Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om notarialforretninger

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1555 af 18. december 2007 om notarialforretninger foretages følgende ændringer:

1. § 15, stk. 1, affattes således:

»Genpart skal være fremstillet af almindeligt papir i A4-format.«

2. § 15, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Genpart i form af fotokopi kan anvendes. Genparten skal være fremstillet af almindeligt papir i A4-format.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. juli 2011.

Justitsministeriet, den 6. juli 2011

Lars Barfoed

/ Kristian Korfits Nielsen