Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Aftale om opkrævning af afgifter for tunge erhvervskøretøjers benyttelse af visse veje
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om afgift af vejbenyttelse

Herved bekendtgøres lov om afgift af vejbenyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 11 af 8. januar 2006, med de ændringer, der følger af § 24 i lov nr. 515 af 7. juni 2006, lov nr. 518 af 17. juni 2008, § 95 i lov nr. 1336 af 19. december 2008 og § 5 i lov nr. 1338 af 19. december 2008.

Afgiftspligtige køretøjer

§ 1. Efter bestemmelserne i denne lov betales afgift til statskassen for retten til benyttelse af vejnettet, jf. § 5, stk. 1, eller visse dele af dette, jf. § 7, stk. 1 og 2, for lastbiler og lastvognstog m.v. til vejgodstransport, der har en tilladt totalvægt på 12 t eller derover.

Stk. 2. Afgiften betales for det enkelte køretøj og kan ikke overføres til et andet køretøj.

Afgiftsperiode og afgiftens størrelse

§ 2. For afgiftspligtige køretøjer, der er registreringspligtige i Danmark, er afgiftsperioden et år, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Ved anmeldelse af ny ejer (bruger) eller ændring af betydning for beregning af afgift efter denne lov eller efter lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v. afkortes afgiftsperioden med de resterende dage af perioden.

Stk. 3. Skatteministeren fastsætter de nærmere regler for afgiftens tilbagebetaling som følge af anmeldelse af ny ejer (bruger) eller omberegning som følge af ændringer og træffer herunder bestemmelse om tidspunktet for overgang til de ændrede afgiftsbeløb.

Stk. 4. For udenlandske afgiftspligtige køretøjer betales afgiften for perioder, jf. § 3, stk. 1 og 2, der mindst udgør en dag og højst et år.

Stk. 5. Afgiftsperioden starter ved døgnets begyndelse.

§ 3. Den årlige afgift inklusive administrationsomkostninger, jf. dog § 20, stk. 6, udgør for køretøjer:

     
1)
   
Med højst 3 aksler
Udstødningsklasse
Kr.
 
IKKE-EURO
7.156
 
EURO I
6.336
 
EURO II og renere
5.591

     
2)
   
Med mindst 4 aksler
Udstødningsklasse
Kr.
 
IKKE-EURO
11.555
 
EURO I
10.437
 
EURO II og renere
9.318
     

Stk. 2. For køretøjer, der er indregistreret i udlandet, udgør afgiften inklusive administrationsomkostninger, jf. dog § 20, stk. 6:

     
1)
   
Med højst 3 aksler
Udstødningsklasse
Kr.
 
IKKE-EURO
715
 
EURO I
633
 
EURO II og renere
559
Med mindst 4 aksler
Udstødningsklasse
Kr.
 
IKKE-EURO
1.155
 
EURO I
1.043
 
EURO II og renere
931

     
2)
   
Med højst 3 aksler
Udstødningsklasse
Kr.
 
IKKE-EURO
193
 
EURO I
171
 
EURO II og renere
149
Med mindst 4 aksler
Udstødningsklasse
Kr.
 
IKKE-EURO
305
 
EURO I
275
 
EURO II og renere
246
     
3) Pr. dag
   
Alle køretøjer 59 kr.
   
     

Stk. 3. For dansk registrerede lastmotorkøretøjer, der er registreret som trækkraft for én påhængs- eller sættevogn, fastsættes afgiften efter det registrerede antal aksler og den registrerede totalvægt af det samlede vogntog.

Stk. 4. For dansk registrerede lastmotorkøretøjer, der er registreret som trækkraft for flere forskellige påhængs- eller sættevogne, fastsættes afgiften efter den kombination af totalvægt og akselantal, der giver det højeste afgiftsbeløb.

Stk. 5. For dansk registrerede lastmotorkøretøjer, der er registreret som trækkraft for en eller flere blokvogne, svares afgift med den sats, der er gældende for køretøjer med 4 aksler eller derover, jf. stk. 1.

Stk. 6. Ved »EURO I« og »EURO II« forstås køretøjer med de karakteristika, som er anført i henholdsvis række A og B i tabellen i afsnit 8.3.1.1 i bilag I til Rådets direktiv 88/77/EØF af 3. december 1987 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om foranstaltninger mod emission af forurenende luftarter og partikler fra dieselmotorer til fremdrift af køretøjer.

§ 4. Afgiftsbeløbene i § 3, stk. 1 og 2, og det gebyrbeløb i danske kroner, der er nævnt i § 12, stk. 3, reguleres pr. 1. januar i hvert kalenderår på grundlag af den modværdi i danske kroner af euro, som var gældende den første hverdag i oktober det foregående år, og som offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende. Ved omregningen til danske kroner nedrundes de fremkomne beløb til nærmeste antal hele kroner.

Stk. 2. Omregningen sker på grundlag af de afgiftssatser i euro, som fremgår af artikel 8 i aftalen af 9. februar 1994 om opkrævning af afgifter for tunge erhvervskøretøjers benyttelse af visse veje som ændret ved artikel 5 i protokol af 22. marts 2000, der er optaget som bilag til denne lov, om ændring af nævnte aftale med henblik på gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/62/EF om afgifter på tunge godskøretøjer for benyttelse af visse infrastrukturer. Satserne reguleres ikke, hvis omregningen før nedrunding medfører en ændring, som udtrykt i danske kroner er på under 5 pct.

Stk. 3. Skatteministeren offentliggør reguleringer af satserne ved bekendtgørelse i Lovtidende.

Afgiftspligtige veje, afgiftspligtens indtræden og afregning af afgiften

§ 5. For afgiftspligtige køretøjer registreret i Køretøjsregisteret efter lov om registrering af køretøjer, betales afgiften for retten til benyttelse af det danske vejnet.

Stk. 2. Der betales afgift fra og med dagen for registrering.

§ 6. Hvis afgiften ikke betales rettidigt, skal køretøjets nummerplader snarest inddrages. Det sker ved politiets foranstaltning efter anmodning fra told- og skatteforvaltningen. Den, der helt eller delvist hæfter for afgiften, jf. § 10, stk. 1, kan herefter ikke få køretøjet registreret, før den afgift, der påhviler den pågældende, er betalt.

Stk. 2. §§ 6 og 7 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. finder tilsvarende anvendelse på opkrævning af afgift efter denne lov.

Stk. 3. Forfaldne renter i henhold til § 7 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. og gebyr i henhold til § 6 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. refunderes ikke ved refusion af afgift i medfør af § 12, stk. 1.

§ 7. For udenlandske afgiftspligtige køretøjer betales afgiften for retten til benyttelse af den del af det danske vejnet, der udgøres af motorvejsstrækningerne.

Stk. 2. Der betales desuden afgift for retten til benyttelse af andre dele af vejnettet, hvor der i overensstemmelse med artikel 7, litra d, i direktiv 93/89/EØF af 25. oktober 1993 kan opkræves afgift. Skatteministeren offentliggør en oversigt over de pågældende veje.

Stk. 3. Afgiften skal være betalt inden påbegyndelse af kørsel på de i stk. 1 og 2 omhandlede veje.

Stk. 4. Der betales ikke afgift af køretøjer, for hvilke betaling allerede er registreret i den fælles database for medlemsstaterne, der er omfattet af aftale af 9. februar 1994 om opkrævning af afgifter for tunge erhvervskøretøjers benyttelse af visse veje.

Registrering og betaling af afgift

§ 8. Skatteministeren fastsætter regler om

1) registrering af oplysninger til opgørelse af afgift,

2) opkrævning og betaling af afgift og

3) overførsel af registrerede oplysninger om køretøjer, der er afgiftspligtige efter denne lov, til myndigheder i andre stater.

§ 9. Færgeselskaber, rederier m.v., hvis skibe sejler i rutefart mellem en dansk og en udenlandsk havn og medfører køretøjer, der er registreret som hjemmehørende i en stat, der ikke er omfattet af aftale af 9. februar 1994 om opkrævning af afgifter for tunge erhvervskøretøjers benyttelse af visse veje, har pligt til at registrere oplysninger til opgørelse af afgift for disse køretøjer og har pligt til at modtage betaling af afgift for køretøjerne. Dette gælder dog ikke ved indbyrdes sejlads mellem en dansk havn og havne i andre europæiske stater, der er omfattet af aftalen af 9. februar 1994.

Stk. 2. Told- og skatteforvaltningen kan give tilladelse til, at andre virksomheder eller organisationer m.v. registrerer oplysninger til opgørelse af afgift for køretøjer som nævnt i stk. 1 og modtager betaling af afgift for køretøjerne.

Stk. 3. Virksomheder m.v., der efter stk. 1 og 2 registrerer oplysninger om køretøjer, og som modtager betaling af afgift for køretøjerne, må ikke opkræve betaling for denne ydelse, men modtager en godtgørelse herfor.

Afgiftspligtige parter

§ 10. For dansk registrerede køretøjer påhviler afgiftspligten den, i hvis navn køretøjet er registreret ved afgiftsperiodens begyndelse. Såfremt køretøjet er registreret for såvel en bruger som en ejer, påhviler afgiftspligten dem begge. § 10, stk. 2-6, i lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v. finder tilsvarende anvendelse. Desuden påhviler afgiftspligten den, der har rådighed over køretøjet i egen interesse eller tager beslutning om brugen af køretøjet.

Stk. 2. For udenlandske køretøjer påhviler afgiftspligten den, der på tidspunktet for benyttelsen af de i § 7, stk. 1 og 2, omhandlede veje enten er ejer af køretøjet, fører køretøjet, har rådighed over det i egen interesse eller tager beslutning om brugen af køretøjet.

Stk. 3. Er der tale om flere afgiftspligtige parter, hæfter disse solidarisk.

Fritagelse for afgift

§ 11. Fritaget for vejbenyttelsesafgift er:

1) køretøjer, der tilhører forsvaret og det statslige regionale redningsberedskab,

2) køretøjer, der specielt er indrettet til brandsluknings- og redningsopgaver og udelukkende anvendes ved udrykning hertil, samt køretøjer, som tilhører og udelukkende anvendes af beredskabskommissioner og ikke anvendes erhvervsmæssigt i konkurrence med private erhvervsdrivende,

3) køretøjer, der tilhører politiet, og

4) køretøjer, som tilhører vejvæsenerne.

Stk. 2. En forudsætning for afgiftsfritagelse i henhold til stk. 1 er, at køretøjerne udefra kan genkendes som beregnet til de i stk. 1 nævnte formål.

Stk. 3. For køretøjskombinationer er motorkøretøjet bestemmende for, om kombinationen er fritaget for afgift.

Refusion

§ 12. For dansk registrerede køretøjer kan afgiften refunderes, såfremt køretøjet i afgiftsperioden afmeldes af Køretøjsregisteret eller ikke længere omfattes af afgiftspligten.

Stk. 2. For udenlandske køretøjer kan en betalt afgift refunderes, såfremt anmodning om refusion fremsættes inden udløbet af afgiftsperioden.

Stk. 3. Det refunderede afgiftsbeløb fratrækkes et gebyr, der udgør 188 danske kroner for danske køretøjer og 188 danske kroner eller 25 euro for udenlandske køretøjer.

Stk. 4. Skatteministeren fastsætter regler om indgivelse og behandling af anmodning om refusion af afgift samt regler om udbetaling af refunderet afgiftsbeløb.

Kontrolbestemmelser

§ 13. Politiet kan på afgiftsbelagte veje i Danmark standse køretøjer, der er afgiftspligtige efter denne lov, med henblik på at kontrollere, om afgift er registreret og betalt.

Stk. 2. Politiets afgørelser og administration efter stk. 1 kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Straffebestemmelser

§ 14. Med bøde straffes den, der forsætligt eller groft uagtsomt afgiver urigtige eller vildledende oplysninger til brug ved:

1) afgørelse af, om der skal svares afgift af et køretøj,

2) beregning af afgiftens størrelse, eller

3) afgørelse om afgiftsfritagelse eller refusion af afgift.

Stk. 2. På samme måde straffes den, der forsætligt eller groft uagtsomt:

1) overtræder § 9,

2) unddrager sig afgift ved gentagne gange at benytte et afgiftspligtigt køretøj, der ikke er betalt afgift for,

3) benytter eller indretter et køretøj, som er fritaget for afgift, i strid med betingelserne for afgiftsfritagelsen, eller

4) i øvrigt benytter eller indretter et køretøj i strid med køretøjets afgiftspligtige art og anvendelse.

Stk. 3. I forskrifter, der udstedes i medfør af loven, kan der fastsættes straf af bøde for den, der forsætligt eller groft uagtsomt overtræder bestemmelserne i forskrifterne.

Stk. 4. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Stk. 5. § 18 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. finder tilsvarende anvendelse på de i stk. 2, nr. 1, nævnte overtrædelser.

§ 15. (Ophævet).

Andre bestemmelser

§ 16. Afgift efter loven med påløbne renter og omkostninger samt gebyr efter § 6 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v., er tillagt udpantningsret.

§ 17. Er det køretøj, som en overtrædelse efter § 14 vedrører, hjemmehørende i udlandet, kan køretøjet tilbageholdes af politiet. Tilbageholdelsen ophører, når forskyldte afgifts- og bødebeløb og sagsomkostninger er betalt, eller der er stillet sikkerhed for betalingen. Sker dette ikke inden 2 måneder efter sagens endelige afgørelse, kan der søges fyldestgørelse i køretøjet.

Stk. 2. Med hensyn til iværksættelse af tilbageholdelsen efter stk. 1 finder retsplejelovens kapitel 75 b om beslaglæggelse tilsvarende anvendelse. Tilbageholdelsen kan kun ske, såfremt det findes påkrævet for at sikre betaling af de nævnte beløb. Var føreren uberettiget i besiddelse af køretøjet, kan tilbageholdelse ikke ske.

§ 18 og § 19. (Ophævet).

Ikrafttræden

§ 20. Loven træder i kraft den 1. december 1994, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. § 6, stk. 1, § 8, stk. 2, § 13, § 14, stk. 2, nr. 2-4, og stk. 3, § 16 og § 17 træder i kraft den 1. januar 1995.

Stk. 3. Skatteministeren fastsætter ikrafttrædelsestidspunktet for § 7, stk. 2.

Stk. 4. For køretøjer, der ved lovens ikrafttræden er dansk registrerede, eller som registreres i perioden fra lovens ikrafttræden til og med 31. december 1994, skal der betales afgift første gang for afgiftsperioden 1. januar 1995 - 31. december 1995. Afgiften for køretøjer, der er registrerede ved lovens ikrafttræden, opkræves af Centralregisteret for Motorkøretøjer og skal være indbetalt til dette senest den 20. december 1994. For køretøjer, der afmeldes af motorkøretøjsregisteret i perioden fra lovens ikrafttræden og til og med den 31. december 1994, refunderes betalt afgift uden fradrag af det gebyr, der er nævnt i § 12, stk. 3.

Stk. 5. For udenlandske køretøjer skal der betales afgift for enhver benyttelse af de i § 7, stk. 1, nævnte veje, som finder sted den 1. januar 1995 og senere.

Stk. 6. Skatteministeren kan efter fælles beslutning mellem Danmark og de øvrige lande i ordningen med den fælles vejbenyttelsesafgift med Europa-Kommissionens godkendelse forlænge perioden for anvendelsen af de satser, der er angivet i § 3, stk. 1 og 2. Beslutning om forlængelse træffes for ét år ad gangen.

§ 21. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Færøske og grønlandske køretøjer, der er omfattet af § 1, skal betale afgift efter samme regler som udenlandske køretøjer.

Skatteministeriet, den 15. august 2011

P.M.V.
Peter Loft

/ Lene Skov Henningsen


Bilag 1

Aftale om opkrævning af afgifter for tunge erhvervskøretøjers benyttelse af visse veje

Indholdsfortegnelse

Artikel 1:
Aftalens formål
Artikel 2:
Definitioner
Artikel 3:
Afgiftspligt
Artikel 4:
Fritagelser for afgift (dispensationer)
Artikel 5:
Afgiftspligtige parter
Artikel 6:
Afgiftsopkrævning
Artikel 7:
Betalingsperiode
Artikel 8:
Afgiftssatser
Artikel 9:
Dokumentation for betaling af afgifter
Artikel 10:
Refusion ved undladelse af brug
Artikel 11:
Kontrol
Artikel 12:
Sanktioner
Artikel 13:
Fordeling af afgiftsindtægterne
Artikel 14:
Nedsættelse af koordineringsudvalg
Artikel 15:
Voldgift
Artikel 16:
Tiltrædelse
Artikel 17:
Afståelse fra at opkræve afgifter
Artikel 18:
Opsigelse
Artikel 19:
Ikrafttræden
Artikel 20:
Gyldighedsperiode
   
Regeringerne i
Kongeriget Belgien,
Kongeriget Danmark,
Forbundsrepublikken Tyskland,
Storhertugdømmet Luxembourg og
Kongeriget Nederlandene

har

under henvisning til vedtagelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/62/EF af 17. juni 1999 om afgifter på tunge godskøretøjer for benyttelse af visse infrastrukturer, som afløser Rådets direktiv 93/89/EØF af 25. oktober 1993

i medfør af Fælleserklæringen fra delegationerne for Belgien, Danmark, Forbundsrepublikken Tyskland, Luxembourg og Nederlandene vedrørende et fælles brugsafgiftssystem, ved det 1.668. møde i Rådet for De Europæiske Fællesskaber den 7., 8. og 19. juni 1993 i Luxembourg

under henvisning til den fælles erklæring afgivet af regeringerne i Belgien, Danmark, Tyskland, Luxembourg, Nederlandene og Sverige på det 2142. møde i Rådet for den Europæiske Union den 30. november og 1. december 1998 om at gøre deres yderste for at tilpasse deres fælles brugerafgift så hurtigt som muligt til de nye maksimumssatser, der er fastsat i artikel 7, stk. 7 og i bilag II

indgået følgende aftale:

Artikel 1

Aftalens formål

Formålet med nærværende aftale er parternes opkrævning af en fælles brugsafgift på køretøjer, der benytter visse veje inden for parternes territorier, samt fastsættelse af betingelserne og proceduren for fordelingen af afgiftsindtægterne.

Artikel 2

Definitioner

1)
Definitionerne i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/62/EF af 17. juni 1999 om afgifter på tunge godskøretøjer for benyttelse af visse infrastrukturer finder anvendelse på denne aftale.
2)
I øvrigt gælder i denne aftale:
 
»En parts territorium« betyder Kongeriget Belgien, Kongeriget Danmark, Forbundsrepublikken Tyskland, Storhertugdømmet Luxembourg og Kongeriget Nederlandenes respektive territorier i Europa.

Artikel 3

Afgiftspligt

1)
Fra 1. januar 1995 opkræver parterne inden for deres territorium i overensstemmelse med nærværende aftale en fælles afgift for de i direktivets artikel 2 nævnte køretøjers benyttelse af motorveje. Motorveje, der fører til eller fra en grænseovergang til lande, der er medlemmer af Den Europæiske Union, og som ikke opkræver den fælles afgift, kan fritages for afgiften inden for parternes territorium fra grænseovergangen til næste forbindelse til det afgiftsfrie net i overensstemmelse med den i artikel 7, stk. 2. b) ii), i direktivet angivne procedure.
2)
Parterne kan i henhold til artikel 7, stk. 2. b), i direktivet udvide opkrævningen af den fælles afgift til også at omfatte andre veje.
3)
I henhold til artikel 7, stk. 6., i direktivet kan parterne opkræve afgiften fra køretøjer, der er indregistreret i det pågældende lands territorium, på hele partens vejnet.
4)
Afgiften betales for et specifikt køretøj. Den kan ikke overføres fra et køretøj til et andet.

Artikel 4

Fritagelse for afgift (dispensationer)

1)
Køretøjer tilhørende forsvaret, civilforsvaret, brandvæsenet og andre beredskabstjenester, ordensmagten og vejvæsenet er fritaget for afgiften i henhold til artikel 3.
2)
Aftalens parter kan inden for deres respektive territorier fritage køretøjer, der er nævnt i artikel 6, stk. 2. b), i direktivet, for afgiften i henhold til artikel 3.
3)
En forudsætning for afgiftsdispensationen i henhold til stk. 1 er, at køretøjerne udefra kan genkendes som beregnet til de i stk. 1 nævnte formål. I det i stk. 2 omhandlede tilfælde informerer parterne hinanden samt Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber om, hvilke køretøjer der er fritaget for afgift.
4)
tilfælde af køretøjskombinationer er motorkøretøjet bestemmende for, om kombinationen er fritaget for afgift.

Artikel 5

Afgiftspligtige parter

Afgiftspligten påhviler den person, der på tidspunktet for benyttelsen af de i artikel 3 nævnte veje
1.
tager beslutning om brugen af motorkøretøjet,
2.
fører motorkøretøjet,
3.
er faktisk ejer af motorkøretøjet eller den person, der har rådighed over det i egen interesse.
Hvor der er tale om flere afgiftspligtige parter, hæfter disse solidarisk.

Artikel 6

Afgiftsopkrævning

Proceduren for afgiftsopkrævningen skal administreres af parternes forvaltningsmyndigheder med Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber som observatør i overensstemmelse med artikel 8, stk. 1, i direktivet.

Artikel 7

Betalingsperiode

1)
Afgiften kan betales for enhver periode, der kan opgøres i kalenderdage, uger, måneder eller år, dog ikke længere end for et år.
2)
For en periode på en uge eller mere kan afgiften betales med virkning fra starten af en kalenderdag, jf. dog stk. 3.
3)
Parter, der kun opkræver årlige afgifter for køretøjer, der er indregistreret i deres territorium, kan fastsætte kalenderåret som den årlige periode.

Artikel 8

Afgiftssatser

1)
Afgiften for et år inklusive administrationsomkostninger udgør for køretøjer:

1)

Med højst 3 aksler
Udstødningsklasse
Euro
 
IKKE-EURO
960
 
EURO I
850
 
EURO II og renere
750

2)

Med minst 4 aksler
Udstødningsklasse
Euro
 
 
IKKE-EURO
1.550
 
 
EURO I
1.400
 
 
EURO II og renere
1.250
 
       
2)
Afgiften for en måned inklusive administrationsomkostninger udgør for køretøjer:

1)

Med højst 3 aksler
Udstødningsklasse
Euro
 
IKKE-EURO
96
 
EURO I
85
 
EURO II og renere
75

2)

Med mindst 4 aksler
Udstødningsklasse
Euro
 
 
IKKE-EURO
155
 
 
EURO I
140
 
 
EURO II og renere
125
 
       
3)
Afgiften for en uge inklusive administrationsomkostninger udgør for køretøjer:

1)

Med højst 3 aksler
Udstødningsklasse
Euro
 
IKKE-EURO
26
 
EURO I
23
 
EURO II og renere
20

2)

Med mindst 4 aksler
Udstødningsklasse
Euro
 
IKKE-EURO
41
 
EURO I
37
 
EURO II og renere
33

4) Afgiften for en dag inklusive administrationsomkostninger udgør 8 euro for alle typer af køretøjer.

5) For køretøjer, der er indregistreret i Grækenland, nedsættes afgiften til 50 pct af afgiften i henhold til stk. 1-4 i en periode på to år efter direktivets ikrafttræden. Aftalens parter kan beslutte at udvide overgangsperioden fra år til år såfremt Europa-Kommissionen tillader en sådan videreførelse.

6) Parter, der udelukkende opkræver årlige afgifter for køretøjer indregistreret i deres territorium, kan ved fastsættelsen af afgiftssatserne i henhold til stk. 1, lægge den størst mulige køretøjskombination til grund, hvoraf en del kan være et afgiftspligtigt motorkøretøj.

7) Med henblik på nærværende aftale fastsættes kursen for omregningen af euro til nationale valutaer i overensstemmelse med artikel 10 i direktivet.

Artikel 9

Dokumentation for betaling af afgifter

1)
Der udstedes et bevis for betaling af afgiften.
2)
Beviset i henhold til stk. 1 skal indeholde:
 
1.
udstedelsesdato og -klokkeslæt,
 
2.
perioden for hvilken afgiften betales,
 
3.
afgiftskategori,
 
4.
afgiftsbeløb,
 
5.
motorkøretøjets registreringsnummer og -land.
3)
Køretøjets fører skal medføre det i stk. 1 nævnte bevis ved benyttelse af afgiftsbelagte veje og forevise det på forlangende.

Artikel 10

Refusion ved undladelse af brug

1)
Afgiften refunderes ved ansøgning, såfremt beviset returneres inden udløbet af betalingsperioden. Der kan ikke opnås refusion, når afgiften er blevet betalt for perioder under et år.
2)
Beregningen af refusionsbeløbet baseres udelukkende på antallet af de resterende hele måneder af betalingsperioden, dvs. delbeløb på en tolvtedel af afgiften i henhold til artikel 8, stk. 1. Der opkræves et administrationsgebyr på 25 euro for behandling af refusionsansøgninger.
3)
Parter, der udelukkende opkræver årlige afgifter for køretøjer indregistreret i deres territorium, kan for disse køretøjers vedkommende afslå refusion.

Artikel 11

Kontrol

1)
Parterne er selv ansvarlige for kontrollen med overholdelsen af bestemmelserne om betaling af afgifter; de udpeger og etablerer myndighederne med ansvar for denne kontrol.
2)
Parterne informerer hinanden samt Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber om de love og administrative bestemmelser, som de udsteder i dette øjemed, samt om de myndigheder og organisationer, der er ansvarlige for, at bestemmelserne om betaling af afgift overholdes i deres respektive territorier.
3)
og de af dem udpegede myndigheder og organisationer indgår et samarbejde med henblik på denne kontrol.

Artikel 12

Sanktioner

Parterne skal sikre, at overtrædelser af afgiftspligten samt af pligten til at medføre beviset sanktioneres.

Artikel 13

Fordeling af afgiftsindtægterne

1)
Indtægten fra afgiftsbetalingen i en parts territorium, i hvilket den fælles afgift opkræves, tilfalder denne part.
Mellem parterne, i hvis territorier den fælles afgift opkræves, korrigeres indtægterne, der stammer fra parternes transportvirksomheder, i henhold til stk. 2.
Indtægter, som stammer fra køretøjer, som er indregistreret uden for parternes territorier, i hvilke den fælles afgift opkræves, opgøres og fordeles mellem parterne i henhold til stk. 3.
2)
Afgiftsindtægter, som stammer fra transportvirksomheder fra parter, i hvis territorier den fælles afgift opkræves, korrigeres på grundlag af brugsafgiftssatsen, det gennemsnitlige kørte kilometertal pr. lastbil og det antal kilometer, som transportvirksomheder fra én part har kørt i en anden parts territorium i 1992. Parterne stiller hertil de nødvendige statistiske oplysninger til rådighed for hinanden. To eller flere parter kan aftale at undlade at korrigere indtægterne fra den fælles brugsafgift.
 
Korrektionen foretages på grundlag af følgende formel:
 
C (D - E) = F, hvor C = A/B
 
A = den årlige afgift på 1.250 euro.
 
B = det gennemsnitlige årlige kilometertal på 130.000 km.
 
C = satsen for den fælles brugsafgift pr. kørt kilometer.
 
D = antal kilometer kørt af køretøjer fra part B i part A's territorium.
 
E = antal kilometer kørt af køretøjer fra part A i part B's territorium.
 
F = korrigeringsbeløb.
3)
Med henblik på fordelingen opgør parterne, i hvis territorier den fælles afgift opkræves, først størrelsen af de afgiftsindtægter, der er betalt til dem for køretøjer, der er indregistreret uden for disses territorier. Opgørelsen foretages ved udgangen af hvert kalenderår, første gang pr. 31. december 1995, for den forløbne årlige betalingsperiode. De udfærdiger inden for tre måneder en meddelelse herom til de andre parter, i hvis territorier den fælles afgift opkræves. Disse parter kontrollerer sammen de udfærdigede meddelelser og bekræfter sammen rigtigheden heraf.
 
De opgjorte afgiftsindtægter fordeles mellem parterne som følger:
 
Kongeriget Belgien modtager 13 pct. af indtægterne,
 
Danmark modtager 4 pct. af indtægterne,
 
Forbundsrepublikken Tyskland modtager 73 pct. af indtægterne,
 
Storhertugdømmet Luxembourg modtager 1 pct. af indtægterne,
 
Kongeriget Nederlandene modtager 9 pct. af indtægterne.
 
Disse procentsatser kan ved enstemmig vedtagelse ændres på grundlag af statistiske oplysninger, som viser, hvorvidt de pågældende transportvirksomheder har benyttet infrastrukturen hos hver af de parter, der anvender det fælles vejbrugersystem.
 
Hertil stiller parterne de nødvendige statistiske oplysninger til rådighed for hinanden.
4)
Parterne fastsætter ved enstemmig vedtagelse kompensationsbeløbene opgjort efter ovenstående metoder og foretager afregning inden for en måned efter fastsættelse af disse beløb.

Artikel 14

Nedsættelse af et koordineringsudvalg

1)
Parterne nedsætter et koordineringsudvalg til iværksættelse af samarbejdet om den fælles afgiftsopkrævning som nævnt i nærværende aftale. Koordineringsudvalget varetager især følgende opgaver:
 
1.
Anvendelse af korrigerings- og fordelingsnøglen i henhold til nærværende aftale.
 
2.
Overvågning og afregning af afgiftsbetalingen i de stater, i hvilke den fælles afgift ikke opkræves.
 
3.
Koordinering af de nationale kontrolinstanser i de stater, i hvilke den fælles afgift opkræves.
2)
Koordineringsudvalget fastsætter en forretningsorden, i hvilken beslutningsprocessen og de i nærværende aftale nævnte vedtagelser er specificeret i enkeltheder.
3)
Koordineringsudvalget afholder møder, når en af parterne indkalder et sådant, og mindst én gang om året. Koordineringsudvalget træder sammen efter anmodning fra en part.
4)
Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber inviteres til at overvære alle koordineringsudvalgets møder.

Artikel 15

Voldgift

Enhver tvist, der måtte opstå mellem parterne vedrørende fortolkningen eller anvendelsen af nærværende aftale med tillæg, og som ikke kan afgøres ved direkte forhandlinger i koordineringsudvalgets regi, afgøres efter anmodning fra en part i henhold til artikel 182 i traktaten til oprettelse af Det Europæiske Økonomiske Fællesskab af Domstolen for De Europæiske Fællesskaber.

Artikel 16

Tiltrædelse

Hver medlemsstat af Den Europæiske Union kan tiltræde nærværende aftale. Tiltrædelsen reguleres ved indgåelse af en aftale mellem den pågældende stat og parterne.

Artikel 17

Afståelse fra at opkræve afgifter

1)
Hver part kan afstå fra at opkræve den fælles brugsafgift eller beslutte at ophøre med at opkræve den fælles brugsafgift i sit territorium. Parterne må dog ikke indføre tidsafhængige brugsafgifter på nationalt plan og inden 1. januar 1998 ikke indføre generelle afstandsafhængige brugsafgiftssystemer på nationalt plan.
2)
Ophøret af afgiftsopkrævningen skal ni måneder forinden skriftligt meddeles depositaren. Med virkning fra samme tidspunkt kan andre parter ligeledes ophøre med at opkræve afgiften med en informationsfrist reduceret til seks måneder.
3)
I disse tilfælde justerer parterne efter oplæg fra koordineringsudvalget i henhold til artikel 14 den ved artikel 13, stk. 3, fastsatte fordelingsnøgle. Denne justering godkendes ved diplomatisk noteudveksling.

Artikel 18

Opsigelse

1)
Nærværende aftale kan først opsiges pr. 31. december 1997 med ni måneders varsel ved en skriftlig erklæring til depositaren. Efter dette tidspunkt kan aftalen til enhver tid opsiges med førnævnte varsel til udgangen af et kalenderår.
Udnytter en part sin opsigelsesret, kan de øvrige parter opsige aftalen med en frist reduceret til seks måneder.
Den part, der udnytter sin opsigelsesret, må ikke indføre en tidsafhængig brugsafgift på nationalt plan.
2)
I tilfælde af en opsigelse i henhold til stk. 1 justerer de øvrige parter fordelingsnøglen fastsat ved artikel 13, stk. 3. Denne justering godkendes ved diplomatisk noteudveksling.

Artikel 19

Ikrafttræden

1)
Nærværende aftale træder i kraft den første dag i den måned, efter hvilken alle parter ad diplomatisk vej skriftligt har meddelt Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber, at de påkrævede nationale forudsætninger for aftalens ikrafttræden er opfyldt.
2)
Depositaren notificerer alle parters regeringer om de i stk. 1 omhandlede meddelelser og informerer dem om datoen for aftalens ikrafttræden.
3)
Såfremt en eller flere parter ikke kan afgive den i stk. 1 nævnte meddelelse før 1. januar 1995, kan de øvrige parter eller blot en af dem foreløbig anvende den foreliggende aftale fra dette tidspunkt.

Artikel 20

Gyldighedsperiode

Denne aftale gælder indtil 31. december 2019. Den kan forlænges ved aftale mellem to eller flere parter.
Udarbejdet i Bruxelles den 9. februar 1994 på dansk, fransk, hollandsk og tysk med samme gyldighed, i en originaludgave, som deponeres i arkivet hos Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber. Kommissionen sender hver part en bekræftet kopi.
Foranstående tekst er en bekræftet genpart af originaldokumentet deponeret i Kommissionen for De Europæiske Fællesskabers Generalsekretariats arkiver i Bruxelles.

Omtryksnote
  • 01-09-2011:
  • Bekendtgørelse nr. 896 af 15. august 2011 af lov om afgift af vejbenyttelse er omtrykt den 1. september 2011 på grund af fejl.
    I § 3, stk. 1, nr. 2 og § 3, stk. 2, nr. 1 og 2, er »Med højst 4 aksler« rettet til: »Med mindst 4 aksler«.