Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Generelle regler om prøver

Kapitel 2   Opgavekommission, censorer m.fl.

Kapitel 3   Hjælpemidler m.v.

Kapitel 4   Bortvisning fra prøve m.v.

Kapitel 5   Udsendelse af prøver

Kapitel 6   Skriftlige prøver

Kapitel 7   Mundtlige prøver

Kapitel 8   Prøveprotokol og prøvebeviser

Kapitel 9   Forsøg og dispensation

Kapitel 10   Klager

Kapitel 11   Afholdelse af prøver i udlandet, på Færøerne eller i Grønland

Kapitel 12   Overtrædelse af regler m.v.

Kapitel 13   Ikrafttræden m.v.

Bilag 1

Bilag 2

Bilag 3

Bilag 4

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om prøver inden for danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

I medfør af § 9, stk. 4-5, § 14, stk. 3, § 18, stk. 1 og 3, og § 20, stk. 3, i lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., jf. lovbekendtgørelse nr. 1010 af 16. august 2010, som ændret ved lov nr. 462 af 18. maj 2011, fastsættes:

Kapitel 1

Generelle regler om prøver

§ 1. Danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. afsluttes med en prøve, jf. § 5. Prøverne afholdes af udbydere af danskuddannelse, som Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration udpeger til at afholde prøverne (prøveafholdende udbydere).

Stk. 2. De prøveafholdende udbydere udpeges til at afholde prøver for en periode af normalt fire år ad gangen. Tilladelsen til at afholde prøver kan af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration tilbagekaldes, hvis udbyderen ikke overholder reglerne om prøver i denne bekendtgørelse.

Stk. 3. Lederen hos den prøveafholdende udbyder er ansvarlig for, at prøven afholdes efter gældende regler.

Stk. 4. Lederen skal være til stede hos udbyder under prøven, men kan dog bemyndige andre til at varetage sine funktioner i forbindelse med prøven.

Stk. 5. Lederen sikrer, at prøven gennemføres under betryggende forhold, herunder at prøvelokalerne er hensigtsmæssigt indrettede til formålet.

Stk. 6. Lederen kan træffe beslutning om, at prøveaflæggelse undtagelsesvis kan foregå et andet sted end hos den prøveafholdende udbyder, f.eks. på et hospital.

Stk. 7. Lederen træffer alle konkrete afgørelser vedrørende prøvedeltagere, jf. § 3, stk. 1.

Stk. 8. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration fører tilsyn med afholdelse af prøver og kan kræve alle nødvendige oplysninger fra kommunalbestyrelserne og de prøveafholdende udbydere i forbindelse hermed. Ministeriets tilsynsbesøg aflægges uanmeldt.

§ 2. Prøveberettigede er enhver udlænding, der ønsker at aflægge en prøve i medfør af denne bekendtgørelse.

§ 3. I denne bekendtgørelse forstås ved prøvedeltagere

1) kursister, som er optaget til danskuddannelse på det modul, der fører frem til prøven, jf. bekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., og som har indstillet sig til prøve, jf. § 7, stk. 1, nr. 1,

2) udlændinge m.fl., der har tilmeldt sig en prøve, jf. § 7, stk. 1, nr. 1, uden at have været optaget til undervisning på det modul, der fører frem til prøven (selvstuderende), og

3) kursister, der har modtaget danskuddannelse hos en udbyder, der ikke er udpeget af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration til at afholde den pågældende prøve, og som derfor har indstillet sig til en prøve som selvstuderende, jf. nr. 2, hos en prøveafholdende udbyder.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen i bopælskommunen kan bestemme, at selvstuderende, jf. stk. 1, nr. 2, afkræves et gebyr på 1.171 kr. i forbindelse med, at den pågældende indstiller sig til henholdsvis Prøve i Dansk 1, Prøve i Dansk 2 og Prøve i Dansk 3, jf. § 7, stk. 1, som betales til den prøveafholdende udbyder. En selvstuderende, der indstiller sig til Studieprøven, jf. § 5, stk. 1, nr. 4, kan afkræves et gebyr på 703 kr. for den skriftlige del og 703 kr. for den mundtlige del af prøven, som betales til den prøveafholdende udbyder.

Stk. 3. De i stk. 2 angivne beløb er fastsat i 2011-niveau og reguleres fra og med 2012 én gang årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent.

Stk. 4. For kursister, der er omfattet af stk. 1, nr. 3, afholdes udgiften til gebyrer af den udbyder, hvor kursisten har været optaget til danskuddannelse.

Stk. 5. Beslutter kommunalbestyrelsen i bopælskommunen, at selvstuderende ikke skal betale gebyr, jf. stk. 2, betaler kommunalbestyrelsen det pågældende gebyr til den prøveafholdende udbyder.

Stk. 6. For prøvedeltagere, der er omfattet af § 2 a i lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., er kommunalbestyrelsen nævnt i stk. 2 og 5 kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor prøvedeltagerens arbejdssted ligger.

§ 4. I denne bekendtgørelse forstås

1) ved hverdage alle dage, bortset fra lørdage, søndage, helligdage og grundlovsdag,

2) ved prøvegrundlaget det materiale, der lægges til grund for prøven,

3) ved eksaminator en af de ansatte lærere hos den prøveafholdende udbyder der har grundigt kendskab til prøvens niveau,

4) ved karakterliste den af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration på særlig blanket udformede liste, hvor de karakterer, som prøvedeltagerne har opnået ved prøven, indføres.

Stk. 2. Der udfyldes én karakterliste, jf. stk. 1, nr. 4, for den skriftlige del af prøven og én for den mundtlige del af prøven. Karakterlisten for den skriftlige del af prøven må ikke foreligge i det prøvelokale, hvor den mundtlige del af prøven foregår.

§ 5. Som afslutning på de tre danskuddannelser, som hver er opdelt i seks moduler, jf. bekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., afholdes følgende prøver:

1) Prøve i Dansk 1, som afslutter Danskuddannelse 1.

2) Prøve i Dansk 2, som afslutter Danskuddannelse 2.

3) Prøve i Dansk 3, som afslutter modul 5 på Danskuddannelse 3.

4) Studieprøven, som afslutter modul 6 på Danskuddannelse 3.

Stk. 2. Prøvernes indhold er beskrevet i bilag 2 til denne bekendtgørelse.

Stk. 3. Deltagelse i prøverne er frivillig.

§ 6. Prøver afholdes to gange om året i henholdsvis maj-juni måned og november-december måned (prøveterminer). Der afholdes sygeprøve for prøvedeltagere i Studieprøven inden udgangen af prøveterminen maj-juni måned eller umiddelbart derefter.

Stk. 2. De skriftlige prøver afholdes på datoer og tidspunkter, der er fastsat af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. De mundtlige prøver afholdes inden for en periode, der er fastsat af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Lederen fastsætter tidspunkter for de enkelte mundtlige prøver i samråd med censor ved prøven.

Stk. 3. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration meddeler senest den 1. oktober hvert år tilmeldingsfrister og prøvetidspunkter for det følgende kalenderår på nyhedsportalen www.nyidanmark.dk.

Stk. 4. Lederen indberetter, efter Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations nærmere bestemmelse, hvilke prøver der afholdes hos den pågældende udbyder, samt hvor mange skriftlige og mundtlige opgavesæt udbyderen ønsker. Indberetning sker på anmeldelsesblanketter udformet af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration.

Stk. 5. Indberetning, jf. stk. 4, skal være modtaget i Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration senest 8 uger før prøveterminens begyndelse.

§ 7. Deltagelse i prøve er betinget af, at prøvedeltageren

1) har indstillet sig til prøve hos den prøveafholdende udbyder, hvor prøven ønskes aflagt, senest 10 uger før den første skriftlige prøve i den pågældende prøvetermin,

2) ved den skriftlige og den mundtlige del af prøven foreviser legitimation med foto, jf. stk. 2, og

3) har betalt gebyr, hvis vedkommende er selvstuderende, jf. § 3, stk. 1, og hvis bopælskommunen har besluttet, at den selvstuderende skal betale gebyr, jf. § 3, stk. 2 og 6.

Stk. 2. Den i stk. 1, nr. 2, nævnte legitimation med foto skal være

1) pas, opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark,

2) pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz eller

3) pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de i nr. 1 og 2 nævnte lande, og hvori der er isat en opholdssticker eller en visumsticker til et Schengenland.

Stk. 3. Såfremt prøvedeltageren ikke er i besiddelse af den i stk. 2 nævnte form for legitimation, skal prøvedeltageren ansøge Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration om tilladelse til anvendelse af anden legitimation ved prøven. Ansøgningen skal være ministeriet i hænde senest 8 uger før prøvens afholdelse.

Stk. 4. Såfremt prøvedeltageren meddeles tilladelse i medfør af stk. 3, skal tilladelsen medbringes ved prøven.

Stk. 5. Selvstuderende indstiller sig til prøve hos en udbyder, som afholder prøven i den pågældende prøvetermin. Selvstuderende skal tilbydes fornøden vejledning i forbindelse med prøveafholdelsen, herunder bl.a. orientering om opgavetyper i prøvegrundlaget.

Stk. 6. Ved tilmelding til prøve udleverer den prøveafholdende udbyder til prøvedeltageren det ark om krav til legitimation, som Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration har udarbejdet. Den prøveafholdende udbyder noterer på en liste over tilmeldte prøvedeltagere, at arket er udleveret til den pågældende.

§ 8. En prøvedeltager, der ønsker at indstille sig til sygeprøve ved Studieprøven, skal meddele dette til lederen senest inden udgangen af dagen for den ordinære prøve. Anmodningen skal være ledsaget af en lægeerklæring. Lederen indberetter senest første hverdag efter den ordinære prøves afslutning antallet af prøvedeltagere, der indstiller sig til sygeprøve, til Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, som udpeger de udbydere, der afholder sygeprøve. Indberetning sker på anmeldelsesblanketter udformet af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration.

§ 9. Lederen skal sørge for, at kursister og selvstuderende, f.eks. gennem opslag, i god tid orienteres om

1) tilmeldingsfrister og prøvetidspunkter

2) reglerne om prøver, herunder følgerne af ikke at overholde reglerne om prøver og mulighederne for at klage over prøver og bedømmelse af prøver.

§ 10. Om bedømmelse og karaktergivning gælder reglerne i bekendtgørelse om karakterskala inden for danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. (karakterbekendtgørelsen).

Stk. 2. En karakter er endelig, når den er indført på karakterlisten, jf. § 4, stk. 1, nr. 4, § 33, stk. 4 og 6 og § 43, stk. 2. Herefter kan den kun ændres af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, jf. § 51, stk. 1, § 54, stk. 1, og § 57, stk. 3.

§ 11. Prøvegrundlaget for den skriftlige del af Prøve i Dansk 1, Prøve i Dansk 2 og Prøve i Dansk 3 og den skriftlige og mundtlige del af Studieprøven udformes af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration.

Stk. 2. Den mundtlige del af Prøve i Dansk 1, Prøve i Dansk 2 og Prøve i Dansk 3 består af to delprøver, delprøve 1 og delprøve 2. Prøvegrundlaget til delprøve 1 udformes decentralt på baggrund af ministeriets retningslinjer herfor, og prøvegrundlaget til delprøve 2 udformes af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration.

Stk. 3. I Prøve i Dansk 1 gives en samlet karakter for henholdsvis prøvens skriftlige del (læseforståelse og skriftlige fremstilling) og prøvens mundtlige del (mundtlig kommunikation, hvori der indgår lytteforståelse). Prøve i Dansk 1 er bestået, hvis prøvedeltageren opnår et karaktergennemsnit på mindst 2,0. I beregningen af et gennemsnit for prøven tæller mundtlig kommunikation dobbelt.

Stk. 4. I Prøve i Dansk 2 og Prøve i Dansk 3 gives en karakter for hver af prøverne i læseforståelse, skriftlig fremstilling og mundtlig kommunikation, hvori der indgår lytteforståelse. Prøve i Dansk 2 og Prøve i Dansk 3 er bestået, hvis prøvedeltageren opnår et karaktergennemsnit på mindst 2,0. I beregningen af et gennemsnit for prøverne tæller mundtlig kommunikation dobbelt.

Stk. 5. Ved Studieprøven gives en karakter for hver af prøverne i læseforståelse, skriftlig fremstilling, lytteforståelse og mundtlig kommunikation. Studieprøven er bestået, hvis hver af de fire prøver bestås med mindst karakteren 02.

Stk. 6. En prøvedeltager, der indstiller sig til Prøve i Dansk 1, Prøve i Dansk 2 og Prøve i Dansk 3, indstiller sig både til den skriftlige og den mundtlige del af prøven. De to dele aflægges i samme prøvetermin, jf. § 45, stk. 3.

Stk. 7. En prøvedeltager, der indstiller sig til Studieprøven, indstiller sig både til den skriftlige og den mundtlige del af prøven. Bestås kun den ene af de to dele i en prøvetermin, kan prøvedeltageren indstille sig til den del af prøven, som ikke blev bestået, i næste eller følgende prøveterminer.

Kapitel 2

Opgavekommission, censorer m.fl.

§ 12. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration nedsætter en opgavekommission, der skal udarbejde forslag til opgaver til den skriftlige del og til delprøve 2 i den mundtlige del af Prøve i Dansk 1, Prøve i Dansk 2 og Prøve i Dansk 3, jf. § 11, stk. 1 og 2, samt til den skriftlige og den mundtlige del af Studieprøven, jf. § 11, stk. 1. Opgavekommissionen er opdelt i opgaveudvalg for de enkelte prøver.

§ 13. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration fastsætter, i henhold til Finansministeriets cirkulære om timelønnet undervisning samt cirkulære om censorvederlag, honoreringen af medlemmerne af opgavekommissionen og beskikkede censorer ved prøvens skriftlige del og eksterne beskikkede censorer ved prøvens mundtlige del, jf. § 14, stk. 7, og udbetaler befordringsgodtgørelse m.v. i henhold til Finansministeriets cirkulære om satsregulering for tjenesterejser.

§ 14. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration beskikker censorer til prøvens skriftlige del og et antal censorer til prøvens mundtlige del og pålægger dem censurering. Til den mundtlige del af Studieprøven beskikkes altid censorer. I tilfælde af at en beskikket censor har forfald, kan Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration pålægge den prøveafholdende udbyder, hvor censoren er ansat, at indstille en ny censor til beskikkelse.

Stk. 2. Som censorer beskikkes så vidt muligt lærere fra de prøveafholdende udbydere efter indstilling fra lederne. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration kan beskikke andre som eksterne censorer.

Stk. 3. De prøveafholdende udbydere orienteres af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration senest 30 dage før den første dag i prøveterminen om censorfordelingen ved prøven. De beskikkede censorer orienteres desuden direkte af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration.

Stk. 4. En leder hos en prøveafholdende udbyder udpeger blandt egne lærere censorer til afholdelse af mundtlige prøver hos en anden prøveafholdende udbyder på foranledning af lederen for denne.

Stk. 5. Vederlag til beskikkede censorer ved prøvernes skriftlige del (læseforståelse og skriftlig fremstilling) udbetales af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration.

Stk. 6. Vikardækning og dækning af øvrige arbejdsopgaver for lærere, der beskikkes ved prøvernes mundtlige del, påhviler den udbyder, hvor de pågældende er ansat.

Stk. 7. Vederlag til eksterne beskikkede censorer, jf. stk. 2, ved prøvernes mundtlige del afholdes af den prøveafholdende udbyder i henhold til Finansministeriets cirkulære om timelønnet undervisning samt cirkulære om censorvederlag.

§ 15. Censor skal

1) påse, at prøven er i overensstemmelse med de mål, der er fastsat i fagbeskrivelserne for de enkelte moduler i danskuddannelserne, jf. bekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., bilag 3,

2) medvirke til og påse, at prøverne gennemføres i overensstemmelse med gældende regler, og

3) medvirke til og påse, at prøvedeltagerne får en ensartet og retfærdig behandling og deres præstation en pålidelig bedømmelse.

Stk. 2. Hvis censor konstaterer, at kravene i stk. 1 ikke er opfyldt, eller hvis censor ud fra prøvegrundlaget vurderer, at undervisningen ikke har været i overensstemmelse med gældende regler, indberetter censor dette til Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration med kopi til lederen. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration træffer beslutning om konsekvenserne heraf.

Stk. 3. Beskikkede censorer indberetter prøveresultater til Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration på et skema udarbejdet af ministeriet. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration kan anmode udpegede censorer om at foretage en lignende indberetning.

Stk. 4. For censor gælder bestemmelserne i forvaltningsloven om inhabilitet og tavshedspligt.

§ 16. Ved hver prøve foretages bedømmelsen af en eksaminator, jf. § 4, stk. 1, nr. 3, og en censor, jf. dog stk. 2-3. Når særlige forhold gør sig gældende, kan Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration bestemme, at bedømmelsen ved prøvens skriftlige del i stedet foretages af to censorer.

Stk. 2. Ved den skriftlige del af Prøve i Dansk 1 foretages bedømmelsen alene af én censor.

Stk. 3. Ved den skriftlige del af Studieprøven foretages bedømmelsen af to censorer.

Stk. 4. Ingen lærer kan fungere som censor hos en udbyder, hvor vedkommende selv underviser.

Stk. 5. Eksaminator og censor gør notater om præstation, bedømmelse og karakterfastsættelse til eget brug med henblik på udarbejdelse af udtalelse i en eventuel klagesag. Notater opbevares af lærer og censor i 1 år.

Stk. 6. Eksaminator og censor må ikke påføre de originale opgavebesvarelser notater eller tegn.

Kapitel 3

Hjælpemidler m.v.

§ 17. Bilag 3 til denne bekendtgørelse indeholder regler om,

1) hvilke hjælpemidler der må anvendes ved de enkelte mundtlige og skriftlige prøver og

2) hvilke hjælpemidler det er prøvedeltagerens eget ansvar at medbringe, og hvilke der stilles til rådighed af udbyderen.

Stk. 2. Til prøvedeltagere med handicap kan der gives tilladelse i henhold til §§ 19 og 20 for i muligt omfang at ligestille handicappede med andre prøvedeltagere. Lederen skal sørge for, at handicappede prøvedeltagere orienteres om mulighederne for at opnå dispensation, jf. §§ 19 og 20.

§ 18. Tilladelser i henhold til §§ 19 og 20 må ikke forringe prøvens faglige niveau eller påvirke bedømmelsen af prøvepræstationen.

Stk. 2. Tilladelse gives for den enkelte prøve på grundlag af ansøgning fra prøvedeltageren og i tilfælde af ikke åbenlyse handicap en udtalelse fra en læge, psykolog, synskonsulent eller anden sagkyndig. Udtalelsen skal redegøre for prøvedeltagerens vanskeligheder i forbindelse med aflæggelse af prøve og må højst være 2 år gammel regnet fra det tidspunkt, hvor dispensationsansøgningen, jf. § 19, stk. 2, og § 20, stk. 3, skal være henholdsvis den prøveafholdende udbyder og ministeriet i hænde.

Stk. 3. Lederen underretter skriftligt prøvedeltageren om tilladelser eller afslag i henhold til §§ 19 og 20.

Stk. 4. Oplysning om tilladelse i henhold til §§ 19 og 20 sendes af lederen til censor sammen med prøvegrundlaget, og tilladelsen skal foreligge i prøvelokalet ved den del af prøven, som den vedrører.

§ 19. For prøvedeltagere med handicap kan lederen give tilladelse til

1) praktiske foranstaltninger og brug af tekniske hjælpemidler,

2) tilstedeværelse af en hjælper, som udpeges af lederen, og som ikke må være prøvedeltagerens egen lærer og

3) forlænget prøvetid.

Stk. 2. Ansøgning om tilladelse i henhold til stk. 1 skal være den prøveafholdende udbyder i hænde senest 4 uger før prøven.

§ 20. For prøvedeltagere med handicap kan Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration efter ansøgning fra prøvedeltageren, eventuelt med bistand fra den prøveafholdende udbyder eller andre, give tilladelse til ændring af prøvens indhold og form i øvrigt, herunder f.eks. forstørrelse af opgaver for synshandicappede prøvedeltagere eller anvendelse af it-programmer for ordblinde prøvedeltagere.

Stk. 2. Ministeriet afholder udgifterne til tilstedeværelse af en eventuel hjælper som følge af ændring af prøvens indhold og form, jf. stk. 1.

Stk. 3. Ansøgning bilagt udtalelse i henhold til § 18, stk. 2, og lederens indstilling skal være Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration i hænde senest 8 uger før prøven. Ansøgning til ministeriet kan være udarbejdet i samarbejde med den prøveafholdende udbyder eller andre, men skal altid være underskrevet af prøvedeltageren.

Kapitel 4

Bortvisning fra prøve m.v.

§ 21. Hvis en prøvedeltager medbringer ikke tilladte hjælpemidler eller gribes i uretmæssigt at skaffe sig eller give en anden prøvedeltager hjælp til besvarelse af en skriftlig opgave eller et mundtligt prøvespørgsmål eller i at forsøge herpå, skal lederen straks bortvise prøvedeltageren fra prøven.

Stk. 2. Hvis der i forbindelse med en prøve eller bedømmelse af en besvarelse opstår formodning om, at en prøvedeltager uretmæssigt har skaffet sig hjælp eller givet hjælp, jf. stk. 1, indberetter lederen straks dette til Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Hvis formodningen bliver bekræftet, træffer Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration beslutning om bortvisning fra eventuelle øvrige dele af prøven. Eventuelt afgivne karakterer for den pågældende prøve bortfalder.

Stk. 3. Hvis en beskikket censor i forbindelse med bedømmelse af en besvarelse får en formodning om, at en prøvedeltager uretmæssigt har skaffet sig hjælp eller givet hjælp, jf. stk. 1, indberetter censoren straks dette til Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Hvis formodningen bliver bekræftet, træffer Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration beslutning om bortvisning fra eventuelle øvrige dele af prøven. Eventuelt afgivne karakterer for den pågældende prøve bortfalder.

Stk. 4. Hvis der, efter at der er udstedt prøvebevis til en prøvedeltager, opstår formodning om, at den pågældende uretmæssigt har skaffet sig hjælp eller givet hjælp, jf. stk. 1, og denne formodning bekræftes, træffer Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration beslutning om, at prøvebeviset bortfalder.

Stk. 5. Hvis prøvedeltageren har modtaget danskuddannelse hos en udbyder, der ikke afholder prøve, orienterer lederen hos den prøveafholdende udbyder straks denne udbyder om de i stk. 1-4 nævnte uregelmæssigheder.

Stk. 6. Ved forstyrrende adfærd kan lederen bortvise prøvedeltageren fra prøven.

Kapitel 5

Udsendelse af prøver

§ 22. Senest 5 hverdage før den skriftlige del af prøveterminens begyndelse sender Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration de enkelte opgavesæt påført oplysning om prøvens art og antal opgavesæt samt ugedag, dato og klokkeslæt for prøven. Forsendelsen sker i forseglet pakke som anbefalet post til lederen.

Stk. 2. Lederen sikrer sig ved modtagelsen, at forsendelsen indeholder det bestilte antal opgavepakker, og at disse er uåbnede.

Stk. 3. Lederen sikrer, at de uåbnede opgavepakker opbevares forsvarligt, indtil prøven afholdes.

Kapitel 6

Skriftlige prøver

§ 23. Lederen udpeger tilsynsførende og fordeler opgaverne mellem dem. Ingen lærer må føre tilsyn med prøvedeltagere, som læreren selv fører op til den pågældende prøve.

Stk. 2. Antallet af tilsynsførende i prøvelokalet er to for de første 20 prøvedeltagere samt én pr. yderligere påbegyndte 20 prøvedeltagere.

Stk. 3. Tilsynsførende, lederen eller eventuelle hjælpere til prøvedeltagere med handicap må give prøvedeltagere hjælp til forståelse af instruktioner, men ikke hjælp til forståelse eller besvarelse af opgaver.

§ 24. Lederen skal før prøven sørge for,

1) at prøvedeltagere og tilsynsførende er gjort bekendt med reglerne om tilladte hjælpemidler, jf. § 17 og bilag 3,

2) at tilsynsførende er gjort bekendt med tilladelser, der er givet til handicappede, jf. §§ 19 og 20, idet kopier af tilladelserne skal foreligge i prøvelokalet, jf. § 18, stk. 4, og

3) at prøvedeltagerne har fået tildelt det prøvenummer, der svarer til deres nummer på karakterlisten.

Stk. 2. Lederen skal sørge for, at de tilsynsførende, umiddelbart før prøvelokalet åbnes, får udleveret karakterlisten, der er udfyldt med prøvedeltagernes navn, CPR-nummer og prøvenummer.

§ 25. Alle tilsynsførende skal være i prøvelokalet, når det åbnes, dvs. senest 10 minutter før prøven begynder.

Stk. 2. Prøven er begyndt, når fordelingen af opgavesæt er begyndt.

Stk. 3. Prøvedeltagere skal være i prøvelokalet, når prøven begynder, og ingen prøvedeltager må forlade prøvelokalet det første kvarter af prøvetiden.

Stk. 4. Såfremt en prøvedeltager kommer for sent til prøven, kan prøvedeltageren dog deltage, hvis vedkommende møder inden for det første kvarter af prøvetiden. Prøvesluttidspunktet ændres ikke for den pågældende, jf. dog § 19, stk. 1, nr. 3.

Stk. 5. Under prøven må ingen andre end de prøvedeltagere, der er anført på karakterlisten, de tilsynsførende, lederen, jf. § 1, stk. 4, og eventuelle hjælpere til prøvedeltagere med handicap, jf. § 19, stk. 1, nr. 2, være i prøvelokalet.

Stk. 6. Tilsynsførende anfører på karakterlisten, hvis en prøvedeltager er udeblevet.

§ 26. Før prøven begynder, uddeles ark, der skal bruges ved besvarelsen. Yderligere ark udleveres under prøven ved henvendelse til de tilsynsførende.

Stk. 2. Opgavebesvarelsen må kun skrives på de uddelte ark, herunder på ark, der indgår i opgaver, jf. dog stk. 3. Arkene skal indeholde rubrikker til de oplysninger, som prøvedeltageren skal anføre i overensstemmelse med § 29, stk. 1.

Stk. 3. Hvis prøvedeltageren beslutter, at dennes kladdeark skal indgå som en del af besvarelsen, skal disse ark påføres de samme oplysninger som nævnt i § 29, stk. 1.

§ 27. Prøvedeltagerne skal sidde i en sådan afstand, at de ikke kan nå hinanden.

Stk. 2. Under prøven må prøvedeltagerne ikke henvende sig til hinanden.

Stk. 3. Prøvedeltagerne må ikke medbringe mobiltelefoner, musikafspillere eller lignende udstyr i prøvelokalet, jf. dog §§ 19 og 20.

Stk. 4. Hvis en prøvedeltager forlader prøvelokalet uden tilladelse fra og uden ledsagelse af en tilsynsførende, betragtes det som afbrydelse af prøven for denne prøvedeltager.

Stk. 5. Ved aflevering af besvarelsen må en prøvedeltager først forlade sin plads, når en tilsynsførende har attesteret modtagelsen af besvarelsen. Herefter kan prøvedeltageren ikke ændre i besvarelsen.

Stk. 6. I det sidste kvarter før prøvens afslutning må ingen prøvedeltager forlade sin plads, heller ikke efter at have afleveret sin besvarelse.

Stk. 7. I de tilfælde, hvor det fremgår af opgavepakken, at der skal holdes en kort pause mellem to opgaver i prøven, må prøvedeltagerne ikke forlade deres pladser, før alle har afleveret deres besvarelser.

§ 28. På tidspunktet for prøvens begyndelse åbner lederen eller den, lederen bemyndiger hertil, opgavepakken. De tilsynsførende uddeler et opgavesæt til hver prøvedeltager.

§ 29. Prøvedeltageren udfylder rubrikkerne på alle de ark, som prøvedeltageren ønsker at aflevere til bedømmelse, med navn, CPR-nummer og prøvenummer. Ved skriftlig fremstilling ved Prøve i Dansk 2, Prøve i Dansk 3 og Studieprøven anfører prøvedeltageren desuden sidetal og antal ark i alt.

Stk. 2. Den tilsynsførende skal ved modtagelsen af besvarelsen sikre sig, at alle ark er udfyldt, og med sin underskrift på første besvarelsesark attestere,

1) at opgaven er afleveret,

2) at antal ark svarer til det anførte, og

3) at arkene er udfyldt i overensstemmelse med stk. 1.

Stk. 3. Den tilsynsførende skal anføre på karakterlisten, om prøvedeltageren har afleveret en besvarelse.

§ 30. Ved udløbet af den tid, der er fastsat for prøven, tilkendegiver de tilsynsførende, at tiden er udløbet, og indsamler de opgavebesvarelser, der ikke er afleveret.

§ 31. Alle eksemplarer af opgavesættene og eventuelle kladdeark mv. skal blive i prøvelokalet, indtil de tilsynsførende har tilkendegivet, at prøven er afsluttet.

Stk. 2. Prøvedeltagere, der afleverer ved prøvens afslutning, kan tage opgavesæt og ark, der ikke indgår i besvarelsen, med ud af prøvelokalet. Prøvedeltagere, der afleverer tidligere, kan afhente dette materiale umiddelbart efter prøvens afslutning.

§ 32. Den prøveafholdende udbyder kan ved skriftlig fremstilling ved Prøve i Dansk 2, Prøve i Dansk 3 og Studieprøven tillade, at prøvedeltagerne medbringer og anvender computer, samt at prøvedeltagerne anvender computere tilhørende den prøveafholdende udbyder, jf. bilag 4. Prøvetiden er den samme som for prøvedeltagere, der ikke anvender computer.

Stk. 2. Lederen skal før prøven meddele prøvedeltageren vilkårene for benyttelse af egen computer/printer, herunder i hvilket omfang den prøveafholdende udbyder under prøven kan tilbyde teknisk assistance til prøvedeltagerens eget udstyr, og for forsikringsforhold, mens prøvedeltagerens eget udstyr befinder sig hos den prøveafholdende udbyder.

Stk. 3. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration kan bestemme, at udbyderen skal indberette oplysninger om brug af computer ved prøver.

Stk. 4. Prøvedeltagere, der anvender computer, samles i et særskilt lokale.

Stk. 5. Øvrige regler om brug af computer ved prøverne fremgår af bilag 4.

§ 33. Lederen sender som anbefalet post snarest muligt efter prøveafholdelsen opgavesæt og de originale besvarelser til censor sammen med karakterlisten. Lederen videregiver kopi af besvarelserne og opgavesæt til eksaminator. For Studieprøvens vedkommende sender lederen kopi af besvarelserne og opgavesæt til anden censor. Forsendelsen skal indeholde oplysning om antal besvarelser, prøvens art samt ugedag, dato og klokkeslæt for prøven.

Stk. 2. Umiddelbart efter prøven foretager Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration en analyse af et antal besvarelser, der danner grundlag for vejledning om bedømmelsen af prøverne (forcensur).

Stk. 3. Karakteren fastsættes efter drøftelse mellem censor og eksaminator , når censor har modtaget resultatet af forcensuren, jf. stk. 2, som udsendes af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration umiddelbart efter prøveafholdelsen.

Stk. 4. Hvis der ved Prøve i Dansk 2 og Prøve i Dansk 3 ikke opnås enighed om en fælles bedømmelse, fastsættes karakteren efter § 11, stk. 2, i karakterbekendtgørelsen. Censor indfører en bemærkning på karakterlisten om karakterer, som eksaminator og censor ikke er blevet enige om, og som derfor er fastsat efter reglerne i § 11, stk. 2, i karakterbekendtgørelsen.

Stk. 5. Censor sender karakterlisten i underskrevet stand til eksaminator, der underskriver den og videregiver karakterlisten til lederen.

Stk. 6. Hvis der ikke opnås enighed om en fælles bedømmelse ved Studieprøven, hvor der medvirker to censorer, fastsættes karakteren efter § 11, stk. 3, i karakterbekendtgørelsen. Der indføres en bemærkning på karakterlisten om karakterer, som de to censorer ikke er blevet enige om, og som derfor er fastsat efter reglerne i § 11, stk. 3, i karakterbekendtgørelsen.

Stk. 7. Ved Studieprøven underskriver begge censorer karakterlisten, og den censor, der underskriver sidst, fremsender karakterlisten til lederen.

Stk. 8. Ved Prøve i Dansk 1 underskriver censor karakterlisten og fremsender den til lederen.

Stk. 9. Senest 7 hverdage efter modtagelsen returnerer censor som anbefalet post de bedømte besvarelser til lederen. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration kan i særlige tilfælde bestemme, at bedømte besvarelser indsendes til ministeriet.

Stk. 10. Den prøveafholdende udbyder meddeler hurtigst muligt karakteren til prøvedeltageren.

§ 34. Den prøveafholdende udbyder udleverer de originale besvarelser til prøvedeltagere, der ønsker det, når klagefristen, jf. § 47, stk. 1-2, og § 53, stk. 1, er udløbet. Besvarelser, der ikke er udleveret, kan tilintetgøres, f.eks. ved makulering, efter et år.

Stk. 2. Prøvedeltagerne har ophavsretten til egne besvarelser.

Kapitel 7

Mundtlige prøver

§ 35. Den mundtlige del af prøverne afholdes efter den skriftlige del af prøverne.

§ 36. Den del af prøvegrundlaget, der udformes af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, jf. § 11, stk. 1 og 2, sendes sammen med de skriftlige prøver som anbefalet post til den prøveafholdende udbyders leder, jf. § 22, stk. 1.

Stk. 2. Den del af prøvegrundlaget ved Prøve i Dansk 1, Prøve i Dansk 2 og Prøve i Dansk 3, som udformes decentralt, jf. § 11, stk. 2, afleveres af eksaminator senest 15 hverdage før den mundtlige del af prøveterminens begyndelse til lederen, der inden to hverdage godkender prøvegrundlaget ved sin underskrift.

Stk. 3. Med henblik på at eksaminator skal kende prøvegrundlaget, jf. stk. 1, før prøvens begyndelse, udleverer lederen 5 hverdage før den mundtlige del af prøveterminens begyndelse et eksemplar af dette til eksaminator til orientering.

Stk. 4. 5 hverdage før den mundtlige del af prøveterminens begyndelse sender lederen som anbefalet post et eksemplar af det samlede prøvegrundlag til den mundtlige del af prøven, jf. § 11, stk. 1 og 2, til censor.

Stk. 5. Hvis censor ikke modtager materialet, eller hvis det er mangelfuldt eller giver anledning til tvivl, retter censor straks henvendelse til lederen hos den prøveafholdende udbyder. Løses problemet ikke, retter censor henvendelse til Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, som træffer afgørelse i sagen.

Stk. 6. Lederen skal sikre, at eksaminator og censor er orienteret om, at prøvegrundlaget til mundtlig kommunikation, delprøve 2, ved Prøve i Dansk 1, Prøve i Dansk 2 og Prøve i Dansk 3 hemmeligholdes indtil prøvens afholdelse. Ved Studieprøven skal prøvegrundlaget til lytteforståelse hemmeligholdes indtil prøvens afholdelse.

§ 37. Eksaminator og censor må maksimalt eksaminere et antal prøvedeltagere svarende til 6 timers eksamination om dagen inklusive passende pause, medmindre det sikres, at eksaminationen kan foregå på fuldt betryggende måde.

§ 38. I prøveafholdelsen deltager både eksaminator og censor. Eksaminator skal i censors påhør sikre sig, at prøvedeltageren har opfattet prøvespørgsmålet korrekt og er klar over, hvad prøvegrundlaget i øvrigt består af.

Stk. 2. Hvis censor har forfald, beskikkes eller udpeges en anden censor i henhold til § 14.

§ 39. I det omfang prøvegrundlaget består af flere emner, får prøvedeltagerne tildelt emnerne ved lodtrækning, hvor der anvendes uigennemsigtige og ensartede sedler, jf. dog stk. 2. Sedlerne må ikke være forsynet med bogstaver, tal eller andre kendetegn på den side, der er synlig for prøvedeltageren. Alle sedlerne skal fremlægges ved prøvens start, og den enkelte prøvedeltager skal vælge mellem tre sedler.

Stk. 2. Ved delprøve 1 (selvstændigt interview) i Prøve i Dansk 2 tildeler eksaminator dog prøvedeltageren et emne.

Stk. 3. Prøvedeltagere må medbringe ét ark med egne notater, billeder eller andet grafisk materiale til prøven og støtte sig til dette under prøven. Eksaminator og censor har ret til at se notater mv.

§ 40. Censor bestemmer, hvornår prøven er afsluttet. Herefter forlader prøvedeltageren lokalet.

Stk. 2. Prøvedeltagere må ikke tage opgavesæt med ud af prøvelokalet.

§ 41. Lederen kan tillade, at prøve aflægges på et senere tidspunkt i prøveperioden, jf. § 6, stk. 2, for prøvedeltagere, der kommer for sent eller udebliver, hvis forsinkelsen eller udeblivelsen er rimeligt begrundet.

Stk. 2. Censor anfører på karakterlisten, hvis en prøvedeltager er udeblevet.

§ 42. Prøven er offentlig, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Lederen kan begrænse adgangen til prøvelokalet af pladsmæssige grunde og kan nægte adgang for og bortvise enkeltpersoner, hvor det anses for nødvendigt for at sikre den nødvendige ro og orden. Lederen kan endvidere fravige reglen i stk. 1, hvis der foreligger særlige forhold, f.eks. hensynet til prøvedeltageren.

Stk. 3. Lyd- og billedoptagelse er ikke tilladt i prøvelokalet.

§ 43. Der voteres efter hver prøvepræstation. Kun eksaminator og censor må være til stede. Lederen kan dog beslutte, at ikke-erfarne eksaminatorer kan overvære en votering. Censor udtaler sin bedømmelse først. Hvis censor og eksaminator ikke bliver enige om en fælles bedømmelse, fastsættes karakteren efter reglerne i § 11, stk. 2, i karakterbekendtgørelsen. Censor indfører en bemærkning på karakterlisten om karakterer, som eksaminator og censor ikke er blevet enige om, og som derfor er fastsat efter reglerne i § 11, stk. 2, i karakterbekendtgørelsen.

Stk. 2. Inden karakteren meddeles prøvedeltageren, indføres den på karakterlisten. Karakteren meddeles prøvedeltageren af eksaminator i overværelse af censor.

Stk. 3. Når prøven for de prøvedeltagere, der er anført på karakterlisten for den pågældende dag, er afsluttet, underskriver og daterer eksaminator og censor karakterlisten og afleverer den til lederen.

Kapitel 8

Prøveprotokol og prøvebeviser

§ 44. Den prøveafholdende udbyder fører en prøveprotokol. Ved prøvedagens afslutning indfører lederen karaktererne i prøveprotokollen, som kan føres elektronisk. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration træffer beslutning om udformning af prøveprotokollen.

Stk. 2. Karaktererne indføres i prøveprotokollen efter de underskrevne karakterlister.

Stk. 3. Karakterlisten er den prøveafholdende udbyders dokumentation for karaktererne, indtil disse er indført i prøveprotokollen.

Stk. 4. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration kan bestemme, at kopi af prøveprotokollen indsendes til ministeriet efter hver prøvetermin.

Stk. 5. Prøveprotokollen opbevares hos udbyder i 30 år. Hvis prøveprotokollen føres elektronisk, fremstilles der efter hver prøve en udskrift, der opbevares hos udbyder i 30 år. Ophører udbyderen med at afholde prøver, træffer Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration beslutning om opbevaring af prøveprotokollen hos en anden prøveafholdende udbyder eller en kommune eller, hvis dette ikke er muligt, i ministeriet.

§ 45. Lederen udsteder et prøvebevis for aflagte prøver og beståede prøver. Lederen kan ikke bemyndige andre til at varetage denne funktion.

Stk. 2. På prøvebeviset anføres navn, CPR-nummer, prøvetermin (måneder og år), karakter(er), karaktergennemsnit, den prøveafholdende udbyders navn og adresse samt lederens underskrift. På bagsiden af prøvebeviset er der anført den beskrivelse af 7-trins-skalaen, der fremgår af karakterbekendtgørelsen. På prøvebeviset skal der desuden ved hver karakter efter 7-trins-skalaen tilføjes det bogstav fra ECTS-skalaen, som svarer til den pågældende karakter, jf. bilag 3 i karakterbekendtgørelsen. Beviset må ikke indeholde oplysninger om særlige prøvevilkår, jf. §§ 19-20. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration udformer blanketter til beviser.

Stk. 3. Ved Prøve i Dansk 1, Prøve i Dansk 2 og Prøve i Dansk 3 udstedes der prøvebevis, hvis både den skriftlige og den mundtlige del af prøven er aflagt ved samme prøvetermin.

Stk. 4. Ved Studieprøven udstedes der prøvebevis, hvis både den skriftlige og mundtlige del af prøven er bestået, jf. § 11, stk. 5 og 7.

Stk. 5. Lederen sender kopi af prøvebevis til kommunalbestyrelsen i bopælskommunen for prøvedeltagere, der er omfattet af integrationsloven.

Stk. 6. På prøvedeltagerens anmodning udsteder lederen attestation for henholdsvis skriftlig og mundtlig del af Studieprøven, hvis ikke hele prøven er bestået. Lederen kan ikke bemyndige andre til at varetage denne funktion. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration udformer blanket til attestation.

Stk. 7. Ved udlevering af prøvebeviset til prøvedeltageren skal lederen sikre sig, at prøvebeviset udleveres til den person, som prøvebeviset er udstedt til. Ved udlevering af prøvebevis foreviser prøvedeltageren legitimation med foto, jf. § 7. I særlige tilfælde, hvor prøvedeltageren ikke kan afhente prøvebeviset, skal dette sendes som anbefalet post til prøvedeltageren.

Stk. 8. Der må kun udstedes ét originalbevis for hver aflagt prøve. Har en prøvedeltager mistet sit prøvebevis, udleverer lederen på anmodning kopi af prøvebeviset eller prøveprotokollen og attesterer kopiens rigtighed. Ved udlevering af kopi af prøvebevis eller prøveprotokol foreviser prøvedeltageren legitimation med foto, jf. § 7. Lederen kan udstede et nyt originalbevis, hvis det først udstedte inddrages og tilintetgøres.

Kapitel 9

Forsøg og dispensation

§ 46. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration kan tillade, at bekendtgørelsens regler fraviges som led i forsøg og udviklingsarbejde. Samtidig fastsættes forsøgets varighed og rapporteringsformen. Det er en betingelse, at prøvens anvendelighed som grundlag for fortsat uddannelse mv. ikke forringes.

Stk. 2. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration kan dispensere fra bekendtgørelsen, når der foreligger særlige omstændigheder.

Kapitel 10

Klager

§ 47. Klage over forhold i forbindelse med prøveforløbet kan af prøvedeltageren indbringes for lederen af den prøveafholdende udbyder, inden fire uger efter at prøven har fundet sted.

Stk. 2. Klage over eksaminators og censors (bedømmernes) afgørelser i forbindelse med prøver kan af prøvedeltageren indbringes for lederen, inden fire uger efter at afgørelsen eller karakteren er meddelt prøvedeltageren.

Stk. 3. Prøvedeltageren har ret til uden betaling at få udleveret kopi af prøvegrundlaget og af sin skriftlige besvarelse.

Stk. 4. Klagen indgives individuelt og skriftligt.

§ 48. Lederen anmoder straks bedømmerne om de nødvendige udtalelser til klagen. Medmindre særlige forhold gør sig gældende, afgives udtalelse inden for en frist på to uger, regnet fra det tidspunkt, hvor lederen anmoder om udtalelse.

Stk. 2. Lederen forelægger de indhentede udtalelser for klageren, der inden for en frist på normalt en uge har mulighed for at komme med sine kommentarer.

§ 49. I sager, hvor klagen ikke vedrører bedømmelse af prøver, træffer lederen afgørelse enten om at afvise klagen eller om omprøve. Ved skriftlige prøver kan omprøve først finde sted ved næste prøvetermin. Ved mundtlige prøver kan omprøve finde sted ved næste prøvetermin, medmindre det er muligt at afholde omprøven inden for den aktuelle prøvetermin.

Stk. 2. Afgørelse om omprøve eller afvisning skal være skriftlig og begrundet, og klageren skal orienteres om, at afgørelsen kan påklages til ministeriet.

Stk. 3. Afgørelsen meddeles hurtigst muligt klageren og eventuelt andre berørte prøvedeltagere med en orientering om, at en omprøve kan resultere i en lavere, en højere eller en fastholdelse af den givne karakter, jf. § 20, stk. 3, i lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Stk. 4. Det er alene den enkelte prøvedeltager, der kan acceptere tilbud om omprøve. Accept af tilbuddet om omprøve skal afgives senest 2 uger efter afgørelsens meddelelse.

§ 50. Hvis klagen vedrører bedømmelse af prøver, træffer lederen afgørelse enten om at afvise klagen eller om at videresende sagen til Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration med henblik på, at ministeriet træffer afgørelse.

Stk. 2. Sagen skal sendes videre til Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, når

1) der ved prøveforløbet eller bedømmelsen er forekommet væsentlige proceduremæssige mangler, eller

2) der foreligger andre særlige omstændigheder, der giver anledning til berettiget tvivl om bedømmelsen.

Foreligger der ikke sådanne omstændigheder, afvises klagen. Lederens afgørelse om afvisning eller oversendelse til ministeriet skal være skriftlig og begrundet, og klageren skal orienteres om, at afgørelsen kan påklages til ministeriet.

Stk. 3. Træffer lederen afgørelse om oversendelse af sagen til Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, sendes klagen, samtlige udtalelser og lederens udtalelse herom til ministeriet til afgørelse. Vedrører klagen bedømmelsen af en skriftlig opgavebesvarelse, medsendes kopi af opgavebesvarelsen.

§ 51. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration træffer ved klager over bedømmelsen af skriftlige prøver afgørelse enten om at afvise klagen eller om ombedømmelse. Ministeriet træffer ved klager over bedømmelsen af mundtlige prøver afgørelse om at afvise klagen eller om at tilbyde omprøve.

Stk. 2. Ministeriets afgørelse i medfør af stk. 1 skal være skriftlig og begrundet.

Stk. 3. Afgørelsen meddeles hurtigst muligt klageren med en orientering om, at tilbuddet om en omprøve eller en ombedømmelse kan resultere i en lavere, en højere eller en fastholdelse af den givne karakter, jf. § 20, stk. 3, i lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Stk. 4. Det er alene den enkelte prøvedeltager der kan acceptere tilbud om omprøve eller ombedømmelse. Accept af tilbuddet om omprøve skal afgives senest 2 uger efter afgørelsens meddelelse.

§ 52. Ved prøvedeltagers accept af tilbud om ombedømmelse kan ministeriet udpege to censorer til at foretage ombedømmelsen. Bedømmerne skal have forelagt sagens akter, herunder opgaven, besvarelsen, klagen, de faglige udtalelser fra de oprindelige bedømmere, klagers bemærkninger hertil og institutionens henholdsvis ministeriets afgørelse.

Stk. 2. Bedømmerne ved ombedømmelsen afgiver indstilling til ministeriet om karakterfastsættelsen og begrundelsen herfor.

Stk. 3. Ministeriet træffer herefter afgørelse i sagen og giver klager meddelelse om bedømmelsen og begrundelsen herfor.

§ 53. Lederens afgørelser om at afvise en klage eller tilbyde omprøve, jf. § 49, stk. 1, og § 50, stk. 1, kan af klageren indbringes for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration inden for en frist på fire uger, fra klageren har fået meddelelse om afgørelsen.

Stk. 2. Klagen indleveres til lederen, der afgiver en udtalelse i forbindelse med sagens videresendelse til ministeriet.

Stk. 3. Klageren skal inden for samme frist som nævnt i § 48, stk. 2, før videresendelsen have lejlighed til at kommentere lederens udtalelse, såfremt udtalelsen indeholder nye oplysninger eller vurderinger.

Stk. 4. I sager, som ikke vedrører bedømmelsen af klagen, hvor klageren indbringer lederens afgørelse om at afvise en klage eller tilbyde omprøve for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, træffer ministeriet afgørelse enten om at afvise klagen eller om at tilbyde omprøve, jf. § 49, stk. 1. Bestemmelserne i § 49, stk. 2-4, finder tilsvarende anvendelse.

§ 54. I sager, som vedrører bedømmelsen af skriftlige prøver, hvor klageren indbringer lederens afgørelse om at afvise en klage for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, træffer ministeriet afgørelse om at afvise klagen eller om ombedømmelse.

Stk. 2. Ministeriet træffer ved klager over bedømmelsen af mundtlige prøver afgørelse om at afvise klagen eller om at tilbyde omprøve.

Stk. 3. Afgørelse om ombedømmelse eller omprøve forudsætter,

1) at der ved prøveforløbet eller bedømmelsen er forekommet væsentlige proceduremæssige mangler, eller

2) at der foreligger andre særlige omstændigheder, der giver anledning til berettiget tvivl om bedømmelsen.

Bestemmelsen i § 51, stk. 2-4, og § 52 finder tilsvarende anvendelse.

§ 55. I sager, hvor klageren påklager Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations afgørelse, jf. § 52, stk. 3, træffer ministeriet afgørelse om at afvise klagen eller om ombedømmelse. Bestemmelserne i § 51, stk. 2-4 og § 52 finder tilsvarende anvendelse. Klagen skal indbringes inden for en frist på fire uger, fra klageren har fået meddelelse om afgørelsen.

Kapitel 11

Afholdelse af prøver i udlandet, på Færøerne eller i Grønland

§ 56. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration kan efter ansøgning herom undtagelsesvis meddele tilladelse til, at en afsluttende prøve, jf. § 5, eller den skriftlige eller mundtlige del af prøven afholdes i udlandet, på Færøerne eller i Grønland, når prøvedeltagere af praktiske eller økonomiske grunde ikke kan deltage i prøveafholdelsen i Danmark.

Stk. 2. Personer, der kan få tilladelse til, at prøven afholdes i udlandet, på Færøerne eller i Grønland, er kursister eller selvstuderende, der har ret til danskuddannelse i henhold til danskuddannelseslovens § 2 eller § 2 a.

Stk. 3. Ansøgning om afholdelse af prøve i udlandet, på Færøerne eller i Grønland skal sendes af prøvedeltageren til den prøveafholdende udbyder og være den prøveafholdende udbyder i hænde senest 10 uger før afholdelse af prøven. Ansøgningen skal være ministeriet i hænde senest 8 uger før afholdelse af prøven. Forhold vedrørende betaling af de merudgifter, der er forbundet med prøvens afholdelse, jf. stk. 10, skal være afklaret inden ansøgning til ministeriet.

Stk. 4. Tilladelse til afholdelse af prøve efter stk. 1 kan meddeles, hvis det er muligt at afholde prøven efter reglerne i denne bekendtgørelse, jf. dog stk. 6.

Stk. 5. Prøve i udlandet kan afholdes på en dansk repræsentation i udlandet eller, hvis særlige grunde taler herfor, på en af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration godkendt uddannelsesinstitution eller lignende i udlandet. Prøve på Færøerne eller i Grønland kan afholdes på en af ministeriet godkendt uddannelsesinstitution eller et andet af ministeriet godkendt sted. Ministeriet skal i den forbindelse indhente samtykke til afholdelse af prøver på det pågældende sted fra prøveafholdelsesstedet og orientere den prøveafholdende udbyder om ministeriets godkendelse.

Stk. 6. Den prøveafholdende udbyder, hos hvem prøvedeltageren har indstillet sig til prøven, jf. § 7, indhenter samtykke til afholdelse af prøve det pågældende sted fra prøvedeltageren og indgår de nærmere aftaler med prøveafholdelsesstedet om afholdelsen af prøven. Udbyderen forestår afholdelse af prøven i udlandet, på Færøerne eller i Grønland og sikrer, at prøven afholdes i overensstemmelse med reglerne i denne bekendtgørelse. Udbyderen kan i den forbindelse træffe beslutning om nærmere bestemte forholdsregler i forbindelse med afholdelse af prøven, herunder efter ministeriets godkendelse beslutning om fravigelse af bestemmelser i denne bekendtgørelse, såfremt dette er nødvendigt af hensyn til prøvedeltagerens muligheder for at deltage i prøven.

Stk. 7. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration sørger for udsendelse af prøvegrundlaget til det af ministeriet udpegede prøveafholdelsessted, jf. stk. 5. Ministeriet kan træffe beslutning om, at prøvedeltageren helt eller delvist skal betale de udgifter, som ministeriet har afholdt i forbindelse med prøvens udsendelse, og kan betinge udsendelse af prøvegrundlaget af, at beløbet forudbetales.

Stk. 8. Den prøveafholdende udbyder kan træffe beslutning om, at en mundtlig prøve afholdes som en videokonference, hvis dette kan ske på en forsvarlig måde. Beslutning om afholdelse af en mundtlig prøve som en videokonference på en dansk repræsentation i udlandet forudsætter, at dette er teknisk og praktisk muligt ved anvendelse af eksisterende faciliteter i Udenrigsministeriet i København og på repræsentationen.

Stk. 9. Bekendtgørelse om betaling for tjenestehandlinger i udenrigstjenesten finder anvendelse ved afholdelse af prøver på danske repræsentationer i udlandet.

Stk. 10. Den prøveafholdende udbyder afholder de merudgifter, der er forbundet med prøvernes afholdelse i udlandet, på Færøerne eller i Grønland. Udbyderen kan dog træffe beslutning om, at prøvedeltageren helt eller delvist skal betale de merudgifter, som udbyderen har afholdt i forbindelse med prøvens afholdelse. Hvis udbyderen træffer afgørelse om, at prøvedeltageren helt eller delvist skal betale, er det en betingelse for prøvens afholdelse, at prøvedeltageren forud skriftligt har erklæret sig villig til at betale de pågældende udgifter på grundlag af et af udbyderen meddelt skøn over beløbets størrelse. Den prøveafholdende udbyder kan betinge prøvens afholdelse af, at beløbet forudbetales.

Kapitel 12

Overtrædelse af regler m.v.

§ 57. Hvis det under eller efter en prøves afholdelse konstateres, at prøven ikke afholdes eller ikke har været afholdt i overensstemmelse med reglerne i denne bekendtgørelse eller i karakterbekendtgørelsen, indberetter lederen det straks til Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration og orienterer straks skriftligt de prøvedeltagere, som har deltaget i prøven.

Stk. 2. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration kan bestemme, at prøvebevis eller attestation, jf. § 45, stk. 1 og 6, for den eller de pågældende prøvedeltagere tilbageholdes, indtil sagen er afgjort.

Stk. 3. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration træffer afgørelse om at hæve karakteren, give tilbud om omprøve eller afvise sagen. Ved tilbud om omprøve finder bestemmelsen i § 51, stk. 3 og 4, tilsvarende anvendelse.

§ 58. Træffer Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration en afgørelse på grund af mangler ved en prøve, har afgørelsen virkning for alle prøvedeltagere, hvis prøve lider af samme mangel.

Kapitel 13

Ikrafttræden m.v.

§ 59. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2010.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 988 af 13/08/2010 om prøver inden for danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. ophæves.

Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, den 29. juni 2011

Søren Pind

/ Charlotte Hamburger


Bilag 1

Juni 2011

Bilagsfortegnelse

   
   
   
Bilagsfortegnelse
   
Bilag 1
Bilagsfortegnelse
Bilag 2
Prøvernes indhold
Bilag 3
Oversigt over tilladte hjælpemidler ved prøver inden for danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.
Bilag 4
Supplerende regler om brug af computer ved skriftlige prøver inden for danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.
   
   


Bilag 2

August 2010

Prøvernes indhold

1. Prøve i Dansk 1

Prøven består af en skriftlig og en mundtlig del.

Den skriftlige del består af læseforståelse og skriftlig fremstilling. Den mundtlige del består af mundtlig kommunikation, hvori lytteforståelse indgår.

Der aflægges prøve i læseforståelse, skriftlig fremstilling og mundtlig kommunikation.

Den skriftlige del af prøven aflægges individuelt. Den mundtlige del af prøven aflægges parvis.

Prøvedeltagerne eksamineres først enkeltvis, hvorefter de to prøvedeltagere indgår i interaktion.

I tilfælde af et ulige antal prøvedeltagere aflægges prøven af tre prøvedeltagere i ét forløb. I tilfælde af forfald eller i andre særlige tilfælde aflægges prøven individuelt. Afgørelse herom træffes af lederen.

Læseforståelse

I prøven indgår to delprøver: delprøve 1 og delprøve 2.

Prøvetiden for delprøve 1 og delprøve 2 er i alt 1½ time.

Der en fastsat en tidsbegrænsning for hver af de to delprøver. Denne er angivet på opgaven.

Delprøve 1

består af tre opgaver.

Prøvegrundlaget er en eller flere informerende eller fortællende tekster.

Ved prøven vurderes, om prøvedeltageren kan læse omhyggeligt og forstå budskab og detaljer i en tekst samt forstå tekstsammenhæng.

Delprøve 2

består af to opgaver.

Prøvegrundlaget er en eller flere informerende tekster eller opslagstekster.

Ved prøven vurderes, om prøvedeltageren kan læse hurtigt og finde faktuelle informationer og væsentlige detaljer i en tekst.

Den samlede tekstlængde for delprøve 1 og delprøve 2 er ca. 3 normalsider. I de tilfælde, hvor der indgår opslagstekster, kan omfanget forøges med ca. 2 normalsider.

Teksterne er autentiske, evt. tilpassede prøveformål, eller konstruerede.

Skriftlig fremstilling

I prøven indgår tre delprøver: delprøve 1, delprøve 2 og delprøve 3.

Prøvetiden for delprøve 1, delprøve 2 og delprøve 3 er i alt 1 time.

Delprøve 1

består i at overføre faktuelle informationer.

Prøvegrundlaget er en tekst med én opgave.

Der angives ingen længde på besvarelsen.

Ved prøven vurderes, om prøvedeltageren kan overføre faktuelle informationer i en korrekt form.

Delprøve 2

består i skriftligt at udforme en formel henvendelse.

Prøvegrundlaget er en skriftlig instruktion suppleret med et eller flere billeder.

Besvarelsen skal være på ca. 20 ord.

Ved prøven vurderes om prøvedeltageren kan give faktuelle informationer, herunder beskrive og fortælle i et situationstilpasset, forholdsvis enkelt og forståeligt sprog.

Delprøve 3

består i skriftligt at udforme en uformel henvendelse.

Prøvegrundlaget er en skriftlig instruktion.

Besvarelsen skal være på ca. 40 ord.

Ved prøven vurderes, om prøvedeltageren kan give faktuelle informationer, herunder fortælle og beskrive samt stille spørgsmål i et situationstilpasset, forholdsvis enkelt og forståeligt sprog.

I bedømmelsen af besvarelserne indgår en vurdering af læselighed og helhedsindtryk.

Mundtlig kommunikation

I prøven indgår to delprøver: delprøve 1 og delprøve 2.

Prøvetiden for delprøve 1 og delprøve 2 er i alt 30 minutter inklusive votering.

Ved individuel prøveaflæggelse er prøvetiden 20 minutter inklusive votering, og ved aflæggelse af prøven med tre prøvedeltagere er prøvetiden 45 minutter inklusive votering.

Delprøve 1

består af to opgaver: en præsentation af et emne og et opfølgende interview.

Prøvegrundlaget er et emne, som prøvedeltageren har valgt.

Ved prøven vurderes, om prøvedeltageren kan fortælle om almindelige hverdagsforhold. Det vurderes, om prøvedeltageren kan udtrykke sig forståeligt i et enkelt, sammenhængende sprog med en vis grad af kompleksitet og korrekthed.

Delprøve 2

består af to opgaver: eksaminator interviewer først hver prøvedeltager enkeltvis, hvorefter de to prøvedeltagere indgår i interaktion.

Prøvegrundlaget er et alment emne illustreret ved billeder.

Ved prøven vurderes, om prøvedeltageren kan forstå enkel kommunikation, hvor der anvendes et tydeligt udtalt sprog med en vis grad af kompleksitet. Det vurderes, om prøvedeltageren kan beskrive, udveksle informationer og synspunkter. Det vurderes, om prøvedeltageren kan udtrykke sig forståeligt og forholdsvis flydende i et enkelt, situationstilpasset sprog med en vis grad af kompleksitet og korrekthed.

2. Prøve i Dansk 2

Prøven består af en skriftlig og en mundtlig del.

Den skriftlige del består af læseforståelse og skriftlig fremstilling. Den mundtlige del består af mundtlig kommunikation, hvori lytteforståelse indgår.

Der aflægges prøve i læseforståelse, skriftlig fremstilling og mundtlig kommunikation.

Den skriftlige del af prøven aflægges individuelt. Den mundtlige del af prøven aflægges parvis.

Prøvedeltagerne eksamineres først enkeltvis, hvorefter de to prøvedeltagere indgår i interaktion.

I tilfælde af et ulige antal prøvedeltagere aflægges prøven af tre prøvedeltagere i ét forløb. I tilfælde af forfald eller i andre særlig tilfælde aflægges prøven individuelt. Afgørelse herom træffes af lederen.

Læseforståelse

I prøven indgår to delprøver: delprøve 1 og delprøve 2.

Prøvetiden for delprøve 1 og delprøve 2 er i alt 1½ time.

Ved delprøve 1 er der fastsat en tidsbegrænsning. Denne er angivet på opgaven.

Delprøve 1

Prøvegrundlaget er en eller flere informerende tekster samt evt. opslagstekster.

Ved prøven vurderes, om prøvedeltageren kan læse hurtigt og finde faktuelle informationer i en tekst.

Delprøve 2

Prøvegrundlaget er en eller flere fortællende tekster.

Ved prøven vurderes, om prøvedeltageren kan læse omhyggeligt og forstå holdninger og væsentlige detaljer i en tekst.

Den samlede tekstlængde for delprøve 1 og delprøve 2 er ca. 7 normalsider. Hvis der indgår opslagstekster, kan omfanget forøges med ca. 2 normalsider.

Teksterne er autentiske, evt. tilpassede prøveformål, eller konstruerede.

Skriftlig fremstilling

I prøven indgår to delprøver: delprøve 1 og delprøve 2.

Prøvetiden for delprøve 1 og delprøve 2 er i alt 1½ time.

Delprøve 1

består i skriftligt at udforme en formel henvendelse.

Prøvegrundlaget er en opgave med angivelse af en situation og nogle fokuspunkter. Der er to opgaver, A og B, hvoraf prøvedeltageren skal besvare den ene efter eget valg.

Der angives ingen længde på besvarelsen.

Ved prøven vurderes, om prøvedeltageren kan give faktuelle informationer, herunder fortælle og beskrive, samt påvirke. Det vurderes, om prøvedeltageren kan udtrykke sig situationstilpasset i et forståeligt sprog med en vis grad af kompleksitet og korrekthed.

Delprøve 2

består i skriftligt at udforme en uformel e-mail, et uformelt brev eller dele heraf.

Prøvegrundlaget er en opgave med angivelse af en situation eller et uddrag af en tekst samt nogle fouspunkter.

Besvarelsen skal være på ca. 100 ord.

Ved prøven vurderes, om prøvedeltageren kan give faktuelle informationer, herunder fortælle og beskrive, samt påvirke. Det vurderes, om prøvedeltageren kan udtrykke sig situationstilpasset og forholdsvis sammenhængende i et forståeligt sprog med en vis grad af kompleksitet og korrekthed.

I bedømmelsen af besvarelserne indgår en vurdering af læselighed og helhedsindtryk.

Mundtlig kommunikation

I prøven indgår to delprøver: delprøve 1 og delprøve 2.

Prøvetiden for delprøve 1 og delprøve 2 er i alt 30 minutter inklusive votering.

Ved individuel prøveaflæggelse er prøvetiden 20 minutter inklusive votering, og ved aflæggelse af prøven med tre prøvedeltagere er prøvetiden 45 minutter inklusive votering.

Delprøve 1

består af to opgaver: en præsentation af et emne med få opfølgende interviewspørgsmål og et selvstændigt interview.

Prøvegrundlaget til monologen er et emne, som prøvedeltageren har valgt. Prøvegrundlaget til interviewet er mundtligt stillede spørgsmål.

Ved prøven vurderes, om prøvedeltageren kan forstå enkel kommunikation, hvor der anvendes et tydeligt udtalt sprog med en vis grad af kompleksitet. Det vurderes, om prøvedeltageren kan fortælle og besvare spørgsmål. Det vurderes, om prøvedeltageren kan udtrykke sig flydende i et forståeligt, sammenhængende sprog med en vis grad af kompleksitet og korrekthed.

Delprøve 2

består af to opgaver: eksaminator interviewer først hver prøvedeltager enkeltvis, hvorefter de to prøvedeltagere indgår i interaktion.

Prøvegrundlaget er et alment emne, illustreret ved billeder.

Ved prøven vurderes, om prøvedeltageren kan beskrive, udveksle informationer og synspunkter og begrunde. Det vurderes, om prøvedeltageren kan udtrykke sig flydende i et forståeligt og situationstilpasset sprog med en vis grad af kompleksitet og korrekthed.

3. Prøve i Dansk 3

Prøven består af en skriftlig og en mundtlig del.

Den skriftlige del består af læseforståelse og skriftlig fremstilling. Den mundtlige del består af mundtlig kommunikation, hvori lytteforståelse indgår.

Der aflægges prøve i læseforståelse, skriftlig fremstilling og mundtlig kommunikation.

Den skriftlige del af prøven aflægges individuelt. Den mundtlige del af prøven aflægges parvis.

Prøvedeltagerne eksamineres først enkeltvis. Derefter indgår de to prøvedeltagere i interaktion, og til sidst interviewer eksaminator hver prøvedeltager enkeltvis.

I tilfælde af et ulige antal prøvedeltagere aflægges prøven af tre prøvedeltagere i ét forløb. I tilfælde af forfald eller i andre særlige tilfælde aflægges prøven individuelt. Afgørelse herom træffes af lederen.

Læseforståelse

I prøven indgår to delprøver: delprøve 1 og delprøve 2.

Prøvetiden for delprøve 1 og delprøve 2 er i alt 90 minutter.

Ved delprøve 1 er der fastsat en tidsbegrænsning. Denne er angivet på opgaven.

Delprøve 1

Prøvegrundlaget er en eller flere informerende tekster samt evt. opslagstekster.

Ved prøven vurderes, om prøvedeltageren kan læse hurtigt og finde faktuelle informationer i en tekst samt i et vist omfang søge informationer, som er relevante for et forudbestemt behov.

Delprøve 2

består af to opgaver, A og B.

Prøvegrundlaget er flere fortællende tekster.

Ved prøven vurderes, om prøvedeltageren kan læse omhyggeligt og forstå holdninger, hensigt og væsentlige detaljer i en tekst, samt om prøvedeltageren kan drage slutninger på baggrund af teksten.

Ved prøven vurderes, om prøvedeltageren kan læse omhyggeligt ved at udnytte leksikalsk viden.

Den samlede tekstlængde for delprøve 1 og delprøve 2 er 10-12 normalsider. Hvis der indgår opslagstekster, kan omfanget forøges med ca. 3 normalsider.

Teksterne er autentiske, evt. tilpassede prøveformål, eller konstruerede.

Skriftlig fremstilling

I prøven indgår to delprøver: delprøve 1 og delprøve 2.

Prøvetiden for delprøve 1 og delprøve 2 er i alt 2½ time.

Delprøve 1

består i skriftligt at udforme et uformelt eller formelt brev eller lignende.

Prøvegrundlaget er en opgave, hvori der indgår en tekst, ofte i form af et brev, og nogle fokuspunkter.

Der angives ingen længde på besvarelsen.

Ved prøven vurderes, om prøvedeltageren kan besvare spørgsmål, beskrive, fortælle og påvirke. Det vurderes, om prøvedeltageren kan udtrykke sig situationstilpasset og forståeligt i et forholdsvis nuanceret og komplekst sprog med en forholdsvis høj grad af korrekthed.

Delprøve 2

består i skriftligt at udforme en længere, sammenhængende fremstilling om et emne.

Prøvegrundlaget er en tekst suppleret med illustrationer eller anden grafisk fremstilling, eller udsagn/synspunkter samt nogle fokuspunkter. Der er to opgaver, A og B, hvoraf prøvedeltageren skal besvare den ene.

Besvarelsen skal være på minimum 200 ord.

Ved prøven vurderes, om prøvedeltageren kan udtrykke holdninger og synspunkter, uddybe, begrunde og sammenfatte. Det vurderes, om prøvedeltageren kan udtrykke sig sammenhængende og forståeligt i et forholdsvis nuanceret og komplekst sprog med en forholdsvis høj grad af korrekthed.

I bedømmelse af besvarelserne indgår en vurdering af læselighed og helhedsindtryk.

Mundtlig kommunikation

I prøven indgår to delprøver: delprøve 1 og delprøve 2.

Prøvetiden for delprøve 1 og delprøve 2 er i alt 30 minutter inklusive votering.

Ved individuel prøveaflæggelse er prøvetiden 20 minutter inklusive vortering, og ved aflæggelse af prøven med tre prøvedeltagere er prøvetiden 45 minutter inklusive votering.

Delprøve 1

består af to opgaver: en præsentation af et emne og et opfølgende interview.

Prøvegrundlaget til monologen er et emne, som tildeles prøvedeltageren fem hverdage før den mundtlige del af prøveterminens begyndelse. Emnet skal relatere til pensum for undervisningen på Danskuddannelse 3, modul 5, jf. bilag 3 i bekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Prøvegrundlaget til interviewet er mundtligt stillede spørgsmål.

Ved prøven vurderes, om prøvedeltageren kan forstå almindeligt forekommende kommunikation, hvor sproget er forholdsvis nuanceret og komplekst. Det vurderes, om prøvedeltageren kan besvare spørgsmål, beskrive og fortælle i et forståeligt, nuanceret, flydende og sammenhængende sprog med en forholdsvis høj grad af kompleksitet og korrekthed.

Delprøve 2

består af to opgaver: først indgår de to prøvedeltagere i interaktion, hvorefter eksaminator interviewer hver prøvedeltager enkeltvis.

Prøvegrundlaget er et emne af almen karakter, evt. illustreret ved billeder.

Ved prøven vurderes, om prøvedeltageren kan udveksle informationer, udtrykke holdninger og synspunkter, begrunde og påvirke. Det vurderes, om prøvedeltageren kan udtrykke sig forståeligt, nuanceret og flydende i et situationstilpasset sprog med en forholdsvis høj grad af kompleksitet og korrekthed.

4. Studieprøven

Prøven består af en skriftlig og en mundtlig del.

Den skriftlige del består af læseforståelse og skriftlig fremstilling. Den mundtlige del består af lytteforståelse og mundtlig kommunikation. Prøven i lytteforståelse afholdes skriftligt.

Der aflægges prøve i læseforståelse, skriftlig fremstilling, lytteforståelse og mundtlig kommunikation.

Prøverne aflægges individuelt.

Læseforståelse

I prøven indgår tre delprøver: delprøve 1, delprøve 2 og delprøve 3.

Prøvetiden for delprøve 1, delprøve 2 og delprøve 3 er i alt 1½ time.

Ved delprøve 1 er der fastsat en tidsbegrænsning. Denne er angivet på opgaven.

Delprøve 1

Prøvegrundlaget er en eller flere opslagstekster og/eller informerende tekster.

Ved prøven vurderes, om prøvedeltageren kan læse hurtigt for at finde og uddrage faktuelle informationer i større tekstmængder.

Delprøve 2

Prøvegrundlaget er informerende eller fortællende tekster.

Ved prøven vurderes, om prøvedeltageren kan læse omhyggeligt og forstå indholdet i detaljer og uddrage det væsentlige.

Delprøve 3

Prøvegrundlaget er en informerende eller fortællende tekst.

Ved prøven vurderes om prøvedeltageren kan læse omhyggeligt ved at udnytte leksikalsk viden.

Den samlede tekstlængde for delprøve 1, delprøve 2 og delprøve 3 er 35-40 normalsider.

Teksterne er autentiske, evt. bearbejdede til prøveformål, eller konstruerede.

Skriftlig fremstilling

Prøven består i skriftligt at udforme en længere, sammenhængende fremstilling om et emne.

Prøvegrundlaget er en tekst suppleret med illustrationer eller andet grafisk materiale og nogle fokuspunkter. Der er tre opgaver: opgave 1, opgave 2 og opgave 3, hvoraf prøvedeltageren skal besvare den ene.

Besvarelsen skal være på minimum 400 ord.

Ved prøven vurderes, om prøvedeltageren kan analysere og videregive faktuel information i relevant form. Det vurderes, om prøvedeltageren kan ræsonnere, perspektivere, vurdere og eksemplificere samt tage stilling til et udsagn og underbygge dette med relevant og sammenhængende argumentation. Det vurderes, om prøvedeltageren kan udtrykke sig i et sammenhængende, umiddelbart forståeligt, præcist, nuanceret og komplekst sprog med en høj grad af korrekthed.

I bedømmelsen af besvarelserne indgår en vurdering af læselighed og helhedsindtryk.

Prøvetiden er 3 timer.

Lytteforståelse

I prøven indgår to delprøver: delprøve 1 og delprøve 2.

Prøvetiden for delprøve 1 og delprøve 2 er i alt ca. 70 minutter.

Prøvetiden for delprøve 1 er 30 minutter, eksklusive prøvedeltagerens gennemlæsning af opgavearket og de to oplæsninger.

Prøvetiden for delprøve 2 er ca. 40 minutter, inklusive de tre oplæsninger (ca. 20 minutter) og ordbogsopslag (20 minutter) og eksklusive prøvedeltagerens gennemlæsning af teksten på opgavearket.

Delprøve 1

Prøvegrundlaget er en informerende tekst til oplæsning.

Ved prøven vurderes, om prøvedeltageren kan forstå faktuelle informationer og uddrage væsentlige udsagn, holdninger og problemstillinger af en sammenhængende fremstilling, hvor sproget er nuanceret og komplekst.

Delprøve 2

Prøvegrundlaget er en informerende tekst til oplæsning.

Ved prøven vurderes om prøvedeltageren ved at udnytte et præcist og hurtigt aktiverbart ordforråd kan forstå detaljer i en sammenhængende fremstilling, hvor sproget er nuanceret og komplekst.

Teksterne er autentiske, evt. tilpassede prøveformål, eller konstruerede.

Mundtlig kommunikation

Prøven består af to opgaver: en præsentation af et emne og et opfølgende interview.

Prøvegrundlaget er tre emner, som udleveres til prøvedeltageren syv dage før den mundtlige del af prøveterminens begyndelse. Ved prøven tildeles prøvedeltageren ét af de tre emner ved lodtrækning.

Ved prøven vurderes, om prøvedeltageren kan forstå en kommunikation, hvor sproget er nuanceret og forholdsvis komplekst. Det vurderes, om prøvedeltageren kan fortælle, beskrive, forklare, argumentere og vurdere samt udtrykke sig i længere sammenhængende, struktureret form. Det vurderes, om prøvedeltageren kan udtrykke sig umiddelbart forståeligt, nuanceret, komplekst og flydende med en høj grad af korrekthed.

Prøvetiden er 30 minutter inklusive votering.


Bilag 3

August 2010

Oversigt over tilladte hjælpemidler ved prøver inden for danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

   
Prøve
Skriftlig del
   
Prøve i Dansk 1:
Alle ordbøger må anvendes, dog ikke ved prøven i læseforståelse.
Prøve i Dansk 2:
Alle ordbøger må anvendes, dog ikke ved prøven i læseforståelse.
Prøve i Dansk 3:
Alle ordbøger må anvendes, dog ikke ved prøven i læseforståelse.
Studieprøven:
Dansk-danske ordbøger må anvendes, dog ikke ved prøven i læseforståelse.
   
   
Prøve
Mundtlig del
   
Studieprøven
Dansk-danske ordbøger må anvendes ved prøven i lytteforståelse ved Studieprøven.
   
   

Prøvedeltageren har selv ansvaret for at medbringe de til prøven tilladte hjælpemidler og skriveredskaber.

Udbyderen skal stille et antal eksemplarer af dansk-danske ordbøger og danske retskrivningsordbøger til rådighed ved skriftlige prøver.

Udbyderen kan stille øvrige tilladte hjælpemidler, herunder ordbøger i fremmedsprog-dansk, dansk-fremmedsprog og fremmedsprog-fremmedsprog til rådighed i det omfang, udbyderen råder over dem.

Det er tilladt at medbringe selvproducerede ordbøger, hvis der ikke findes autoriserede ordbøger fra prøvedeltagerens modersmål til dansk og omvendt.

Den prøveansvarlige skal godkende ordbogsmaterialet inden prøven.


Bilag 4

August 2010

Supplerende regler om brug af computer ved skriftlige prøver inden for danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

1. Den prøveafholdende udbyders computer eller egen computer

1.1. Den prøveafholdende udbyder (udbyderen) kan tilbyde prøvedeltagere at bruge udbyderens computere ved de skriftlige prøver. Udbyderen skal udarbejde retningslinjer for, på hvilken måde udbyderens computere fordeles til prøvedeltagerne, hvis der er flere ansøgere end computere.

1.2. Udbyderen kan give tilladelse til, at prøvedeltagere selv medbringer og anvender en computer, der opfylder kravene under pkt. 2.1, 2.2 og 2.3.

2. Krav til computeren mv.

2.1. En computer, der benyttes ved en prøve, må ikke være udstyret med faciliteter, der gør det muligt under prøven at udveksle oplysninger med andre computere mv.

2.2. Der må benyttes tekstbehandling inklusive stavekontrol og synonymordbog samt elektroniske udgaver af de ordbøger, der er tilladt som hjælpemidler ved prøverne, jf. bilag 3. Der må ikke være adgang til grammatikkontrol.

2.3. Sprogcentret skal inden prøven sørge for, at en computer, der benyttes ved en prøve, ikke har internetadgang under prøven.

3. De skriftlige prøver

3.1. Antallet af tilsynsførende ved prøver med computere fastsættes af lederen under hensyntagen til de lokale praktiske forhold, hvorunder prøven afvikles, men antallet af tilsynsførende må ikke være færre end angivet i § 23, stk. 2.

3.2. Computerne skal opstilles sådan, at prøvedeltagerne ikke har mulighed for at læse hinandens skærmtekster.

3.3. Prøvedeltagere har selv ansvaret for under prøven at foretage den nødvendige løbende lagring af teksten, herunder periodisk fremstilling af backup og sikkerhedskopi.

3.4. Prøvedeltagere, der benytter udbyderens computere, skal have mulighed for at foretage udskrivning (udprintning) på udbyderens printere under prøven. For prøvedeltagere, der benytter egen computer, skal det på forhånd være fastlagt, i hvilket omfang udbyderen stiller printer til rådighed, og hvordan udskrivning foregår.

3.5. Lederen skal fastlægge procedure for udskrivning, så det er muligt entydigt at identificere hvert enkelt udskrevet ark. Hvis udbyderens identifikation af udskrifterne også indebærer tidsangivelse på udskrifterne, kræves det, at de udskrifter (besvarelsesark), der indgår i den opgavebesvarelse, der afleveres til bedømmelse, også er forsynet med tidspunkt. Proceduren skal endvidere sikre, at en prøvedeltager kun har adgang til sine egne udskrifter. Det praktiske arrangement i forbindelse med udskrivningen må ikke virke unødvendigt forstyrrende på de øvrige prøvedeltagere eller på prøveafholdelsen.

3.6. Hvis der anvendes eksterne lagringsenheder (usb-nøgler mv.), skal disse udleveres tomme af udbyderen umiddelbart før prøvens begyndelse. De skal være forsynet med udbyderens navn, og prøvedeltageren skriver sit navn og prøvenummer på. Den eksterne lagringsenhed (usb-nøgle mv.) skal afleveres til den tilsynsførende samtidig med aflevering af opgavebesvarelsen.

3.7. Opgavebesvarelsen skal ved prøvetidens udløb foreligge på papir. Det er prøvedeltageren, der selv foretager udvælgelsen af de udskrevne ark, der ønskes afleveret til bedømmelse. Indhold på eksterne lagringsenheder (usb-nøgler mv.) eller backupfiler bedømmes ikke.

3.8. Lederen skal sikre, at der kan ydes teknisk bistand under prøven til at afhjælpe eventuelle tekniske problemer med udbyders udstyr.

3.9. Lederen skal have meddelt prøvedeltagere, der anvender egen computer/printer, om og i hvilket omfang udbyderen under prøven kan tilbyde teknisk assistance til prøvedeltagernes eget udstyr.

3.10. Hvis der under prøven opstår strømsvigt eller andre problemer med benyttelse af it-udstyret, som ikke umiddelbart kan afhjælpes/udbedres, fortsættes prøven uden benyttelse af computer. Hvis problemerne medfører væsentlige gener for prøvens afvikling, herunder problemer med hensyn til udskrivning af opgavebesvarelser eller dele heraf, retter udbyderen straks henvendelse til Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, som træffer bestemmelse om det videre forløb af den pågældende prøve.

3.11. Hvis betingelserne i 2.1, 2.2 og 2.3 ikke overholdes, eller hvis prøvedeltageren anvender andre end de eksterne lagringsenheder (usb-nøgler mv.), der er udleveret af udbyderen, opfattes dette som uretmæssigt at skaffe sig hjælp, jf. § 21.