Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Oversigt (indholdsfortegnelse)

BL 6-65, Udgave 4, 23. juni 2011   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Den fulde tekst

Bestemmelser om nationale certifikatrettigheder, der ikke er omfattet af forordning (EF) nr. 2042/2003, Part-66, AML

BL 6-65, Udgave 4, 23. juni 2011

I medfør af § 73 og § 149, stk. 10, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 21. juni 2007, fastsætter Trafikstyrelsen herved efter bemyndigelse fra Transportministeriet, jf. bekendtgørelse nr. 110 af 3. februar 2009 om Statens Luftfartsvæsens opgaver og beføjelser, om kundgørelse af de af luftfartsvæsenet fastsatte forskrifter og om klageadgang, følgende:

1. Referencedokumenter

1.1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008 af 20. februar 2008 om fælles regler for civil luftfart og om oprettelse af et europæisk luftfartssikkerhedsagentur og om ophævelse af Rådets direktiv 91/670/EØF, forordning (EF) nr. 1592/2002 og direktiv 2004/36/EF med senere ændringer.

1.2 Part-66 i Kommissionens forordning (EF) nr. 2042/2003 af 20. november 2003 om vedvarende luftdygtighed af luftfartøjer og luftfartøjsmateriel, -dele og -apparatur og om godkendelse af organisationer og personale, der deltager i disse opgaver med senere ændringer, i det følgende benævnt »Part-66«.

1.3 ICAO Annex 1, Personnel licensing, seneste udgave.

1.4 BL 1-1, Bestemmelser om vedligeholdelse af luftfartøjer, seneste udgave.

1.5 BL 2-6, Bestemmelser om tilladelse til taxi af luftfartøjer, seneste udgave.

1.6 BL 6-03, Bestemmelser om certificering, generelt, seneste udgave.

1.7 BL 6-08, Bestemmelser om certifikater for betjening af radioanlæg i luftfartsradiotjenester m.m., seneste udgave.

1.8 De dokumenter, der er nævnt i pkt. 1.1 og 1.2, findes på den Europæiske Unions hjemmeside www.eur-lex.europa.eu og på Trafikstyrelsens hjemmeside www.trafikstyrelsen.dk.

1.9 Det dokument, der er nævnt i pkt. 1.3, kan købes ved henvendelse til:

   
ICAO Headquarters
Attn.: Document Sales Unit
999 University Street
Montréal, Quebec
Canada H3C 5H7
Tel.:
+1 514 954-8022
Fax:
+1 514 954-6769
Sitatex:
YULDYA
E-post:
Sales_unit@icao.int
Web:
www.icao.int
   

Dokumentet findes endvidere på Trafikstyrelsens hjemmeside www.trafikstyrelsen.dk og kan herudover fås ved henvendelse til

   
Trafikstyrelsen, Luftfartshuset
Servicecentret
Postboks 744
Ellebjergvej 50
2450 København SV
Tel.:
3618 6000
Fax:
3618 6001
E-post:
dcaa@slv.dk
   

1.10 De dokumenter, der er nævnt i pkt. 1.4 - 1.7, findes på Retsinformations hjemmeside www.retsinformation.dk og på Trafikstyrelsens hjemmeside www.trafikstyrel-sen.dk. Dokumenterne kan endvidere fås ved henvendelse til Trafikstyrelsen som angivet i pkt. 1.9.

2. Definitioner

AML:

Aircraft Maintenance Licence.

Bilag II luftfartøj:

Et luftfartøj, der ifølge artikel 4, stk. 4, i forordning (EF) nr. 216/2008 ikke er omfattet af forordningen.

National certifikatrettighed:

Rettighed, der ikke er omfattet af forordning (EF) nr. 2042/2003, Part-66, og som kan påtegnes bilag til Part-66 luftfartøjsvedligeholdelsescertifikat, EASA formular 26, rubrik XIV.

Part-66 Luftfartøjsvedligeholdelsescertifikat:

Dansk udgave af AML, EASA formular 26.

Typeuddannelse:

Uddannelse godkendt af Trafikstyrelsen på luftfartøj med en maksimal startmasse på over 5.700 kg, flermotoret helikopter eller luftfartøj, der af Trafikstyrelsen vurderes at være komplekst.

Typeeksamination:

Eksamination efter gennemført praktisk uddannelse på typer, hvortil der ikke kræves typeuddannelse.

3. Anvendelsesområde

Denne BL fastsætter

generelle bestemmelser for udstedelse og udvidelse af nationale certifikatrettigheder og

vilkårene for, at en indehaver af nationale certifikatrettigheder kan inspicere, udføre og kontrollere den praktiske udførelse af vedligeholdelse på dansk registrerede luftfartøjer, der ikke er omfattet af forordning (EF) nr. 2042/2003, Part-66, men omfattet af Bilag II til forordning 216/2008, pkt. a, b og d.

Anm.: Denne BL ændrer ikke ved eksisterende praksis i relation til godkendte foreningers varetagelse af almindelige tilsynsfunktioner med særlige luftfartøjer, der ikke er omfattet af forordning (EF) nr. 2042/2003, jf. Bilag II til forordning 216/2008.

4. Udstedelse

4.1 En national certifikatrettighed, der ikke er omfattet af forordning (EF) nr. 2042/2003, Part-66, kan efter ansøgning på autoriseret formular udstedes af Trafikstyrelsen, når ansøgeren opfylder udstedelseskravene i afsnit 5.

4.1.1 National certifikatrettighed udstedes som bilag til EASA formular 26 Part-66, luftfartøjsvedligeholdelsescertifikat.

4.2 National certifikatrettighed udstedes gældende for luftfartøjer i de kategorier og underkategorier som fremgår af Part-66, dog undtaget kategori A og C, og er gældende for luftfartøjer anført i Bilag II, pkt. a, b og d til forordning (EF) nr. 216/2008, jf. dog pkt. 4.3.

Anm. 1: National rettighed kan ikke gives på luftfartøjer omfattet af forordning 2042/ 2003 af 20. november 2003, jf. ED decision 2003/19/RM appendix 1, seneste ændring.

Anm. 2: Da luftfartøjer nævnt i Bilag II, pkt. e, til forordning 216/2008 kan være fremstillet med komplekse motor/propel- og avionicssystemer, er der mulighed for påtegning af disse luftfartøjer under nationale danske certifikatrettigheder på vilkår, der fastsættes af Trafikstyrelsen.

4.3 Uanset bestemmelserne i pkt. 4.2 kan tidligere rettighed i dansk nationalt flymekanikercertifikat (M-certifikat) til at frigive luftfartøj anerkendes efter vurdering af Trafikstyrelsen på betingelse af, at rettigheden ikke er reguleret andetsteds.

4.4 ational certifikatrettighed har samme gyldighedsperiode som den, der gælder for AML'et.

5. Udstedelseskrav

En national certifikatrettighed udstedes under forudsætning af, at ansøgeren

a) er indehaver af et gyldigt AML,

b) ikke administrativt eller ved dom er frakendt retten til at gøre tjeneste på luftfartøj eller i anden stilling af betydning for flyvesikkerheden,

c) opfylder uddannelseskravene i afsnit 7 og

d) i sit AML har den kategori eller underkategori, der svarer til den luftfartøjstype, der søges om, og at denne luftfartøjstype ikke er omfattet af begrænsninger påtegnet certifikatets rubrik XIII.

6. Udvidelse

En national certifikatrettighed kan efter ansøgning på en autoriseret formular til Trafikstyrelsen udvides med en anden luftfartøjstype, når ansøgeren med tilfredsstillende resultat har gennemført en uddannelse, der er godkendt af Trafikstyrelsen, på den pågældende luftfartøjstype, jf. afsnit 7.

7. Uddannelseskrav

7.1 For udstedelse og udvidelse med et luftfartøj som national rettighed gælder de uddannelseskrav, som er fastsat i forordning 2042/2003, Part-66.

7.2 Uddannelse på luftfartøj med en maksimal startmasse på over 5.700 kg, flermotoret helikopter eller på luftfartøjstyper, der vurderes at være komplekse, skal opfylde de krav, der fremgår af Part-66, bilag III, afsnit 2 og 3, og uddannelsesprogrammet skal godkendes af Trafikstyrelsen, før uddannelse påbegyndes.

7.3 Uddannelse på luftfartøj med en maksimal startmasse på eller under 5.700 kg, der ikke er omfattet af pkt. 7.2, skal opfylde de erfarings- og eksamenskrav, der fremgår af Part-66, bilag III, afsnit 4.

7.4 For luftfartøjer, der er omfattet af pkt. 7.3, fremsendes dokumentation for erfaring. Erfaring opnås ved at gennemføre opgaver som angivet i AMC 66.A.45(h) og bilag II, praktikliste (aircraft type practical experience) hertil.

Anm. 1: Krav om typeeksamination kan frafaldes, hvis det vurderes, at Part-66 grupperettighed påtegnet AML omfatter tilsvarende type.

Anm. 2: Erhvervet national typerettighed medregnes ikke ved vurdering af Part-66 grupperettighed.

7.5 Uddannelse efter pkt. 7.2 afsluttes med en skriftlig og praktisk eksamination/prøve. Uddannelse efter pkt. 7.4 afsluttes med typeeksamen efter retningslinjerne i bilag III til Part-66, afsnit 4. Eksamination/prøve afholdes af Trafikstyrelsen eller af en person, der er godkendt hertil af Trafikstyrelsen.

8. Rettigheder

8.1 AML, der er påtegnet nationale rettigheder, giver indehaveren på de vilkår, der er nævnt i pkt. 8.2, ret til at inspicere, udføre og kontrollere den praktiske udførelse af vedligeholdelse på dansk registrerede luftfartøjer af den type, for hvilken de nationale rettigheder er gældende, og til at attestere herfor, jf. BL 1-1.

8.1.1 Begrænsninger, der er påtegnet AML’en, gælder også for nationale rettigheder.

8.2 Indehaveren skal,

a. inden for de forudgående 24 måneder i mindst 6 måneder

1) have udført eller kontrolleret den praktiske udførelse af vedligeholdelse på den/de luftfartøjstype(r), for hvilke(n) de nationale rettigheder er gældende, eller

2) have udført eller kontrolleret den praktiske udførelse af vedligeholdelse på luftfartøjstyper sammenlignelige hermed, herunder luftfartøjstyper påtegnet certifikatet omfattet af forordning 2042/2003.

eller

b. indenfor de forudgående 24 måneder have gennemgået et af Trafikstyrelsen godkendt repetitions- og ajourførings kursus/uddannelse på den pågældende luftfartøjstype med tilfredsstillende resultat, jf. ICAO Annex 1, afsnit 4,

samt

c. ikke administrativt eller ved dom være frakendt retten til at gøre tjeneste på luftfartøj eller i anden stilling af betydning for luftfartens sikkerhed.

Anm.: Erfaring, jf. pkt. 8.2, a., dokumenteres ved logbog eller tilsvarende.

8.3 Hvis arbejdet omfatter brug af kommunikationsudstyr, skal vedkommende være indehaver af gyldigt radiotelefonistcertifikat udstedt af Trafikstyrelsen med gyldig sprogniveaupåtegning, jf. BL 6-08.

8.4 Hvis arbejdet omfatter taxi med luftfartøj, skal betingelserne i BL 2-6 være opfyldt.

Anm.: National rettighed må ikke udøves på udenlandsk registreret luftfartøj uden godkendelse (validering) fra registreringslandet, ligesom en indehaver af en ikke-dansk national rettighed ikke kan udøve denne rettighed på dansk registreret luftfartøj uden godkendelse fra Trafikstyrelsen.

9. Dispensation

Trafikstyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra bestemmelserne i denne BL, når det skønnes foreneligt med de hensyn, der ligger til grund for de pågældende bestemmelser.

10. Straf

Overtrædelse af bestemmelserne i afsnit 8 straffes med bøde.

11. Ikrafttræden

11.1 Denne BL træder i kraft den 1. august 2011.

11.2 Samtidig ophæves BL 6-65, 3. udgave af 18. juni 1990 samt BL 6-93, 1. udgave af 1. januar 1978.

Trafikstyrelsen, den 23. juni 2011

Carsten Falk Hansen

/ Per Veingberg