Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om behandling af værgemåls- og værgesager samt om faste værger og værgens vederlag m.v.

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1075 af 11. december 2003 om behandling af værgemåls- og værgesager samt om faste værger og værgens vederlag m.v. foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 23, stk. 1, § 23, stk. 2, efter forhandling med indenrigs- og sundhedsministeren, § 32, stk. 2, og § 51, stk. 3, i værgemålsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1015 af 20. august 2007, som ændret ved lov nr. 434 af 8. maj 2006, fastsættes:«

2. Efter § 7 indsættes før kapitel 3:

» Kapitel 2 a

Behandling af sager efter Haagerbørnebeskyttelseskonventionen

§ 7 a. Tilsynet med værger i de tilfælde, der er nævnt i artikel 5, 6, 7, 11 eller 12 i Haagerkonventionen af 19. oktober 1996 om kompetence, lovvalg, anerkendelse, fuldbyrdelse og samarbejde vedrørende forældreansvar og foranstaltninger til beskyttelse af børn (Haagerbørnebeskyttelseskonventionen), føres af statsforvaltningen på det sted, hvor den mindreårige har bopæl. Har den mindreårige ingen bopæl her i landet, føres tilsynet der, hvor vedkommende har ophold. Er ingen statsforvaltning kompetent, føres tilsynet af Statsforvaltningen Hovedstaden.

§ 7 b. En anmodning fra en udenlandsk myndighed om kompetenceoverførsel efter Haagerbørnebeskyttelseskonventionens artikel 8 eller 9 indgives til den statsforvaltning, der efter § 15 i værgemålsloven eller § 1 i bekendtgørelse om værgemål vil skulle behandle den sag, som anmodningen vedrører, hvis anmodningen imødekommes.

§ 7 c. Efter anmodning fra en værge kan statsforvaltningen udstede en attest om værgemålet over en mindreårig, der har bopæl i Danmark, når værgemålet følger af dansk ret.

Stk. 2. Attesten udstedes på en godkendt blanket.

§ 7 d. En anmodning efter § 7 c indgives til statsforvaltningen på det sted, hvor den mindreårige har bopæl.

Stk. 2. Den statsforvaltning, som modtager en anmodning efter stk. 1, kan bestemme, at den skal behandles af en anden statsforvaltning, hvis det er mest hensigtsmæssigt, at den behandles der.

§ 7 e. Den statsforvaltning, der har udstedt en attest efter § 7 c, kan tilbagekalde attesten, hvis forholdene har ændret sig, eller hvis indholdet af attesten ikke er korrekt.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 2011.

Justitsministeriet, den 29. september 2011

Lars Barfoed

/ Else Marie Thoustrup Sørensen