Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v., lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v., lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler og lov om afgift af vejbenyttelse

(Forlængelse af afgiftsfritagelserne for elbiler, afgiftsfritagelse for udenlandske hyrevogne, justering af reglerne for campingbiler, græske lastbiler m.m.)1)   2)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 222 af 14. april 1999, som ændret bl.a. ved § 7 i lov nr. 325 af 28. maj 1999, § 1 i lov nr. 385 af 2. juni 1999, lov nr. 837 af 17. november 1999, lov nr. 964 af 20. december 1999 og senest ved § 3 i lov nr. 165 af 15. marts 2000, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 2, ændres »§§ 4 og 5« til: »§§ 4 og 5 samt udenlandske hyrevogne«.

2. I § 2, stk. 1, nr. 3, ændres »som tilhører og« til: »der«.

3. § 2, stk. 1, nr. 6, litra a, affattes således:

»a) af plejehjem, ældrecentre og lignende institutioner, eventuelt med reduceret sædetal, anvendes til befordring af egne beboere eller hjemmeboende ældre, der er visiteret til aktiviteter på institutionen for at få vedligeholdt deres fysiske eller psykiske færdigheder,«.

4. I § 2, stk. 1, nr. 13, ændres »år 2000« til: »2003«.

5. I § 3 a, indsættes efter stk. 7 som nyt stykke:

»Stk. 8. Efter ansøgning fritages for afgift af motorkøretøjer, der er indregistreret som hyrevogne i udlandet, og som af en herboende her i landet udelukkende anvendes til erhvervsmæssig personbefordring.«.

Stk. 8 bliver herefter stk. 9.

6. I § 3 a, stk. 8, der bliver stk. 9, ændres »stk. 1-7« til: »stk. 1-8«.

7. I § 5, stk. 11, 2. pkt., ændres »stk. 1« til: »stk. 1 og stk. 5, nr. 1,« og »stk. 3« til: »stk. 3 og stk. 5, nr. 2,«.

8. § 5 a, stk. 1, nr. 1, affattes således:

»1) Køretøjer med en egenvægt over 2 t, som utvivlsomt er konstrueret og indrettet til ophold og beboelse, herunder med adgang til opredning af egentlige sovepladser for mindst 4 personer,«.

9. I § 5 a indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

»Stk. 4. Andre køretøjer end de i stk. 1, nr. 1, nævnte med en tilladt totalvægt på mindst 2 t, som er konstrueret og indrettet til ophold og beboelse, afgiftsberigtiges efter § 4, idet der dog ved afgiftsberigtigelsen kan ses bort fra udgiften til beboelsesindretningen samt fortjeneste og moms heraf.«

10. I § 7, stk. 2, 3. pkt., ændres »sættes handelsværdien« til: »kan handelsværdien fastsættes«.

11. § 25, stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. De statslige told- og skattemyndigheder kan hos forsikringsselskaber og automobilværksteder m.m. indhente enhver oplysning, som er nødvendig for kontrollen med de regler, der er fastsat i §§ 7 og 7 a.«

12. I § 27, stk. 1, nr. 3, ændres »§ 3 a, stk. 1 og 7« til: »§ 3 a, stk. 1, 7 og 8,«.

§ 2

I lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 657 af 12. august 1999, som ændret ved § 3 i lov nr. 960 af 20. december 1999 og § 44 i lov nr. 165 af 15. marts 2000, foretages følgende ændring:

1. I § 1, stk. 2, ændres »31. december 2000« til: »31. december 2003«.

§ 3

I lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler, jf. lovbekendtgørelse nr. 655 af 12. august 1999, som ændret ved bl.a. § 4 i lov nr. 960 af 20. december 1999 og senest ved § 43 i lov nr. 165 af 15. marts 2000 foretages følgende ændring:

1. I § 1, stk. 2, ændres: »31. december 2000« til: »31. december 2003«.

§ 4

I lov nr. 956 af 25. november 1994 om afgift af vejbenyttelse, som ændret ved bl.a. § 1 i lov nr. 979 af 17. december 1997 og senest ved § 45 i lov nr. 165 af 15. marts 2000, foretages følgende ændring:

1. § 20, stk. 6, affattes således:

»Stk. 6. For køretøjer, der er registreret i Grækenland, udgør afgiften til og med den 30. juni 2002 50 pct. af de satser, som er angivet i § 3, stk. 1 og 2. Skatteministeren kan efter fælles beslutning mellem Danmark og de øvrige lande i ordningen med den fælles vejbenyttelsesafgift med Europa-Kommissionens godkendelse forlænge perioden for anvendelsen af de satser, der er angivet i § 3, stk. 1 og 2. Beslutning om forlængelse træffes for ét år ad gangen.«

§ 5

Loven træder i kraft den 1. juni 2000. Lovens § 1, nr. 1-3, 5, 6 og 12, og § 4 har virkning fra den 1. juli 2000. Lovens § 1, nr. 8, har virkning for køretøjer, der fra og med den 1. september 2000 anmeldes til registrering i henhold til færdselsloven efter reglerne i § 15, stk. 1, i lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. eller anmeldes til afgiftsberigtigelse over for de statslige told- og skattemyndigheder efter reglerne i § 15, stk. 2, og § 19, stk. 1, i lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v.

Givet på Christiansborg Slot, den 31. maj 2000

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Ove Hygum

Officielle noter

1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører artikel 7, stk. 7, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/62/EF af 17. juni 1999 om afgifter på tunge godskøretøjer for benyttelse af visse infrastrukturer.

2) Loven har været notificeret som udkast i overensstemmelse med direktiv 98/34/EF (informationsproceduredirektivet) med senere ændringer.