Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Ordningens formål og indhold

Kapitel 2   Definitioner

Kapitel 3   Administration

Kapitel 4   Tilsagnsberettigede projekter

Kapitel 5   Projekter om information og markedsføring

Kapitel 6   Projekter om etablering af nye rejsehold

Kapitel 7   Projekter om informations- og uddannelsesaktiviteter

Kapitel 8   Ændring af projektet og indtræden i tilsagn

Kapitel 9   Udbetaling af tilskud

Kapitel 10   Underretningspligt

Kapitel 11   Bortfald af tilsagn og tilbagebetaling af tilskud

Kapitel 12   Force majeure

Kapitel 13   Ikrafttræden

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer

I medfør af § 3, jf. § 2, nr.1, litra a, nr. 2, litra a, nr. 3, litra c, § 5, stk. 1, § 6, stk. 4, § 7, stk. 4, § 11, stk. 4, og § 13, stk.1, i lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling af landdistrikterne (landdistriktsloven), som ændret ved lov nr. 341 af 27. april 2011, fastsættes:

Kapitel 1

Ordningens formål og indhold

§ 1. Formålet med ordningen er at fremme produktion og afsætning af økologiske fødevarer.

§ 2. FødevareErhverv kan inden for de afsatte bevillingsmæssige rammer give tilsagn om tilskud til projekter vedrørende

1) informations- og markedsføringsaktiviteter til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer omfattet af en EU-kvalitetsordning,

2) etablering af nye rejsehold, og

3) informations- og uddannelsesaktiviteter

Kapitel 2

Definitioner

§ 3. Ved en producentsammenslutning forstås i denne bekendtgørelse enhver organisation, der er etableret med henblik på at fremme produktion og afsætning af økologiske jordbrugsprodukter, og som består af mindst to virksomheder. Virksomheder i en producentsammenslutning, der søger tilskud, skal på ansøgningstidspunktet enten

1) være autoriserede af myndighederne til at producere økologiske produkter i henhold til Plantedirektoratets bekendtgørelse om økologisk jordbrugsproduktion m.v.,

2) være omfattet af økologikontrol i henhold til Fødevarestyrelsens bekendtgørelse om økologiske fødevarer m.v. som forarbejdnings- og/eller salgsvirksomhed eller

3) være konventionelle primærproducenter, der planlægger omlægning til økologisk produktion.

§ 4. Ved ERFA-grupper forstås i denne bekendtgørelse grupper af jordbrugsproducenter, der mødes, for at udveksle erfaringer om deres produktion, med henblik på at øge de samlede kompetencer i jordbruget og fremme omlægning til økologisk jordbrugsproduktion.

§ 5. Ved omlægningstjek forstås i denne bekendtgørelse information og vejledning af konventionelle primærproducenter om de generelle konsekvenser ved at omlægge til økologisk produktion.

§ 6. Ved udgifter til markedsføring i henhold til § 26 forstås i denne bekendtgørelse udgifter direkte forbundet med afsætningskampagner for specifikke produkter eller specifikke virksomheders produkter.

Kapitel 3

Administration

Kontrol

§ 7. FødevareErhverv foretager kontrol i forbindelse med administrationen efter denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Plantedirektoratet forestår den fysiske kontrol og den efterfølgende regnskabskontrol i henhold til bekendtgørelse om Plantedirektoratets opgaver og beføjelser.

Stk. 3. FødevareErhverv og Plantedirektoratet kan til brug for kontrollen indhente oplysninger fra andre myndigheder i fornødent omfang i overensstemmelse med landdistriktslovens § 12.

Ansøgning om tilsagn om tilskud

§ 8. Ansøgning om tilsagn om tilskud indsendes til FødevareErhverv på et særligt skema, der fås via FødevareErhvervs hjemmeside eller ved henvendelse til FødevareErhverv.

Stk. 2. Ansøgning kan indsendes fra den 1. januar og skal være modtaget i FødevareErhverv senest den 15. februar samt fra den 15. juni og skal være modtaget i FødevareErhverv senest til 15. august i ansøgningsåret. I 2011 kan ansøgning dog kun indsendes fra den 15. juli og skal være modtaget i FødevareErhverv senest den 1. september. FødevareErhverv kan fastsætte yderligere ansøgningsperioder, der offentliggøres på FødevareErhvervs hjemmeside senest fire uger før ansøgningsperiodens start. I tilfælde, hvor sidste dag af ansøgningsperioden er en lørdag, søndag, mandag eller helligdag, udløber ansøgningsfristen den anden hverdag (lørdag ikke medregnet), der følger herefter.

Stk. 3. FødevareErhverv kvitterer for ansøgningens modtagelse og kan i forbindelse hermed give tilladelse til at iværksætte projektet.

Prioritering og afgørelse

§ 9. FødevareErhverv kan give afslag eller delvist afslag for ansøgninger, hvis FødevareErhverv vurderer, at effekten af det ansøgte projekt ikke i tilstrækkeligt omfang bidrager til at opfylde formålet med ordningen, at effekten af det ansøgte projekt ikke er tilstrækkelig set i forhold til projektets samlede udgifter, eller at de anslåede tilskudsberettigede udgifter ikke er rimelige.

Stk. 2. Hvis de afsatte midler ikke giver mulighed for at imødekomme alle ansøgninger, foretager FødevareErhverv en prioritering af ansøgningerne. Ved prioriteringen lægger FødevareErhverv vægt på

1) om projektaktiviteterne er beskrevet klart og præcist,

2) om der er kontinuitet og sammenhæng i projektaktiviteterne,

3) om projektet indeholder de nødvendige aktiviteter i forhold til projektets målsætning,

4) om de nødvendige aktører og kompetencer er til stede i forhold til projektets målsætning og aktiviteter,

5) projektets relevans i forhold til ordningens formål,

6) projektets forventede effekter i forhold til ordningens formål og

7) projektets budget i forhold til de planlagte aktiviteter.

Stk. 3. Ved prioritering af ansøgninger om projekter omfattet af § 10 lægger FødevareErhverv herudover vægt på projektets forventede effekter i forhold til

1) den forventede øgede produktion og afsætning af økologiske fødevarer,

2) fremme af kendskabet til økologiske fødevarer og

3) den forventede øgede eksport af økologiske fødevarer.

Stk. 4. Ved vurdering af ansøgninger kan FødevareErhverv endvidere lægge vægt på, om projektet indgår i sammenhæng med lokale tiltag, herunder projekter indstillet af lokale aktionsgrupper.

Stk. 5. Til brug for prioriteringen af ansøgninger om tilsagn om tilskud efter denne bekendtgørelse kan FødevareErhverv indhente indstillinger fra Det Økologiske Fødevareråd.

Kapitel 4

Tilsagnsberettigede projekter

§ 10. Der kan i henhold til § 2, nr. 1, opnås tilsagn om tilskud til projekter om

1) oplysningskampagner,

2) salgsfremstød,

3) PR-tiltag og reklame,

4) planlægning af og deltagelse i messer og udstillinger,

5) udarbejdelse af informations- og markedsføringsmateriale og

6) markedsundersøgelser, der er nødvendige for at gennemføre aktiviteter omfattet af nr. 5.

§ 11. Der kan i henhold til § 2, nr. 2, opnås tilsagn om tilskud til projekter om etablering af nye rejsehold, der skal fremme viden om produktion og afsætning af økologiske fødevarer eller omlægning til økologisk produktion.

§ 12. Der kan i henhold til § 2, nr. 3, opnås tilsagn om tilskud til projekter om

1) informations- og uddannelsesaktiviteter, herunder bl.a. kompetenceudvikling, videndeling og omlægningstjek, for personer indenfor jordbrugs- og fødevaresektoren, for at fremme viden om produktion og afsætning af økologiske fødevarer eller viden om omlægning til økologisk produktion og

2) etablering af ERFA-grupper med henblik på erfaringsudveksling mellem jordbrugsproducenter, for at fremme nyetablering af og omlægning til økologisk produktion.

Stk. 2. Der kan ikke gives tilsagn om tilskud til projekter, der omfatter kommerciel virksomhedsrådgivning.

Kapitel 5

Projekter om information og markedsføring

§ 13. Tilsagn om tilskud til projekter omfattet af § 10 kan gives til producentsammenslutninger.

Stk. 2. Erhvervs- og brancheorganisationer kan ikke modtage tilsagn om tilskud.

Stk. 3. Producentorganisationer, som defineret i Rådets forordning (EF) nr. 1234/20071), eller medlemmer af en sådan producentorganisation, der i sit operationelle program i medfør af samme forordning har mulighed for støtte til aktiviteter omfattet af § 10, eller aktiviteter der i hovedsagen svarer hertil, kan ikke modtage tilsagn om tilskud.

Betingelser for tilsagn om tilskud

§ 14. Det er en betingelse for tilsagn om tilskud til et projekt, at

1) de nødvendige tilladelser fra offentlige myndigheder er opnået inden anmodning om første udbetaling,

2) ansøger afgiver de oplysninger, som FødevareErhverv anmoder om til brug for sagsbehandlingen,

3) projektet afsluttes på det tidspunkt, der er anført i ansøgningen, dog senest to år fra tilsagnsdatoen, medmindre FødevareErhverv i særlige tilfælde meddeler dispensation herfra,

4) tilsagnshaver indsender anmodning om slutudbetaling og afsluttende projektrapport rettidigt til FødevareErhverv, jf. § 30, stk. 3,

5) udbetalingsanmodning med tilhørende originale regnskabsbilag holdes tilgængelig i mindst fem år, regnet fra datoen for afsluttende udbetaling af tilskud,

6) tilsagnshaver sikrer, at kontrolmyndigheden har adgang til projektområdet i forbindelse med kontrol,

7) de tilskudsberettigede udgifter beløber sig til mindst 100.000 kr.,

8) fødevaren omfattet af projektet, er omfattet af Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 af 28. juni 2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2092/91,

9) aktiviteterne ikke er målrettet specifikke virksomheders handelsmærker og produkter,

10) aktiviteterne gennemføres på EU’s indre marked og

11) det forud for publiceringen af alle informations- og kampagnematerialer er dokumenteret for FødevareErhverv, at materialerne er mærket med EU’s mærke for økologisk produktion.

Stk. 2. FødevareErhverv kan i tilsagnet fastsætte yderligere betingelser for tilskud.

Tilskudsberettigede projektudgifter

§ 15. De tilskudsberettigede udgifter kan omfatte

1) udgifter til konsulentbistand,

2) udgifter til køb og til leje med købsmulighed af nye materialer og nyt udstyr,

3) udgifter til rejser for medlemmer i producentsammenslutningen og

4) udgifter til løn til personale i producentsammenslutningen eller i producentsammenslutningens medlemmer, når udgiften kan dokumenteres ved faktura eller tilsvarende dokument.

Stk. 2. Udgifterne skal være nødvendige for at gennemføre projektet og skal være direkte relateret til gennemførelsen af projektet.

Stk. 3. FødevareErhverv kan efter ansøgning godkende andre udgifter end de i stk. 1 nævnte som tilskudsberettigede. Det er en betingelse for godkendelse, at FødevareErhverv vurderer, at udgifterne er af væsentlig betydning for projektets gennemførelse.

§ 16. De tilskudsberettigede udgifter kan ikke omfatte

1) udgifter som tilsagnshaver har afholdt, inden FødevareErhverv har givet tilladelse til at iværksætte projektet, jf. § 8, stk. 3,

2) udgifter vedrørende aktiviteter, som tilsagnshaver er forpligtet til at gennemføre i medfør af anden lovgivning,

3) udgifter hvortil der er modtager tilskud fra andre offentlige myndigheder,

4) finansierings- og pengeinstitutomkostninger,

5) udgifter til moms, med mindre denne endeligt bæres af tilsagnshaver,

6) udgifter til køb, leje og leasing af brugte maskiner og brugt udstyr, og

7) udgifter til drift, herunder hos producentsammenslutningen.

Beregning af tilskud

§ 17. Tilskud til informations- og markedsføringsaktiviteter kan udgøre op til 70 pct. af de tilskudsberettigede udgifter.

Kapitel 6

Projekter om etablering af nye rejsehold

§ 18. Tilsagn om tilskud til projekter omfattet af § 11 kan gives til jordbrugere, producentsammenslutninger og fødevareproducenter samt andre aktører i samarbejde med jordbrugere og fødevareproducenter.

Stk. 2. Offentlige myndigheder kan ikke modtage tilsagn om tilskud.

Stk. 3. Producentorganisationer, som defineret i Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007, eller medlemmer af en sådan producentorganisation, der i sit operationelle program i medfør af samme forordning har mulighed for støtte til aktiviteter omfattet af § 11, eller aktiviteter, der i hovedsagen svarer hertil, kan ikke modtage tilsagn om tilskud.

Betingelser for tilsagn om tilskud

§ 19. Det er en betingelse for tilsagn om tilskud til et projekt, at

1) de nødvendige tilladelser fra offentlige myndigheder er opnået inden anmodning om første udbetaling,

2) ansøger afgiver de oplysninger, som FødevareErhverv anmoder om til brug for sagsbehandlingen,

3) projektet afsluttes på det tidspunkt, der er anført i ansøgningen, dog senest to år fra tilsagnsdatoen, medmindre FødevareErhverv i særlige tilfælde meddeler dispensation herfra,

4) tilsagnshaver indsender anmodning om slutudbetaling og afsluttende projektrapport rettidigt til FødevareErhverv, jf. § 30, stk. 3,

5) udbetalingsanmodning med tilhørende originale regnskabsbilag holdes tilgængelig i mindst fem år, regnet fra datoen for afsluttende udbetaling af tilskud,

6) tilsagnshaver sikrer, at kontrolmyndigheden har adgang til projektområdet i forbindelse med kontrol, og

7) FødevareErhverv har godkendt, at deltagerne i rejseholdet har tilstrækkelige kompetencer til at fremme viden om produktion og afsætning af økologiske fødevarer eller omlægning til økologisk produktion.

Stk. 2. FødevareErhverv fastsætter nærmere retningslinjer for godkendelse efter stk. 1, nr. 7.

Stk. 3. FødevareErhverv kan i tilsagnet fastsætte yderligere betingelser for tilskud.

Tilskudsberettigede projektudgifter

§ 20. De tilskudsberettigede udgifter kan omfatte

1) udgifter til løn til tilsagnshavers personale, herunder personale i producentsammenslutningen eller i producentsammenslutningens medlemmer, når udgiften kan dokumenteres ved faktura eller tilsvarende dokument,

2) udgifter til konsulentbistand,

3) udgifter til anskaffelse af løsøre til at etablere kontorfaciliteter,

4) udgifter til køb af materialer og

5) rejseomkostninger.

Stk. 2. Udgifterne skal være nødvendige for at gennemføre projektet og skal være direkte relateret til gennemførelsen af projektet.

Stk. 3. FødevareErhverv kan efter ansøgning godkende andre udgifter end de i stk. 1 anførte som tilskudsberettigede. Det er en betingelse for godkendelse, at FødevareErhverv vurderer, at udgifterne er af væsentlig betydning for projektets gennemførelse.

§ 21. De tilskudsberettigede udgifter kan ikke omfatte

1) udgifter til tilsagnshavers eget arbejde,

2) udgifter, som tilsagnshaver har afholdt, inden FødevareErhverv har givet tilladelse til at iværksætte projektet, jf. § 8, stk. 3,

3) udgifter vedrørende aktiviteter, som tilsagnshaver er forpligtet til at gennemføre i medfør af anden lovgivning,

4) udgifter hvortil der er modtaget tilskud fra andre offentlige myndigheder,

5) finansierings- og pengeinstitutomkostninger,

6) udgifter til moms, med mindre denne endeligt bæres af tilsagnshaver,

7) udgifter til køb, leje og leasing af brugte maskiner og brugt udstyr,

8) udgifter til køb af fast ejendom, herunder køb af jord og etablering af bygninger og andre faste anlæg og

9) udgifter til drift.

Beregning af tilskud

§ 22. Tilskud til etablering af rejsehold kan udgøre op til 100 pct. af de tilskudsberettigede udgifter.

Kapitel 7

Projekter om informations- og uddannelsesaktiviteter

§ 23. Tilsagn om tilskud til projekter omfattet af § 12 kan gives til jordbrugere, producentsammenslutninger og fødevareproducenter samt andre aktører i samarbejde med jordbrugere og fødevareproducenter.

Stk. 2. Offentlige myndigheder kan ikke modtage tilsagn om tilskud.

Stk. 3. Producentorganisationer, som defineret i Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007, eller medlemmer af en sådan producentorganisation, der i sit operationelle program i medfør af samme forordning har mulighed for støtte til aktiviteter omfattet af § 12, eller aktiviteter der i hovedsagen svarer hertil, kan ikke modtage tilsagn om tilskud.

Betingelser for tilsagn om tilskud

§ 24. Det er en betingelse for tilsagn om tilskud til et projekt, at

1) de nødvendige tilladelser fra offentlige myndigheder er opnået inden anmodning om første udbetaling,

2) ansøger afgiver de oplysninger, som FødevareErhverv anmoder om til brug for sagsbehandlingen,

3) projektet afsluttes på det tidspunkt, der er anført i ansøgningen, dog senest to år efter tilsagnsdatoen, medmindre FødevareErhverv i særlige tilfælde meddeler dispensation herfra,

4) tilsagnshaver indsender anmodning om slutudbetaling og afsluttende projektrapport rettidigt til FødevareErhverv, jf. § 30, stk. 3,

5) udbetalingsanmodning med tilhørende originale regnskabsbilag holdes tilgængelig i mindst fem år, regnet fra datoen for afsluttende udbetaling af tilskud,

6) tilsagnshaver sikrer, at kontrolmyndigheden har adgang til projektområdet i forbindelse med kontrol,

7) de samlede tilskudsberettigede udgifter beløber sig til mindst 100.000 kr., og

8) FødevareErhverv har godkendt, at den der udfører aktiviteterne har tilstrækkelige kompetencer til at gennemføre aktiviteterne samt til at informere om produktion og afsætning af økologiske fødevarer samt fremme nyetablering af eller omlægning til økologisk produktion.

Stk. 2. FødevareErhverv fastsætter nærmere retningslinjer for godkendelse efter stk. 1, nr. 8.

Stk. 3. FødevareErhverv kan i tilsagnet fastsætte yderligere betingelser for tilskud.

Tilskudsberettigede projektudgifter

§ 25. De tilskudsberettigede udgifter kan omfatte

1) udgifter til løn til tilsagnshavers personale, herunder personale i producentsammenslutningen eller i producentsammenslutningens medlemmer, når udgiften kan dokumenteres ved faktura eller tilsvarende dokument,

2) udgifter til konsulentbistand,

3) udgifter til køb af nye materialer og

4) rejseomkostninger.

Stk. 2. Udgifterne skal være nødvendige for at gennemføre projektet, og skal være direkte relateret til gennemførelsen af projektet.

Stk. 3. FødevareErhverv kan efter ansøgning godkende andre udgifter end de i stk. 1 anførte som tilskudsberettigede. Det er en betingelse for godkendelse, at FødevareErhverv vurderer, at udgifterne er af væsentlig betydning for projektets gennemførelse.

§ 26. De tilskudsberettigede udgifter kan ikke omfatte

1) udgifter, som tilsagnshaver har afholdt, inden FødevareErhverv har givet tilladelse til at iværksætte projektet, jf. § 8, stk. 3,

2) udgifter vedrørende aktiviteter, som tilsagnshaver er forpligtet til at gennemføre i medfør af anden lovgivning,

3) udgifter hvortil der er modtaget tilskud fra andre offentlige myndigheder,

4) finansierings- og pengeinstitutomkostninger,

5) udgifter til moms, med mindre denne endeligt bæres af tilsagnshaver,

6) udgifter til køb, leje og leasing af brugte maskiner og brugt udstyr,

7) udgifter til tilsagnshavers eget arbejde,

8) udgifter til markedsføring,

9) udgifter til produktudvikling,

10) udgifter til køb af fast ejendom, herunder køb af jord og etablering af bygninger og andre faste anlæg og

11) udgifter til drift.

Beregning af tilskud

§ 27. Tilskud til informations- og uddannelsesaktiviteter kan udgøre op til 100 pct. af de tilskudsberettigede udgifter.

Kapitel 8

Ændring af projektet og indtræden i tilsagn

§ 28. Ændring af et projekt kan godkendes af FødevareErhverv på betingelse af, at ændringen efter FødevareErhvervs vurdering er i overensstemmelse med projektets formål. Ansøgning om ændring af et projekt skal godkendes af FødevareErhverv, inden ændringen iværksættes.

Stk. 2. Tilsagnsbeløbet kan ikke forhøjes i forbindelse med ændringer i projektet.

Stk. 3. Anmodning om ændring af et projekt skal være modtaget i FødevareErhverv senest to måneder før den dato, hvor projektet senest skal være afsluttet. FødevareErhverv kan i særlige tilfælde meddele dispensation fra denne frist.

§ 29. FødevareErhverv kan efter ansøgning tillade, at en anden, der ifølge §§ 13, 18 og 23 kan være tilsagnshaver, indtræder i et tilsagn om tilskud. Den der indtræder i tilsagnet, indtræder i rettigheder og forpligtelser efter tilsagnet.

Kapitel 9

Udbetaling af tilskud

§ 30. Udbetaling af tilskud sker på baggrund af tilsagnshavers opgørelse over betalte tilskudsberettigede udgifter, der skal kunne dokumenteres. Anmodning om udbetaling af tilskud skal indgives på et særligt skema og vedlægges en revisorerklæring fra en statsautoriseret eller registreret revisor. Skema og formular til revisorerklæring fås via FødevareErhvervs hjemmeside eller ved henvendelse til FødevareErhverv.

Stk. 2. Tilskud kan udbetales i to rater. Den enkelte rate skal udgøre mindst 20 pct. og højest 80 pct. af det samlede tilsagnsbeløb.

Stk. 3. Anmodning om slutudbetaling skal være modtaget i FødevareErhverv senest tre måneder efter datoen, hvor projektet senest skal være afsluttet. FødevareErhverv kan i særlige tilfælde meddele dispensation fra denne frist. Anmodning om slutudbetaling skal, udover hvad der kræves efter stk. 1, være vedlagt afsluttende projektrapport. Den afsluttende projektrapport skal udfærdiges på et særligt skema, der fås via FødevareErhvervs hjemmeside eller ved henvendelse til FødevareErhverv.

Stk. 4. Tilskuddet overføres til tilsagnshavers NemKonto.

Kapitel 10

Underretningspligt

§ 31. Tilsagnshaver skal i hele perioden, hvor betingelser for tilsagn om tilskud skal opfyldes, på forlangende afgive en erklæring til FødevareErhverv om, hvorvidt betingelserne for tilskud fortsat opfyldes.

Stk. 2. Tilsagnshaver er i hele perioden, hvor betingelserne for tilsagn om tilskud skal opfyldes, forpligtet til uden ugrundet ophold skriftligt at give FødevareErhverv meddelelse om forhold, der kan medføre bortfald af tilsagn eller tilbagebetaling af tilskud efter § 32.

Kapitel 11

Bortfald af tilsagn og tilbagebetaling af tilskud

§ 32. Tilsagn om tilskud bortfalder, hvis

1) betingelserne for tilsagn om tilskud ikke er opfyldt,

2) tilsagnshaver har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse,

3) tilsagnshaver tilsidesætter sine forpligtelser efter landdistriktslovens § 11, stk. 2,

4) tilsagnshaver ikke opfylder sin underretningspligt efter § 31 i denne bekendtgørelse eller

5) projektet ikke gennemføres i overensstemmelse med tilsagnet.

Stk. 2. I de i stk. 1 nævnte tilfælde træffer FødevareErhverv afgørelse om tilbagebetaling af tilskud. Ved opgørelse af et tilbagebetalingskrav tillægges der renter. Rentetillægget beregnes fra tidspunktet for meddelelse af tilbagebetalingskravet til tilbagebetalingen sker og med den i lov om renter ved forsinket betaling m.v. (Renteloven) fastsatte referencesats med tillæg. Rentetillægget udgør dog mindst 50 kr.

Kapitel 12

Force majeure

§ 33. FødevareErhverv anerkender følgende begivenheder som force majeure:

1) Tilsagnshavers død.

2) Tilsagnshavers uarbejdsdygtighed i længere tid.

3) Ekspropriation, hvis en sådan ekspropriation ikke kunne forudses på tidspunktet for tilsagnshavers modtagelse af tilsagnet.

4) En alvorlig naturkatastrofe, der i væsentlig grad berører arealer, der er omfattet af projektet.

Stk. 2. Det er en betingelse for anerkendelse af force majeure i konkrete tilfælde, at de indtrufne begivenheder forhindrer opfyldelse af de forpligtelser, i forhold til hvilke der påberåbes force majeure, og at den forpligtede ikke uden uforholdsmæssige opofrelser kunne have sikret sig herimod.

Stk. 3. FødevareErhverv kan i ganske særlige tilfælde anerkende andre begivenheder som force majeure end de, der er nævnt i stk. 1.

Stk. 4. Hvis tilsagnshaver eller dennes dødsbo ønsker at påberåbe sig force majeure, skal dette meddeles FødevareErhverv skriftligt senest 10 arbejdsdage efter det tidspunkt, hvor tilsagnshaver eller dennes dødsbo er i stand til at gøre det. Meddelelsen skal være vedlagt fyldestgørende dokumentationsmateriale.

Kapitel 13

Ikrafttræden

§ 34. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2011.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, den 29. juni 2011

Hans S. Christensen

/ Steen Bonde

Officielle noter

1) Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugs-produkter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen).