Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af udlændingeloven

(Skærpede udvisningsregler)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1061 af 18. august 2010, som ændret bl.a. ved lov nr. 572 af 31. maj 2010 og lov nr. 463 af 18. maj 2011 og senest ved § 1 i lov nr. 601 af 14. juni 2011 og § 2 i lov nr. 613 af 14. juni 2011, foretages følgende ændringer:

1. I § 24 a, nr. 4, udgår »eller«.

2. I § 24 a, nr. 5, ændres »i forening.« til: »i forening, eller«.

3. I § 24 a indsættes som nr. 6:

»6) at kriminaliteten er særligt planlagt eller led i omfattende kriminalitet.«

4. § 24 b, stk. 1, affattes således:

»En udlænding udvises betinget, hvis der ikke er grundlag for at udvise den pågældende efter §§ 22-24, fordi dette med sikkerhed vil være i strid med Danmarks internationale forpligtelser, jf. § 26, stk. 2.«

5. § 24 b, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. En udlænding, der er idømt betinget udvisning efter stk. 1, skal udvises, medmindre dette med sikkerhed vil være i strid med Danmarks internationale forpligtelser, hvis den pågældende i prøvetiden for den betingede udvisning begår nyt strafbart forhold, som kan give anledning til udvisning efter §§ 22-24, og der inden prøvetidens udløb foretages rettergangsskridt. Kan der ikke ske udvisning, jf. § 26, stk. 2, skal udlændingen udvises betinget på ny. Prøvetiden fastsættes efter reglerne i stk. 2.«

6. I § 26, stk. 1, indsættes efter »Ved afgørelsen om udvisning«: »efter §§ 25 a-25 c«.

7. § 26, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. En udlænding skal udvises efter §§ 22-24 og § 25, medmindre dette med sikkerhed vil være i strid med Danmarks internationale forpligtelser.«

§ 2

Loven træder i kraft den 1. juli 2011 og finder anvendelse for lovovertrædelser begået efter lovens ikrafttræden. For lovovertrædelser begået før lovens ikrafttræden finder de hidtil gældende regler anvendelse.

§ 3

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de ændringer, som de færøske eller grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Marselisborg Slot, den 29. juni 2011

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Søren Pind