Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om oprettelse af erhvervsgrunduddannelser

(Indberetningsportal for erhvervsgrunduddannelsen)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1158 af 20. december 1995 om oprettelse af erhvervsgrunduddannelser, som ændret ved bekendtgørelse nr. 989 af 6. august 2007, foretages følgende ændring:

1. Efter § 9 indsættes:

»§ 9a. Til brug for indberetning og tilrettelæggelse af den enkelte elevs uddannelsesplan, skal kommunalbestyrelsen henholdsvis den tilrettelæggende institution anvende Undervisningsministeriets elektroniske indberetningsportal for erhvervsgrunduddannelsen, Egu-portalen.

Stk. 2. Elevens uddannelsesplan skal være indberettet i portalen, inden eleven påbegynder en erhvervsgrunduddannelse.

Stk. 3. Ændringer i en indberettet uddannelsesplan skal indberettes i portalen.

Stk. 4. Alle oplysninger, som er relevante for den enkelte uddannelsesplan, skal indberettes i portalen. Indberetningen skal altid indeholde følgende oplysninger:

1) Elevens navn og cpr-nummer.

2) Elevens uddannelsesbaggrund og tidligere beskæftigelse.

3) Uddannelsesplanens start- og slutdato.

4) Uddannelsesplanens indhold.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2011.

Undervisningsministeriet, den 14. juli 2011

Troels Lund Poulsen

/ Silvia Fernandez