Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Cirkulære om efterbetaling af feriegodtgørelse

1. Ved aftale af 2. august 2010 blev § 17 i ferieaftalen af 9. november 2005 ophævet under henvisning til EU-domstolens afgørelse af 20. januar 2009 om fortolkningen af arbejdstidsdirektivets artikel 7.

Der henvises til cirkulære af 16. august 2010 (Perst. nr. 025-10).

2. Af cirkulæret fremgår, at ansættelsesmyndigheden skal efterbetale feriegodtgørelse, der er bortfaldet i henhold til den nu ophævede § 17, til tjenestemænd, der var fratrådt den 20. januar 2009 eller senere, dvs. efter EU-domstolens afgørelse.

3. Der er imidlertid efterfølgende blevet rejst krav om, at også tjenestemænd, der er afskediget før den 20. januar 2009, skal have efterbetaling, da fortolkningen af arbejdstidsdirektivet har tilbagevirkende kraft.

4. Med udgangspunkt i såvel EU-retlige som forvaltningsretlige principper er det Finansministeriets opfattelse, at retstilstanden for så vidt angår tjenestemænd, der er fratrådt før den 20. januar 2009, er følgende:

Ansættelsesmyndigheden har ikke pligt til at genoptage sagen af egen drift.

Ansættelsesmyndigheden er derimod forpligtet til at genoptage sagen, hvis en fratrådt tjenestemand selv retter henvendelse herom.

Efterbetaling af den bortfaldne feriegodtgørelse skal dog kun foretages, hvis kravet ikke er forældet, dvs. hvis tjenestemanden rejser kravet senest 3 år efter sin fratræden.

5. Cirkulæret har virkning fra 15. august 2011.

Personalestyrelsen, den 17. august 2011

Eva Hoff Sonne

Redaktionel note
  • Udsendt som Perst.nr. 037-11