Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32004L0039
 
32006L0031
 
Links til øvrige EU dokumenter
32006R1287
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om indberetning af transaktioner med værdipapirer1)

I medfør af § 33, stk. 3 og 5, og § 93, stk. 4 og 5, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 883 af 9. august 2011, fastsættes:

Indberetning af transaktioner, der er gennemført med værdipapirer, som er optaget til handel på et reguleret marked

§ 1. Værdipapirhandlere, som er omfattet af kapitel 9 i lov om værdipapirhandel m.v., har pligt til at indberette oplysninger om transaktioner med værdipapirer, der er optaget til handel på et reguleret marked her i landet, et reguleret marked i et land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område. Indberetningen skal ske hurtigst muligt og senest ved det regulerede markeds lukketid hverdagen efter, transaktionen er gennemført.

Stk. 2. Oplysningerne kan indberettes af værdipapirhandleren selv, en tredjemand på værdipapirhandlerens vegne, eller af et match- eller rapporteringssystem, der er godkendt af Finanstilsynet, eller af operatøren af det regulerede marked eller det selskab, der driver den multilaterale handelsfacilitet, gennem hvis systemer transaktionen er gennemført.

Stk. 3. Finanstilsynet kan godkende match- og rapporteringssystemer, der opfylder kravene angivet i artikel 12 i Kommissionens forordning om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF for så vidt angår registreringsforpligtelser for investeringsselskaber, indberetning af transaktioner, markedsgennemsigtighed, optagelse af finansielle instrumenter til handel samt definitioner af begreber med henblik på nævnte direktiv.

Stk. 4. Indberetning af transaktioner skal ske til Finanstilsynet eller den, som Finanstilsynet har bemyndiget til at modtage indberetningerne på Finanstilsynets vegne.

Stk. 5. Indberetning af transaktioner skal ske i et eller flere formater fastsat af Finanstilsynet.

Stk. 6. Ved indberetning af transaktioner omfattet af stk. 1, med undtagelse af transaktioner i obligationer og investeringsforeningsbeviser, skal indberetningen indeholde oplysninger om depotnummer samt navn på den kunde, på hvis vegne værdipapirhandleren har gennemført transaktionen.

Stk. 7. For indberetning af transaktioner gælder i øvrigt Kommissionens forordning om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF for så vidt angår registreringsforpligtelser for investeringsselskaber, indberetning af transaktioner, markedsgennemsigtighed, optagelse af finansielle instrumenter til handel samt definitioner af begreber med henblik på nævnte direktiv.

Indberetning af transaktioner, der er gennemført med værdipapirer, som er optaget til handel på en alternativ markedsplads samt med derivater, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked, men hvor det underliggende værdipapir er optaget til handel på et reguleret marked

§ 2. Værdipapirhandlere, som er omfattet af kapitel 9 i lov om værdipapirhandel m.v., har pligt til at indberette oplysninger om transaktioner med værdipapirer, der er optaget til handel på en alternativ markedsplads. Indberetningen skal ske hurtigst muligt og senest ved den alternative markedsplads' lukketid hverdagen efter, transaktionen er gennemført.

Stk. 2. Værdipapirhandlere, som er omfattet af kapitel 9 i lov om værdipapirhandel m.v., har pligt til at indberette oplysninger om transaktioner, der er gennemført med derivater, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked, men hvor det underliggende værdipapir er optaget til handel på et reguleret marked. Indberetningen skal ske hurtigst muligt og senest hverdagen efter, transaktionen er gennemført.

Stk. 3. Ved en transaktion forstås køb og salg af et finansielt instrument, dog ikke værdipapirfinansieringstransaktioner, udnyttelse af optioner eller covered warrants eller primærmarkedstransaktioner (så som udstedelse, tildeling eller tegning) i finansielle instrumenter.

Stk. 4. Ved værdipapirfinansieringstransaktioner forstås ud- eller indlån af aktier eller andre finansielle instrumenter, genkøbs- eller omvendte genkøbsforretninger eller buy/sell-back-forretninger.

Stk. 5. Oplysningerne kan indberettes af værdipapirhandleren selv, en tredjemand på værdipapirhandlerens vegne, eller af et match- eller rapporteringssystem, der er godkendt af Finanstilsynet, eller af det selskab, der driver den alternative markedsplads eller multilaterale handelsfacilitet, gennem hvis systemer transaktionen er gennemført.

Stk. 6. Finanstilsynet kan godkende match- og rapporteringssystemer, der

1) sikrer de indberettede datas sikkerhed og fortrolighed,

2) indeholder mekanismer til identificering og korrektion af fejl i en indberetning,

3) indeholder mekanismer til autentifikation af kilden til indberetningen,

4) omfatter passende sikkerhedsforanstaltninger, sådan at indberetningen kan genoptages snarest muligt i tilfælde af systemsvigt, og

5) muliggør indberetning af de oplysninger, der kræves efter § 3 i det format, som Finanstilsynet fastsætter, og inden for den frist, der er fastsat i stk. 1.

Stk. 7. Indberetning af transaktioner skal ske til Finanstilsynet eller til den, som Finanstilsynet har bemyndiget til at modtage indberetningerne på Finanstilsynets vegne.

Stk. 8. Indberetning af transaktioner skal ske i et eller flere formater fastsat af Finanstilsynet.

Stk. 9. Indberetning af transaktioner skal ske elektronisk. Finanstilsynet kan i særlige tilfælde dispensere herfra, hvis indberetning af transaktioner kan ske på et andet medium, som muliggør lagring af oplysningerne på en måde, der giver Finanstilsynet adgang til dem til fremtidig brug.

§ 3. Indberetning af transaktioner med værdipapirer, der er optaget til handel på en alternativ markedsplads, samt med derivater, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked, men hvor det underliggende værdipapir er optaget til handel på et reguleret marked, skal indeholde følgende oplysninger:

1) Identifikation af det indberettende selskab.

2) Handelsdag.

3) Handelstidspunkt.

4) Købs- og salgsindikator.

5) Handelskapacitet.

6) Identifikation af værdipapiret (instrumentet).

7) Værdipapirets kodetype.

8) Identifikation af det underliggende værdipapir.

9) Kodetypen for identifikation af det underliggende instrument.

10) Instrumenttype.

11) Forfaldsdag.

12) Derivattype.

13) Put/call.

14) Aftalekurs.

15) Prismultiplikator.

16) Enhedspris.

17) Prisnotering.

18) Kvantitet.

19) Kvantitetsnotering.

20) Modpart.

21) Identifikation af handelssystem.

22) Transaktionens referencenummer.

23) Annulleringsangivelse.

24) Depotnummer på den kunde, på hvis vegne værdipapirhandleren har gennemført transaktionen.

25) Navn på den kunde, på hvis vegne værdipapirhandleren har gennemført transaktionen.

Stk. 2. Stk. 1, nr. 24 og 25, finder ikke anvendelse på indberetninger af transaktioner i obligationer og investeringsforeningsbeviser, der er optaget til handel på en alternativ markedsplads.

Stk. 3. Stk. 1, nr. 24 og 25, finder ikke anvendelse på indberetninger af transaktioner, der er gennemført med derivater, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked, hvis det underliggende værdipapir er en obligation eller et investeringsforeningsbevis, der er optaget til handel på et reguleret marked.

Stk. 4. Uanset stk. 1 skal indberetningen kun omfatte de oplysninger, som er relevante for den pågældende type af værdipapirer, og som Finanstilsynet har oplyst, at Finanstilsynet ikke allerede er i besiddelse af eller ikke har adgang til på anden vis.

Stk. 5. Med henblik på identifikation af en modpart til transaktionen, hvis modparten er en alternativ markedsplads eller et andet foretagende, der handler som central modpart, fremlægger Finanstilsynet en liste over identifikationskoder for de alternative markedspladser og alle andre foretagender, der handler som centrale modparter for en alternativ markedsplads.

Straf

§ 4. Overtrædelse af § 1, stk. 1 og 4-6, § 2, stk. 1, 2 og 7-9, og § 3, stk. 1, straffes med bøde.

Stk. 2. Overtrædelse af artikel 7 og 8, artikel 12, stk. 1, og artikel 13, stk. 1, i Kommissionens forordning om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF for så vidt angår registreringsforpligtelser for investeringsselskaber, indberetning af transaktioner, markedsgennemsigtighed, optagelse af finansielle instrumenter til handel samt definitioner af begreber med henblik på nævnte direktiv straffes med bøde.

Stk. 3. Der pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttræden

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2011.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 1189 af 10. oktober 2007 om indberetning af transaktioner med værdipapirer.

Finanstilsynet, den 26. august 2011

Ulrik Nødgaard

/ Hanne Råe Larsen

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF af 21. april 2004 om markeder for finansielle instrumenter, om ændring af Rådets direktiv 85/611/EØF, og 93/6/EØF samt Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/12/EF og om ophævelse af Rådets direktiv 93/22/EØF (EU-Tidende 2004, nr. L 145, s. 1), (MiFID-direktivet) og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/31/EF af 5. april 2006 om ændring af direktiv 2004/39/EF om markeder for finansielle instrumenter for så vidt angår visse frister (EU-Tidende 2006, nr. L 114, s. 60), (udsættelsesdirektivet).