Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af straffeloven

(Skærpede straffe for hjemmerøveri og organiseret indbrudskriminalitet)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I straffeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1235 af 26. oktober 2010, som ændret ved § 11 i lov nr. 718 af 25. juni 2010, § 1 i lov nr. 1549 af 21. december 2010, § 1 i lov nr. 1552 af 21. december 2010og lov nr. 611 af 14. juni 2011, foretages følgende ændringer:

1. I § 286, stk. 1, indsættes efter »sig,«: »eller fordi der er tale om tyveri begået som led i organiseret indbrudskriminalitet,«.

2. I § 288, stk. 2, indsættes efter »vinding,«: »eller fordi gerningsmanden er trængt ind i et privat hjem for at begå røveri,«.

§ 2

Loven træder i kraft den 1. juli 2011.

§ 3

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Marselisborg Slot, den 29. juni 2011

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Lars Barfoed