Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om ændring af Budgetvejledning 2011

(Ændring af refusionssats på ikke-fradragsberettiget købsmoms angående hotelovernatning mv. samt vedr. kantinetilskud og frugtordninger)

§ 1

Med cirkulæret ændres Budgetvejledning 2011 punkt 2.4.7, således at punktet er i overensstemmelse med den seneste ændring af momsloven (lov nr. 1564 af 21. december 2010) hvorved refusionssatsen på ikke-fradragsberettiget købsmoms angående overnatning på hotel, kro, vandrerhjem mv. blev ændret. Ændringen bevirker, at købsmoms på udgifter til overnatning på hotel, kro, vandrerhjem mv. kan refunderes med 50 pct. Samtidig præciseres, at der ikke ydes refusion af udgifter til købsmoms på frugtordninger eller tilskud til kantinedrift.

1. Budgetvejledning 2011, punkt 2.4.7, affattes således:

»Udgifter til dansk købsmoms, som i henhold til momsloven ikke er fradragsberettiget, behandles bevillingsmæssigt således:

Bevillinger til drifts- og anlægsudgifter samt bevillinger, der udmøntes som tilskud til statsfinansierede selvejende institutioner, gives uden medtagelse af udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms.

Bevillinger til tilskud gives også uden medtagelse af udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms i det omfang, tilskuddene anvendes til køb af varer og ydelser i institutioner, hvis driftsbudget er optaget på bevillingslov med fuld kontospecifikation i anmærkningerne.

Udgifter til købsmoms optages i disse tilfælde som refusionsberettiget, ikke-fradragsberettiget købsmoms på regnskabet, dog med følgende undtagelser:

1) Købsmoms på udgifter til anskaffelse, leje og drift af personkøretøjer indrettet til befordring af højest 9 personer kan ikke refunderes.

2) Købsmoms på udgifter til kantinetilskud kan ikke refunderes

3) Købsmoms på udgifter til frugtordninger kan ikke refunderes

4) Købsmoms på udgifter til overnatning på hotel, kro, vandrerhjem mv. kan refunderes med 50 pct.

5) Købsmoms på udgifter til fortæring på restaurant, kro, cafeteria o.lign. kan refunderes med 25 pct.

For statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet afregnes moms i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse om momskompensation for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse, erhvervsakademier, professionshøjskoler m.fl.

For indtægtsdækket virksomhed, der har ikke afgiftspligtigt salg til andre institutioner indenfor ministerområdet, kan der på regnskabet optages de hertil knyttede udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms under institutionens ordinære virksomhed, jf. punkt 2.6.8.4.

På grundlag af institutionernes regnskabsmæssige registrering af købsmomsen overføres regnskabstallet til finanslovens § 35, hvor det samles for staten som helhed.

Kan der ikke opnås refusion for udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms, konteres udgifter til køb af momsbelagte ydelser inkl. moms.

Selvejende institutioner, der ikke er finansieret via bevillingstypen statsfinansieret selvejende institution, kan kun få refunderet udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms, såfremt der er givet konkret adgang til dette ved lov, tekstanmærkning eller aktstykke.«

§ 2

Cirkulæret har virkning fra og med finansåret 2011.

Finansministeriet, den 18. august 2011

Claus Hjort Frederiksen

/ Mogens Pedersen