Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag nr. 11-70/96

Resumé

Brancheforeningen Danske Akupunktører klagede over artiklen ”Akupunktur kan man faktisk dø af” på dr.dk.

Pressenævnets formand udtaler:

Det er en betingelse for at klage til Pressenævnet, at klageren har retlig interesse i det forhold, der klages over. Det indebærer, at man som person, virksomhed, organisation eller lignende skal være omtalt, afbildet eller på anden måde identificeret i mediet. Det er ikke tilstrækkeligt blot at have interesse i det emne, der er behandlet.

Da brancheforeningen ikke selv er omtalt eller afbilledet, har den ikke en sådan interesse, at der er grundlag for at behandle klagen. Klagen afvises, jf. medieansvarsloven § 43, stk. 2, nr. 2.

Brancheforeningen Danske Akupunktører har klaget til Pressenævnet over artiklen ”Akupunktur kan man faktisk dø af” den 16. maj 2011 (revideret den 14. juni 2011) på dr.dk, idet foreningen mener, at god presseskik er tilsidesat. Klagen angår tillige mediets delvise afslag på genmæle.

Af artiklen fremgår bl.a. følgende:

”Akupunktur er igennem de senere år blevet mere og mere anerkendt som behandling af mange lidelser, og der findes i dag mindst 850 læger, der tilbyder akupunktur, og flere end 500 ikke-lægeuddannede akupunktører.”

Brancheforeningen har til støtte for klagen bl.a. anført, at artiklen misleder læseren til den fejlagtige opfattelse, at oplysningerne også er gældende for danske forhold. Der er imidlertid aldrig rapporteret om dødsfald i Danmark på grund af akupunktur.

Danmarks Radio har bl.a. anført, at det forhold, at klager har en faglig, politisk eller strategisk interesse i sagen, efter Danmarks Radios opfattelse ikke er tilstrækkeligt til at skabe retlig interesse. Der er endvidere henvist til Pressenævnets kendelse af 16. december 2009 i sag nr. 2009-6-0901.

Pressenævnets formand udtaler:

Det er en betingelse for at klage til Pressenævnet, at klageren har retlig interesse i det forhold, der klages over. Det indebærer, at man som person, virksomhed, organisation eller lignende skal være omtalt, afbildet eller på anden måde identificeret i mediet. Det er ikke tilstrækkeligt blot at have interesse i det emne, der er behandlet.

Da brancheforeningen ikke selv er omtalt eller afbilledet, har den ikke en sådan interesse, at der er grundlag for at behandle klagen. Klagen afvises, jf. medieansvarsloven § 43, stk. 2, nr. 2.

Afgjort den 23. juni 2011