Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Den fulde tekst

Cirkulære om ændring af aftale om ferie (ændring af § 25)

Generelle bemærkninger

Finansministeriet og centralorganisationerne har indgået vedlagte aftale om ændring af aftale af 9. november 2005 om ferie (ferieaftalen).

Med ændringen udvides adgangen til efter § 25 at fravige reglerne i kapitel 5 om særlige feriedage ved aftale mellem de forhandlingsberettigede parter til også at omfatte personalegrupper på Det kongelige Teater, der er omfattet af CO10´s forhandlingsområde.

Personalestyrelsen, den 17. august 2011

Eva Hoff Sonne


Aftale om ændring af aftale om ferie

§ 1. I aftale af 9. november 2005 om ferie indsættes i § 25 som nyt stk. 2:

”Bestemmelserne i kapitel 5 kan endvidere fraviges for personalegrupper på Det kongelige Teater, der er omfattet af CO10´s (eller herunder hørende organisationers) forhandlingsret, i det omfang de forhandlingsberettigede parter indgår aftale herom.

§ 2. Aftalen træder i kraft den 10. august 2011.

   
København, den 10. august 2011
 
   
Offentligt Ansattes Organisationer
- Det Statslige Område
Flemming Vinter
CO10, Centralorganisationen af 2010
Peter Ibsen
AC
Erik Jylling
Lærernes Centralorganisation
Anders Bondo Christensen
Finansministeriet
P.M.V.
E.B.
Eva Hoff Sonne

Redaktionel note
  • Udsendt som Perst.nr. 038-11