Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Fødevarer til eksport eller fødevarer uegnede til menneskeføde (non-food)

Kapitel 2   Definition af mellemhandel

Kapitel 3   Godtgørelse og fradrag

Kapitel 4   Lageradskillelse

Kapitel 5   Gennemsnitssatser for indholdet af mættet fedt i importerede oste

Kapitel 6   Fordeling af det mættede fedt

Kapitel 7   Ikrafttrædelsesbestemmelse

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om afgift af mættet fedt i visse fødevarer

I medfør af § 4, stk. 2, § 6, stk. 6, § 10, stk. 2, § 17, stk. 4 og § 19, stk. 4, i lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven), jf. lov nr. 247 af 30. marts 2011, fastsættes:

Kapitel 1

Fødevarer til eksport eller fødevarer uegnede til menneskeføde (non-food)

§ 1. En virksomhed, der er registreret for sin eksport eller non-food produktion, fordi den udelukkende eksporterer sine fødevarer eller udelukkende fremstiller non-food produkter, kan indkøbe afgiftspligtige fødevarer til sin produktion uden afgift.

Stk. 2. En virksomhed, der er registreret for sin eksport eller non-food produktion, fordi den delvist eksporterer sine fødevarer eller delvist fremstiller non-food produkter, kan indkøbe afgiftspligtige fødevarer til sin produktion uden afgift. Idet kun den andel af produktionen, der går til eksport eller til non-food produktion, kan ske med afgiftsfrie fødevarer, skal virksomheden afregne afgift af den andel af produktionen, der ikke går til eksport eller non-food produktion, jf. § 2.

Stk. 3. Fordelingen af produktionen på eksport/hjemmemarked/non-food/fødevarer sker på baggrund af virksomhedens faktiske andel af eksport eller non-food produktion det foregående kalenderår.

Stk. 4. En nyetableret virksomhed eller en virksomhed, som ikke tidligere har haft eksport eller non-food produktion skal indkøbe afgiftspligtige fødevarer til sin produktion med afgift, men kan søge afgiften godtgjort, jf. lovens § 17, stk. 2.

§ 2. En virksomhed, der har delvis eksport eller non-food produktion, jf. § 1, skal afregne afgift for den andel, som ikke går til eksport eller non-food produktion for den periode, hvori den har indkøbt fødevarerne afgiftsfrit. Afregningen sker på den ordinære angivelse.

§ 3. En virksomhed, der, jf. § 1, stk. 2 og 3, kun delvist har afregnet afgift af sine indkøb af afgiftspligtige fødevarer, skal, når året er omme, foretage en regulering, såfremt årets faktiske andel af produktionen til eksport eller non-food afviger fra det foregående års andel. Reguleringen består i forskellen mellem den afregnede afgift og den afgift, som faktisk burde have været afregnet.

Stk. 2. Reguleringen foretages på den ordinære angivelse for januar måned. Såfremt virksomhedens andel af eksport eller non-food produktion har oversteget foregående års andel, foretages et fradrag i afgiftsgrundlaget. Såfremt virksomhedens andel af eksport eller non-food produktion har været mindre end foregående års andel, foretages en forhøjelse af afgiftsgrundlaget.

Kapitel 2

Definition af mellemhandel

§ 4. Med registreringsberettiget mellemhandel, jf. lovens § 4, stk. 3, 3. pkt. forstås videresalg af afgiftspligtige varer en gros til andre virksomheder registreret efter loven eller til eksport. Varerne skal virksomheden have modtaget fra en anden oplagshaverregistreret virksomhed eller have indført her til landet. En detailhandels salg til restaurationer o.lign. betragtes ikke som mellemhandel.

Kapitel 3

Godtgørelse og fradrag

§ 5. En virksomhed, der er registreret som varemodtager, og som opfylder betingelserne i lovens § 17, stk. 2 og 3, kan, i stedet for at søge godtgørelse, fradrage den godtgørelsesberettigede afgift på den ordinære angivelse for den periode, hvor fødevaren er eksporteret eller anvendt til non-food produktion.

§ 6. En virksomhed, der er registreret som oplagshaver, grossist eller for sin eksport/non-food produktion, og som køber afgiftspligtige fødevarer med afgift til brug i sin produktion, kan fradrage afgiften ved indkøbet. Afgiften angives og betales af virksomheden, jf. lovens § 7, stk. 1 – 2 eller § 10, stk. 2.

Kapitel 4

Lageradskillelse

§ 7. En virksomhed, der har lager af både afgiftsberigtigede og uberigtigede fødevarer kan undlade at have fødevarerne fysisk adskilt jf. lovens § 19, stk. 5, såfremt virksomheden via sit lagerregnskab på betryggende vis overfor SKAT kan redegøre for, hvilke fødevarer der er afgiftsberigtigede, og hvilke der ikke er.

Kapitel 5

Gennemsnitssatser for indholdet af mættet fedt i importerede oste

§ 8. For oste omfattet af lovens § 1, nr. 2, position 0406, der modtages eller indføres her til landet, kan virksomheden vælge at beregne afgiftsgrundlaget på baggrund af gennemsnitssatser for indholdet af mættet fedt frem for efter det konkrete indhold af mættet fedt.

Stk. 2. Gennemsnitssatserne er følgende:

   
a) Standardsatser for ost der betales per styk:
 
Vægt op til 180 g
Kg mættet fedt per styk
   
Ost med fedtindhold over 40 pct. og højst 50
0,031
Ost med fedtindhold over 30 pct. og højst 40
0,024
Ost med fedtindhold over 20 pct. og højst 30
0,017
Ost med fedtindhold over 10 pct. og højst 20
0,010
Ost med fedtindhold over 0 pct. og højst 10
0,003
b) Standardsatser for ost der betales per styk:
 
Vægt over 180 g til og med 400 g
Kg mættet fedt per styk
   
Ost med fedtindhold over 40 pct. og højst 50
0,082
Ost med fedtindhold over 30 pct. og højst 40
0,064
Ost med fedtindhold over 20 pct. og højst 30
0,046
Ost med fedtindhold over 10 pct. og højst 20
0,027
Ost med fedtindhold over 0 pct. og højst 10
0,009
c) Standardsatser for heloste og stykoste:
 
Vægt over 400 g
Kg mættet fedt per kg ost
   
Ost med fedtindhold over 40 pct. og højst 50
0,284
Ost med fedtindhold over 30 pct. og højst 40
0,221
Ost med fedtindhold over 20 pct. og højst 30
0,158
Ost med fedtindhold over 10 pct. og højst 20
0,095
Ost med fedtindhold over 0 pct. og højst 10
0,032
   

Stk. 3. Vælger en virksomhed at anvende standardsatserne for oste, skal satserne anvendes på samtlige oste, som virksomheden modtager eller indfører her til landet. Valget er bindende for minimum 1 år.

Kapitel 6

Fordeling af det mættede fedt

§ 9. Såfremt en råvare anvendes til produktion af flere afgiftspligtige fødevarer, skal indholdet af mættet fedt i råvaren fordeles forholdsmæssigt på de producerede fødevarer efter indholdet af mættet fedt i de producerede fødevarer.

Kapitel 7

Ikrafttrædelsesbestemmelse

§ 10. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 2011.

Skatteministeriet, den 25. august 2011

Peter Christensen

/ Susanne Reinholdt Andersen