Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Bilag 1

Bilag 2

Bilag 2a

Den fulde tekst

Cirkulære om aftale om senior- og fratrædelsesordninger

(Til samtlige ministerier mv.)

Generelle bemærkninger

Finansministeriet og centralorganisationerne har den 25. august 2011 indgået en ny aftale om senior- og fratrædelsesordninger. Aftalen erstatter aftale af 10. december 2008 og er vedhæftet cirkulæret.

Cirkulærebemærkninger, der relaterer sig til en enkelt bestemmelse, er opført som bemærkning til denne bestemmelse. Andre bemærkninger er opført under "Generelle bemærkninger". Uanset placeringen er bemærkningerne Finansministeriets bemærkninger og ikke en del af aftaleteksten.

1. Ændringer i forhold til aftalen fra 2008

A. Der er sket ændringer i kapitel 3 om frivillig fratræden, mens aftalens kapitel 2 om seniorordninger stort set er uændret.

Fra 1. april 2011 kan der kun indgås aftaler om frivillig fratræden i forbindelse med personalereduktioner. Der kan derfor ikke indgås aftaler om frivillig fratræden med den begrundelse, at det er nødvendigt for at rette op på en skæv aldersfordeling, da det er vurderet at kunne være aldersdiskriminerende.

Ligeledes er det ikke længere muligt at tillægge ekstra pensionsalder til tjenestemænd og indbetale ekstraordinært pensionsbidrag til overenskomstansatte m.fl. med den begrundelse, at de har været beskæftiget med ganske særligt belastende arbejde,

Aldersgrænsen på 62 år for aftaler om frivillig fratræden i forbindelse med personalereduktioner er bortfaldet. Tillæggelse af ekstra pensionsalder eller indbetaling af ekstraordinært pensionsbidrag er fortsat betinget af, at den ansatte kan gå på alderspension på fratrædelsestidspunktet.

Overenskomstansatte, der ikke kan gå på pension, kan få en fratrædelsesordning i form af et fratrædelsesbeløb og tjenestefrihed med løn inden fratrædelsen, og tjenestemænd, der ikke kan gå på pension, kan få et fratrædelsesbeløb.

B. Finansministeriet har fastsat nye satser og ny betalingsordning for tilkøb af pensionsalder fra 1. april 2011. Satserne fremgår af bilag 1 og gælder for overenskomstperioden 1. april 2011 til 31. marts 2013.

Den nye betalingsordning ændrer på det hidtidige princip om, at der kun skal betales for den pensionsalder i år og måneder, som tjenestemanden konkret får tillagt. Fremover skal der således betales for den pensionsalder i fulde år, som den enkelte tjenestemand får tillagt. Har tjenestemanden f.eks. nået en pensionsalder på 32 år 8 måneder 10 dage på fratrædelsestidspunktet, skal der tilkøbes 3 fulde år, hvis den pågældende skal have pension efter 35 års pensionsalder.

Der sker ikke ændring i betalingen og betalingsordningen for aftaler, der er indgået før udsendelsen af dette cirkulære.

C. Aftalen om seniorbonus fra 2008, som var finansieret af trepartsmidler, udløber den 31. december 2011. Da der ikke er indgået en ny aftale, er der fra 1. januar 2012 ikke mulighed for at udbetale seniorbonus. Protokollatet om seniorbonus fra 2008 fremgår af bilag 2 og 2A.

2. Rammer for indgåelse af senior- og fratrædelsesordninger

En seniorordning kan etableres, når ansættelsesmyndigheden vurderer, at det vil være muligt og hensigtsmæssigt.

Herudover giver aftalen mulighed for at etablere fratrædelsesordninger i tilfælde, hvor ansættelsesmyndigheden vurderer, at personalereduktioner er eller forudses at blive nødvendige, og hvor det i den forbindelse vil være hensigtsmæssigt at fremme den frivillige fratræden.

Etablering af en senior- eller fratrædelsesordning forudsætter en forståelse mellem den ansatte og dennes chef, idet ordningerne hviler på et frivillighedsprincip. De økonomiske vilkår aftales med den ansatte, som omfattes af ordningen, men formaliseres af vedkommende organisationsrepræsentant inden for rammerne af aftalen.

Personalestyrelsen finder, at ministeriernes departementer i størst muligt omfang bør overlade etablering af senior- og fratrædelsesordninger til de enkelte styrelser, institutioner mv.

Centralorganisationerne har tilkendegivet, at de enkelte forhandlingsberettigede organisationer bør overlade retten til at formalisere aftalerne til de lokale tillidsrepræsentanter med henblik på, at der bør være delegeret aftaleret i samme omfang og til samme niveau på arbejdstager- og arbejdsgiversiden.

3. Den lokale seniorindsats

Den lokale seniorindsats, herunder anvendelsen af aftalen om senior- og fratrædelsesordninger, forudsættes drøftet i samarbejdsudvalget i forbindelse med øvrige personalepolitiske drøftelser.

Indsatsen for at udvikle og fastholde seniorer skal fremgå af den lokale personalepolitik, og ældre ansatte skal i forbindelse med medarbejderudviklingssamtalen have tilbud om en seniorsamtale.

I øvrigt henvises til Personaleadministrativ Vejledning (PAV) på

www.perst.dk

kap. 33 om seniorordninger og kap. 30 om frivillig fratræden.

4. Seniorordninger §§ 2-11

En seniorordning kan omfatte gradvis tilbagetrækning i form af aftrapning i tid (deltid), aftrapning i job/charge (retræte), betalt frihed eller en fastholdelsesbonus.

Aftalen giver adgang til, at der for den enkelte ansatte kan aftales en seniorordning, der kombinerer de forskellige elementer.

5. Lokal finansiering af seniorordninger

Den enkelte ansættelsesmyndighed afholder selv inden for gældende bevillinger alle udgifter, der er forbundet med lokale aftaler om seniorordninger.

Pensionsdækningsbidrag til FL § 36

Seniorordninger med deltid og retræte for tjenestemænd og ansatte med tjenestemandspensionsret er betinget af, at ansættelsesmyndigheden løbende til FL § 36 indbetaler et supplerende pensionsdækningsbidrag, jf. pkt. 9.

6. Mulighed for efterløn, delpension mv.

Ansatte, som overgår til deltid, har eventuelt mulighed for at modtage efterløn fra vedkommende arbejdsløshedskasse, der vil kunne oplyse den ansatte nærmere herom.

I nogle tværgående pensionskasser er der mulighed for fra det 60. år at få delvis alderspension ved overgang til deltidsansættelse. Vedkommende pensionskasse vil kunne oplyse den ansatte nærmere herom.

Ansatte, der overgår til deltid, har eventuelt mulighed for at modtage social delpension fra vedkommende bopælskommune, der vil kunne oplyse den ansatte nærmere herom.

7. Frivillige fratrædelsesordninger §§ 12-18

Ansættelsesmyndigheden afgør, om aftalen skal anvendes lokalt. Aftalen kan kun anvendes under de forudsætninger, som er anført i § 12.

Tjenestemænd med tjenestefrihed uden løn kan også omfattes af en fratrædelsesordning.

Fratrædelsesbeløb efter § 14 og § 15 kan i visse tilfælde have indflydelse på, fra hvilket tidspunkt et medlem af en arbejdsløshedskasse kan overgå til efterløn. Da det er vedkommende arbejdsløshedskasse, der som 1. instans træffer afgørelse om tidspunktet for overgang til efterløn, må den ansatte rette henvendelse til arbejdsløshedskassen for vejledning.

Lokal finansiering af fratrædelsesordninger

Den enkelte ansættelsesmyndighed afholder selv inden for gældende bevillinger alle udgifter, der er forbundet med fratrædelsesordninger.

For tillæggelse af ekstraordinær pensionsalder til tjenestemænd og ansatte med tjenestemandspensionsret skal ansættelsesmyndigheden indbetale et kapitalbeløb til FL § 36, jf. pkt. 10.

8. Betalingsprocedurer og – satser

Betalingsprocedurerne og -satserne i dette cirkulære gælder også for folkeskoletjenestemænd i ”den lukkede gruppe” og reglementsansatte, som er medlemmer af Pensionsordningen af 1976, i det omfang der indgås aftaler om senior- eller fratrædelsesordninger i henhold til de kommunale regler.

9. Betaling for seniorordninger

Løbende indbetaling af pensionsdækningsbidrag

Seniorordning med deltid

Det supplerende pensionsdækningsbidrag beregnes normalt som 15 pct. af differencen mellem den pensionsgivende løn ved den hidtidige beskæftigelsesgrad og den pensionsgivende løn ved den reducerede beskæftigelsesgrad. For tjenestemænd omfattet af Finansministeriets cirkulære nr. 78 af 28. juni 2005 beregnes pensionsdækningsbidraget som 20,3 pct. af differencen mellem den pensionsgivende løn ved den hidtidige beskæftigelsesgrad og den pensionsgivende løn ved den reducerede beskæftigelsesgrad. For tjenestemænd, for hvem pensionsdækningsbidraget beregnes med en anden procentsats, anvendes denne.

Seniorordning med retræte

Det supplerende pensionsdækningsbidrag beregnes normalt som 15 pct. af differencen mellem den pensionsgivende løn på den hidtidige stillings skalatrin og den pensionsgivende løn på retrætestillingens skalatrin. For tjenestemænd omfattet af Finansministeriets cirkulære nr. 78 af 28. juni 2005 beregnes pensionsdækningsbidraget som 20,3 pct. af differencen mellem den pensionsgivende løn på den hidtidige stillings skalatrin og den pensionsgivende løn på retrætestillingens skalatrin. For tjenestemænd, for hvem pensionsdækningsbidraget beregnes med en anden procentsats, anvendes denne.

Betalingsprocedure

SLS-lønnede

Indbetaling af pensionsdækningsbidrag for tjenestemænd med seniorordninger, som aflønnes via Statens Lønsystem, sker via kodning i SLS-systemet.

For nærmere information henvises til Økonomistyrelsens SLS-Guide.

Først når bidragsindbetalingen er iværksat, kan ansættelsesmyndigheden opdatere PENSAB i overensstemmelse med senioraftalen.

Andre end SLS-lønnede

Med henblik på opkrævning af pensionsdækningsbidrag for tjenestemænd med seniorordninger, som ikke aflønnes via SLS, sender ansættelsesmyndigheden kopi af den konkrete senioraftale til Statens Administration.

Statens Administration beregner pensionsdækningsbidraget og opkræver det løbende hos ansættelsesmyndigheden.

Ansættelsesmyndigheden kan opdatere PENSAB i overensstemmelse med senioraftalen, når meddelelse herom er modtaget fra Statens Administration.

10. Betaling for frivillige fratrædelsesordninger

Supplerende ydelse

En supplerende ydelse udbetales én gang årligt indtil den til enhver tid gældende folkepensionsalder.

Den supplerende ydelse til pensionerede tjenestemænd m.fl., som var aflønnet via SLS, anvises af Statens Administration via SP-systemet mod refusion fra ansættelsesmyndigheden. Udgiften til den supplerende ydelse konteres automatisk via SP-systemet.

Ansættelsesmyndigheden anmoder Statens Administration om at anvise den supplerende ydelse og oplyser til brug herfor ydelsens størrelse og registreringsnummeret på den myndighed, som skal afholde udgiften.

Som dokumentation indsender ansættelsesmyndigheden desuden til Statens Administration en kopi af den konkrete aftale om frivillig fratræden.

Den supplerende ydelse reguleres med procentreguleringen af tjenestemandspensioner.

For ikke SLS-lønnede sørger ansættelsesmyndigheden selv for anvisning af den supplerende ydelse.

Tillæggelse af ekstraordinær pensionsalder

For tillæggelse af ekstraordinær pensionsalder til tjenestemænd og ansatte med tjenestemandspensionsret skal ansættelsesmyndigheden indbetale et kapitalbeløb til FL § 36.

Satser for tilkøb af ekstraordinær pensionsalder for perioden fra 1. april 2011 til 31. marts 2013 fremgår af bilag 1.

Som nævnt under pkt. 1 er betalingsordningen ændret, så der fremover skal betales for den pensionsalder i fulde år, som den enkelte tjenestemand får tillagt.

Betalingsprocedure

SLS-lønnede

Indbetaling af kapitalbeløb for tillæggelse af ekstraordinær pensionsalder for tjenestemænd m.fl., som aflønnes via Statens Lønsystem, sker via ansættelsesmyndighedens kodning i SLS-systemet.

For nærmere information henvises til Økonomistyrelsens SLS-Guide.

Først når indbetalingen er sket, kan ansættelsesmyndigheden opdatere PENSAB i overensstemmelse med aftalen om frivillig fratræden.

Andre end SLS-lønnede

Med henblik på opkrævning af kapitalbeløb for tillæggelse af ekstraordinær pensionsalder for tjenestemænd m.fl., som ikke aflønnes via SLS, sender ansættelsesmyndigheden kopi af den konkrete aftale om frivillig fratræden til Statens Administration.

Statens Administration beregner kapitalbeløbet og sender en opkrævning til ansættelsesmyndigheden.

Ansættelsesmyndigheden kan opdatere PENSAB i overensstemmelse med aftalen om frivillig fratræden, når Statens Administration har fremsendt kvittering for beløbet.

Af hensyn til rettidig beregning og anvisning af pensionen bør ansættelsesmyndigheden iværksætte betalingsforløbet senest 2 måneder før tjenestemandens fratræden til pension.

Ikrafttræden

Cirkulæret har virkning fra den 1. april 2011.

Samtidig ophæves Finansministeriets cirkulære af 12. december 2008 om senior- og fratrædelsesordninger (Perst. nr. 075-08).

Personalestyrelsen, den 29. august 2011

Grete Pihl


Aftale om senior- og fratrædelsesordninger

Kapitel 1. Aftalens dækningsområde

§ 1. Aftalen omfatter:

1) tjenestemænd i staten og folkekirken,

2) ansatte ved statstilskudsberettigede institutioner, som er medlemmer af statsgaranterede pensionskasser og statslige pensionsordninger,

3) tjenestemandslignende ansatte i staten, folkekirken og statstilskudsberettigede institutioner med forsikringsmæssige pensionsordninger,

4) civilarbejdere i forsvaret, fastansatte håndværkere i DSB med tjenestemandspensionsret i henhold til lønnings- og klassificeringslovens § 22, stk. 11, og

5) ansatte i staten, folkekirken og statstilskudsberettigede institutioner, der er omfattet af overenskomster indgået på den ene side af eller efter bemyndigelse fra Finansministeriet og på den anden side af de underskrivende centralorganisationer eller organisationer, der er tilsluttet til disse.

Stk. 2. Senior- og fratrædelsesordninger for en eller flere ansatte formaliseres - inden for de i vedkommende kapitel fastsatte rammer - mellem ansættelsesmyndigheden og vedkommende organisationsrepræsentant, idet vilkårene afstemmes efter den enkelte ansattes forhold. Det forudsættes, at centralorganisationerne delegerer aftaleretten.

Stk. 3. I forbindelse med medarbejderudviklingssamtalen skal ældre ansatte have tilbud om en seniorsamtale. Samtalen skal have fokus på fastholdelse og medarbejderens ønsker og forventninger til sit arbejdsliv både på kort og længere sigt.

Kapitel 2. Seniorordninger

§ 2. Kapitel 2 gælder for ansatte, jf. § 1, der får bevilliget aftrapning i tid, betalt frihed, en fastholdelsesbonus, og/eller ansøger om aftrapning i job/charge, inden for de i kapitel 2 fastlagte betingelser.

Stk. 2. Etablering af seniorordning med aftrapning i tid forudsætter, at den ansatte er fyldt 60 år, når seniorordningen træder i kraft.

Stk. 3. Etablering af seniorordning med aftrapning i job/charge forudsætter, at den ansatte er fyldt 55 år, når seniorordningen træder i kraft.

Stk. 4. Etablering af seniorordning med betalt frihed og/eller en fastholdelsesbonus forudsætter, at den ansatte er fyldt 62 år, når seniorordningen træder i kraft.

Aftrapning i tid (deltid)

§ 3. Etablering af seniorordning med aftrapning i tid forudsætter, at den ansatte i sammenlagt 10 år har været ansat inden for staten og folkekirken mv.

Cirkulærebemærkning til § 3 stk. 1:

Etablering af en seniorordning med deltid forudsætter, at overenskomsten mv. indeholder hjemmel til deltidsansættelse.

Stk. 2. Arbejdstiden skal udgøre mindst 15 timer pr. uge efter nedsættelsen.

§ 4. Ansættelsesmyndigheden kan bevilge tjenestemænd og ansatte med tjenestemandspensionsret optjening af pensionsalder op til den hidtidige beskæftigelsesgrad.

Stk. 2. Der kan herudover indbetales pensionsbidrag til en evt. supplerende pensionsordning efter samme retningslinjer som anført i § 5.

§ 5. For overenskomstansatte mfl. med forsikringsmæssig pensionsordning kan ansættelsesmyndigheden indbetale et ekstra pensionsbidrag, der højst må svare til forskellen mellem det aktuelle, samlede pensionsbidrag og det samlede pensionsbidrag ved den hidtidige beskæftigelsesgrad.

Aftrapning i job/charge (retræte)

§ 6. Etablering af seniorordning med aftrapning i job/charge forudsætter, at den ansatte efter ansøgning overgår til en lavere placeret stilling efter i de seneste 10 år at have været ansat på fuld tid i en stilling med ledelsesansvar eller arbejdsledelse eller i en tilsvarende krævende stilling inden for staten og folkekirken mv.

Cirkulærebemærkning til § 6 stk. 1:

En seniorordning med retræte er ikke begrænset til ansatte i bestemte lønrammer.

§ 7. Ansættelsesmyndigheden kan bevilge, at tjenestemænd og ansatte med tjenestemandspensionsret kan bevare retten til at få pension beregnet efter den hidtidige, højere pensionsgivende løn.

§ 8. For overenskomstansatte mfl. med forsikringsmæssig pensionsordning kan ansættelsesmyndigheden indbetale et ekstra pensionsbidrag, der højst må svare til forskellen mellem det samlede pensionsbidrag i den nye stilling og det samlede pensionsbidrag i den hidtidige stilling.

§ 9. Der kan ydes et personligt, ikke-pensionsgivende tillæg, der højst må svare til forskellen mellem lønnen, ekskl. pensionsbidrag i den hidtidige stilling og lønnen, ekskl. pensionsbidrag i den nye stilling på tidspunktet for overgangen. Tillægget skal være fuldt aftrappet efter højst 3 år og skal aftrappes med mindst 1/3 for hver 12 måneder fra overgangen til den nye stilling. Tillægget bortfalder dog fra måneden efter, at den ansatte har opnået den til enhver tid gældende folkepensionsalder.

Stk. 2. Hvis det er en forudsætning for seniorordningen, at den ansatte fratræder efter en periode på højst 7 år, kan der aftales en anden aftrapning end den i stk. 1 nævnte. Overgang til lavere løn kan ske på én gang eller ved gradvis aftrapning over en periode på højst 5 år.

Betalt frihed

§ 10. Ansættelsesmyndigheden kan til en ansat, der er fyldt 62 år, bevilge op til 1 dags frihed med løn pr. måned.

Stk. 2. Friheden kan afvikles som hele eller halve arbejdsdage, enkeltvis eller i sammenhæng, samt som enkelttimer. Ansættelsesmyndigheden fastsætter efter drøftelse med den ansatte afviklingstidspunkt og/eller afviklingsbetingelser.

Fastholdelsesbonus

§ 11. Ansættelsesmyndigheden kan til en ansat, der er fyldt 62 år, bevilge en særlig fastholdelsesbonus, som kommer til udbetaling, hvis den pågældende udskyder sin fratræden indtil et nærmere aftalt tidspunkt.

Cirkulærebemærkning til § 11:

Hvis ansættelsen ophører før det aftalte tidspunkt, bortfalder fastholdelsesbonussen. Som led i den lokale aftale kan der dog fastsættes særlige vilkår for så vidt angår afsked, som er begrundet i stillingsnedlæggelse/bevillingsmangel.

Kapitel 3. Frivillig fratræden

§ 12. Kapitel 3 gælder for ansatte, der selv søger sig afskediget.

Stk. 2. Kapitel 3 gælder ikke for ansatte, der afskediges eller fratræder af andre grunde som f.eks. sygdom eller anden utilregnelig årsag.

Stk. 3. Kapitel 3 kan anvendes i de situationer, hvor ansættelsesmyndigheden vurderer, at personalereduktioner er eller forudses at blive nødvendige, og hvor det i den forbindelse vil være hensigtsmæssigt at fremme den frivillige fratræden.

Tjenestemænd

§ 13. Ansættelsesmyndigheden kan bevilge tjenestemænd, der går på pension som led i frivillig fratræden, en årlig ydelse som supplement til pensionen indtil folkepensionsalderen.

Cirkulærebemærkning til § 13 stk. 1:

Størrelsen af den supplerende ydelse kan aftales frit inden for de opstillede intervaller jf. § 13 stk. 2 og stk. 3. Udbetaling af den supplerende ydelse ophører ved den til enhver tid gældende folkepensionsalder. Den supplerende ydelse udbetales 1 gang årligt, første gang i tilknytning til fratrædelsen. Der udbetales fuldt årsbeløb op til folkepensionstidspunktet, selv om den sidste udbetalingsperiode er mindre end et helt år.

Stk. 2. Den supplerende ydelse kan udgøre følgende årlige grundbeløb (okt. 1997-niveau):

   
skalatrin 1-20:
mindst 12.300 kr. og højst 17.700 kr. årlig
skalatrin 21-39:
mindst 17.800 kr. og højst 23.200 kr. årlig
skalatrin 40-55:
mindst 23.400 kr. og højst 28.700 kr. årlig
   

For deltidsansatte reduceres den supplerende ydelse i forhold til beskæftigelsens omfang.

Stk. 3. Den supplerende ydelse kan for tjenestemænd, der aflønnes efter nye lønsystemer, udgøre følgende årlige grundbeløb (okt. 1997-niveau):

   
- 199.999 kr.:
mindst 12.300 kr. og højst 17.700 kr. årlig
200.000 kr. – 265.999 kr.
mindst 17.800 kr. og højst 23.200 kr. årlig
266.000 kr. og derover:
mindst 23.400 kr. og højst 28.700 kr. årlig
   

Deltidsansatte indplaceres i lønintervallerne på grundlag af den aktuelle løn omregnet til fuldtidsbeskæftigelse. Den supplerende ydelse reduceres herefter i forhold til beskæftigelsens omfang.

Cirkulærebemærkning til § 13 stk. 3:

Den løn i de nye lønsystemer, som den supplerende ydelse skal beregnes ud fra, er basislønnen samt eventuelle kvalifikationstillæg og funktionstillæg.

Stk. 4. Den supplerende ydelse reguleres med den af finansministeren fastsatte procentregulering af tjenestemandspensioner.

§ 14. Ansættelsesmyndigheden kan tillægge tjenestemænd, der kan gå på pension som led i frivillig fratræden, op til 4 års ekstraordinær pensionsalder eller op til 6 måneders løn.

Cirkulærebemærkning til § 14 stk. 1:

Efter bestemmelsen kan der tillægges ekstraordinær pensionsalder eller fratrædelsesbeløb til både tjenestemænd, der rent faktisk går på pension, og tjenestemænd, der har mulighed for at gå på pension, men som ikke ønsker det.

Stk. 2. Herudover kan ekstraordinær pensionsalder og fratrædelsesbeløb kombineres efter nedenstående regler:

1) ved ydelse af til og med 2 års pensionsalder kan der ydes 3 - 6 måneders løn

2) ved ydelse af mere end 2 års og til og med 3½ års pensionsalder kan der ydes op til 3 måneders løn

3) ved ydelse af mere end 3½ års pensionsalder kan der ikke ydes et fratrædelsesbeløb.

Cirkulærebemærkning til § 14 stk. 2:

Fratrædelsesbeløb til tjenestemænd udbetales ved fratrædelsen, medmindre andet er aftalt lokalt.

Stk. 3. For tjenestemænd, der har en pligtig afgangsalder på 70 år, kan der maksimalt tillægges ekstraordinær pensionsalder for et tidsrum svarende til perioden fra fratrædelsen til det fyldte 70. år Ingen tjenestemand kan opnå mere end 37 års pensionsalder.

Cirkulærebemærkning til § 14 stk. 3:

Følgende tjenestemænd har en pligtig afgangsalder på 70 år: Dommere og andre tjenestemandsansatte jurister ved domstolene samt præster, provster og biskopper.

Stk. 4. Ansættelsesmyndigheden kan til tjenestemænd, der søger sig afskediget som led i frivillig fratræden uden at kunne gå på pension, yde et fratrædelsesbeløb efter nedenstående regler:

1 måneds løn efter 12 års uafbrudt beskæftigelse

2 måneders løn efter 15 års uafbrudt beskæftigelse

3 måneders løn efter 18 års uafbrudt beskæftigelse.

Cirkulærebemærkning til § 14 stk. 4:

Fratrædelsesbeløb til tjenestemænd, der ikke kan gå på pension, udbetales ved fratrædelsen, medmindre andet er aftalt lokalt.

Stk. 5. I særlige tilfælde kan de i stk. 4 nævnte fratrædelsesbeløb forhøjes og/eller de hertil knyttede beskæftigelseskrav nedsættes, dog således at der maksimalt kan ydes et fratrædelsesbeløb svarende til:

2 måneders løn efter 9 års uafbrudt beskæftigelse

4 måneders løn efter 12 års uafbrudt beskæftigelse

6 måneders løn efter 15 års uafbrudt beskæftigelse.

Stk. 6. Fratrædelsesbeløb beregnes efter bestemmelsen i § 15, stk. 3.

Overenskomstansatte m.fl.

§ 15. Ansættelsesmyndigheden kan yde et fratrædelsesbeløb til overenskomstansatte m.fl., der har været uafbrudt beskæftiget i staten eller folkekirken i 12, 15 eller 18 år. Fratrædelsesbeløbet svarer til:

1 måneds løn efter 12 års uafbrudt beskæftigelse

2 måneders løn efter 15 års uafbrudt beskæftigelse

3 måneders løn efter 18 års uafbrudt beskæftigelse.

Cirkulærebemærkning til § 15 stk. 1:

Fratrædelsesbeløb til overenskomstansatte mfl. udbetales ved fratrædelsen, medmindre andet er aftalt lokalt.

Stk. 2. I særlige tilfælde kan de i stk. 1 nævnte fratrædelsesbeløb forhøjes og/eller de hertil knyttede beskæftigelseskrav nedsættes, dog således at der maksimalt kan ydes et fratrædelsesbeløb svarende til:

2 måneders løn efter 9 års uafbrudt beskæftigelse

4 måneders løn efter 12 års uafbrudt beskæftigelse

6 måneders løn efter 15 års uafbrudt beskæftigelse.

Stk. 3. Fratrædelsesbeløbet beregnes på samme måde som løn under sygdom, dog ekskl. eget og arbejdsgivers pensionsbidrag. Der indbetales ikke eget pensionsbidrag og arbejdsgivers pensionsbidrag af fratrædelsesbeløbet, ligesom der ikke betales feriepenge af fratrædelsesbeløbet.

§ 16. Ansættelsesmyndigheden kan imødekomme en ansats anmodning om at oppebære sædvanlig løn i en tjenestefrihedsperiode af indtil 7 måneders varighed umiddelbart forud for fratrædelsestidspunktet.

Stk. 2. Tilgodehavende ferie forudsættes i videst muligt omfang afholdt før eller i tjenestefrihedsperioden.

§ 17. Alternativt til §§ 15 og 16 kan ansættelsesmyndigheden indbetale ekstraordinære pensionsbidrag for overenskomstansatte mfl. med forsikringsmæssig pensionsordning, hvis de kan gå på pension i forbindelse med frivillig fratræden.

Cirkulærebemærkning til § 17 stk. 1:

Efter bestemmelsen kan der indbetales ekstraordinært pensionsbidrag til både overenskomstansatte mfl., der rent faktisk går på pension, og overenskomstansatte mfl., der har mulighed for at gå på pension, men som ikke ønsker det.

Stk. 2. Ansættelsesmyndigheden kan indbetale op til 4 års ekstraordinært pensionsbidrag (såvel egetbidrag som arbejdsgiverbidrag) til pensionsordningen.

Stk. 3. De ekstraordinære pensionsbidrag indbetales én gang for alle og beregnes på grundlag af bidraget i den sidste normale lønudbetaling inden fratrædelsen.

Ikke-tjenestemænd med tjenestemandspensionsret

§ 18. Bestemmelsen i § 14 kan ligeledes anvendes for ansatte ved statstilskudsberettigede institutioner, som er medlemmer af statsgaranterede pensionskasser og statslige pensionsordninger, for civilarbejdere i forsvaret og for fastansatte håndværkere i DSB med tjenestemandspensionsret i henhold til lønnings- og klassificeringslovens § 22, stk. 11.

Stk. 2. Som alternativ til stk. 1 kan i stedet anvendes bestemmelserne i §§ 15 og 16.

Kapitel 4. Ikrafttræden og opsigelse

§ 19. Aftalen har virkning fra den 1. april 2011. Samtidig ophæves aftale af 10. december 2008 om senior- og fratrædelsesordninger.

Stk. 2. Aftalen kan opsiges skriftligt med 3 måneders varsel til en 31. marts, dog tidligst til den 31. marts 2013.

   
København, den 25. august 2011
 
   
Offentligt Ansattes Organisationer
- Det statslige område
Flemming Vinther
CO10, Centralorganisationen af 2010
Peter Ibsen
Lærernes Centralorganisation
Anders B. Christensen
AC
Erik Jylling
Finansministeriet
P.M.V.
E.B.
Grete Pihl


Bilag 1

Satser for køb af pensionsalder som led i frivillig fratræden fra 1. april 2011

 
Betaling pr. tilkøbt pensionsalderår
Skalatrin
Tilkøbt pensionsalderår
               
 
1-16
17-32
33
34
35
36
37
7
55.653
47.928
32.478
32.478
32.527
35.447
39.250
8
56.548
48.695
32.989
32.989
33.039
35.959
39.762
9
57.468
49.484
33.515
33.515
33.565
36.485
40.288
10
58.414
50.294
34.055
34.055
34.105
37.025
40.828
11
59.385
51.127
34.610
34.610
34.660
37.580
41.383
12
60.383
51.982
35.180
35.180
35.230
38.150
41.953
13
61.408
52.861
35.766
35.766
35.816
38.736
42.539
14
62.462
53.764
36.368
36.368
36.418
39.338
43.141
15
63.544
54.692
36.987
36.987
37.037
39.957
43.760
16
64.657
55.645
37.623
37.623
37.672
40.592
44.395
17
65.799
56.625
38.275
38.275
38.325
41.245
45.048
18
66.974
57.632
38.947
38.947
38.996
41.916
45.719
19
68.180
58.665
39.636
39.636
39.686
42.606
46.409
20
69.420
59.728
40.344
40.344
40.394
43.314
47.117
21
70.694
60.820
41.073
41.073
41.122
44.042
47.845
22
71.968
61.912
41.800
41.800
41.850
44.770
48.573
23
73.238
63.000
42.526
42.526
42.576
45.496
49.299
24
74.544
64.120
43.272
43.272
43.322
46.242
50.045
25
75.884
65.269
44.038
44.038
44.088
47.008
50.811
26
77.259
66.447
44.824
44.824
44.874
47.794
51.597
27
78.670
67.656
45.630
45.630
45.630
46.350
49.009
28
80.118
68.898
46.458
46.458
46.458
46.458
47.178
29
81.604
70.172
47.307
47.307
47.307
47.307
47.307
30
83.129
71.479
48.178
48.178
48.178
48.178
48.178
31
84.693
72.819
49.072
49.072
49.072
49.072
49.072
32
86.299
74.196
49.989
49.989
49.989
49.989
49.989
33
87.946
75.608
50.931
50.931
50.931
50.931
50.931
34
89.637
77.057
51.897
51.897
51.897
51.897
51.897
35
91.371
78.544
52.888
52.888
52.888
52.888
52.888
36
93.151
80.069
53.905
53.905
53.905
53.905
53.905
37
94.977
81.634
54.948
54.948
54.948
54.948
54.948
38
96.886
83.270
56.039
56.039
56.039
56.039
56.039
39
98.849
84.953
57.161
57.161
57.161
57.161
57.161
40
100.862
86.679
58.311
58.311
58.311
58.311
58.311
41
102.929
88.450
59.492
59.492
59.492
59.492
59.492
42
105.049
90.267
60.703
60.703
60.703
60.703
60.703
43
107.346
92.236
62.016
62.016
62.016
62.016
62.016
44
109.706
94.259
63.365
63.365
63.365
63.365
63.365
45
112.131
96.338
64.751
64.751
64.751
64.751
64.751
46
114.623
98.474
66.175
66.175
66.175
66.175
66.175
47
119.814
102.923
69.141
69.141
69.141
69.141
69.141
48
127.756
109.730
73.679
73.679
73.679
73.679
73.679
49
136.555
117.272
78.707
78.707
78.707
78.707
78.707
50
150.663
129.365
86.769
86.769
86.769
86.769
86.769
51
168.795
144.907
97.130
97.130
97.130
97.130
97.130
52
187.828
161.221
108.006
108.006
108.006
108.006
108.006
53
209.977
180.205
120.663
120.663
120.663
120.663
120.663
54
236.578
203.006
135.863
135.863
135.863
135.863
135.863
55
266.409
228.576
152.909
152.909
152.909
152.909
152.909
55+
283.868
243.541
162.886
162.886
162.886
162.886
162.886
               


Bilag 2

Protokollat om udmøntning af trepartsmidler til fastholdelse af seniorer

1. Protokollatet dækker ansatte, der er omfattet af aftalen om senior- og fratrædelsesordninger.

2. For at styrke fastholdelsen af ældre medarbejdere har:

a) alle ansatte omfattet af ACs forhandlingsområde ret til en seniorbonus, når de fylder 64 år.

b) alle ansatte omfattet af COIIs/OCs/LCs og OAOs forhandlingsområde ret til en seniorbonus, når de fylder 62 år.

Dog har følgende særlige grupper omfattet af OAOs forhandlingsområde ret til en seniorbonus, når de fylder 60 år:

a) Lager- og handelsarbejdere (pkat 136)

b) Specialarbejdere (pkat 200, 214, 248, 603, 700, 714)

c) Køkkenmedhjælpere (pkat 221, 721)

d) Rengøringsassistenter/sanitører (pkat 247, 296, 747, 896, 917)

Derefter ydes en seniorbonus, hvert ekstra år den ansatte fortsætter. En ansat vil dog maksimalt kunne få seniorbonus 3 gange.

Seniorbonussens størrelse fremgår af nedenstående tabel:

       
   
Seniorer ansat på
 
 
COIIs/OCs/ LCs forhandlingsområde
ACs
forhandlings-område
OAOs
forhandlings-område
Andel af samlede faste løn
2,9 pct.
3,0 pct.
3,2 pct.
       

3. Ret til seniorbonus indtræder, når den ansatte opfylder det aftalte alderskriterium. Ansatte, der ved aftalens ikrafttræden allerede opfylder alderskriteriet, får ved førstkommende fødselsdag ret til seniorbonus. Det betyder eksempelvis, at en ansat, der er 62 år den 1. januar 2009 og opfylder det alderskriterium, der er knyttet til vedkommendes overenskomstområde, opnår ret til sin første seniorbonus, når vedkommende fylder 63 år.

4. Fra rettens indtræden udbetales seniorbonussen ved den første mulige lønudbetaling efter, den ansatte har fremsat ønske herom. Fremsætter den ansatte i løbet af det år, der løber fra rettens indtræden, ikke ønske om udbetaling eller ønske om at veksle, jf. nedenstående, udbetales seniorbonussen til den ansatte ved dette års udløb.

5. Den ansatte har ret til:

a) at veksle op til den fulde seniorbonus til et ekstraordinært pensionsbidrag

b) at veksle seniorbonus til et antal seniordage i henhold til bilag 2A.

6. Ordningen om opnåelse af ret til seniorbonus gælder fra 1. januar 2009 til 31. december 2011 og ophører uden opsigelse.

   
København, den 10. december 2008
 
   
Offentligt Ansattes Organisationer
- Det statslige område
Flemming Vinther
Statstjenestemændenes Centralorganisation II
Peter Ibsen
Lærernes Centralorganisation
Anders B. Christensen
Overenskomstansattes Centralorganisation
J. K. Hansen
Akademikernes Centralorganisation
Sine Sunesen
Finansministeriet
P.M.V.
E.B.
Flemming Christiansen


Bilag 2a

Veksling af seniorbonus

Den ansatte har ret til:

a) at veksle op til den fulde seniorbonus til et ekstraordinært pensionsbidrag

b) at veksle seniorbonus til et antal seniordage, jf. tabellen

       
Alder
Særlige grupper på OAOs forhandlings-område
Ansatte på
COIIs/OCs/LCs og OAOs forhandlingsområde
Ansatte på ACs forhandlings-område
Antal
seniordage
60 år
62 år
64 år
1 – 4
61 år og derover
63 år og derover
65 år og derover
1 – 6
       

Note: Særlige grupper omfatter: Lager- og handelsarbejdere, Specialarbejdere, Køkkenmedhjælpere og Rengøringsassistenter/sanitører, jf. pkt. 2 i protokollat.

For fuldtidsansatte svarer en seniordag til 7,4 timer. For deltidsansatte reduceres timetallet forholdsmæssigt.

Omregnet til timer svarer 4 seniordage til 29,6 timer (4 * 7,4) og 6 seniordage til 44,4 timer (6 * 7,4) for en fuldtidsansat.

Ansættelsesmyndigheden og den ansatte kan indgå aftale om, at den ansatte kan veksle yderligere seniorbonus til seniordage.

En ansat kan fremsætte ønske om at veksle seniorbonus til seniordage eller ekstraordinært pensionsbidrag indtil udløbet af det år, der løber fra rettens indtræden. Fremsætter den ansatte i løbet af dette år ikke ønske om at veksle, udbetales seniorbonussen til den ansatte ved dette års udløb.

Veksling til ekstraordinært pensionsbidrag

Beløbet indbetales på den bidragsdefinerede pensionsordning (arbejdsmarkedspension, kapitalpension eller ratepension), der er eller måtte blive oprettet for den ansatte. For ansatte, der ikke allerede har en bidragsdefineret pensionsordning tilknyttet sin ansættelse, kan beløbet af ansættelsesmyndigheden indbetales på en privattegnet pensionsordning. Beløbet indbetales ved førstkommende lønkørsel, efter at retten er indtrådt for den ansatte.

Veksling til seniordage

Veksling af seniorbonus til seniordage beregnes på baggrund af den ansattes samlede faste løn. Prisen på en dag beregnes som 1/260 del af den samlede faste løn svarende til en omregningsfaktor på 0,003846.

Hvis seniorbonussen er større end værdien af det antal dage, der veksles, kan den ansatte vælge, om vedkommende vil have det resterende bonusbeløb udbetalt ved førstkommende lønudbetaling, efter at den ansatte har tilkendegivet, at seniorbonussen ønskes vekslet, eller indsat på vedkommendes bidragsdefinerede pensionsordning. Den ansatte skal give ansættelsesmyndigheden besked herom samtidig med, at den ansatte giver besked om veksling til seniordage.

Afvikling af seniordage

Seniordage skal som udgangspunkt afvikles som hele fridage. Efter aftale mellem ansættelsesmyndigheden og den ansatte kan afviklingen dog ske i form af halve dage eller som enkeltstående timer.

Ansættelsesmyndigheden fastsætter efter drøftelse med den ansatte afviklingstidspunktet og afviklingsbetingelserne. Arbejdsgiveren skal, under hensyntagen til arbejdets udførelse og forholdene på tjenestestedet i øvrigt, så vidt muligt imødekomme den ansattes ønsker.

Arbejdstiden på seniordage opgøres efter principperne i § 7 nr. 2 i aftale om arbejdstid for tjenestemænd i staten.

For ansatte, der ikke arbejder i en 5-dages uge, opgøres forbruget af seniordage i timer. Samme metode bør anvendes for ansatte med ikke ubetydelige variationer i arbejdsdagens længde.

Hvis den ansatte bliver syg, før seniordagen er påbegyndt, betragtes dagen ikke som afholdt. Hvis den ansatte derimod bliver syg, efter at seniordagen er påbegyndt, betragtes dagen som afholdt.

Ikke-afholdte seniordage overføres til det efterfølgende år. Ansatte der i 2010 og 2011 opnår ret til seniorbonus og ønsker at udnytte retten til at veksle til seniordage, kan afvikle seniordage i 2012 og 2013, hvis seniordagene ikke kan afvikles inden udgangen af 2011 henholdsvis 2012.

Ikke-afholdte seniordage udbetales ved ansættelsesforholdets ophør.

Redaktionel note
  • Udsendt som Perst.nr. 043-11