Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31998L0034
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om måling af elektricitet i slutforbruget1)

I medfør af § 22, stk. 3, i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 516 af 20. maj 2010, som ændret ved lov nr. 622 af 11. juni 2010, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 92:

Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen omfatter tekniske krav til direkte tilsluttede elmålere, som kan fjernaflæses, og som netvirksomheder af egen drift opsætter hos slutbrugere af elektricitet.

Krav til målere vedrørende indhentning af data m.v.

§ 2. Måleren skal kunne

1) registrere aftag og levering af elektricitet i det kollektive elforsyningsnet særskilt og med en registrering hvert 15. minut,

2) ændre indstillinger for registreringsfrekvensen via et fjernaflæsningssystem,

3) lagre målte data til brug for forbrugsafregning og

4) registrere forsyningsafbrud hos forbrugeren og på forespørgsel fra netvirksomheden overføre afbrudsdata.

Krav til målere vedrørende formidling af data

§ 3. Måleren skal være i stand til at videreformidle målte data om aftag og levering af elektricitet for de enkelte tidsserier til netvirksomheden og en ekstern enhed. Måleren skal som minimum kunne bringes til at vise akkumulerede værdier for aftag og levering af elektricitet samt den aktuelle elektriske effekt.

§ 4. Intervallet for overførsel af målte data til netvirksomheden skal kunne justeres og tilpasses selskabernes afregnings- og faktureringsrutiner i henhold til gældende markedsforskrifter udstedt af Energinet.dk.

Stk. 2. Målte data skal til enhver tid kunne indhentes fra måleren af netvirksomheden.

Eksterne enheder

§ 5. Det skal være muligt for forbrugeren efter åbne standarder at tilkoble eksterne enheder til måleren og løbende udtage forbrugsrelevante data, jf. § 3.

Stk. 2. Overførsel af målte data skal være sikret via kryptering eller lignende.

Stk. 3. Tilkobling af eksterne enheder skal kunne foretages af lægmand uden at bryde plomber eller lignende. Netvirksomheden kan beslutte, at aktivering skal foretages eksternt af netvirksomheden. Dette må ikke påføre forbrugeren unødige ekstraomkostninger.

Stk. 4. Udtagning af data må ikke være til gene for netvirksomheders brug af måleren.

Straf

§ 6. Med bøde straffes den netvirksomhed, der opsætter en måler omfattet af § 1, som ikke opfylder de oplistede krav i §§ 2-5.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5.

Ikrafttrædelse

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2011.

Stk. 2. Bekendtgørelsens krav finder ikke anvendelse på elmålere omfattet af § 1, såfremt netvirksomheden har opsat dem eller afgivet bindende ordre på dem inden bekendtgørelsens ikrafttræden.

Stk. 3. Bekendtgørelsens krav finder ligeledes ikke anvendelse ved udskiftning af enkelte defekte samt tilslutning af nye målere, der indgår i målersystemer med fjernaflæste målere, der er etableret inden bekendtgørelsens ikrafttræden. Såfremt en netvirksomhed, der har installeret målersystemer med fjernaflæste målere, der jf. stk. 2 ikke omfattes af bekendtgørelsens krav, opkøber eller fusionerer med en netvirksomhed, hvorved det samlede antal målere i det nye forsyningsområde maksimalt øges med 25 pct., vil målerne fra den opkøbte eller ikke-fortsættende virksomhed kunne undtages fra bekendtgørelsens krav.

Energistyrelsen, den 29. juni 2011

Ib Larsen

/ Flemming G. Nielsen

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF (informationsproceduredirektivet) som ændret ved direktiv 98/48/EF.