Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om opdræt af muslinger m.m. i vandsøjlen

I medfør af § 63, stk. 2, § 67, § 70, stk. 1, § 82, og § 130, stk. 2, i fiskeriloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 978 af 26. september 2008, og efter bemyndigelse fastsættes:

Område og definitioner

§ 1. Bekendtgørelsen omfatter opdræt af muslinger og andre toskallede bløddyr i vandsøjlen på dansk fiskeriterritorium.

Stk. 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Opdrætsanlæg: Opdræt i vandsøjlen af muslinger og andre toskallede bløddyr på dansk fiskeriterritorium, som friholdes af hav - eller fjordbunden, bortset fra forankring af redskaber.

2) Vandområde: Et naturligt afgrænset vandområde, f.eks. en fjord eller lignende.

Tilladelse

§ 2. Etablering, udnyttelse og drift af et opdrætsanlæg må kun finde sted, hvis Fiskeridirektoratet efter ansøgning har meddelt tilladelse til det.

Stk. 2. Ansøgning om tilladelse til etablering, udnyttelse og drift af et opdrætsanlæg skal indsendes til Fiskeridirektoratet og skal indeholde følgende oplysninger:

1) Navn og adresse på ejerne. Hvis der er flere ejere, eller ejeren er et selskab, oplyses desuden navn og adresse på en kontaktperson, som ejerne udpeger.

2) Anlæggets navn og beliggenhed, angivet i positioner.

3) En beskrivelse af anlægget.

4) En produktionsplan for udnyttelsen af tilladelsen.

5) Erklæring om, hvilke opdrætsanlæg ansøgeren i forvejen er ejer eller medejer af.

Stk. 3. Ansøgningen skal indgives på et særligt skema.

§ 3. For udstedelse og opretholdelse af en tilladelse til etablering, udnyttelse og drift af et opdrætsanlæg gælder følgende forudsætninger og vilkår:

1) Før tilladelse meddeles, skal der foreligge en til Fiskeridirektoratet udstedt og af direktoratet godkendt bankgaranti eller kautionsforsikring på et af direktoratet fastsat beløb til dækning af direktoratets eventuelle udgifter ved anlæggets ophør eller inddragelse af tilladelsen. Bankgarantien eller kautionsforsikringen skal udformes således, at den kun kan ophæves med Fiskeridirektoratets godkendelse.

2) I tilladelsen fastsættes de positioner på fiskeriterritoriet, den vedrører.

3) Der kan fastsættes vilkår for udnyttelse af tilladelsen, herunder hvilke typer af markeringer for anlægget, der skal anvendes, udtagning af prøver, typer af redskaber samt mærkning af disse.

4) Hvis Fiskeridirektoratet finder det nødvendigt, kan vilkår for tilladelsen ændres og suppleres i tilladelsesperioden.

Stk. 2. Hvis de for tilladelsen fastsatte forudsætninger og vilkår ikke overholdes, kan Fiskeridirektoratet beslutte, at tilladelsen skal bortfalde.

§ 4. Ved udstedelse af tilladelse til opdræt af muslinger lægges bl.a. vægt på, om anlæggets placering er hensigtsmæssig i forhold til andre aktiviteter og forhold i området, eller om andre forhold i området kan have negativ indflydelse på opdrætsmulighederne.

§ 5. Rettigheder ifølge en tilladelse til etablering, udnyttelse og drift af et opdrætsanlæg kan kun overdrages, hvis Fiskeridirektoratet efter ansøgning fra indehaveren af rettigheden har meddelt tilladelse hertil.

Stk. 2. Fiskeridirektoratet kan efter de til enhver tid gældende regler meddele tilladelse efter stk. 1, hvis

1) opdrætsanlægget er i almindelig drift og

2) den hidtidige ejer kan dokumentere produktion fra anlægget de seneste 2 år, for eksempel via Fiskeridirektoratets akvakulturindberetningsskema.

§ 6. En tilladelse til etablering, drift og udnyttelse af et opdrætsanlæg, gælder 10 år fra udstedelsesdatoen.

Stk. 2. Fiskeridirektoratet kan under særlige omstændigheder, herunder hensynet til det omgivne miljø beslutte, at gyldighedsperioden forkortes eller tilladelsen bortfalder.

Stk. 3. Efter ansøgning kan Fiskeridirektoratet efter de til enhver tid gældende regler forlænge tilladelsesperioden.

Udnyttelse og drift af opdrætsanlæg

§ 7. Et opdrætsanlæg må først tages i brug, når Fiskeridirektoratet ved det lokale fiskeriinspektorat har godkendt anlæggets udformning m.m.

Stk. 2. Opdræt må kun foregå ved anvendelse af den naturligt forekommende yngel fra det pågældende vandområde.

Stk. 3. Et opdrætsanlæg må kun etableres, udnyttes og drives inden for de i tilladelsen fastsatte positioner.

Stk. 4. I et opdrætsanlæg må der ikke anvendes foder eller kemikalier, herunder kemikalier til bekæmpelse af begroning.

Stk. 5. Inden for de i tilladelsens fastsatte positioner er fiskeri forbudt.

§ 8. Et opdrætsanlægs dimensioner må maksimalt være på 250 m x 750 m. Kun ved særligt begrundede behov kan Fiskeridirektoratet tillade en afvigelse fra dette standardmål.

Stk. 2. Anlægget må ikke udvides eller ændres uden tilladelse fra Fiskeridirektoratet.

Stk. 3. Hjørnemarkeringerne og montering af liner i anlægget skal fastgøres med skrueankere, eller være forsvarligt forankret med anden afprøvet teknologi.

Stk. 4. Samtlige bøjer og andet materiel i anlægget skal være markeret med anlægsejers nummer.

Stk. 5. Den indbyrdes afstand mellem opdrætsanlæg skal være mindst 150 m målt på det smalleste sted.

§ 9. Ejeren af et opdrætsanlæg har pligt til at vedligeholde anlægget i god og forsvarlig stand og skal bringe det i orden eller fjerne anlægget helt fra fiskeriterritoriet, hvis det beskadiges.

Stk. 2. Redskaber fra opdrætsanlæg, der befinder sig uden for de i tilladelsen angivne positioner, kan fjernes af Fiskeridirektoratet. Omkostningerne herved påhviler ejeren af opdrætsanlægget.

§ 10. Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet senest et år efter, at den er meddelt, medmindre Fiskeridirektoratet efter ansøgning meddeler dispensation herfor. Der kan kun opnås dispensation én gang, og dispensationen kan maksimalt gælde et år.

Straf, ansøgningsfrist og ikrafttræden m.v.

§ 11. Med bøde straffes den, der

1) overtræder eller forsøger at overtræde §§ 2, 5 og §§ 7-9 eller

2) tilsidesætter eller forsøger at tilsidesætte vilkår, som er fastsat i tilladelser efter §§ 2, 3, 5 og 6.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v.(juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 12. Bekendtgørelsen træder i kraft den 25. august 2011.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 267 af 29. marts 2006 om opdræt af muslinger m.m. i vandsøjlen ophæves.

Fiskeridirektoratet, den 22. august 2011

Anders Munk Jensen

/ Rita Martinsen