Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til øvrige EU dokumenter
32002R0178
 
32011D0402
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om forbud mod import af foderprodukter med indhold af visse frø og bønner1)

I medfør af § 1, § 2, stk. 4 og 5, og § 6, stk. 2 og 3, i lov om foderstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 3. maj 2011, og efter bemyndigelse fastsættes:

Bekendtgørelsens anvendelsesområde og overordnede krav

§ 1. Bekendtgørelsen omfatter import til Danmark af visse foderprodukter, jf. § 3, som har oprindelse i Egypten.

§ 2. I denne bekendtgørelse anvendes definitionerne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed og i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om foder og foderstofvirksomheder.

Frø og bønner fra Egypten

§ 3. Det er forbudt at importere de nedenfor nævnte produkter, med følgende toldkoder:

1) Salatsennepspirer (rucolaspirer) under toldkode KN 0704 90 90

2) Rødbedespirer, radisespirer, under toldkode KN 0706 90 90

3) Bælgfrugter, også udbælgede, friske eller kølede, under toldkode KN 0708

4) Bælgfrugter, ubælgede og tørrede, også afskallede eller flækkede, under toldkode KN 0713

5) Sojaspirer, under toldkode KN 0709 90 90

6) Sojabønner også knuste, under toldkode KN 1201 00

7) Sukkerroefrø, under toldkode KN 1209 10 00

8) Lucernefrø (alfalfa), under toldkode KN 1209 21 00

9) Grøntsagsfrø, under toldkode KN 1209 91

10) Sennepsfrø til udsæd, under toldkode KN 1207 50 10

11) Sennepsfrø i andre tilfælde, under toldkode KN 1207 50 90

12) Andre olieholdige frø og frugter, også knuste, under toldkode KN 1207 99 97

13) Bukkehornsfrø, under toldkode KN 0910 99 10

14) Lucernespirer, under toldkode KN 1214 90 90

Kontrol

§ 4. Plantedirektoratet fører kontrol med, at foderstofvirksomheder overholder bestemmelserne i denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Plantedirektoratet kan meddele de påbud og forbud, der anses for nødvendige for at sikre overholdelsen af denne bekendtgørelse, jf. § 2, stk. 4, i lov om foderstoffer.

Stk. 3. Udgifterne til opfyldelse af påbud og forbud påhviler efter lovens § 2, stk. 5, den, som foranstaltningerne er rettet imod.

Straffebestemmelser

§ 5. Med bøde straffes den, der

1) overtræder § 3,

2) overtræder et forbud meddelt efter § 4, stk. 2, eller

2) undlader at efterkomme et påbud meddelt efter § 4, stk. 2.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttræden

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 10. juli 2011.

Plantedirektoratet, den 8. juli 2011

Ole P. Kristensen

/ Dorthe Nielsen

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der er nødvendige for gennemførelsen af Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 6. juli 2011 om beredskabsforanstaltninger vedrørende bukkehornsfrø samt visse frø og bønner importeret fra Egypten, EU-Tidende 2011, nr. L 179, s. 10.

Omtryksnote
  • 12-07-2011:
  • Bekendtgørelse nr. 842 af 8. juli 2011 om forbud mod import af foderprodukter med indhold af visse frø og bønner er omtrykt den 12. juli 2011. Ved en fejl var ordet »af« udeladt i bekendtgørelsens titel. »af« er nu indsat mellem »import« og »foderstoffer«.