Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ornitose

I medfør af § 26, § 27, stk. 2, § 29, § 30, stk. 1 og stk. 3, §§ 33 – 34 og § 70, stk. 3, i lov nr. 432 af 9. juni 2004, om hold af dyr, fastsættes:

Definitioner

§ 1. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Fugle- og fjerkræhold: Fugle og fjerkræ (Aves), der holdes privat eller fugle og fjerkræ, der holdes erhvervsmæssigt eller i zoologiske anlæg.

2) Ejeren eller den ansvarlige: Enhver fysisk eller juridisk person, der ejer ét eller flere fugle- eller fjerkræhold eller har til opgave at passe det eller dem for andre.

3) Ornitose: Clamydiose eller papegøjesyge, som skyldes infektion med Chlamydia psittaci hos fugle og fjerkræ.

4) Godkendt laboratorium: Veterinærinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet samt laboratorier, som er godkendt af Fødevarestyrelsen til at foretage undersøgelser for ornitose i henhold til bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med diagnostiske laboratorier.

Mistanke, anmeldepligt og undersøgelser

§ 2. Ved mistanke om at ornitose forekommer i et fugle- eller fjerkræhold, skal ejeren eller den ansvarlige straks kontakte en dyrlæge.

Stk. 2. Dyrlægen skal kontaktes, når der i et fugle- eller fjerkræhold hos et enkelt eller flere dyr optræder flere af følgende symptomer: Øjenbetændelse, næseflåd og gul-grønlig diarre, afmagring, nedstemthed og manglende ædelyst, eventuelt efterfulgt af dødsfald.

Stk. 3. Mistænkt for at være smittet med ornitose er endvidere fugle- eller fjerkræhold, når de:

1) har været i kontakt med mistænkte eller smittede fugle- eller fjerkræhold, eller

2) har været i kontakt med mennesker, som har fået påvist ornitose, og hvor det er muligt, at smitten kan stamme fra et fugle- eller fjerkræhold.

§ 3. Kontaktes en dyrlæge på grund af mistanke om ornitose, og kan mistanken ikke afvises, eller får en dyrlæge i forbindelse med sit arbejde mistanke om smitte med ornitose, skal dyrlægen straks foretage anmeldelse til Fødevarestyrelsen.

Stk. 2. Dyrlægen skal endvidere indsende materiale fra dyret/dyrene til undersøgelse på et godkendt laboratorium. Materialet udtages og indsendes efter retningslinjerne givet af det godkendte laboratorium.

§ 4. Fødevarestyrelsen kan påbyde ejeren eller den ansvarlige for et fugle- eller fjerkræhold at lade udtage blodprøver eller andet diagnostisk materiale fra hele eller dele af fugle- eller fjerkræholdet til undersøgelse på et godkendt laboratorium i forbindelse med opklaring af smittespredning, områdeundersøgelser eller lignende med henblik på undersøgelse for forekomst af ornitose.

Stk. 2. Fødevarestyrelsen kan i forbindelse med undersøgelsen påbyde, at fugle- eller fjerkræholdet ikke må til- eller fraflyttes dyr, før resultatet af undersøgelsen foreligger.

Mistænkte og smittede fugle- eller fjerkræhold

§ 5. Fugle- eller fjerkræhold anses for at være smittet med ornitose, når der i materiale indsendt til et godkendt laboratorium er:

1) påvist specifikke serumantistoffer mod Chlamydia psittaci, eller

2) fundet karakteristiske patologiske forandringer kombineret med påvisning af de elementærlegemer, som er karakteristiske for ornitose, eller

3) på anden måde påvist eller isoleret Chlamydia psittaci.

§ 6. Når et fugle- eller fjerkræhold er mistænkt for eller konstateret smittet med ornitose, pålægges fugle- eller fjerkræholdet et offentligt tilsyn, der kan omfatte:

1) Forbud mod at fjerne fugle eller fjerkræ fra fugle- eller fjerkræholdet, jf. dog stk. 2.

2) Forbud mod at tilføre fugle- eller fjerkræholdet fugle eller fjerkræ.

3) Påbud om, at lade udtage og indsende materiale til undersøgelse på et godkendt laboratorium.

4) Påbud om destruktion, afbrænding eller nedgravning af foder, gødning, strøelse, døde fugle og andre kontaminerede produkter efter Fødevarestyrelsens anvisning.

5) Påbud om, at træffe særlige foranstaltninger til beskyttelse af mennesker mod smitte ved pasningen af fuglene eller fjerkræholdet.

6) Påbud om, at lade fugle og fjerkræ behandle af en dyrlæge efter Fødevarestyrelsens anvisning.

7) Påbud om rengøring og desinfektion af bure, redekasser og lignende.

8) Forbud mod at føre fugle- eller fjerkræ til slagtning.

9) Påbud om, at æg fra erhvervsmæssigt fugle- eller fjerkræhold skal tilbageholdes indtil flokken er testet fri. Er tilbageholdelse ikke muligt, skal æggene formalinryges inden distribution.

Stk. 2. Undtaget fra stk. 1, nr. 1 er fugle eller fjerkræ, der indsendes til laboratorieundersøgelse.

Stk. 3. Det er forbudt for andre personer, end dem der passer de i stk. 1 nævnte fugle og fjerkræ, at have adgang til fuglene og fjerkræet.

Stk. 4. Personer, der passer de i stk. 1 nævnte fugle eller fjerkræ, må ikke have kontakt til andre fugle eller fjerkræ, herunder færdes i fremmede fugle- eller fjerkræhold, på udstillinger, skuer og lignende før det offentlige tilsyn er ophævet.

Stk. 5. For at begrænse smittespredning til mennesker kan Fødevarestyrelsen påbyde flytning af hele eller dele af et fugle- eller fjerkræhold, der er pålagt et offentligt tilsyn, jf. stk. 1.

§ 7. Ejeren eller den ansvarlige for et fugle- eller fjerkræhold skal, hvis fugle- eller fjerkræholdet er mistænkt for eller konstateret smittet med ornitose, gøre alle personer, der kommer i kontakt med fugle- eller fjerkræholdet, opmærksomme på, at fugle- eller fjerkræholdet er mistænkt for eller konstateret smittet med ornitose, og at ornitose kan smitte til mennesker.

§ 8. Ved konstatering af ornitose i et fugle- eller fjerkræhold informerer Fødevarestyrelsen embedslægen.

§ 9. Fødevarestyrelsen kan påbyde ejeren eller den ansvarlige for et smittet fugle- eller fjerkræhold at lade enkelte eller samtlige fugle eller fjerkræ aflive.

Særligt for private fugle- eller fjerkræhold

§ 10. I privat fugle- eller fjerkræhold kan det offentlige tilsyn ophæves, når fuglene eller fjerkræet er:

1) behandlet i mindst 45 dage, og der ikke længere er klinisk tegn på sygdom blandt fuglene eller fjerkræet, eller

2) testet fri for ornitose 2 gange med 14 dages mellemrum ved prøver undersøgt på et godkendt laboratorium, eller

3) aflivet.

Stk. 2. Efterfølgende rengøring og desinfektion af bure, redekasser og lignende, jf. § 6, stk. 1, nr. 7, skal godkendes af Fødevareregionen.

Særligt for erhvervsmæssigt fugle- eller fjerkræhold og zoologiske anlæg

§ 11. I erhvervsmæssigt fugle- eller fjerkræhold eller et zoologisk anlæg kan det offentlige tilsyn ophæves, når fuglene eller fjerkræet er:

1) behandlet i mindst 45 dage, og når fuglene eller fjerkræet er testet fri for ornitose 2 gange med 14 dages mellemrum, mindst 60 dage efter endt behandling, ved prøver undersøgt på et godkendt laboratorium eller

2) aflivet.

Stk. 2. Efterfølgende rengøring og desinfektion af bure, redekasser og lignende, jf. § 6, stk. 1, nr. 7, skal godkendes af Fødevareregionen.

§ 12. Ved tilførsel af fugle eller fjerkræ, skal fuglene eller fjerkræet holdes isoleret fra andre fugle eller andet fjerkræ i mindst 30 dage efter ankomsten, før de kan føres sammen med andre fugle eller fjerkræ eller sælges eller gives videre i anden mands varetægt.

Optegnelser

§ 13. Ved til- eller fraførsel af levende fugle eller fjerkræ til et fugle- eller fjerkræhold, skal der føres optegnelser over dato for til- eller fraførslen, afsender eller modtagers fulde navn og adresse, samt oplysninger om antallet af fugle eller fjerkræ, art/race, særlige kendetegn og evt. mærkning, således at fuglene eller fjerkræet i videst mulig omfang kan identificeres.

Stk. 2. Optegnelserne skal opbevares i mindst 2 år og på forlangende forevises Fødevarestyrelsen.

Betaling

§ 14. Udgifterne ved undersøgelse af de i § 3, stk. 2, § 4, og § 6, stk. 1, nr. 3, nævnte prøver betales af Fødevarestyrelsen. Alle andre udgifter, som afholdes i medfør af denne bekendtgørelse, er Fødevarestyrelsen uvedkommende.

Straffe- og ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 15. Med bøde straffes den, der

1) overtræder § 2, stk. 1 og 2, § 3, § 6 stk. 3 og 4, § 7 stk. 1, § 12, § 13 eller

2) undlader at efterkomme forbud og påbud efter § 4, § 6, stk. 1 og 5, § 7 stk. 2, eller § 9.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil to år, hvis den ved handlingen eller undladelsen skete i overtrædelse er begået med forsæt eller grov uagtsomhed, og der ved overtrædelsen er:

1) forvoldt skade på menneskers eller dyrs sundhed eller fremkaldt fare herfor, eller

2) opnået eller tilsigtet opnået en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder besparelser.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5.

§ 16. Bekendtgørelsen træder i kraft 1. august 2011.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 78 af 30. januar 1997 om ornitose.

Fødevarestyrelsen, den 25. juli 2011

P.S.V.
Stig Mellergaard

/ Pia Vestergaard