Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til øvrige EU dokumenter
31993L0034
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om udgangsstoffer til eksplosivstoffer1)

I medfør af § 4, stk. 2, nr. 3, og § 10, stk. 3, i lov om våben og eksplosivstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 704 af 22. juni 2009, fastsættes følgende:

§ 1. Det er forbudt at indføre, erhverve, besidde og anvende følgende stoffer og produkter, jf. dog stk. 2:

1) Koncentreret hydrogenperoxid (H2O2) og kemiske produkter, der indeholder mere end 12 masseprocent hydrogenperoxid.

2) Koncentreret svovlsyre (H2SO4) og kemiske produkter, der indeholder mere end 50 masseprocent svovlsyre.

3) Koncentreret salpetersyre (HNO3) og kemiske produkter, der indeholder mere end 30 masseprocent salpetersyre.

4) Ren nitromethan (CH3NO2) og kemiske produkter, der indeholder mere end 40 masseprocent nitromethan.

5) Salte af chlorat eller perchlorat (ClO3- eller ClO4-) og kemiske produkter med mere end 40 masseprocent chlorat eller perchlorat eller blandinger heraf.

6) Pulvere med en partikelstørrelse, der er mindre end 200 µm, af metallisk aluminium, magnesium, zink, titan, zirkonium, jern (Al, Mg, Zn, Ti, Zr, Fe) og blandinger eller legeringer heraf samt kemiske produkter, hvoraf sådant pulver udgør mere end 70 masseprocent.

7) Elementært svovl (S) og kemiske produkter, der indeholder mere end 85 masseprocent svovl.

8) Elementært phosphor (P) og kemiske produkter, der indeholder mere end 50 masseprocent elementært phosphor.

Stk. 2. Forbuddet i stk. 1 gælder ikke

1) pyrotekniske artikler,

2) handlinger, som foretages af offentlige myndigheder, og

3) indførelse, erhvervelse, besiddelse, og anvendelse af de i stk. 1 nævnte stoffer og produkter til erhvervsmæssige formål.

§ 2. Politidirektøren kan i særlige tilfælde meddele dispensation fra bestemmelsen i § 1, stk. 1.

§ 3. Stoffer og produkter, der er omfattet af § 1, stk. 1, må kun overdrages eller overlades til

1) offentlige myndigheder,

2) virksomheder, der kan sandsynliggøre, at det pågældende stof eller produkt skal indgå i virksomhedens drift eller produktion,

3) transportvirksomheder, der har til opgave at levere det pågældende stof eller produkt til en offentlig myndighed eller en virksomhed som nævnt i nr. 2, og

4) personer, der foreviser original dispensation efter § 2 og legitimerer sig som dispensationens adressat.

Stk. 2. Hvis den i stk. 1, nr. 1 eller 2, nævnte overdragelse eller overladelse sker uden for den pågældende myndigheds eller en virksomheds hjemsted til dennes repræsentant, skal repræsentanten godtgøre sit tilhørsforhold til myndigheden eller virksomheden ved fremvisning af identitetskort, CVR-bevis eller lignende, inden overdragelsen eller overladelsen må gennemføres.

§ 4. De i § 1, stk. 1, nævnte stoffer og produkter skal opbevares forsvarligt og i et aflåst lokale eller skab, der er utilgængeligt for uvedkommende.

Stk. 2. Nøgler til de i stk. 1 nævnte opbevaringslokaler eller -skabe skal opbevares forsvarligt og utilgængeligt for uvedkommende.

§ 5. Overtrædelse af § 1, stk. 1, § 3 og § 4 straffes med bøde.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 20. august 2011.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 257 af 18. marts 2010 om udgangsstoffer til eksplosivstoffer ophæves.

Stk. 3. Dispensationer udstedt i medfør af bekendtgørelse nr. 257 af 18. marts 2010 bevarer deres gyldighed, indtil de udløber.

Justitsministeriet, den 16. august 2011

Lars Barfoed

/ Freja Sine Thorsboe

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF (informationsproceduredirektivet) som ændret ved direktiv 98/48/EF.