Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Anvendelse

Kapitel 2   Ansøgning om tilladelse til projekt/planlægning

Kapitel 3   Naturstyrelsens afgørelse

Kapitel 4   Klage, ikrafttræden m.v.

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ansøgning og tilladelse til planlægning i kystnærhedszonen i yderområderne

I medfør af § 5 v, stk. 3, og § 52, stk. 3, i lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009, som ændret ved lov nr. 424 af 10. maj 2011, fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelse

§ 1. Bekendtgørelsen fastsætter regler for kommunalbestyrelsens ansøgning om og miljøministerens meddelelse af tilladelse efter lovens § 5 v til planlægning i kystnærhedszonen. Bekendtgørelsen finder anvendelse for kommuner og øer anført i lovens bilag 2.

Kapitel 2

Ansøgning om tilladelse til projekt/planlægning

§ 2. Kommunalbestyrelsens ansøgning om tilladelse til planlægning efter lovens § 5 v sendes skriftligt eller elektronisk til Naturstyrelsen.

§ 3. Kommunalbestyrelsens ansøgning om tilladelse til at planlægge i kystnærhedszonen for inddragelse af nye arealer i byzone og for anlæg i landzone skal indeholde følgende oplysninger:

1) beskrivelse af planen eller projektets art, omfang og beliggenhed,

2) angivelse af projektets beliggenhed på kort,

3) redegørelse for den til projektets realisering nødvendige planlægning,

4) redegørelse for om projektet strider mod den gældende regionale udviklingsplan for området,

5) redegørelse for, at planen eller projektet ikke tilsidesætter væsentlige naturbeskyttelses- og landskabelige interesser, herunder naturbeskyttelsesområder og indpasningen i kystlandskabet,

6) oplysning om den visuelle påvirkning af omgivelserne, og

7) godtgøre en positiv lokaløkonomisk konsekvens ved den ønskede plan/det ønskede projekt.

Stk. 2. Den i stk. 1, nr. 7, nævnte lokaløkonomiske konsekvens henviser til planens eller projektets muligheder for bl.a. at tiltrække helårstilflyttere, arbejdspladser eller besøgende, for at gavne den lokale serviceforsyning og for at øge lokalbefolkningens og kommunens indtægter.

Kapitel 3

Naturstyrelsens afgørelse

§ 4. Naturstyrelsen skal sikre, at kommunalbestyrelsen ved en ansøgning om tilladelse efter § 5 v i lov om ændring af lov om planlægning har redegjort for,

1) at planen eller projektet ikke tilsidesætter væsentlige naturbeskyttelses- og landskabelige interesser i forhold til naturbeskyttelsesområder og indpasningen i kystlandskabet, og

2) at planen eller projektet har en lokaløkonomisk effekt.

Stk. 2. Naturstyrelsen kan, i det omfang det er nødvendigt af hensyn til afgørelsen, kræve supplerende oplysninger af kommunalbestyrelsen ud over de i § 3 anførte.

Stk. 3. Ved Naturstyrelsens afgørelse foretages en afvejning af stk. 1, nr. 1, og nr. 2, idet der vil blive lagt vægt på, om varetagelsen af de i stk. 1, nr. 1, nævnte interesser og hensyn samlet vil kunne bære den lokaløkonomiske effekt efter stk. 1, nr. 2.

§ 5. Såfremt Naturstyrelsen konstaterer, at tilladelsen forudsætter en fravigelse af den regionale udviklingsplan, iværksætter Naturstyrelsen en høring af regionen, forinden der træffes afgørelse.

Stk. 2. Naturstyrelsen fastsætter en frist på 4 uger for regionen til afgivelse af svar.

Stk. 3. På grundlag af de fremkomne oplysninger fra regionen træffer Naturstyrelsen afgørelse, om planen eller projektet nødvendiggør en fravigelse af den regionale udviklingsplan.

Stk. 4. Naturstyrelsens afgørelse om at fravige den regionale udviklingsplan, afskærer regionsrådet fra at gøre indsigelse mod kommunalbestyrelsens planforslag, jf. lovens § 29 a, på det punkt, som Naturstyrelsen har truffet afgørelse om.

Stk. 5. I forbindelse med kommunalbestyrelsens senere planlægning for projektet skal lokalplanforslaget indeholde en oplysning om fravigelsen af den regionale udviklingsplan, jf. lovens § 16, stk. 2.

§ 6. Naturstyrelsens tilladelse er ikke bindende for andre myndigheders eventuelle indsigelser efter lovens §§ 29-29c ved kommunalbestyrelsens efterfølgende planlægning for projektet.

Stk. 2. Såfremt der i den efterfølgende planlægning sker ændringer i grundlaget for Naturstyrelsens tilladelse efter § 4, stk. 3, således at betingelserne i §§ 3 og 4 ikke længere anses for opfyldt, eller der i forbindelse med høringen af planforslaget fremkommer nye oplysninger af betydning for de statslige interesser, vil Naturstyrelsen kunne gøre indsigelse mod kommunalbestyrelsens efterfølgende planlægning for projektet, jf. lovens §§ 29-29c.

Stk. 3. Naturstyrelsens tilladelse efter lovens § 5 v fritager ikke kommunalbestyrelsen fra at redegøre for samlede turistpolitiske overvejelser ved den efterfølgende planlægning for ferie- og fritidsanlæg i kystnærhedszonen.

Kapitel 4

Klage, ikrafttræden m.v.

§ 7. Naturstyrelsens afgørelse, jf. § 4, stk. 3, og § 5, stk. 3, kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Stk. 2. Naturstyrelsens afgørelse, jf. § 4, stk. 3, og § 5, stk. 3, kan ikke påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2011.

Miljøministeriet, den 23. august 2011

Karen Ellemann

/ Sven Koefoed-Hansen