Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister og af forskellige skattelove

(Udvidelse af DIS-ordningen samt beskatning af søfolk og luftfartspersonale i international trafik m.v.)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om Dansk Internationalt Skibsregister, jf. lovbekendtgørelse nr. 273 af 11. april 1997, foretages følgende ændringer:

1. I § 3 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. For passagerskibe, som overvejende går i fart mellem danske havne og øvrige havne inden for et område, der i Nordsøen og Den Engelske Kanal begrænses af meridianen 3o vest og breddeparallellen 61o nord og i Østersøen af breddeparallellen 58o nord, finder § 10, stk. 2 og 3, ikke anvendelse. § 10, stk. 2 og 3, finder dog anvendelse ved fart til og fra havanlæg i det i 1. pkt. nævnte område.«

2. I § 4, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

»Dette gælder dog ikke ved fart til og fra havanlæg.«

3. § 4, stk. 2, ophæves.

§ 2

I lov om opkrævning af indkomstskat samt kommunal og amtskommunal ejendomsværdiskat for personer m.v. (kildeskat), jf. lovbekendtgørelse nr. 639 af 3. august 1999, som senest ændret ved § 34 i lov nr. 165 af 15. marts 2000, foretages følgende ændringer:

1. § 2, stk. 1, litra a, 3.-5. pkt., ophæves.

2. § 2, stk. 1, litra j, ophæves.

3. § 2, stk. 7, ophæves.

4. I § 5 B, stk. 2, ændres »kildeskattelovens § 48 B, § 48 C, stk. 1, eller kulbrinteskattelovens § 21, stk. 2,« til: »kildeskattelovens § 48 B eller kulbrinteskattelovens § 21, stk. 2,«.

5. § 48 C ophæves.

6. § 48 D ophæves.

7. I § 48 E, stk. 2, nr. 1, ændres »§ 2, stk. 1, litra a-d eller j« til: »§ 2, stk. 1, litra a-d«.

8. § 48 E, stk. 8, affattes således:

»Stk. 8. Hvis den skattepligtige er gift, finder reglen i personskattelovens § 6 a, stk. 4, om forhøjelse af den anden ægtefælles bundfradrag ikke anvendelse for bundfradrag, der tilkommer den skattepligtige i indkomstår, hvor der er valgt beskatning efter stk. 3.«

§ 3

I lov om en arbejdsmarkedsfond, jf. lovbekendtgørelse nr. 720 af 14. september 1999, som senest ændret ved det af Folketinget den 26. maj 2000 vedtagne forslag til lov om ændring af forskellige skattelove, lov om en arbejdsmarkedsfond og lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension. (Hovedaktionærers med fleres personalegoder og udbytter), foretages følgende ændringer:

1. I § 7, stk. 1, litra a, ændres »kildeskattelovens §§ 1 eller 2, stk. 1, litra a, c, j eller g« til: »kildeskattelovens §§ 1 eller 2, stk. 1, litra a, c eller g«.

2. § 8, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Vederlag, der omfattes af ligningslovens § 33 C, medregnes ikke i bidragsgrundlaget.«

§ 4

I lov om beskatning ved dødsfald (dødsboskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 47 af 19. januar 2000, foretages følgende ændringer:

1. I § 55, stk. 2, udgår »§ 48 C,«.

2. I § 56, stk. 2, udgår »§ 48 C,«.

§ 5

I lov om kommunal indkomstskat, jf. lovbekendtgørelse nr. 770 af 13. oktober 1999, som senest ændret ved lov nr. 289 af 8. april 2000, foretages følgende ændring:

1. § 9, stk. 1, 3. pkt., ophæves.

§ 6

I lov om indkomstskat for personer m.v. (personskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 719 af 14. september 1999, som senest ændret ved § 5 i lov nr. 105 af 14. februar 2000, foretages følgende ændring:

1. I § 10, stk. 5, ophæves 2. pkt., og i 3. pkt., som bliver 2. pkt., udgår »endvidere«.

§ 7

I skattekontrolloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 564 af 2. juli 1999, som senest ændret ved § 5 i lov nr. 295 af 2. maj 2000, foretages følgende ændring:

1. § 2, stk. 1, nr. 2, affattes således:

»2) Personer, der alene er skattepligtige efter kildeskattelovens § 2, stk. 1, litra c, f eller i.«

§ 8

Stk. 1. Erhvervsministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttræden af § 1.

Stk. 2. Skatteministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttræden af §§ 2-7.

Givet på Christiansborg Slot, den 31. maj 2000

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Ole Stavad