Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven)

§ 1

I bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven), jf. bekendtgørelse nr. 663 af 16. juni 2006, som ændret ved bl.a. bekendtgørelse nr. 1206 af 2. december 2008, bekendtgørelse nr. 62 af 27. januar 2009, bekendtgørelse nr. 1497 af 15. december 2009, bekendtgørelse nr. 434 af 23. april 2010, bekendtgørelse nr. 1638 af 15. december 2010 og senest ved bekendtgørelse nr. 274 af 23. marts 2011, foretages følgende ændringer:

1. I Indledningen ændres »nr. 966 af 14. oktober 2005, som ændret ved lov nr. 524 af 17. juni 2008, lov nr. 525 af 17. juni 2008, lov nr. 520 af 12. juni 2009, lov nr. 1134 af 4. december 2009 og lov nr. 1361 af 8. december 2010« til: »nr. 287 af 28. marts 2011«.

2. § 43, stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. En virksomhed skal udstede en faktura med et indhold efter § 40, stk. 1, hvis virksomheden leverer varer eller ydelser til en privat forbruger, og leverancen er omfattet af reglerne i ligningslovens § 8 V om fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet, eller hvis virksomheden leverer ydelser til en privat forbruger for 5.000 kr. eller derover.«

3. I § 47, stk. 3, 2. pkt., ændres »www.skat.dk« til: »skat.dk/TastSelv Erhverv«.

4. Overskrifterne før § 50, »Regnskabskrav, Generelle krav« , ophæves.

5. Efter § 49 indsættes i kapitel 12:

»Angivelse og regnskab

Generelle krav til angivelse og regnskab

§ 49 a. Virksomheder skal elektronisk afregne og angive afgift efter lovens kapitel 15 til told- og skatteforvaltningen på skat.dk/TastSelv Erhverv, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Virksomheder, der ikke råder over eget teknisk udstyr til elektronisk afregning og angivelse af afgift efter stk. 1, afregner og angiver afgift ved at benytte en blanket, udarbejdet af told- og skatteforvaltningen.«

6. I § 73, stk. 2, indsættes efter »told- og skatteforvaltningen«: »på skat.dk/TastSelv Erhverv«.

7. § 81, stk. 3 og 4, ophæves.

8. I § 95, stk. 3, ændres »hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme, jf. lovbekendtgørelse nr. 806 af 6. august 2009« til: »hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme«.

9. I § 96, stk. 2, ændres »§ 34, stk. 2,«, og i § 96, stk. 3, ændres »§ 34, stk. 3,« til: »§ 34«.

10. I § 100, stk. 2, indsættes efter »§ 47«: », § 49 a, stk. 1«.

11. § 100, stk. 3 og 4, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 3. På samme måde straffes den, der forsætligt eller groft uagtsomt ikke efterkommer told- og skatteforvaltningens pålæg, påbud eller krav efter § 40, stk. 6-7 eller 8, § 43, stk. 4, eller § 67, stk. 2.

Stk. 4. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Stk. 5. Reglerne i §§ 18 og 19 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. (opkrævningsloven) gælder også for overtrædelser af bekendtgørelsen.«

§ 2

Stk. 1. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2011, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. § 43, stk. 5, i bekendtgørelse nr. 663 af 16. juni 2006, som affattet ved § 1, nr. 2, i denne bekendtgørelse, har virkning for

1) fakturaer, der udstedes fra og med den 1. juli 2011, over leverancer, der er omfattet af reglerne i ligningslovens § 8 V om fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet, og

2) hvor leveringen efter momslovens § 23 har fundet sted fra og med den 1. juni 2011.

Skatteministeriet, den 29. juni 2011

Peter Christensen

/ Per Hvas