og citeret i sin udtalelse. I dette citat er anført følgende:

”…

Det primære formål med husordener er, at det bliver klart for alle patienter, hvilke krav der kan stilles til alle under indlæggelse. Derfor bør det også fremgå klart af husordenen, hvilke konsekvenser det vil medføre, hvis husordenen overtrædes.

Det fremgår af svaret fra Region Sjælland til Folketingets Ombudsmand, at regionen har tolket anmodningen om, at husordenen skal indeholde konsekvenserne af overtrædelse af husorden som, at manglende overholdelse af husordenerne i det konkrete tilfælde vil blive taget op af personalet med henblik på fastlæggelse af konsekvenserne for den aktuelle overtrædelse.

Dette er ikke efter Sundhedsstyrelsens opfattelse korrekt fortolkning af lovgivningen. Der kan ikke ved overtrædelse af reglerne i husordenen foretages en individuel konkret vurdering. Hensigten med husordenen er jo netop, at der skal gælde samme regler for alle.”

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har tilføjet at ministeriet har anmodet Sundhedsstyrelsen om at orientere regionerne om hvad der nærmere er indeholdt i kravet om at husordener skal angive konsekvenserne af at de ikke overholdes.

Jeg har i den anledning i dag skrevet følgende til ministeriet, jf. vedlagte kopi af mit brev til ministeriet:

”…

Jeg har noteret mig at det er Sundhedsstyrelsens og ministeriets opfattelse at konsekvenserne af overtrædelse af husordnerne klart skal fremgå af husordnerne. Denne opfattelse giver mig ikke anledning til anden bemærkning end at husordener efter min opfattelse bør fremstå overskuelige og ikke for omfattende.

Jeg har heller ingen bemærkninger til styrelsens og ministeriets opfattelse hvorefter hensigten med husordener er at der skal gælde ens regler for alle. Men jeg beder Sundhedsstyrelsen og ministeriet om udtalelser om myndighedernes opfattelse hvorefter der (af denne grund) ikke ved overtrædelse af husordenen ”kan” foretages en konkret vurdering. Jeg forstår således at det er styrelsens og ministeriets opfattelse at husordener skal indeholde oplysning om hvilke konsekvenser en overtrædelse af husordenen ”vil” medføre (jf. styrelsens udtalelse) og ikke hvilke konsek-venser en overtrædelse ”kan” medøre, og at der derfor ikke kan tages hensyn til de nærmere omstændigheder ved en overtrædelse i konkrete tilfælde. Jeg beder om at ministeriet indhenter den udtalelse fra styrelsen som jeg har bedt om.

Jeg har noteret mig at ministeriet har bedt Sundhedsstyrelsen om at orientere regionerne om, hvad der nærmere er indeholdt i kravet om at husordener skal angive konsekvenserne af, at de ikke overholdes. Jeg går ud fra at ministeriet har bedt Sundhedsstyrelsen om at underrette sig om denne orientering, og jeg beder ministeriet om at underrette mig herom når ministeriet har modtaget denne underretning fra styrelsen.

Jeg har sendt Psykiatrien i Region Sjælland og Psykiatrien Roskilde/Kø-ge en kopi af dette brev.”

Som det fremgår af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses brev, skal en husorden indeholde oplysninger om konsekvenserne af overtrædelse af husordenen, og den fremgangsmåde som Psykiatrien Roskilde/Køge ønsker at anvende, er ikke i overensstemmelse med dette krav.

Jeg går på denne baggrund ud fra at Psykiatrien vil sørge for at der – når regionen har modtaget den nævnte orientering fra Sundhedsstyrelsen om hvad der nærmere er indeholdt i kravet om angivelse af konsekvenserne af overtrædelse af husordenen – vil blive indføjet oplysning om konsekvenserne af overtrædelse af husordenen. Jeg beder om at blive underrettet når det er sket med kopi af de pågældende husordener.

Ad punkt 5.9

Jeg bad som nævnt (på ny) om underretning om resultatet af en evaluering af et nyt kostkoncept der var ved at blive testet på et af Psykiatrien Roskilde/ Køges afsnit. Det skyldtes at Psykiatrien ikke (udtrykkeligt) havde oplyst om resultatet af evalueringen i Psykiatriens sidste udtalelse, jf. ovennævnte brev af 2. oktober 2008.

Da jeg endvidere ikke af det referat der findes på regionens hjemmeside fra et møde i forretningsudvalget den 16. september 2008 som Psykiatrien omtalte i denne udtalelse, kunne se hvad den nye fælles strategi for kostforplejningen i regionen nærmere går ud på, bad jeg tillige om oplysning herom.

I brevet af 23. december 2008 har Psykiatrien gentaget oplysningen i brevet af 2. oktober 2008 om at det oprindelige kostkoncept blev forlænget ved etableringen af Region Sjælland. Det var hensigten at det dengang nye kostkoncept skulle evalueres efter en given periode, men da forløbet på grund af regionsdannelsen blev noget anderledes end oprindeligt planlagt, og da der nu arbejdes med nye rammer for madkvaliteten i den samlede region, er og vil der ikke blive gennemført en sådan evaluering.

Om det nye tiltag på kostområdet har Psykiatrien oplyst at der har været politisk behandling af emnet ”Kulinarisk madkvalitet på sygehusene”. Psykiatrien har vedlagt et notat af 6. marts 2008 herom. Dette notat er en supplerende orientering til forretningsudvalgets og regionsrådets behandling denne dag af det nævnte projekt.

Psykiatrien har videre oplyst om status for dette projekt. Psykiatrien har oplyst at alle 240 medarbejdere har været på 1 uges kursus og lært hvordan man kan arbejde med og forbedre den kulinariske kvalitet. Denne del af projektet forventede Psykiatrien ville være implementeret i løbet af det kommende halve år, og jeg går derfor ud fra at det nu er implementeret.

Det er videre oplyst at Psykiatrien efter nytår skulle begynde at arbejde med en såkaldt innovationspakke hvor man sammen med fem firmaer skal udvikle på nogle produkter. Endvidere skulle Psykiatrien i februar 2009 starte med en såkaldt fødevaresikkerhedspakke hvor man i samarbejde med fødevareregionen og DTU skal udvikle metoder til sikker tilberedning af råvarer.

Jeg har noteret mig det oplyste.

Med venlig hilsen

Lennart Frandsen

Inspektionschef

-

Kopi af dette brev sendes til:

Psykiatrien Roskilde/Køge

Folketingets Retsudvalg

§ 71, stk. 7- tilsynet