Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Bilag 1

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i natur- og kulturformidling

I medfør af § 22 og § 30 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 882 af 8. august 2011, fastsættes:

§ 1. Formålet med uddannelsen til professionsbachelor i natur- og kulturformidling er at kvalificere den uddannede til at varetage formidlingsopgaver i oplevelseserhverv inden for natur- og kulturformidling, tilrettelægge og markedsføre formidlingsprogrammer og -koncepter samt til at planlægge, udvikle og implementere nye tiltag inden for oplevelsesøkonomi. Uddannelsen har et lokalt, nationalt og internationalt sigte og retter sig mod offentlige og private virksomheder og andre organisationer, der beskæftiger sig med oplevelsesformidling, herunder turisme.

Stk. 2. Den uddannede skal have viden, færdigheder og kompetencer som angivet i bilag 1.

§ 2. Uddannelsen, der er en fuldtidsuddannelse, er normeret til 180 ECTS-point. 60 ECTS-point svarer til en fuldtidsstuderendes arbejde i 1 år.

Stk. 2. Uddannelsen giver den uddannede ret til at anvende titlen professionsbachelor i natur- og kulturformidling. Den engelske titel er Bachelor of Natural and Cultural Heritage Management.

Stk. 3. Uddannelsens engelske betegnelse er Bachelor’s Degree Programme in Natural and Cultural Heritage Management.

§ 3. Uddannelsen består af:

1) Obligatoriske uddannelseselementer med et samlet omfang på 120 ECTS-point..

2) Praktik med et samlet omfang på 30 ECTS-point.

3) Valgfri uddannelseselementer, der for den enkelte studerende har et samlet omfang på 10 ECTS-point.

4) Bachelorprojekt på 20 ECTS-point.

Stk. 2. Uddannelsens obligatoriske elementer tilrettelægges inden for følgende kerneområder:

1) Naturforståelse, herunder især økologi, naturforvaltning og naturgeografi.

2) Naturoplevelse, friluftsliv samt krop og sundhed.

3) Kulturforståelse og -analyse, kulturhistorie og kulturmøder.

4) Kulturoplevelse og kulturinstitutioner.

5) Kommunikation, formidlingsformer og -koncepter samt oplevelsesdesign.

6) Interkulturel kommunikation med udgangspunkt i engelsk og tysk sprog.

7) Oplevelsesøkonomi i samfundsperspektiv, herunder sociologi, kultur- og turismepolitik og offentlig forvaltning samt iværksætteri med markedsforhold og økonomi.

8) Projektledelse og projektstyring.

9) Innovation og intra- og entreprenørskab.

§ 4. For uddannelsen gælder de regler om professionsbacheloruddannelser, der er fastsat i bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, herunder regler om formål, niveau, videngrundlag, praktik, indhold og tilrettelæggelse, varighed og struktur, adgang, lærerkvalifikationer, prøver og eksamen, studieordning og merit.

§ 5. Undervisningsministeriet kan tillade fravigelse af bekendtgørelsen som led i forsøg. Ved forsøg fastsættes samtidig forsøgets varighed og rapporteringsform.

Stk. 2. Ministeriet kan dispensere fra bekendtgørelsen, når det findes begrundet i usædvanlige forhold.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2011 og har virkning for studerende, der påbegynder uddannelsen den 1. september 2011 eller senere.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 299 af 7. april 2006 om uddannelsen til professionsbachelor i natur- og kulturformidling.

Stk. 3. Studerende, der er begyndt på uddannelsen til professionsbachelor i natur- og kulturformidling før den 1. september 2011, kan færdiggøre uddannelsen efter reglerne i denne bekendtgørelse.

Undervisningsministeriet, den 18. august 2011

Troels Lund Poulsen

/ Kirsten Lippert


Bilag 1

Mål for læringsudbytte for uddannelsen til professionsbachelor i natur- og kulturformidling

Mål for læringsudbyttet omfatter den viden, de færdigheder og kompetencer, som en professionsbachelor i Natur- og Kulturformidling skal opnå i uddannelsen.

Viden

Den uddannede professionsbachelor i natur- og kulturformidling har viden om

1) praksis og anvendt teori og metode med henblik på kritisk og konstruktivt at kunne analysere og reflektere over anvendelse af teori og metode i oplevelseserhverv,

2) oplevelsesøkonomi, herunder forståelse af kreative erhverv, oplevelseserhverv og oplevelsesdimensioner i øvrige erhverv i både offentligt og privat regi samt internationale forhold af betydning for oplevelsesøkonomi,

3) oplevelsers struktur i relation til begreber som erfaring, bevidsthedsdannelse, læring og udvikling,

4) samspillet mellem kultur og erhverv, offentlig og privat virksomhed samt organisering af netværk i oplevelseserhverv med henblik på videndeling og –udvikling samt erhvervsmæssigt samarbejde,

5) naturforståelse og natursyn, økologi, naturforvaltning og naturformidling og kan reflektere over samspil mellem menneske og natur,

6) betydningen af naturoplevelser og aktiviteter i naturen i forhold til sundhedsfremme,

7) forskellige kulturelle udtryksformer,

8) kulturforståelse, herunder forståelse for kulturarv, kulturhistorie, fremmede kulturer og moderne kulturelle udviklingstendenser,

9) kommunikationsteori med vægt på strategisk og markedsorienteret kommunikation,

10) formidlingsformer af betydning for oplevelsesformidling i forhold til både interpersonel kommunikation og massekommunikation,

11) interkulturel kommunikation samt betydningen og anvendelsen af engelsk og tysk i professionsfeltet,

12) har viden om projektstyring og projektudvikling samt fundraising i forhold til innovationsprojekter og

13) iværksætteri.

Færdigheder

Den uddannede professionsbachelor i natur- og kulturformidling kan

1) udvælge og anvende kreative udviklingsværktøjer inden for innovation og ny teknologi med henblik på koncept- og produktudvikling i oplevelseserhverv,

2) anvende relevante teorier og metoder med henblik på at udvikle, tilrettelægge og gennemføre natur- og kulturformidlingsprojekter og events i både offentlige og private professioner og erhverv,

3) udarbejde, gennemføre og vurdere en kommunikationsplan til formidling af tiltag i oplevelseserhverv,

4) udarbejde og vurdere en forretningsplan med henblik på samarbejdspartnere og finansiering,

5) begrunde og vurdere oplevelsers kvalitet og bæredygtighed og

6) kommunikere, formidle og præsentere oplevelsesøkonomiske projekter og produkter i forskellige kontekster og i forhold til både brugere og samarbejdspartnere - også på fremmedsprog.

Kompetencer

Den uddannede professionsbachelor i natur- og kulturformidling kan

1) omsætte sine kommunikative kompetencer i forhold til at håndtere og udvikle såvel professionsfaglig som brugerorienteret kommunikation og formidling,

2) håndtere kommunikation og formidle til modtagere med forskellig kulturel og sproglig baggrund med udgangspunkt i interkulturel kompetence,

3) omsætte sine analytiske og kritiske kompetencer med henblik på planlægning og udvikling af nye tiltag inden for oplevelsesformidling,

4) håndtere komplekse, dannelses- og markedsorienterede problemstillinger inden for oplevelsesøkonomien i et udviklingsperspektiv,

5) udvise personlig og faglig ansvarlighed i forhold til at agere ud fra krav om bæredygtighed og med udgangspunkt i en professionel etik,

6) selvstændigt indgå i og udvikle fagligt, tværfagligt og professionelt samarbejde og herunder inddrage nye og andres faglige perspektiver i forhold til formidling af natur og kultur,

7) omsætte innovationskompetence til konkrete innovationsprojekter og intra- og entreprenørskab inden for oplevelsesøkonomien og

8) identificere egne læringsbehov og udvikle egen viden, færdigheder og kompetencer inden for professionsområdet og i forhold til videreuddannelse.