Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Bilag 1

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om radioprøver og certifikater i GMDSS

I medfør af § 29, jf. § 45, stk. 2, i lov nr. 475 af 12. juni 2009 om radiofrekvenser, og i medfør af § 2 og § 4, stk. 1, jf. §§ 12-14 i lov om maritime uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 207 af 4. marts 2011, samt efter bemyndigelse i bekendtgørelse nr. 143 af 1. marts 2000 om henlæggelse af beføjelser vedr. regelfastsættelsen for visse prøver til Søfartsstyrelsen og Statens Luftfartsvæsen, fastsættes:

Anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse fastsætter regler for uddannelsen, prøver og GOC-, ROC- og LRC-certifikater til betjening af radioanlæg på det maritime område. Reglerne omfatter godkendelse af uddannelsen, indholdet af uddannelsen og aflæggelse af prøver samt udstedelsen og gyldigheden af certifikater.

Definitioner

§ 2. I denne bekendtgørelse anvendes følgende udtryk og forkortelser:

1) GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System) er det globale nød- og sikkerhedssystem for søfarten.

2) GOC er forkortelse for General Operator’s Certificate.

3) ROC er forkortelse for Restricted Operator’s Certificate.

4) LRC er forkortelse for Long Range Certificate.

5) MF er forkortelse for Medium Frequency (mellembølge).

6) HF er forkortelse for High Frequency (kortbølge).

7) VHF er forkortelse for Very High Frequency.

8) ECTS er forkortelse for European Credit Transfer System.

Certifikater

§ 3. Søfartsstyrelsen udsteder følgende certifikater efter bestået prøve:

1) Generelt certifikat som radiooperatør i GMDSS (GOC).

2) Begrænset certifikat som radiooperatør i GMDSS (ROC).

3) Certifikat til betjening af maritime MF-, HF- og VHF-radioanlæg (LRC).

Stk. 2. Prøvekravene for GOC-, LRC- og ROC-certifikater er fastsat i overensstemmelse med ITU’s radioreglement, artikel 47 og IMO’s STCW konvention, tabel A-IV/2, og fremgår af bilag 1.

§ 4. GOC- og ROC-certifikater kan udstedes til personer, der er fyldt 18 år. LRC-certifikater kan udstedes til personer, der er fyldt 16 år. Prøve kan tidligst aflægges 3 måneder før de nævnte aldersgrænser nås.

Stk. 2. Udenlandske certifikater udstedt i overensstemmelse med fælleseuropæiske og af Danmark tiltrådte beslutninger og rekommandationer fra ECC-komiteen i den europæiske Post- og Telesammenslutning (CEPT), ligestilles med certifikater i henhold til denne bekendtgørelse, såfremt de bærer en påtegning fra den udstedende myndighed om, at de er i overensstemmelse med de nævnte beslutninger og rekommandationer.

Stk. 3. Søfartsstyrelsen kan anerkende andre udenlandske certifikater, som kan sidestilles med certifikater udstedt af Søfartsstyrelsen, til betjening af radioanlæg i danske skibe. Det er en forudsætning for anerkendelsen, at certifikatet overholder bestemmelserne om certifikater i det internationale radioreglement og er gyldigt i henhold til den udenlandske myndigheds bestemmelser.

Godkendelse af uddannelsen

§ 5. Uddannelse og prøve for erhvervelse af certifikat aflægges på en af Søfartsstyrelsen godkendt skole.

Stk. 2. Godkendelse af skoler kan ske enten

1) i henhold til Søfartsstyrelsens bekendtgørelse om godkendelse og kvalitetssikring m.v. af maritime uddannelser, eller

2) såfremt skolen dokumenterer, at

a) underviseren er i besiddelse af faglige kundskaber og færdigheder svarende mindst til de krav, som prøven skal dokumentere opfyldt,

b) underviseren er i besiddelse af relevant faglig kompetence inden for det maritime radioområde,

c) underviseren kender uddannelsens anvendelsesmuligheder og

d) de nødvendige undervisningsmæssige faciliteter og tidssvarende og driftsklare radioanlæg er til stede, jf. § 7.

Stk. 3. For at opnå godkendelse i henhold til stk. 2, nr. 2, skal skolen endvidere udarbejde en kort redegørelse for det planlagte forløb af undervisningen til prøven.

Stk. 4. Søfartsstyrelsen kan kræve en uddybning af redegørelsen for undervisningsforløbet, jf. stk. 3.

Stk. 5. Søfartsstyrelsen kan tilbagekalde en godkendelse af en skole, jf. stk. 2, nr. 2, såfremt skolen ikke følger de skriftlige anvisninger, som Søfartsstyrelsen måtte give.

§ 6. For at kunne godkendes, skal uddannelsen have en varighed svarende til mindst 3 ECTS point vedr. GOC, 2 ECTS point vedr. LRC og 1 ECTS point vedr. ROC.

§ 7. Til brug i undervisningen og ved praktiske prøver skal der forefindes tidssvarende driftsklart maritimt radioudstyr af de kategorier, som det pågældende certifikat omfatter betjeningen af.

Stk. 2. Udstyr af kategorierne nødradiopejlsender (EPIRB) og radartransponder (SART) kan være såkaldte ”dummy-udgaver” af udstyret.

Stk. 3. Vedrørende satellitudstyr er det alene et krav, at der forefindes et tidssvarende og driftsklart maritimt Inmarsat-C udstyr.

Stk. 4. Krav om udstyr gælder ikke kategorierne SSAS (Ship Security Alert System), og LRIT (Long-range identification and tracking of ships).

Lærerkvalifikationer

§ 8. Underviserne ved uddannelserne skal samlet set have et kvalifikationsniveau, der ligger højere end afgangsniveauet for uddannelserne. Ved kvalifikationsniveau forstås ud over pædagogisk kompetence dokumenteret teoretisk, faglig og/eller professionsmæssig kompetence.

Aflæggelse af prøve

§ 9. Prøver afholdes i henhold til bestemmelserne i Søfartsstyrelsens bekendtgørelse om prøveafholdelse og bedømmelse af deltagere ved de maritime uddannelser, medmindre andet er fastsat i denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Prøver på skoler, som er godkendt i henhold til § 5, stk. 2, nr. 2, afholdes som eksterne prøver, hvor censor udpeges af Søfartsstyrelsen.

§ 10. Prøve aflægges over for underviseren og en censor, jf. § 14.

Stk. 2. Prøven afholdes som en mundtlig prøve, hvoraf en del er en praktisk handleprøve. En del af prøven kan holdes som en skriftlig prøve.

§ 11. Prøver på skoler, som er godkendt i henhold til § 5, stk. 2, nr. 2, bestilles hos Søfartsstyrelsen senest 30 dage før prøven.

Stk. 2. Sted og tid for prøvens afholdelse, jf. stk. 1, fastsættes af Søfartsstyrelsen efter anmodning fra en skole.

§ 12. Ved prøven skal foreligge en af Søfartsstyrelsen udarbejdet formular »Indstilling om aflæggelse af radioprøve«, som udfyldes på den skole, hvor prøven finder sted.

Stk. 2. Sammen med indstillingen underskrives en erklæring om, at ansøgeren er bekendt med bestemmelsen i det internationale radioreglement om tavshedspligt.

Stk. 3. For deltagelse i prøve skal forevises gyldig legitimation med billede i form af pas, søfartsbog, sønæringsbevis, kørekort eller lignende. Ved prøver på skoler, som er godkendt i henhold til § 5, stk. 2, nr. 2, forevises legitimationen for censor.

Bedømmelse

§ 13. Al bedømmelse ved radioprøver skal ske ved en prøve. Ved prøverne anvendes bedømmelsen »bestået« eller »ikke-bestået«.

Stk. 2. Bedømmelsen foretages af censor i samarbejde med underviseren.

Censorer

§ 14. Censorer ved radioprøver skal have detaljeret kendskab til GMDSS, være indehaver af gyldigt GOC-certifikat og i øvrigt opfylde bestemmelserne om censorer i Søfartsstyrelsens bekendtgørelse om eksamens- og prøveafholdelse og bedømmelse af deltagere ved de maritime uddannelser.

§ 15. Censorer ved radioprøver på skoler som er godkendt i henhold til § 5, stk. 2, nr. 2, udpeges og bemyndiges af Søfartsstyrelsen. Bemyndigelsen gives normalt for en periode af 2 år, og det skal i forbindelse med ansøgning om bemyndigelse som censor dokumenteres, at ansøgeren opfylder kravene i § 14.

Stk. 2. Søfartsstyrelsen kan bestemme, at censorer, som er bemyndiget af Søfartsstyrelsen som censor ved radioprøver på skoler godkendt i henhold til § 5, stk. 2, nr. 2, ikke kan medvirke ved radioprøver på skoler, som er godkendt i henhold til § 5, stk. 2, nr. 1.

Certifikaters gyldighed

§ 16. GOC-certifikat kan udstedes i indtil 5 år efter bestået prøve med en gyldighed på 5 år fra udstedelsesdatoen.

Stk. 2. Indehavere af GOC-certifikat, som efter stk. 1 har mistet gyldigheden, kan efter ansøgning få udstedt et LRC-certifikat. Indehavere af LRC-certifikat anses for at være i besiddelse af ROC-certifikat.

Stk. 3. For fornyelse af GOC-certifikat med gyldighed i yderligere 5 år kræves, at vedkommende dokumenterer at have:

1) gjort tjeneste i søgående skibe som radiooperatør under forhold, hvor et sådant certifikat er krævet, i mindst 1 år inden for de forudgående 5 år,

2) gjort tjeneste i søgående skibe som radiooperatør under forhold, hvor et sådant certifikat er krævet, i mindst 3 måneder inden for de forudgående 6 måneder, eller

3) udført arbejde, som efter Søfartsstyrelsens vurdering i det enkelte tilfælde kan godkendes som ligestillet med den under nr. 1 eller 2 krævede tjeneste.

Stk. 4. For generhvervelse af GOC-certifikat i en ny 5 års periode for personer, der ikke opfylder kravene i stk. 3, kræves, at vedkommende består en generhvervelsesprøve, bestående af en mundtlig og en praktisk del.

Stk. 5. Prøvekravene til generhvervelsesprøven, jf. stk. 4, fremgår af bilag 1.

Stk. 6. Ved ansøgning om fornyelse af certifikater skal anvendes en særlig formular, som findes på Søfartsstyrelsens hjemmeside.

Stk. 7. Fornyelsen gives i form af et nyt certifikat.

§ 17. ROC-certifikat udstedes med en gyldighed på 5 år fra udstedelsesdatoen, hvorefter det kan fornys for en ny 5 års periode efter ansøgning.

§ 18. LRC-certifikat har ingen tidsbegrænsning i gyldigheden.

§ 19. Uanset bestemmelserne i §§ 16 -18 kan Søfartsstyrelsen efter begrundet formodning om, at en indehaver af et gyldigt certifikat ikke længere er i besiddelse af de kundskaber eller færdigheder, der blev krævet ved den oprindelige prøve, indkalde indehaveren af certifikatet til fornyet prøve.

Tilbagekaldelse m.v.

§ 20. Søfartsstyrelsen kan tilbagekalde et certifikat, hvis indehaveren ikke møder op til eller ikke består en fornyet prøve efter § 19.

Stk. 2. Søfartsstyrelsen kan tilbagekalde et certifikat, eller tilbagekalde anerkendelsen af et certifikat, jf. § 4, stk. 3, hvis indehaveren groft eller gentagne gange overtræder bestemmelserne om tavshedspligt eller om radioanlægs betjening og benyttelse.

Stk. 3. Søfartsstyrelsen kan tilbagekalde anerkendelsen af et udenlandsk certifikat, hvis Søfartsstyrelsen har begrundet formodning om, at indehaveren af det anerkendte certifikat ikke er i besiddelse af de kundskaber eller færdigheder, der i Danmark kræves af indehavere af tilsvarende certifikater.

Stk. 4. Et certifikat, der er tilbagekaldt, skal afleveres til Søfartsstyrelsen.

Ikrafttræden m.v.

§ 21. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2011.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 861 af 12. august 2004 om radioprøver og certifikater i GMDSS ophæves.

Stk. 3. GOC-certifikater, der er udstedt i medfør af hidtil gældende bestemmelser uden påført udløbsdato, er ugyldige.

Stk. 4. Bortset fra de i stk. 3 nævnte certifikater forbliver andre certifikater udstedt i medfør af hidtil gældende bestemmelser gyldige, jf. dog §§ 16 til 18.

Søfartsstyrelsen, den 29. august 2011

Sune Rahn

/ Hans Aage Nielsen


Bilag 1

Prøvekrav for opnåelse af GOC-, LRC- og ROC-certifikater

A. For at bestå GOC-prøven skal den pågældende:

1) have kendskab til grundlæggende principper for de maritime radiotjenester, inkl. satellitkommunikation, herunder

a) kommunikationstyper,

b) stationstyper,

c) frekvenser og frekvensbånd,

d) radiobølgers udbredelse,

e) kommunikationsmetoder,

f) udsendelses- og modulationstyper,

g) antenner,

h) strømforsyninger, inkl. batterier og

i) risikoen ved højspænding.

2) kunne anvende

a) vagtmodtagere,

b) VHF radioanlæg,

c) MF/HF radioanlæg,

d) antenner,

e) batterier,

f) radioredningsmidler, så som nødradiopejlsendere (EPIRB’s), lokaliseringsudstyr (SART) og bærbare VHF radioanlæg,

g) digitalt selektivt kald, DSC

h) NAVTEX-modtagere,

i) satellitkommunikation (udstyr eller simulator) og

j) radiotelexudstyr.

3) kunne udføre elementær fejlfinding ved hjælp af indbyggede måleinstrumenter samt elementær fejlretning så som udskiftning af sikringer, indikatorlamper og lignende.

4) kunne anvende operationelle procedurer for

a) nød-, il- og sikkerhedskommunikation i GMDSS, inkl. bestemmelserne om kommunikation i IMO’s IAMSAR-manual,

b) brug af radioudstyr i nødsituationer, f.eks. hvis skibet forlades, brand om bord, nedbrud af radioudstyr,

c) nød-, il- og sikkerhedskommunikation med skibe, der ikke har GMDSS-udstyr,

d) modtagelse af maritim sikkerheds information (MSI), og

e) undgåelse og afhjælpning af utilsigtede alarmer.

5) have forståelse for den praktiske operation af

a) GMDSS,

b) Inmarsats funktion i GMDSS, herunder

i) Inmarsat B/F,

ii) Inmarsat C og

iii) Inmarsat EGC,

c) eftersøgnings- og redningstjenester (SAR),

d) skibsrapporteringssystemer

e) radio medical tjenester

f) sikringsalarmsystemer (Ship Security Alert System - SSAS), og

g) identification og sporing af skibe på lang afstand (Long-range identification and tracking of ships – LRIT).

6) kunne anvende det engelske sprog, såvel skriftligt som mundtligt, for tilfredsstillende udveksling af den kommunikation, som er relevant for sikkerheden for menneskeliv på søen.

7) kunne anvende de reglementer og instrukser, der kræves om bord i skibe, herunder den internationale signalkode og standardfraser ved kommunikation samt føring af radioregistreringer.

8) have kendskab til procedurer for generel kommunikation, herunder

a) valg af passende kommunikationsmetode i forskellige situationer,

b) trafiklister,

c) radiotelefonsamtaler,

d) takster,

e) praktiske trafik rutiner,

f) de vigtigste skibsfartsruter,

g) placeringen af Inmarsat-kystjordstationer, og

h) placeringen af de vigtigste kystradiostationer.

9) have kendskab til regler om løbende opretholdelse af rutiner og vedligeholdelse af kundskaber om GMDSS hos radiooperatører i skibe (Familiarization).

B. Ved GOC-generhvervelsesprøven i henhold til bekendtgørelsens § 16, stk. 4 og 5, eksamineres i henhold til kravene for GOC-prøven under punkt A, dog kun i de emner der vedrører nød-, il- og sikkerhedskommunikation under nr. 2, litra a – i, nr. 4, nr. 5, nr. 6 og nr. 9.

C. For at bestå ROC-prøven skal den pågældende:

1) have kendskab til grundlæggende principper for de maritime radiotjenester, herunder

a) kommunikationstyper,

b) stationstyper,

c) VHF- og UHF-frekvenser (kanaler),

d) VHF- og UHF-radiobølgers udbredelse,

e) antenner, og

f) strømforsyninger, inkl. batterier.

2) kunne anvende

a) VHF radioanlæg,

b) antenner,

c) batterier,

d) radioredningsmidler, så som nødradiopejlsendere (EPIRB’s), lokaliseringsudstyr (SART) og bærbare VHF-radioanlæg,

e) digitalt selektivt kald, DSC, og

f) NAVTEX-modtagere.

3) kunne anvende operationelle procedurer for

a) nød-, il- og sikkerhedskommunikation i GMDSS, inkl. bestemmelserne om kommunikation i IMO’s IAMSAR-manual,

b) brug af radioudstyr i nødsituationer, f.eks. hvis skibet forlades, brand om bord, nedbrud af radioudstyr,

c) nød-, il- og sikkerhedskommunikation med skibe, der ikke har GMDSS-udstyr,

d) modtagelse af maritim sikkerheds information (MSI), og

e) undgåelse og afhjælpning af utilsigtede alarmer.

4) have forståelse for den praktiske operation af

a) GMDSS,

b) eftersøgnings- og redningstjenester (SAR), og

c) radio medical tjenester.

5) kunne anvende det engelske sprog, såvel skriftligt som mundtligt, for tilfredsstillende udveksling af den kommunikation, som er relevant for sikkerheden for menneskeliv på søen.

6) kunne anvende de reglementer og instrukser, der kræves om bord i skibe, herunder føring af radioregistreringer.

7) have kendskab til procedurer for generel kommunikation i havområde A1, herunder

a) trafiklister,

b) radiotelefonsamtaler,

c) takster,

d) praktiske trafik rutiner,

e) de vigtigste skibsfartsruter i Nordeuropa, og

f) placering af de vigtigste VHF-kystradiostationer i Nordeuropa.

8) have kendskab til regler om løbende opretholdelse af rutiner og vedligeholdelse af kundskaber om GMDSS hos radiooperatører i skibe (Familiarization).

D. For at bestå LRC-prøven skal den pågældende:

1) have kendskab til grundlæggende principper for de maritime radiotjenester, inkl. satellitkommunikation, herunder

a) kommunikationstyper,

b) stationstyper,

c) frekvenser og frekvensbånd,

d) radiobølgers udbredelse,

e) kommunikationsmetoder,

f) udsendelses- og modulationstyper,

g) antenner, og

h) strømforsyninger, inkl. batterier.

2) kunne anvende

a) vagtmodtagere,

b) VHF radioanlæg,

c) MF/HF radioanlæg,

d) antenner,

e) batterier,

f) radioredningsmidler, så som nødradiopejlsendere (EPIRB’s), lokaliseringsudstyr (SART) og bærbare VHF radioanlæg,

g) digitalt selektivt kald, DSC,

h) NAVTEX modtagere, og

i) Inmarsat-C anlæg.

3) kunne anvende operationelle procedurer for

a) nød-, il- og sikkerhedskommunikation i GMDSS, inkl. bestemmelserne om kommunikation i IMO’s IAMSAR-manual,

b) brug af radioudstyr i nødsituationer, f.eks. hvis skibet forlades, brand om bord, nedbrud af radioudstyr,

c) nød-, il- og sikkerhedskommunikation med skibe, der ikke har GMDSS-udstyr, og

d) modtagelse af maritim sikkerheds information (MSI), og

e) undgåelse og afhjælpning af utilsigtede alarmer.

4) have forståelse for den praktiske operation af

a) GMDSS,

b) Inmarsats funktion i GMDSS, herunder

i) Inmarsat B/F,

ii) Inmarsat C og

iii) Inmarsat EGC,

c) eftersøgnings- og redningstjenester (SAR), og

d) radio medical tjenester.

5) kunne anvende det engelske sprog, såvel skriftligt som mundtligt, for tilfredsstillende udveksling af den kommunikation, som er relevant for sikkerheden for menneskeliv på søen.

6) kunne anvende de reglementer og instrukser, der kræves om bord i skibe, herunder føring af radioregistreringer.

7) have kendskab til procedurer for generel kommunikation, herunder

a) valg af passende kommunikationsmetode i forskellige situationer,

b) trafiklister,

c) radiotelefonsamtaler,

d) takster,

e) praktiske trafik rutiner, og

f) placeringen af de vigtigste kystradiostationer.

8) have kendskab til regler om løbende opretholdelse af rutiner og vedligeholdelse af kundskaber om GMDSS hos radiooperatører i skibe (Familiarization).