Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af ligningsloven og fusionsskatteloven

(Ændring af genbeskatningsreglerne ved skattefri spaltning m.v.)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 28 af 18. januar 2000, som ændret senest ved lov nr. 105 af 14. februar 2000, foretages følgende ændringer:

1. I § 33 E, stk. 2, 1. pkt., indsættes efter »udenlandsk sambeskattet selskab«: »afhænder aktier eller anparter i selskaber, hvor det direkte eller indirekte ejer mindst 25 pct. af aktie- eller anpartskapitalen, eller«.

2. I § 33 E, stk. 6, ændres »på fraflytningstidspunktet ved indkomstopgørelsen.« til: »på ophørstidspunktet ved opgørelsen af moderselskabets skattepligtige indkomst for dets sidste indkomstår.«.

3. I § 33 E indsættes efter stk. 9:

»Stk. 10. Skatteministeren kan tillade, at stk. 1-6 ikke finder anvendelse, når et moderselskab spaltes efter reglerne i fusionsskatteloven og aktierne i et udenlandsk sambeskattet datterselskab som led i spaltningen overføres til et modtagende selskab, som er hjemmehørende her i landet. Det er en betingelse, at det udenlandske selskab efter spaltningen sambeskattes med det modtagende selskab efter selskabsskattelovens § 31. I så fald videreføres genbeskatningssaldoen på det udenlandske sambeskattede selskab i det modtagende selskab. 1.-3. pkt. finder tilsvarende anvendelse for et udenlandsk sambeskattet selskab, der udtræder af sambeskatning med moderselskabet som følge af, at aktier i et sambeskattet datterselskab som led i spaltningen overføres til det modtagende selskab.

    Stk. 11. Skatteministeren kan tillade, at stk. 2, 1. pkt., ikke finder anvendelse, når et moderselskab spaltes efter reglerne i fusionsskatteloven og et udenlandsk sambeskattet selskab i den forbindelse overdrager samtlige selskabets aktiver til et udenlandsk selskab, der er sambeskattet med det modtagende selskab efter reglerne i selskabsskattelovens § 31. Det er en betingelse, at underskud i det overdragende selskab efter udenlandske regler overføres til det erhvervende selskab. I så fald videreføres genbeskatningssaldoen på det overdragende selskab i det erhvervende selskab.

Stk. 12. Stk. 10 og 11 finder tilsvarende anvendelse ved tilførsel af aktiver fra et moderselskab efter reglerne i fusionsskatteloven.«

§ 2

I lov om fusion, spaltning og tilførsel af aktiver m.v. (fusionsskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 954 af 5. november 1996, som senest ændret ved § 8 i lov nr. 958 af 20. december 1999, foretages følgende ændring:

1. I § 7, stk. 1, 2. pkt., indsættes efter »selskabet«: », i det omfang det modtagende selskab indtræder i det indskydende selskabs skattemæssige stilling«.

§ 3

I lov nr. 487 af 12. juni 1996 om ændring af forskellige skattelove. (International sambeskatning m.v.) foretages følgende ændring:

1. I § 12, stk. 12, indsættes som 2. pkt.:

»Selskaber, som har et genbeskatningspligtigt underskud omfattet af reglerne i ligningslovens § 33 E som ændret ved lov nr. 312 af 17. maj 1995 kan vælge at anvende reglerne i ligningslovens § 33 E som affattet ved § 2, nr. 12.«

§ 4

    Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

    Stk. 2. § 1, nr. 1, har virkning for afhændelser, der finder sted den 29. marts 2000 eller senere.

    Stk. 3. § 1, nr. 2, har virkning for moderselskaber, der ophører med at være skattepligtige efter selskabsskattelovens § 1 eller efter bestemmelsen i en dobbeltbeskatningsoverenskomst bliver hjemmehørende i en fremmed stat, Færøerne eller Grønland den 29. marts 2000 eller senere.

    Stk. 4. § 1, nr. 3, har virkning for spaltninger og tilførsler af aktiver, der foretages med spaltningsdato henholdsvis tilførselsdato den 1. januar 2000 eller senere.

    Stk. 5. § 2 har virkning for spaltninger, der endeligt vedtages den 29. marts 2000 eller senere.

    Stk. 6. § 3 har virkning for transaktioner, der udløser genbeskatning, som gennemføres i indkomståret 2000 eller senere.

Givet på Christiansborg Slot, den 31. maj 2000

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Ole Stavad