Opfølgning / Opfølgning til
Den fulde tekst

2010 4-3 Sag henlagt ved en fejl. Sagsbehandlingstid

Resumé

En statsforvaltning henlagde ved en fejl en sag om børnebidrag som Familiestyrelsen havde bestemt skulle genoptages. Statsforvaltningen blev først opmærksom på sagen da borgerens advokat spurgte til sagen. På tidspunktet for ombudsmandens udtalelse var der gået over 4 år siden Familiestyrelsens afgørelse om genoptagelse. Ombudsmanden var enig med statsforvaltningen i at fejlekspeditionen af sagen var dybt beklagelig, og henstillede til statsforvaltningen at fremskynde sagen mest muligt. Ombudsmanden mente også det var beklageligt at statsforvaltningen ikke havde besvaret rykkere fra borgerens advokat. Desuden mente ombudsmanden at statsforvaltningen burde have underrettet borgeren om at sagen trak ud.

(J.nr. 2010-1653-6005)

Ombudsmandens udtalelse

”Der er ikke i forvaltningsloven fastsat generelle bestemmelser om en myndigheds sagsbehandlingstid. Spørgsmålet om hvornår den forløbne tid overskrider det acceptable, kan derfor ikke besvares generelt. Ud over den samlede sagsbehandlingstid må man tage andre forhold i betragtning, herunder sagens karakter, omfanget af de undersøgelser myndigheden skal foretage, den sædvanlige sagsbehandlingstid samt de løbende ekspeditioner i sagen.

Punkt 206-208 i Justitsministeriets vejledning om forvaltningsloven (optaget i Retsinformation som nr. 11740 af 4. december 1986) har følgende ordlyd:

’206. Hvis en forvaltningsmyndighed som følge af sagens karakter eller den almindelige sagsbehandlingstid for den pågældende myndighed ikke kan træffe afgørelse inden kortere tid efter sagens modtagelse, bør myndigheden give den, der er part i sagen, underretning om, hvorpå sagen beror og så vidt muligt oplysning om, hvornår myndigheden regner med, at afgørelsen kan foreligge.

207. Myndigheden bør endvidere give den, der er part i sagen, underretning, når behandlingen af den konkrete sag på grund af særlige omstændigheder vil tage længere tid end sædvanligt.

208. Rykkerskrivelser fra den, der er part i sagen, og som er rimeligt begrundet i sagsbehandlingstiden, bør i almindelighed besvares med det samme. Besvarelsen bør indeholde oplysning om, hvorpå sagen beror og så vidt muligt oplysning om, hvornår myndigheden regner med, at afgørelsen kan foreligge.’

Familiestyrelsen hjemviste den 24. oktober 2006 Statsamtet Roskildes afgørelse af 20. oktober 2005 om børnebidrag. Statsforvaltningen Sjælland har i sin udtalelse af 20. september 2010 oplyst at sagen ved en fejl blev henlagt. Statsforvaltningen blev først opmærksom på sagen da du spurgte til sagen i et brev af 10. marts 2010. Frem til nu er der gået over 4 år i sagen siden Familiestyrelsen hjemviste sagen den 24. oktober 2006.

Jeg er enig med Statsforvaltningen Sjælland i at den skete fejlekspedition af sagen er dybt beklagelig. Det gælder ikke mindst set i lyset af at der er tale om en sag som Familiestyrelsen havde bestemt skulle genoptages. Jeg mener også at det er beklageligt at statsforvaltningen ikke besvarede dine rykkere af 10., 14., og 26. marts 2010. Desuden mener jeg at statsforvaltningen burde have underrettet (A) om at sagen trak ud.

Jeg har gjort Statsforvaltningen Sjælland bekendt med min opfattelse. Jeg har desuden sendt statsforvaltningen en kopi af dette brev.

Jeg har noteret at Statsforvaltningen Sjælland i sin udtalelse af 20. september 2010 oplyser at målet for den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i sager om børnebidrag i 2010 er 9 uger, og at den realiserede sagsbehandlingstid til og med august 2010 var 21,7 uger. Jeg har også noteret at statsforvaltningen i udtalelsen beklager at statsforvaltningen ikke reagerede på mit brev af 27. april 2010.

I sin udtalelse af 20. september 2010 oplyser Statsforvaltningen Sjælland at statsforvaltningen snarest ville indlede behandlingen af (A)’s sag om børnebidrag. Jeg har henstillet til statsforvaltningen at fremskynde sagen mest muligt, og jeg har bedt statsforvaltningen underrette mig om det videre forløb.

…”