Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Bilag 1

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om undtagelse af visse nationaliteter fra betingelsen om bestået prøve i dansk og danske samfundsforhold (indvandringsprøven)

I medfør af § 9, stk. 31, i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1061 af 18. august 2010, som ændret ved lov nr. 601 af 14. juni 2011, fastsættes:

§ 1. Udlændinge, der ansøger om opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 1, og som er statsborgere i et af de i bilag 1 nævnte lande, er undtaget fra betingelsen i udlændingelovens § 9, stk. 2, 2. pkt.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2011.

Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, den 29. juni 2011

Søren Pind

/ Frederik Gammeltoft


Bilag 1

Oversigt med angivelse af lande:

Australien, Canada, Israel, Japan, New Zealand, Schweiz, Sydkorea og USA.