Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse
af
aftale mellem Danmark og Letland
om gensidig administrativ bistand i skattesager

Danmark og Letland har den 5. april 2000 indgået en aftale om gensidig administrativ bistand i skattesager.

Aftalen har følgende ordlyd:

AFTALE OM GENSIDIG ADMINISTRATIV BISTAND

Med henblik på gennemførelsen af bestemmelserne i overenskomsten af 10. december 1993 mellem Kongeriget Danmark og Republikken Letland til undgåelse af dobbeltbeskatning og forhindring af skatteunddragelse for så vidt angår skat af indkomst og formue (i det følgende kaldet »overenskomsten«) og under hensyntagen til begge myndigheders ønske om at fremme den gensidige bistand,

 

har de kompetente myndigheder i Danmark og Letland herved indgået aftale om følgende:

Almindelige bestemmelser

Artikel 1

I henhold til overenskomstens artikel 27 og 28 skal de kompetente myndigheder udveksle de oplysninger, der er nødvendige for at gennemføre bestemmelserne i overenskomsten eller i de kontraherende staters interne lovgivning vedrørende skatter, der er omfattet af overenskomsten, i det omfang beskatning i henhold dertil ikke strider mod overenskomsten, og de kompetente myndigheder skal yde hinanden bistand med hensyn til inddrivelse af skatter.

Udveksling af oplysninger

Artikel 2

Den kompetente myndighed i hver af de kontraherende stater skal snarest muligt efter udløbet af hvert kalenderår, i det omfang det kan ske på grundlag af tilgængelige kontroloplysninger eller lignende oplysninger automatisk fremsende oplysninger om fysiske personer og juridiske personer til den kompetente myndighed i den anden kontraherende stat, uden at en særlig anmodning derom er nødvendig, vedrørende:

- udbytter, som anført i overenskomstens artikel 10;

- renter af konti hos banker og tilsvarende institutioner, som anført i overenskomstens artikel 11;

- royalties, som anført i overenskomstens artikel 12;

- kapitalgevinster, som anført i overenskomstens artikel 13;

- lønninger, honorarer, vederlag, pensioner, livrenter og andre indkomster som anført i overenskomstens artikel 14 - 23.

Artikel 3

Der er enighed om, at oplysninger, der fremkommer som led i den almindelige administration, og som formodes at være af interesse for den anden kompetente myndighed skal udveksles spontant uden forsinkelse.

Artikel 4

Oplysninger fremsendes efter anmodning i overensstemmelse med bestemmelserne i overenskomsten eller i de kontraherende staters interne lovgivning vedrørende de skatter, der er omfattet af overenskomsten.

Tilstedeværelse af repræsentanter fra en stat på den anden stats territorium

Artikel 5

Efter anmodning fra den kompetente myndighed i den ene kontraherende stat kan den kompetente myndighed i den anden kontraherende stat tillade, at repræsentanter for førstnævnte kompetente myndighed er til stede under den relevante del af en skattemæssig undersøgelse i den anden stat. Alle afgørelser vedrørende gennemførelsen af den skattemæssige undersøgelse træffes af den anmodede stat. Den kompetente myndighed i den anmodede stat skal fremsende meddelelse til den anden kompetente myndighed om de nærmere omstændigheder ved den enkelte undersøgelse.

De kompetente myndigheder i de kontraherende stater kan ved fælles aftale fastlægge procedurer for fremmede repræsentanters tilstedeværelse.

Simultane skatterevisioner

Artikel 6

For at effektivisere udvekslingen af oplysninger og sagsbehandlingen om undgåelse eller unddragelse af skatter har de kompetente myndigheder besluttet at indgå en samarbejdsaftale, således at de i henhold til denne kan gennemføre simultane skatterevisioner af udvalgte skatteydere eller grupper af skatteydere der udøver aktiviteter i både Danmark og Letland.

»Simultane skatterevisioner« vil sige en aftale mellem de kompetente myndigheder i de kontraherende stater om samtidigt og uafhængigt og inden for eget område at undersøge skatteforholdene hos en eller flere skatteydere, som de har en fælles eller relateret interesse i at undersøge, med henblik på udveksling af eventuelle relevante oplysninger, der fremkommer derved.

Fremgangsmåden ved udvælgelse af sager og de undersøgelsesprocedurer, som de kompetente myndigheder er nået til enighed om, er nærmere beskrevet i Bilag A.

Bistand til inddrivelse

Artikel 7

Efter anmodning fra de kompetente myndigheder i den ene kontraherende stat skal den anden kontraherende stat under iagttagelse af bestemmelserne i overenskomstens artikel 28 træffe alle nødvendige foranstaltninger til at medvirke ved inddrivelsen af skattemæssige krav i den førstnævnte stat.

De kompetente myndigheder har aftalt, at minimumsbeløbet for ydelse af bistand ved inddrivelsen af skattemæssige krav bør svare til USD 1.000,-. Der kan indgås aftale om en eventuel regulering af minimumsbeløbet.

Omkostninger

Artikel 8

Medmindre andet er aftalt mellem de kontraherende stater, skal almindelige omkostninger, som er pådraget i forbindelse med ydelse af bistand afholdes af den stat, der anmodes om bistand. Ekstraordinære omkostninger skal afholdes af den anmodende stat

Konsultationer

Artikel 9

De kompetente myndigheder skal rådføre sig med hinanden, når dette måtte være nødvendigt for at fremme gennemførelsen af deres forpligtelser i henhold til nærværende aftale.

Vilkår og betingelser

Artikel 10

Overenskomstens bestemmelser finder anvendelse med hensyn til hemmeligholdelse og begrænsningerne i udvekslingen af oplysninger.

Artikel 11

De i aftalens artikel 2 anførte oplysninger skal, i det omfang det er muligt, fremsendes elektronisk i OECD Standard Magnetisk Format (seneste version) og ellers i papirformat.

Oplysninger der udveksles, skal - hvor sådanne numre er tilstede, også omfatte TIN numre (skatteidentifikationsnumre), momsnumre og/eller CPR-numre. Dette gælder for numre udstedt i begge stater.

Artikel 12

Anmodninger om bistand og de oplysninger, der ønskes udvekslet, skal fremsendes til:

 

I Danmark:

 

Skatteministeriet

Told- og Skattestyrelsen

Postboks 2760

Østbanegade 123

DK-2100 København Ø.

 

I Letland:

 

Latvian State Revenue Service

1 Smilsu Street

Riga, LV-1978

Ikrafttræden og ændringer:

Artikel 13

Nærværende aftale træder i kraft den 5. april 2000.

 

Aftalen kan ændres til enhver tid - efter aftale mellem de kompetente myndigheder.

 

Nærværende aftale er indgået for en ubegrænset periode. Aftalen kan opsiges ved skriftligt varsel fra hver af de kompetente myndigheder, og den skal ophøre med at være gældende seks måneder efter modtagelsen af varsel herom.

 

Udfærdiget i to eksemplarer på engelsk.

På vegne af

På vegne af

Den kompetente myndighed

Den kompetente myndighed

i Danmark

i Letland

5. april 2000

5. april 2000

Frantz Howitz

Andris Anspoks

Direktør

Vicedirektør

Told- og Skattestyrelsen

The State Revenue Service

Bilag A

SIMULTANE SKATTEREVISIONER

I henhold til bestemmelserne i overenskomstens artikel 27 kan de kompetente myndigheder i de kontraherende stater træffe aftale om gennemførelse af simultane skatterevisioner.

Sagsudvælgelses- og undersøgelsesprocedure

 

Udvælgelsesproceduren skal være følgende:

 

1. Skatteydere udvælges selvstændigt af de kompetente myndigheder i hver af staterne med henblik på simultan revision.

 

2. Hver af de kompetente myndigheder informerer den anden om sit valg af potentielle sager på grundlag af de i det følgende anførte udvælgelseskriterier. Den pågældende myndighed skal så vidt muligt forklare, hvorfor den har udvalgt disse sager og fremsende de oplysninger, der ligger til grund for dens forslag sammen med andre relevante oplysninger. Den skal ligeledes oplyse om den gældende forældelsesfrist for de sager, der foreslås til simultan revision.

 

3. Hver af de kompetente myndigheder afgør, hvorvidt de ønsker at deltage i den enkelte simultane revision. Ingen af de kompetente myndigheder er dog forpligtet til at samarbejde om en simultan revision, der foreslås af den anden kompetente myndighed.

 

4. Hvis en kompetent myndighed godkender et forslag fra den anden part om at gennemføre en simultan revision, bekræfter den pågældende kompetente myndighed skriftligt udvælgelsen af sagen med angivelse af skatteyder(e), hvilke arter og hvilke skatteår revisionen omfatter. Myndigheden udnævner en repræsentant, der har det funktionelle ansvar for ledelsen af undersøgelsen. Efter at have modtaget bekræftelsen udpeger den foreslående kompetente myndighed, også skriftligt, sin repræsentant. I tilfælde hvor der er indgået aftale om at gennemføre en simultan revision, vil den kompetente myndighed i hver af staterne formelt anmode den anden kompetente myndighed om, at udveksle konkrete oplysninger i henhold til overenskomsten.

 

5. De udnævnte repræsentanter for de kompetente myndigheder træffer afgørelse om de områder og perioder, der skal undersøges i den enkelte udvalgte sag, tidsplanen for undersøgelsen og de fremgangsmåder, der skal anvendes. Repræsentanterne indleder udvekslingen af konkrete oplysninger i henhold til formelle skriftlige anmodninger.

 

6. De oplysninger, der kan fremsættes anmodning om i henhold til denne ordning, skal være oplysninger, der kan indhentes ifølge overenskomsten og de to staters respektive skattelovgivninger.

 

7. Den kompetente myndighed i hver stat kan ved en erklæring stilet til modparten i den anden stat meddele, at den i henhold til sin nationale lovgivning vil informere de skatteydere, der er hjemmehørende i dens egen stat, før de pågældende oplysninger videregives i overensstemmelse med artikel 27 i overenskomsten (om udveksling af oplysninger).

Kriterier for udvælgelse af sager

Enhver sag, der udvælges til simultan revision, skal omfatte en eller flere skatteydere med aktiviteter i begge stater. De faktorer, der skal tages hensyn til ved afgørelsen af, om en sag skal udvælges, vil eksempelvis primært være:

- tegn på skatteunddragelse;

- tegn på en væsentlig omgåelse af skattelovgivningen i begge stater;

- tegn på manipulation af interne afregningspriser med risiko for tab for de involverede stater;

- tegn på andre former for international skatteplanlægning der, hvis det lykkes at imødegå disse, kan føre til ekstra skatteprovenu i de involverede stater;

- tegn på at en skatteyders eller en nærtstående skatteyders økonomiske resultater over en vis periode er væsentligt lavere, end det kunne forventes som f.eks:

- sager hvor de økonomiske aktiviteter ikke resulterer i et rimeligt overskud målt i forhold til omsætning, samlede aktiver, m.v.

- sager hvor skatteyderens forhold udviser underskud, særligt over en længerevarende periode

- sager hvor skatteyderen uanset rentabilitet kun har betalt en lav eller slet ingen skat i løbet af den pågældende periode;

- gennemførte transaktioner, der omfatter et »skattely«;

- situationer hvor de kompetente myndigheder anser det for at være i de berørte skatteforvaltningers interesse - med henblik på at fremme overholdelsen af skattelovgivningen internationalt.

Ledelse

 

Undersøgelserne gennemføres separat inden for rammerne af national lovgivning og praksis og udelukkende af de kompetente myndigheder i hver af staterne på en måde, der maksimerer de fordele, der kan opnås ved udveksling af oplysninger ifølge overenskomsten.

Planlægning af revisionen

 

Før en simultan revision indledes, skal de skattemedarbejdere der er ansvarlige for sagen sammen med deres kolleger fra den anden stat gennemgå den enkelte stats revisionsplaner, forhold der eventuelt skal bearbejdes og ønskede tidsfrister.

Gennemførelsen af en simultan revision

 

Simultane revisioner forudsætter samarbejde mellem medarbejdere, der opholder sig i hver sin stat, og som samtidigt men uafhængigt undersøger den/de pågældende skatteydere inden for hver sit jurisdiktionsområde. Hovedansvaret for koordineringen af undersøgelsen og udvekslingen af oplysninger vedrørende en udvalgt skatteyder ligger hos den stat, der træffes aftale om af de kompetente myndigheder. Enhver udveksling af oplysninger skal finde sted under iagttagelse af overenskomstens bestemmelser og af nærværende aftale om gensidig administrativ bistand.

Afbrydelse af en simultan revision

 

Hvis en af de to stater kommer til den opfattelse, at en simultan revision ikke længere anses for formålstjenlig, kan den trække sig ud af undersøgelsen ved at meddele den anden stat, at den ønsker at trække sig ud.

Afslutning af en revision

 

En simultan revision afsluttes ved koordinering og samråd mellem de kompetente myndigheder i hver af staterne i overensstemmelse med de gældende procedurer i hver af staterne. Spørgsmål vedrørende dobbeltbeskatning, der kommer frem som følge af revisionen behandles efter artikel 26 i overenskomsten (fremgangsmåden ved indgåelse af gensidige aftaler).

Aftalen trådte ifølge artikel 13 i kraft den 5. april 2000.

Told og Skattestyrelsen, den 15. maj 2000

Frantz Howitz

Told og Skattestyrelsen, den 15. maj 2000

Frantz Howitz