Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af udlændingeloven

(Skærpede regler for udenlandske studerende)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1061 af 18. august 2010, som ændret bl.a. ved lov nr. 572 af 31. maj 2010 og lov nr. 1604 af 22. december 2010 og senest ved § 1 i lov nr. 601 af 14. juni 2011 og § 2 i lov nr. 613 af 14. juni 2011, foretages følgende ændring:

1. I § 9 c, stk. 6, indsættes efter: »her i landet«: », herunder om dokumentation for bestået anerkendt sprogtest og oprettelse af en spærret konto med et beløb svarende til op til 1 års ydelser i form af statens uddannelsesstøtte som betingelse for opholdstilladelse«.

§ 2

Loven træder i kraft den 1. januar 2012.

§ 3

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de ændringer, som de færøske eller grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Marselisborg Slot, den 6. juli 2011

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Søren Pind