Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag nr. 11-70/100

Resumé

Klager – en person – klagede over artiklen ”VILLE AFSLØRE FORSIKRINGSSVIG. Sigtet for ulovlig overvågning” på Nordkysten.nu.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

Det følger af de vejledende regler, at meddelelser, der kan krænke privatlivets fred, skal undgås, medmindre klar almen interesse kræver offentlig omtale. Det enkelte menneske har krav på beskyttelse af sin personlige anseelse, jf. punkt B.1.

Pressenævnet finder, at der er en klar almen interesse knyttet til den påståede forsikringssvig, men at dette som udgangspunkt ikke kan begrunde, at der uden samtykke fra de berørte bringes oplysninger om deres helbredsforhold.

Efter parternes oplysninger og artiklerne i Morgenavisen Jyllands-Posten og på Epn.dk (Erhverv På Nettet) lægges til grund, at sagen tidligere er omtalt med [Klager]s medvirken, ligesom hun i den forbindelse også har været afbilledet. På denne baggrund finder nævnet ikke grundlag for at kritikere Nordkysten.nu for at identificere [Klager]. Nævnet finder dog, at angivelse af klagers adresse med vejnavn var unødvendig for at få artiklens budskab frem. Nævnet finder dog, at dette kunne være sket uden angivelse af klagers vejnavn, der var unødvendig for at få artiklens budskab frem.

Pressenævnet finder det beklageligt, at Nordkysten.nu ikke gav [Klager] lejlighed for at imødegå beskyldningerne om, at hendes forsikringskrav for et erhvervsevnetab mod Topdanmark skulle være fremført under falske forudsætninger. Det fremgår imidlertid af artiklen, at klager blev tilkendt førtidspension, da hun ikke var i stand til at varetage et fleksjob, at sagen på tidspunktet for artiklens offentliggørelse var under behandling hos Arbejdsskadestyrelsen, og at forsikringssagen fortsat var under behandling. Nævnet finder derfor ikke tilstrækkeligt grundlag for at udtale kritik af Nordkysten.nu.

[Klager] har klaget til Pressenævnet over en artikel på nordkysten.nu den 3. juni 2011, idet hun mener, at god presseskik er tilsidesat.

1 Sagsfremstilling

Nordkysten.nu bragte den 3. juni 2011 en artikel under overskriften ”VILLE AFSLØRE FORSIKRINGSSVIG. Sigtet for ulovlig overvågning” og underoverskriften ”Forsikringsselskabet Topdanmark har ladet en kvinde fra Esrum, [Klager] "overvåge" for at afsløre hende i forsøg på forsikringssvindel, så selskabet derved kan slippe for at betale en millionerstatning til hende efter en rideulykke. ” Af artiklen fremgik følgende:

”ESRUM: Tre skadesinspektører fra Topdanmark har gennem nogen tid "overvåget" [Klager] på [vejnavn] i Esrum for at finde beviser for, at hendes millionkrav mod forsikringsselskabet er fremført under falske forudsætninger.

Forsikringsfolkene er nu af politiadvokat Carina Erdogan ved Nordsjællands Politi sigtet for ulovlig overvågning af [Klager]. En straf der kan give bøde eller fængsel i op til seks måneder, hvis de kendes skyldige.

Det er første gang, forsikringsansatte risikerer en straf i en sag om overvågning på privat område, skriver jp.dk.

De tre sigtede skadesinspektører har sammen med to kollegaer overvåget [Klager], som har mistet sin erhvervsevne efter en rideulykke. Erstatningen kan løbe op i flere millioner kroner og behandles for øjeblikket i Arbejdsskadestyrelsen, som har modtaget en kopi af Topdanmarks overvågning.

Kigget ind på huset

Fra november til december 2009 overvågede og filmede fem af selskabets ansatte [Klager]. Det meste er optaget på privat ejendom, bl.a. har de stået foran vores hus og kigget ind. De er også fulgt efter mine børn og har været på vores skole. Det er klamt, udtaler [Klager] til jp.dk.

Hun er blevet tildelt førtidspension af Gribskov Kommune for to et halvt år siden, fordi hun end ikke var i stand til at varetage et fleksjob. Topdanmark mener, at hun forsøger at snyde sig til en stor erstatning for tabt erhvervsevne, og det skulle overvågningen dokumentere.

Nogle af de oplysninger, som vi har fået, bl.a. om hvor funktionsdygtig hun er i dagligdagen, har påkaldt sig vores opmærksomhed. Derfor har vi efter moden overvejelse lavet videooptagelser, som vi mener kan dokumentere, at vi har en sag, siger Ole Rasmussen, skadesdirektør i Topdanmark.”

Til artiklen var indsat et billede af [Klager].

Yderligere oplysninger

Epn.dk bragte den 2. juni 2011 artiklen ”Forsikringsansatte sigtet for overvågning” med underoverskriften ”For første gang nogensinde er ansatte i et forsikringsselskab blevet sigtet af politiet for ulovlig overvågning. Selskabers overvågning af deres kunder bliver stadig mere udbredt.”. Af artiklen fremgik følgende:

”Tre skadesinspektører i forsikringsselskabet Topdanmark er blevet sigtet af Nordsjællands Politi mistænkt for ulovligt at have overvåget en forsikringskunde.Det er første gang, at ansatte risikerer en straffesag i en sag om overvågning på privat område, og hvis de dømmes, er straffen bøde eller fængsel i op til seks måneder.»Nu skal vi vurdere, om der skal rejses tiltale. Umiddelbart forestiller jeg mig, at det kan komme på tale at kræve en kort fængselsstraf,« siger Carina Erdogan, politifuldmægtig hos Nordsjællands Politi.Hun overvejer, om sagen skal udvides til at omfatte selskabet Topdanmark, som i givet fald risikerer en bødestraf.

En principiel sag

Sagen er også anmeldt til Datatilsynet, som dog afventer politiets efterforskning.»Det er en meget principiel sag, som skal afklare, hvor langt et forsikringsselskab må gå,« siger Jakob Lundsager, chefkonsulent i Datatilsynet. I sagen overvågede Topdanmark [Klager], som har mistet sin erhvervsevne efter en ulykke. Erstatningen kan løbe op i flere millioner kroner, og sagen behandles i Arbejdsskadestyrelsen, som har modtaget en kopi af Topdanmarks videoovervågning.»Jeg er overbevist om, at det er en bevidst strategi fra Topdanmarks side, at de forsøger at mistænkeliggøre mig for at få nedsat erstatningen,« siger [Klager].Efter ulykken fik hun bevilliget førtidspension af kommunen, fordi hun ikke var i stand til at varetage et fleksjob.Topdanmark griber til overvågning i 5-10 sager om året og afviser, at der spekuleres i at miskreditere modparten.

Bestyrket mistanke

»Vi gør det, når vi har bestyrket mistanke om, at omstændighederne ikke er, som det er oplyst,« siger Ole Rasmussen, skadesdirektør i Topdanmark, som også oplyser, at de ansatte har handlet på instruks fra ledelsen.Overvågning af kunder bliver ifølge en ekspert stadig mere udbredt.»Siden 2004 er forsikringsselskaberne i meget højere grad begyndt at bruge nye overvågningsredskaber. Videoovervågning er en ny form for dyneløftning,« siger ekspert i persondataret Charlotte Bagger Tranberg fra Aalborg Universitet.”

Til artiklen var indsat et billede af [Klager].

Morgenavisen Jyllands-Posten bragte den 3. juni 2011 blandt andet forsidehenvisningen ”Topdanmark lå på lur hos kunde”, hvoraf følgende fremgik:

”I en sag om millionerstatning udspionerede forsikringsselskabet Topdanmark [Klager] i hendes private hjem. Tre forsikringsinspektører er nu sigtet for ulovlig overvågning.

Erhverv & Økonomi, side 1 og 8-9

Til henvisningen var indsat et profilbillede af klager.

2 Parternes synspunkter

2.1 [Klager]s synspunkter

[Klager] har anført, at Nordkysten.nu har bragt både klagers navn og adresse. Da klager bor på landet i et lille samfund, finder hun det uheldigt at blive udstillet som forsikringssvindler, idet hun ikke har gjort noget forkert. Efter artiklens offentliggørelse har Arbejdsskadestyrelsen truffet afgørelse i sagen og fastsat erhvervsevnetabet til 65 % og det varige mén til 10 %.

[Klager] har videre anført, at hun udtalte sig til Jyllands-Posten. Nordkysten.nu bragte imidlertid en artikel, der fordrejede historien. Netavisens citat er ukorrekt og antyder, at klager har forsøgt at snyde sig til en erstatning, og at klager ydermere har ”krævet” en erstatning af forsikringsselskabet. [Klager] var kommet til skade ved ulykken.

Klager har herudover anført, at den telefoniske kontakt var foranlediget af klager, da hun læste artiklen (den 6. juni 2011). Redaktøren tilbød i den forbindelse klager, at hun kunne komme med sin version af historien. Det ønskede [Klager] ikke, da artiklen på dette tidspunkt allerede havde været tilgængelig tre dage på netavisen.

2.1 Nordkysten.nu’s synspunkter

Nordkysten har anført, at artiklen bygger på, at der fra forsikringsselskabets side er anvendt betydelige ressourcer til at afdække, om en given forsikringssum kan udbetales efter reglerne til [Klager], og at en politisag er rejst mod selskabets medarbejdere.

Artiklen bygger på citat fra Jyllands-Postens netavis. [Klager] har ikke alene udtalt sig til citat i avisen, men hun optræder også med foto, og dermed har Nordkysten.nu ikke i særlig grad ”udstillet” klageren. Avisen har været i telefonisk kontakt med klager med forslag om interview omkring omstændighederne i forsikringssagen, men hun har ikke ønsket at medvirke.

3 Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget:

Jesper Rothe, Inger Bach, Lene Sarup og Marianne Druedahl.

Det følger af de vejledende regler, at meddelelser, der kan krænke privatlivets fred, skal undgås, medmindre klar almen interesse kræver offentlig omtale. Det enkelte menneske har krav på beskyttelse af sin personlige anseelse, jf. punkt B.1.

Pressenævnet finder, at der er en klar almen interesse knyttet til den påståede forsikringssvig, men at dette som udgangspunkt ikke kan begrunde, at der uden samtykke fra de berørte bringes oplysninger om deres helbredsforhold.

Efter parternes oplysninger og artiklerne i Morgenavisen Jyllands-Posten og på Epn.dk (Erhverv På Nettet) lægges til grund, at sagen tidligere er omtalt med [Klager]s medvirken, ligesom hun i den forbindelse også har været afbilledet. På denne baggrund finder nævnet ikke grundlag for at kritikere Nordkysten.nu for at identificere [Klager]. Nævnet finder dog, at angivelse af klagers adresse med vejnavn var unødvendig for at få artiklens budskab frem. Nævnet finder dog, at dette kunne være sket uden angivelse af klagers vejnavn, der var unødvendig for at få artiklens budskab frem.

Pressenævnet finder det beklageligt, at Nordkysten.nu ikke gav [Klager] lejlighed for at imødegå beskyldningerne om, at hendes forsikringskrav for et erhvervsevnetab mod Topdanmark skulle være fremført under falske forudsætninger. Det fremgår imidlertid af artiklen, at klager blev tilkendt førtidspension, da hun ikke var i stand til at varetage et fleksjob, at sagen på tidspunktet for artiklens offentliggørelse var under behandling hos Arbejdsskadestyrelsen, og at forsikringssagen fortsat var under behandling. Nævnet finder derfor ikke tilstrækkeligt grundlag for at udtale kritik af Nordkysten.nu.

Afgjort den 24. august 2011