Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32010L0035
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om drift m.v. af offshoreanlæg m.v.1)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1482 af 14. december 2010 om drift m.v. af offshoreanlæg m.v., som ændret ved bekendtgørelse nr. 534 af 26. maj 2011, foretages følgende ændringer:

1. Efter § 69 indsættes efter overskriften Transportabelt trykbærende udstyr:

»§ 69 a. Transportabelt trykbærende udstyr omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/35/EU af 16. juni 2010 om transportabelt trykbærende udstyr og om ophævelse af Rådets direktiv 76/767/EØF, 84/525/EØF, 84/526/EØF, 84/527/EØF og 1999/36/EF skal være i overensstemmelse med Arbejdstilsynets bekendtgørelse om gennemførelse af direktiv 2010/35/EU om transportabelt trykbærende udstyr hvad angår brug af det pågældende udstyr.

Stk. 2. § 2, nr. 1, 2, 7-9, 15, 19, 23-25 og §§ 70-84 gælder ikke for transportabelt trykbærende udstyr, der er omfattet af stk. 1.«

2. I § 91, stk. 1, nr. 2, indsættes før »§§ 86«: »§ 69 a, stk. 1,«.

§ 2

Stk. 1. Bekendtgørelsen træder i kraft den 30. juni 2011.

Stk. 2. Uanset stk. 1 finder bekendtgørelsen først anvendelse på trykbeholdere til transport af UN nr. 1745, UN nr. 1746 og UN nr. 2495 samt ventiler og andet tilbehør dertil fra den 1. juli 2013.

Klima- og Energiministeriet, den 24. juni 2011

Lykke Friis

/ Ib Larsen

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/35/EU af 16. juni 2010 om transportabelt trykbærende udstyr og om ophævelse af Rådets direktiv 76/767/EØF, 84/525/EØF, 84/526/EØF, 84/527/EØF og 1999/36/EF, EU-Tidende 2010, nr. L 165, side 1.