Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Lov om ændring af forskellige skattelove

(Elselskabers overgang til almindelig skattepligt m.v. - elreformen)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v. (selskabsskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 727 af 7. oktober 1998, som ændret bl.a. ved § 35 i lov nr. 1026 af 23. december 1998 og senest ved § 1 i lov nr. 165 af 15. marts 2000, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 1, indsættes efter nr. 2 d:

»2 e) elselskaber, hvorved i denne lov forstås selskaber m.v., i hvis aktiviteter indgår produktion, transport, handel eller levering af elektricitet. Skattepligten gælder uanset elselskabets organisationsform. Indregistrerede aktieselskaber omfattes dog af nr. 1. Hvis aktivitet som nævnt i 1. pkt. udøves af et interessentskab, beskattes interessenterne efter reglerne i denne bestemmelse, jf. dog § 3, stk. 7. Produktion og forbrug af elektricitet i tog, skibe, luftfartøjer eller andre transportmidler og produktion af elektricitet på nødstrømsanlæg i tilfælde, hvor den normale elektricitetsforsyning svigter, medfører ikke skattepligt efter denne bestemmelse, hvis selskabet ikke i øvrigt har aktiviteter som nævnt i 1. pkt.,

2 f) kommuner, der driver netvirksomhed og virksomhed, der efter § 2, stk. 4, i lov nr. 375 af 2. juni 1999 er undtaget fra elforsyningslovens bestemmelser. Skattepligten omfatter indtægt ved sådan virksomhed. For virksomhed, der efter § 2, stk. 4, i lov nr. 375 af 2. juni 1999 er undtaget fra elforsyningslovens bestemmelser, omfatter skattepligten også indtægt ved virksomhed med varmeproduktion, hvis der sker samproduktion af elektricitet og varme. Skattepligten omfatter tillige fortjeneste og tab ved afhændelse, afståelse eller opgivelse af formuegoder, der har eller har haft tilknytning til sådan virksomhed,«.

2. I § 3, stk. 1, nr. 2, indsættes efter »institutioner«: », jf. dog stk. 7 og § 1, stk. 1, nr. 2 f«.

3. I § 3, stk. 1, nr. 4, 1. pkt., udgår »elektricitets-,«, og 2. pkt. ophæves.

4. I § 3, stk. 1, nr. 5, indsættes som 2. og 3. pkt.:

»Skoler m.v. er fritaget for skattepligt, selv om de har aktiviteter i form af produktion af elektricitet og varme, som medfører, at betingelserne i 1. pkt. ikke er opfyldt. Fritagelsen gælder dog ikke for indtægt ved produktion af elektricitet og varme.«

5. I § 3, stk. 1, nr. 6, indsættes som 2. og 3. pkt.:

»Boligorganisationer er fritaget for skattepligt, selv om de har aktiviteter i form af produktion af elektricitet og varme, som medfører, at betingelserne i 1. pkt. ikke er opfyldt. Fritagelsen gælder dog ikke for indtægt ved produktion af elektricitet og varme.«

6. I § 3 indsættes som stk. 7 og 8:

»Stk. 7. Kommuner er skattepligtige af indtægt ved erhvervsmæssig virksomhed med at drive netvirksomhed og virksomhed, der efter § 2, stk. 4, i lov nr. 375 af 2. juni 1999 om elforsyning er undtaget fra elforsyningslovens bestemmelser (elnæringsvirksomhed), jf. dog stk. 8. Hvis kommuner med erhvervsmæssig virksomhed, der efter § 2, stk. 4, i lov nr. 375 af 2. juni 1999 om elforsyning er undtaget fra elforsyningslovens bestemmelser, producerer elektricitet og varme i samproduktion, omfatter skattepligten tillige indtægt ved varmeproduktion. Skattepligten omfatter tillige fortjeneste eller tab ved afhændelse, afståelse eller opgivelse af formuegoder, der har eller har haft tilknytning til elnæringsvirksomheden. Besiddelse af aktier m.v. i elselskaber anses ikke for elnæringsvirksomhed efter 1. pkt.

Stk. 8. For kommuner, der ønsker at overgå til beskatning efter § 1, stk. 1, nr. 2 f, fra beskatning efter § 3, stk. 7, finder § 5 C, stk. 2, tilsvarende anvendelse med hensyn til aktiver og passiver, der både før og efter overgangen er omfattet af beskatningen. Værdierne opgjort efter § 35 O, stk. 6, træder i stedet for anskaffelsessummerne nævnt i § 5 C, stk. 2. Fondsbeskatningslovens §§ 16-19, og selskabsskattelovens § 35 K, stk. 1-4, finder tilsvarende anvendelse på øvrige aktiver og passiver.«

7. § 9, stk. 1, 1. pkt., affattes således:

»De selskaber og foreninger m.v., der er nævnt i § 1, stk. 1, nr. 2 f og 6, § 2, stk. 1, litra a, b og f, og § 3, stk. 7, kan ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst kun fratrække udgifter, som vedrører de indkomstkilder, hvis indtægter er skattepligtige.«

8. I § 11, stk. 1, nr. 1, ændres »§ 1, stk. 1, nr. 1-2 c, 3 a-5 b« til: »§ 1, stk. 1, nr. 1-2 f, 3 a-5 b«.

9. I § 13, stk. 1, nr. 2, ændres »nr. 1-2 d« til: »nr. 1-2 f«.

10. I § 17, stk. 1, ændres »§ 1, stk. 1, nr. 1-2 d og 3 a-6« til: »§ 1, stk. 1, nr. 1-2 f, 3 a-6, og § 3, stk. 7,«.

11. I § 31, stk. 4, indsættes efter nr. 4 som nyt nummer:

»5) Elselskaber m.v. som nævnt i § 1, stk. 1, nr. 2 e og 2 f.«

Nr. 5-8 bliver herefter nr. 6-9.

12. Efter § 35 N indsættes:

»§ 35 O. For elselskaber (elektricitetsværker), der overgår til beskatning efter § 1, stk. 1, nr. 1 eller 2 e, eller § 2, jf. § 1, stk. 1, nr. 1 eller 2 e, fra skattefrihed efter § 3, stk. 1, nr. 4, finder overgangsbestemmelserne i stk. 2-5 anvendelse.

    Stk. 2. Maskiner, inventar og lignende driftsmidler samt skibe, som elselskabet ejer forud for overgangen til skattepligt, indgår i saldoværdien efter afskrivningslovens regler med anskaffelsessummen nedskrevet med den tekniske værdiforringelse. Afskrivning kan i stedet foretages på grundlag af genanskaffelsesværdien korrigeret for restlevetid og korrigeret for inflation/prisstigninger.

    Stk. 3. På bygninger, der er afskrivningsberettigede efter afskrivningslovens regler, eller på installationer, der udelukkende tjener sådanne bygninger, og som er anskaffet eller fuldført før overgangen til skattepligt, foretages afskrivning på grundlag af den værdi, hvormed bygningen eller installationen indgår i ejendomsværdien ved vurderingen pr. 1. januar 2000.

    Stk. 4. I ikkeafskrivningsberettigede bygninger foretages afskrivning på afskrivningsberettigede installationer, som er anskaffet eller fuldført før overgangen til skattepligt, på grundlag af den værdi, hvormed installationen skønnes at indgå i ejendomsværdien ved vurderingen pr. 1. januar 2000.

    Stk. 5. Ved opgørelse af fortjeneste eller tab efter ejendomsavancebeskatningsloven, aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven eller afskrivningslovens §§ 39 eller 40 finder bestemmelserne i selskabsskattelovens § 35 K, stk. 1-4, tilsvarende anvendelse, når aktivet eller gælden er erhvervet henholdsvis påtaget forud for overgangen til skattepligt. For fast ejendom træder ejendomsværdien pr. 1. januar 2000 i stedet for de værdier, der er nævnt i § 35 K, stk. 1, 2.-4. pkt.

    Stk. 6. For kommuner, der fra den 1. januar 2000 bliver skattepligtige efter § 1, stk. 1, nr. 2 f, eller § 3, stk. 7, samt selskaber og foreninger m.v., der overgår til beskatning efter § 1, stk. 1, nr. 1 eller 2 e, eller § 2, jf. § 1, stk. 1, nr. 1 eller 2 e, af indtægt ved produktion af elektricitet og varme fra skattefrihed efter § 3, stk. 1, nr. 5 eller 6, finder reglerne i stk. 1-5 anvendelse på aktiver og passiver vedrørende denne virksomhed.

    Stk. 7. Decentrale kraftvarmeanlæg, jf. § 5 i lov nr. 375 af 2. juni 1999 om elforsyning, som ikke ejes af et elektricitetsværk, kan enten afskrive et beløb svarende til den del af nettogælden, der kan henføres til kraftvarmeanlægget, opgjort til kursværdien pr. datoen for overgang til skattepligt over 20 år fra skattepligtens indtræden, eller fradrage afdrag og indekstillæg på indekslån, der er optaget før 1. januar 2000, der vedrører perioden efter overgangen til skattepligt, ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Anlægget kan herefter ikke afskrive på aktiver, som det ejer ved overgangen til skattepligt, og ved senere afståelse af disse aktiver medregnes den fulde afståelsessum, uanset aktivets art, ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Ved afståelser omfattet af 2. pkt. finder principperne i ejendomsavancebeskatningslovens § 4, stk. 4-9, tilsvarende anvendelse. Ved nettogæld forstås den del af anlæggets samlede gæld, som overstiger anlæggets fordringer omfattet af kursgevinstloven, værdipapirer omfattet af aktieavancebeskatningsloven og kassebeholdning. Det skal ved indgivelse af selvangivelse for det første indkomstår under skattepligt bindende tilkendegives, om der ønskes at afskrive et beløb svarende til nettogælden eller fradrage afdrag og indekstillæg på indekslån efter 1. pkt.«

§ 2

I lov om beskatning af fortjeneste ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 643 af 5. august 1999, som ændret senest ved § 36 i lov nr. 165 af 15. marts 2000, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 3, ændres »selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1-2 d og 3 a-5 b« til: »selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1-2 f og 3 a-5 b«.

2. I § 2 d, stk. 2, 1. pkt., ændres »selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1-2 d og 3 a-5 b« til: »selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1-2 f og 3 a-5 b«.

3. I § 4, stk. 6, ændres »selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1-2 d og 3 a-5 b« til: »selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1-2 f og 3 a-5 b«.

§ 3

I lov om fusion, spaltning og tilførsel af aktiver m.v. (fusionsskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 954 af 5. november 1996, som ændret senest ved § 8 i lov nr. 958 af 20. december 1999, foretages følgende ændringer:

1. I § 14, stk. 1, indsættes efter nr. 7:

»8) Ved fusion af de i henhold til selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 2 e, beskattede elselskaber.«

2. Efter § 14 h indsættes:

»§ 14 i. Ved omdannelse af elselskaber omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 2 e, til aktieselskaber, finder bestemmelserne i kapitel 1 bortset fra § 6 tilsvarende anvendelse. § 13 finder ligeledes tilsvarende anvendelse.

    Stk. 2. Underskud fra tidligere indkomstår kan uanset § 8, stk. 6, bringes til fradrag i det modtagende selskabs indkomstopgørelse efter ligningslovens § 15, hvis elselskabets aktiver og gæld som helhed overdrages til et af elselskabet ejet eller oprettet aktieselskab, hvori elselskabet ejer hele aktiekapitalen. Det er en betingelse, at aktieselskabet ikke tidligere har drevet erhvervsmæssig virksomhed.«

3. I § 15 a indsættes som stk. 5:

»Stk. 5. Bestemmelserne i dette kapitel finder tilsvarende anvendelse ved spaltning af de i henhold til selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 2 e, beskattede elselskaber, dog under forudsætning af, at det eller de modtagende selskaber beskattes i henhold til selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, eller § 1, stk. 1, nr. 2 e.«

4. I § 15 c indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Bestemmelserne i dette kapitel finder tilsvarende anvendelse ved tilførsel af aktiver, der foretages af de i henhold til selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 2 e og 2 f, og § 3, stk. 7, beskattede elselskaber m.v., dog under forudsætning af, at det modtagende selskab beskattes i henhold til selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, eller § 1, stk. 1, nr. 2 e.«

§ 4

I lov om opkrævning af indkomstskat samt kommunal og amtskommunal ejendomsværdiskat for personer m.v. (kildeskat), jf. lovbekendtgørelse nr. 639 af 3. august 1999, som ændret senest ved § 34 i lov nr. 165 af 15. marts 2000, foretages følgende ændring:

1. I § 65, stk. 1, 1. pkt., ændres »selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, 2 og 4« til: »selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, 2, 2 e og 4«.

§ 5

I lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme, jf. lovbekendtgørelse nr. 808 af 4. december 1990, som ændret senest ved § 1 i lov nr. 1100 af 29. december 1999, foretages følgende ændring:

1. I § 8, stk. 1, litra d, ændres »Elektricitets-, gas,« til: »Gas-,«.

§ 6

I konkursskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 702 af 6. september 1999, som ændret ved § 2 i lov nr. 874 af 3. december 1999 og § 11 i lov nr. 958 af 20. december 1999, foretages følgende ændring:

1. I § 2 ændres »selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1-2 d og 3 a-6« til: »selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1-2 e og 3 a-6«.

§ 7

I lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 28 af 18. januar 2000, som ændret senest ved § 3 i lov nr. 105 af 14. februar 2000, foretages følgende ændringer:

1. I § 8 G, stk. 1, 1.pkt., og stk. 2, 1. pkt., ændres »§ 1, stk. 1, nr. 1-2 d og 3 a-6« til: »§ 1, stk. 1, nr. 1-2 e og 3 a-6«.

2. I § 8 H, stk. 1, 1. pkt., ændres »§ 1, stk. 1, nr. 1-2 d og 3 a-6« til: »§ 1, stk. 1, nr. 1-2 e og 3 a-6«.

§ 8

I lov om indkomstskat for personer m.v. (personskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 719 af 14. september 1999, som ændret senest ved § 5 i lov nr. 105 af 14. februar 2000, foretages følgende ændringer:

1. I § 4 a, stk. 1, nr. 1, ændres »§ 1, stk. 1, nr. 1, 2, 4 eller 5 a« til: »§ 1, stk.1, nr. 1, 2, 2 e, 4 eller 5 a«.

2. I § 4 a, stk. 1, nr. 2, ændres »§ 1, stk. 1, nr. 1, 2, 4 eller 5 a« til: »§ 1, stk. 1, nr. 1, 2, 2 e, 4 eller 5 a«.

§ 9

I skattekontrolloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 564 af 2. juli 1999, som ændret senest ved § 5 i lov 295 af 2. maj 2000, foretages følgende ændring:

1. I § 2 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Elproduktionsvirksomheder, der er omfattet af § 57, stk. 1, nr. 1, i lov nr. 375 af 2. juni 1999 om elforsyning, med en elproduktion i indkomståret på under 10 MW eleffekt kan i stedet for at indgive en egentlig selvangivelse opfylde selvangivelsespligten ved at indgive virksomhedens årsregnskab inden selvangivelsesfristens udløb. Bestemmelsen i § 3, stk. 2, 2. pkt., finder i så fald tilsvarende anvendelse.«

§ 10

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende og har virkning fra og med regnskabsår, der påbegyndes den 1. januar 2000 eller senere. De hidtil gældende regler finder anvendelse til og med det sidste regnskabsår inden overgangen til skattepligt.

    Stk. 2. Elektricitetsværker, der, uanset at de ud over at fremstille eller fordele elektricitet har udøvet aktivitet med energirådgivning samt finansiering af elbesparende foranstaltninger som omhandlet i § 9 b i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 632 af 1. juli 1996, eller sideordnede aktiviteter som omhandlet i samme lovs § 9 c, har anvendt skattefritagelsesbestemmelsen i den hidtil gældende § 3, stk. 1, nr. 4, i selskabsskatteloven, er ikke skattepligtige for tiden før det regnskabsår, der påbegyndes den 1. januar 2000 eller senere.

    Stk. 3. Ejerandele i elproduktionsvirksomheder, transmissionsvirksomheder, systemansvarlige virksomheder og forsyningspligtige virksomheder, der efter § 97, stk. 2, i lov nr. 375 af 2. juni 1999 om elforsyning skal overføres til netvirksomheder, kan overføres med skattemæssig succession efter principperne i fusionsskattelovens § 8 inden udgangen af indkomståret 2000.

    Stk. 4. Overførsel af midler fra en net- eller transmissionsvirksomhed efter § 102, stk. 2, i lov nr. 375 af 2. juni 1999 om elforsyning, som ændret ved lov nr. 1110 af 29. december 1999, til en elproduktions- eller forsyningspligtig virksomhed kan ske uden skattemæssige konsekvenser for elproduktionsvirksomheden eller den forsyningspligtige virksomhed.

    Stk. 5. Tab opstået ved, at en kollektiv elforsyningsvirksomhed hæfter for gældsforpligtelser i medfør af § 46, stk. 3, i lov nr. 375 af 2. juni 1999 om elforsyning, som ændret ved lov nr. 1110 af 29. december 1999, eller hæfter for andre elforsyningsvirksomheders gældsforpligtelser stiftet inden 30. december 1999, kan, når tabet efter § 69, stk. 1, 2. pkt., i lov nr. 375 af 2. juni 1999 om elforsyning, som ændret ved lov nr. 1110 af 29. december 1999, indregnes i priserne for ydelser fra den kollektive elforsyningsvirksomhed, fradrages ved opgørelsen af den kollektive elforsyningsvirksomheds skattepligtige indkomst for det indkomstår, hvori tabet konstateres.

Stk. 6. Kommuner, der driver netvirksomhed og virksomhed, der efter § 2, stk. 4, i lov nr. 375 af 2. juni 1999 er undtaget fra elforsyningslovens bestemmelser, kan ved overgangen til skattepligt den 1. januar 2000 vælge at blive skattepligtige efter selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 2 f, eller § 3, stk. 7. Kommunen skal ved indgivelse af selvangivelse for det første indkomstår under skattepligt bindende tilkendegive, hvilken bestemmelse kommunen ønsker at blive skattepligtig efter, jf. dog selskabsskattelovens § 3, stk. 8.

Stk. 7. Kommuner, der skal overdrage elvirksomhed, eller anden virksomhed, som har tilknytning til virksomhed med produktion, transport, handel eller levering af elektricitet, der ikke omfattes af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 2 f, eller § 3, stk. 7, til et selskab med begrænset ansvar, er skattepligtige af indtægt ved sådan erhvervsmæssig virksomhed, når overdragelsen ikke er sket pr. 1. januar 2000, indtil overdragelsen finder sted. Skattepligten omfatter tillige fortjeneste og tab ved afhændelse, afståelse eller opgivelse af formuegoder, der har eller har haft tilknytning til den erhvervsmæssige virksomhed, jf. dog stk. 8. Ved fastsættelse af skattemæssige indgangsværdier for aktiver og passiver vedrørende denne virksomhed finder selskabsskattelovens § 35 O, stk. 1-5, tilsvarende anvendelse.

Stk. 8. Overdragelse af elvirksomhed eller anden virksomhed, som har tilknytning til virksomhed med produktion, transport, handel eller levering af elektricitet, i 2000 til handelsværdien, der sker som led i gennemførelsen af lov nr. 375 af 2. juni 1999 om elforsyning, til et selskab med begrænset ansvar, kan ske uden skattemæssige konsekvenser for overdrager, når denne overgår til beskatning efter stk. 7, selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, 2 e eller 2 f, § 2 eller § 3, stk. 7, fra skattefrihed efter selskabsskattelovens § 3, såfremt overdrager beslutter at tillægge overdragelsen virkning fra den 1. januar 2000 og selskabets regnskabsår løber fra denne dato. Tillægges overdragelsen virkning fra den 1. januar 2000, indtræder selskabet i overdragerens skattemæssige indgangsværdier opgjort efter selskabsskattelovens § 35 O, stk. 1-6, for de modtagne aktiver og passiver, og indtægter og udgifter, som måtte anses for at vedrøre selskabet, såfremt overdragelsen rent faktisk var sket den 1. januar 2000, medregnes ved selskabets indkomstopgørelse. Såfremt overdragelsen sker til et aktie- eller anpartsselskab, der allerede er registreret, er det en betingelse, at selskabet er stiftet senest den 1. januar 2000, at selskabet ikke forud for tidspunktet, hvor overdragelsen finder sted, har drevet erhvervsmæssig virksomhed, og at hele selskabets egenkapital fra stiftelsen har henstået som et ubehæftet kontant indestående i et pengeinstitut. Herudover er det en betingelse for, at overdragelsen kan tillægges tilbagevirkende kraft, at selskabet senest 1 måned efter overdragelsen af virksomheden indsender genpart til selskabets skatteansættende myndighed af de dokumenter, der i selskabslovgivningen er foreskrevet udarbejdet i forbindelse med stiftelsen af det selskab, hvortil virksomheden overdrages, samt dokumentation for, at selskabet er anmeldt til registrering i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, eller at overdragelsen til et allerede registreret selskab har fundet sted. Skattepligten for selskabet indtræder den 1. januar 2000.

Stk. 9. Elselskaber, som i deres priser indregner realiserede tab ved sideordnet virksomhed i overensstemmelse med godkendelse meddelt i medfør af bestemmelserne i § 9, stk. 6, i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 632 af 1. juli 1996, kan fra og med indkomståret 2000 fradrage et beløb svarende til det tab ved sideordnet virksomhed, som indregnes i indkomstårets priser ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

Stk. 10. Underskud opgjort efter almindeligt anerkendte regnskabsmæssige principper, der er opstået i regnskabsåret før overgangen til skattepligt, og som indregnes i det følgende regnskabsårs priser efter et hvile-i-sig-selv-princip, jf. § 20 i lov nr. 382 af 13. juni 1990 om varmeforsyning, kan fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst i det første indkomstår under skattepligt. 1. pkt. finder ikke anvendelse for decentrale kraftvarmeanlæg, der afskriver på anlæggets nettogæld efter selskabsskattelovens § 35 O, stk. 7.

Stk. 11. Ved kommuners overdragelse af fast ejendom, der sker som led i gennemførelsen af lov nr. 375 af 2. juni 1999 om elforsyning, beregnes tinglysningsafgiften efter tinglysningsafgiftslovens § 7, stk. 1, såfremt ejerskifte er tinglyst senest den 31. december 2000.

Stk. 12. Direkte eller indirekte forbrugerejede elforsyningsvirksomheder, der i 2000 overtager og viderefører elforsyningsvirksomhed, der hidtil har været drevet af en kommune eller en selvejende institution, med virkning fra 1. januar 2000, skal ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst ikke medregne et beløb svarende til den ved overførslen teknisk opgjorte egenkapital, som virksomheden modtager vederlagsfrit i forbindelse med overførslen af virksomheden. Ved overførslen finder bestemmelserne i stk. 8, 1. og 2. pkt., i det omfang de er anvendelige, tilsvarende anvendelse. 1. og 2. pkt. finder tilsvarende anvendelse, når en kommunal eller selvejende elforsyningsvirksomhed overtager og viderefører en direkte eller indirekte forbrugerejet elforsyningsvirksomhed.

    Stk. 13. Beløb, som net- og transmissionsvirksomheder indregner i deres priser som følge af, at de er forpligtet til at refundere en kommune et beløb svarende til de tjenestemandsforpligtelser, som er optjent forud for den 1. januar 2000 i den kommunale elvirksomhed, og hvortil der ikke er hensat midler, skal ikke medregnes til den skattepligtige indkomst.

Givet på Christiansborg Slot, den 31. maj 2000

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Ole Stavad